Wyniki 1-10 spośród 35 dla zapytania: authorDesc:"Mirosław PAROL"

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach inteligentnych typu KNX-TP

Czytaj za darmo! »

Instalacje inteligentne typu KNX są coraz powszechniej wykonywane w naszym kraju. Wymaga to prowadzenia różnego rodzaju badań związanych z ich projektowaniem, budową oraz eksploatacją. Jednym z istotniejszych zagadnień dotyczących budowy i eksploatacji instalacji KNX jest kwestia wykonania prawidłowej ochrony przeciwporażeniowej. system instalacji inteligentnych kNX (dawna nazwa eib) [1, 3,[...]

Ochrona przeciwprzepięciowa w instalacjach inteligentnych typu KNX

Czytaj za darmo! »

Coraz powszechniejsze występowanie instalacji inteligentnych typu KNX powoduje, że konieczne jest prowadzenie różnego rodzaju badań i analiz związanych z ich projektowaniem, budową oraz eksploatacją. Jednym z problemów dotyczących budowy i eksploatacji instalacji KNX jest kwestia niezbędności i prawidłowości wykonania systemu ochrony przeciwprzepięciowej. Temu zagadnieniu poświęcony jest niniejszy artykuł.System instalacji inteligentnych KNX [2, 10, 21, 22, 24] jest otwartym systemem sterowania, stosowanym w różnego rodzaju budynkach. W zależności od stosowanego medium transmisyjnego, rozróżnia się następujące odmiany tego systemu [12, 14]: KNX-TP, KNX-PL, KNX-RF, KNX-IR, KNXnet/IP (stosujący sieć Ethernet). System KNX spełnia wymagania norm PN-EN 50090 [13] oraz PN-EN 133[...]

Wymiana energii elektrycznej między mikrosiecią a siecią spółki dystrybucyjnej

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono proces wymiany energii elektrycznej między mikrosiecią a siecią rozdzielczą spółki dystrybucyjnej. Scharakteryzowano proces zarządzania mocą i energią w mikrosieci. Omówiono aspekty rynkowe pracy mikrosieci, a w szczególności koncepcje jej działania jako "dobrego" obywatela i "idealnego" obywatela. Następnie szczegółowo scharakteryzowano sterowanie pracą mikrosieci: koncepcję sterowania scentralizowanego oraz koncepcję sterowania zdecentralizowanego (rozproszonego). W ostatniej części artykułu zaprezentowano zagadnienie optymalizacji wymiany energii elektrycznej między mikrosiecią a siecią spółki dystrybucyjnej. Sformułowano problem optymalizacyjny oraz przedstawiono jego model matematyczny. Artykuł kończy się podsumowaniem omawianych zagadnień. Abstract. Process of exchange of electrical energy between microgrid and distribution network of electricity utility has been described in the paper. Process of management of power and energy in microgrid has been discussed. Market aspects of microgrid operation, especially its operation concepts as a “good" citizen and an “ideal" citizen, have been described. Then microgrid operation control: concept of centralized and concept of decentralized (distributed) control have been characterized in detail. In the last part of the paper problem of optimization of exchange of electrical energy between microgrid and network of electricity utility has been presented. The optimization problem has been formulated and its mathematical model presented. By the end of the paper summary of the described issues has been presented.(Exchange of electrical energy between microgrid and network of electricity utility). Słowa kluczowe: mikrosieć, spółka dystrybucyjna, handel energią, optymalizacja. Keywords: microgrid, electricity utility, electricity trade, optimisation. Wprowadzenie Koncepcja funkcjonowania mikrosieci została przedstawiona w wielu publikacjach, m. in. w [1 - 4]. Problem [...]

