Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Paula Szczepaniak"

Liniowy współczynnik przenikania ciepła typowego połączenia ściany zewnętrznej z podłogą na gruncie DOI:10.15199/33.2015.05.35


  W artykule przeanalizowano liniowy współczynnik przenikania ciepła Ψg rozwiązania węzła połączenia ściana- -podłoga.Wartości wyznaczono z zastosowaniem procedury podanej w PN-EN ISO 10211:2008 dla różnych standardów izolacyjności termicznej przegród. Słowa kluczowe: mostek termiczny, płyta na gruncie.Od kilkunastu lat sukcesywnie zaostrzane są w Polsce wymagania dotyczące jakości cieplnej budynków. Dotyczą one nie tylko przegród, ale także ich połączeń, czyli miejsc, w których powstająmostki termiczne [1].Wzrost gęstości strumienia ciepła, objawiający się obniżeniem temperatury na wewnętrznej powierzchni przegród, powoduje zagrożenie rozwojem grzybów pleśniowych oraz zwiększenie strat ciepła. Oszacowanie jakości termicznej połączenia ściana-podłoga konkretnych układów konstrukcyjno-materiałowych było przedmiotem rozważań prac [3, 4]. Wartości orientacyjne liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψg różnych rozwiązań ściany i podłogi w przypadku posadowienia liniowego podano w ZałącznikuAdo normy PN-EN ISO 14683:2008 [9], natomiast za dokładne uważa się otrzymane z dwuwymiarowego obliczenia zgodnie z procedurą podaną w normie PN-EN ISO 10211:2008 [7]. Uwarunkowania rozwiązania geometrii węzła Na szczegółowe ukształtowanie geometrii detalu połączenia ściany zewnętrznej z podłogą na gruncie ma wpływ kilka czynników, w tym obowiązujące przepisy [1]. O zagłębieniu fundamentu w przypadku posadowienia bezpośredniego w gruntach wysadzinowych decyduje umowna głębokość przemarzania zależna od lokalizacji budynku [6].Wbudynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, produkcyjnym, magazynowym i gospodarczym, zgodnie z warunkami technicznymi [1], podłoga na gruncie powinna mieć izolację cieplną obwodową (krawędziową wg [8]). Najczęściej tę funkcję pełni warstwa izolacyjna ściany fundamentowej, ułożona na jej zewnętrznej powierzchni. Głębokość pionowej izolacji krawędziowej D wg [...]

Bezpieczeństwo konstrukcji ścian jednowarstwowych o podwyższonych parametrach izolacyjności termicznej DOI:10.15199/33.2017.01.09


  Coraz ostrzejsze wymagania dotyczące energooszczędności budynków spowodowały znaczne zmniejszenie maksymalnej dopuszczalnej wartości współczynnika przenikania ciepła U przegród zewnętrznych w przepisach [9, 10]. Przed 1998 r. wartości Umax (kmax) określone w Polskich Normach były różne w zależności od typu budynku: mieszkalny; użyteczności publicznej; produkcyjny. W 1997 r. przeniesiono je do Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [9], ale wprowadzono podział wymagań dotyczących (Umax) ścian zależnie od ich układu materiałowego - o budowie warstwowej i pozostałe. W praktyce oznaczało to, że przez 11 lat, w przypadku ścian jednowarstwowych (jednomateriałowych), obowiązywały mniej restrykcyjne wymagania (tabela 1). Natomiast od 2009 r.[...]

Kształtowanie węzła połączenia z gruntem w systemowym budynku niskoenergetycznym DOI:10.15199/33.2015.05.36


  Artykuł porusza temat strat ciepła połączenia niepodpiwniczonego budynku niskoenergetycznego z gruntem.Analizowane są modyfikacje sposobu posadowienia w aspekcie jakości cieplnej tego węzła konstrukcyjnego. Porównano rozwiązania systemowe fundamentów liniowych z fundamentem płytowym. Słowa kluczowe: budynek niskoenergetyczny, podłoga na gruncie, mostek termiczny.Od 2008 r. w Polsce zostały zintensyfikowane działania mające na celu ograniczenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania budynków. Ich bezpośrednim przełożeniem jest konsekwentne zaostrzanie wymagań ochrony cieplnej [2]. Wprowadzono obowiązek sporządzania charakterystyk energetycznych na etapie projektowania i oddania budynku do użytkowania [4]. Jednocześnie uruchomiono system zachęt dla inwestorów do wprowadzania rozwiązań energooszczędnych i OZE [1]. Jedną z nich jest Program Priorytetowy NFOŚiGW pt. "Poprawa efektywności energetycznej", w którym zdefiniowano dwa standardy energetyczne budynków: NF15 i NF40. Zgodnie z wytycznymi programu, właściwości cieplne budynku są ostrzejsze niż przewidywane perspektywicznymi wymaganiami na 2021 r. (tabela 1). Zarówno w warun-kach technicznych, jak i programie dopłat, wyeksponowano konieczność obliczeń energetycznych budynków, w których uwzględnia się właściwości cieplne przegród, geometrię oraz mostki termiczne generowane przez węzły konstrukcyjne [6, 7, 8]. W budynkach niskoenergetycznych mostki odgrywają istotną rolę w bilansie ci[...]