Normy dotyczące systemu sterowania KNX w inteligentnych budynkach


  Zagadnienie systemów sterowania w inteligentnych budynkach jest istotne z punktu widzenia rozwoju budownictwa w Polsce i na świecie. Ważnym czynnikiem oceny różnych systemów sterowania jest spełnianie przez nie obowiązujących w tym zakresie wymagań normatywnych. System KNX jest stosowany w wielu funkcjonujących inteligentnych budynkach. W artykule przedstawione zostały rozwiązania normatywne, które dotyczą tego systemu. Można zaobserwować, że powstaje coraz więcej nowoczesnych budynków, zwanych inteligentnymi. W budynkach tych są instalowane różnorakie instalacje i systemy sterowania. Obejmują one następujące obszary zastosowań: bezpieczeństwo, sterowanie komfortem klimatycznym, zarządzanie energią oraz automatyzację miejsc pracy. Stosowanie systemów sterowania pozwala na osiągnięcie znacznych oszczędności zużycia nośników energii, jak również poprawia funkcjonalność inteligentnych budynków i bezpieczeństwo ich użytkowania. W konsekwencji przyczynia się także do zmniejszenia emisji szkodliwych gazów i szeroko rozumianego zanieczyszczenia środowiska. Szczególne znaczenie w systemach automatyki budynkowej mają tzw. otwarte systemy sterowania. Systemy te charakteryzują się następującymi cechami [1]: - wykorzystują standardowy protokół komunikacji systemu sterowania, - są modułowe oraz umożliwiają dołączanie modułów różnych producentów (zasada interoperacyjności), - mogą się posługiwać standardowym protokołem sieci lokalnych i rozległych TCP/IP, - są skalowalne, tj. mogą być stosowane do obiektów małych i dużych, - umożliwiają łatwe wprowadzanie zmian do istniejącej konfiguracji systemu. Do najbardziej znanych otwartych systemów sterowania należą: system KNX, system LonWorks oraz systemy oparte na protokole komunikacyjnym BACnet. Zazwyczaj w publikacjach omawia się szczegółowo zagadnienia funkcjonalności oraz kwestie projektowania (uruchamiania, testowania) wybranych instalacji i systemów sterowania. Ważnym czynnikiem oceny [...]

Normy dotyczące systemu sterowania LonWorks w inteligentnych budynkach


  Systemy sterowania są nieodłącznym elementem składowym inteligentnych budynków. Istotnym czynnikiem pozwalającym na ocenę różnych możliwych do stosowania systemów sterowania jest spełnianie przez nie obowiązujących w tym zakresie tematycznym norm. System LonWorks jest jednym z powszechnie stosowanych systemów sterowania w inteligentnych budynkach. W artykule zostały przedstawione wymagania zawarte w normach, które dotyczą tego systemu. Od wielu już lat obserwuje się proces powstawania (budowy) coraz większej liczby nowoczesnych budynków - zwanych inteligentnymi. W budynkach tych są instalowane różne instalacje i systemy sterowania. Zazwyczaj obejmują one takie obszary zastosowań jak: bezpieczeństwo, sterowanie komfortem klimatycznym oraz zarządzanie zapotrzebowaniem na energię. Stosowanie zaawansowanych technologicznie i informatycznie systemów sterowania pozwala poprawić funkcjonalność inteligentnych budynków, zwiększyć bezpieczeństwo ich użytkowania, a także zmniejszyć zużycie wykorzystywanych nośników energii. W rezultacie przyczynia się także do zmniejszenia szeroko rozumianego zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Szczególną pozycję w systemach automatyki budynkowej zajmują tzw. otwarte systemy sterowania. Cechy charakterystyczne tych systemów zostały przedstawione m.in. w [1, 2]. Wśród otwartych systemów sterowania najbardziej znane to: system KNX, system LonWorks oraz systemy oparte na protokole komunikacyjnym BACnet. Ważnym czynnikiem pozwalającym na ocenę różnych systemów sterowania inteligentnych budynków, obok kwestii funkcjonalnych, technicznych i ekonomicznych, jest spełnianie przez nie obowiązujących w tym zakresie tematycznym regulacji prawnych, w tym również norm. W artykule [2] zostały przedstawione rozwiązania normatywne, które dotyczą systemu KNX. Z kolei w tym artykule zostały scharakteryzowane normy, które dotyczą systemu LonWorks. System LonWorks LonWorks jest systemem rozproszonym wykorzystywanym do[...]

Praca i przyłączanie źródeł generacji rozproszonej do sieci dystrybucyjnych średnich napięć

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące pracy i przyłączania źródeł generacji rozproszonej do sieci dystrybucyjnych średnich napięć. Scharakteryzowano usługi systemowe, które może świadczyć źródło wytwórcze na rzecz operatora systemu dystrybucyjnego, zarówno w stanach pracy normalnej, jak i w stanach zakłóceniowych. W dalszej części artykułu przedstawiono zagadnienia techniczne i prawne związane z przyłączaniem jednostek wytwórczych do sieci rozdzielczej spółki dystrybucyjnej oraz pracą wyspową tych jednostek. Artykuł kończy się podsumowaniem omawianych zagadnień. Abstract. Issues of operation and integration of distributed generation sources with medium voltage distributed networks have been described in the paper. System services, which can be provided by generation source for distribution network operator have been characterized, both in normal operation states and in fault states. In further part of the paper, technical and regulatory issues concerning integration of generation units with distribution network of electricity utility, and island operation of these units have been presented. At the end of the paper the summary of described issues has been presented.(Operation and integration of distributed generation sources with medium voltage distribution networks). Słowa kluczowe: źródła generacji rozproszonej, sieci dystrybucyjne SN, praca, przyłączanie. Keywords: distributed generation sources, MV distribution networks, operation, integration. Wprowadzenie Sieci dystrybucyjne średnich napięć (SN) odgrywają bardzo istotną rolę w krajowym systemie elektroenergetycznym. Rola ta polegała w przeszłości głównie na rozdziale energii elektrycznej oraz zasilaniu wybranych odbiorów (najczęściej o charakterze przemysłowym). Obecnie coraz częściej do sieci tych są przyłączane różnego rodzaju rozproszone źródła energii. Istotnego znaczenia nabierają więc zagadnienia związane z przyłączaniem i pracą źródeł generacji rozproszonej (ZGR) na po[...]

Aspekty prawne i ekonomiczne przyłączania odnawialnych źródeł energii do krajowych sieci elektroenergetycznych

Czytaj za darmo! »

Rozwój energetyki odnawialnej w Polsce jest w ostatnich latach coraz dynamiczniejszy. Dzieje się tak głównie z powodu coraz większej liczby powstających i projektowanych elektrowni (farm) wiatrowych, a także instalacji wytwórczych opartych na biogazie i biomasie. Jednak udział energetyki odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym jest jeszcze dużo mniejszy niż w krajach, w których rozwój elektroenergetyki został nakierowany na rozwój OZE. W artykule zostały przedstawione aspekty prawne i ekonomiczne dotyczące przyłączania odnawialnych źródeł energii do krajowych sieci elektroenergetycznych. W Polsce obecnie obowiązuje mechanizm ekonomiczny oparty na sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii. W sposób skrótowy scharakteryzowano również proponowane zmiany obecnego stanu prawnego dotyczącego odnawialnych źródeł energii przyłączanych do sieci elektroenergetycznych. Następnie, dokonano porównania korzyści ekonomicznych osiąganych przez wytwórców energii elektrycznej z OZE w obu przypadkach. Aspekty prawne dotyczące przyłączania odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznych w Polsce Podstawowe kwestie związane z przyłączaniem odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznych w Polsce zostały uregulowane w art. 7 ustawy Prawo energetyczne [1]. Zgodnie z ust. 1 wymienionego artykułu ustawy przedsiębiorstwo energetyczne, które zajmuje się przesyłem lub dystrybucją energii elektrycznej jest zobowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci (w tym przypadku przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii), jeśli tylko istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania energii, a podmiot żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci. W ust. 2 wspomnianego artykułu zostały określone postanowienia, które co najmniej powinna zawierać [...]

Aspekty techniczne i prawne dotyczące pracy i przyłączania źródeł generacji rozproszonej do sieci dystrybucyjnych niskich napięć

Czytaj za darmo! »

Artykuł jest poświęcony wybranym zagadnieniom związanym z pracą i przyłączaniem źródeł generacji rozproszonej do sieci dystrybucyjnych niskich napięć (nn). Opisane zostały w nim takie zagadnienia jak: możliwość świadczenia usług systemowych na rzecz operatora systemu dystrybucyjnego przez źródła wytwórcze przyłączone do sieci nn w stanach pracy normalnej, a także aspekty techniczne i prawne związane z przyłączaniem instalacji wytwórczych do sieci spółki dystrybucyjnej oraz z pracą wyspową tych instalacji. Abstract. Selected issues concerning operation and integration of distributed generation sources with low voltage distributed networks have been presented in the paper. System services, which can be provided by generation sources for distribution network operator in normal operation states, as well as technical and regulatory aspects concerning integration of generation units with distribution network of electricity utility and island operation of these units have been described.(Technical and regulatory aspects concerning operation and integration of distributed generation sources with low voltage distribution networks). Słowa kluczowe: źródła generacji rozproszonej, sieci dystrybucyjne nn, praca, przyłączanie. Keywords: distributed generation sources, LV distribution networks, operation, integration. Wprowadzenie Sieci dystrybucyjne niskich napięć (nn) służą do zasilania zdecydowanej większości wszystkich odbiorców energii elektrycznej. Coraz częściej, do sieci tych są też przyłączane różnego rodzaju źródła generacji rozproszonej (ZGR). Tak więc, ważne jest prowadzenie różnorakich analiz dotyczących zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych związanych z przyłączaniem i pracą ZGR na poziomie rozważanych sieci nn. Tematyka ta może nabrać jeszcze większego znaczenia po wejściu w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii [1]. W jej projekcie zostały m. in. zdefiniowane mikroinstalacje wytwórcze (o zainstalowanej łącznej mocy[...]

Analiza wskaźników dotyczących przerw w dostarczaniu energii elektrycznej na poziomie sieci dystrybucyjnych DOI:10.12915/pe.2014.08.029

Czytaj za darmo! »

W artykule dokonano analizy wskaźników dotyczących przerw w dostarczaniu energii elektrycznej podawanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD). Przedstawiono dane na temat tych wskaźników w Polsce, jak również informacje o wybranych cechach charakterystycznych sieci dystrybucyjnych zarządzanych przez tych operatorów. Zaprezentowano informacje i spostrzeżenia dotyczące rozważanych wskaźników, znajdujące się w I Raporcie Benchmarkingowym na temat jakości dostaw energii elektrycznej w Polsce, a także dane na temat wskaźników dotyczących przerw w dostawie energii w Niemczech. Artykuł zakończono podsumowaniem i przedstawieniem wniosków końcowych. Abstract. Analysis of indexes concerning interruptions in delivery of electricity presented by distribution system operators (DSOs) has been carried out in the paper. Data on the subject of the indexes in Poland, as well as information about chosen characteristic features of distribution networks managed by these operators have been shown. Information and remarks concerning considered indexes included in I Benchmarking Report on the subject of electricity delivery quality in Poland, and also data about indexes concerning interruptions of electricity delivery in Germany have been presented. Summary and final conclusions have been included at the end of the paper. (Analysis of indexes concerning interruptions in delivery of electricity in distribution networks). Słowa kluczowe: wskaźniki dotyczące przerw, dostarczanie energii elektrycznej, sieci dystrybucyjne. Keywords: indexes concerning interruptions, delivery of electricity, distribution networks. doi:10.12915/pe.2014.08.29 Wprowadzenie Niezawodność dostawy energii elektrycznej do odbiorców jest jednym z parametrów jakości energii elektrycznej. Znaczenie tego parametru w ostatnich latach stale wzrasta. W artykule została przedstawiona analiza podawanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (OSD), na swoich str[...]

 Strona 1  Następna strona »