Konsekwencje wprowadzenia funkcji garażowej w podziemie budynku wielorodzinnego DOI:10.15199/33.2015.11.61


  Dbając o wysoki standard budynku wielorodzinnego, w poziomie nieogrzewanych piwnic, oprócz komórek lokatorskich wprowadza się od kilku lat funkcję garażową. Stosowanie tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej każdego z indywidualnych boksów garażowych prowadzi do powstania rozbudowanych trzonów wentylacyjnych prowadzonych przez pomieszczenia mieszkalne. Wkonsekwencji powstaje zaburzony rozkład temperatury w obszarze trzonu i przyległej ściany, prowadzący do niekorzystnych zjawisk cieplno-wilgotnościowych.Artykuł analizujemożliwe konsekwencje i precyzuje program naprawczy. Słowa kluczowe: mostek termiczny, wentylacja grawitacyjna.Rozwiązania funkcjonalne współczesnych domówwielorodzinnych mają zapewnić jak najwyższy komfort użytkowania. Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi oszczędności energii straty ciepła zwęzłówcieplnych i systemówprzesyłowych powinny być ograniczone do minimum. Po zlokalizowaniu garaży wnieogrzewanych piwnicach budynkówtemperatura się w nich obniża.Wprzypadku stosowania tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej, w przestrzeń ogrzewaną wprowadza się trzony wentylacyjne wychłodzone powietrzem z poziomu piwnic. Ze względu na wymagania wymiany powietrza,wgarażach zostają rozbudowanewielokanałowe trzony, którewistotny sposób naruszają bilans energetyczny budynku. Wmiejscu przebiegu kanałów pojawia się obszar obniżonej temperatury, który jest efektem specyficznego mostka termicznego. Analiza problemu istniejącego Podstawowym parametrem charakteryzującym mostek termiczny pod względem strat ciepła jest liniowy współczynnik przenikania ciepła Ψ. Wyraża on korektę strumienia ciepła wynikającą z zaburzeni[...]

Wpływ izolacyjnych deskowań traconych na właściwości energetyczne budynków DOI:10.15199/33.2016.02.07


  Kształtując układymateriałowe przegród zewnętrznych, bierze się głównie pod uwagę wymaganą wartość współczynnika przenikania ciepła.Wartykule pokazano, że w bilansie zapotrzebowania na ciepło budynku równie istotnymczynnikiem jest pojemność cieplna przegród. Słowa kluczowe: deskowanie tracone, energooszczędność, pojemność cieplna.Deskowania tracone stanowią pewnego rodzaju formy, umożliwiające ich wypełnienie mieszanką betonową w celu wykonania określonego elementu konstrukcyjnego lub ustroju budowlanego. Pozostają one wmiejscu wbudowania i pełnią w eksploatowanymobiekcie budowlanymfunkcję izolacyjną lub izolacyjno-konstrukcyjną [2]. Są to najczęściej kształtki styropianowe wypełniane na budowie mieszanką betonową [5, 10]. Istnieją również modyfikacje, w których materiał izolacyjny po stronie wewnętrznej został zastąpiony szalunkową płytą cementowo-drzazgową. Stanowi ona jednocześnie warstwę wykończeniową, czyli zastępuje tradycyjny tynk cementowo-wapienny [1, 9]. W celu skorzystania z programu dopłat oferowanych w Programie Priorytetowym NFOŚiGW [6] konieczne jest osiągnięcie odpowiednichwłaściwości użytkowych budynku, takich jak: EP- roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotnąwg [7, 8]; EUCO - roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji wg [6]. Ich wyznaczenie wymaga sporządzenia bilansu zapotrzebowania na ciepło budynku. Wartościami wyjściowymi do bilansu są: ■ właściwości cieplne komponentówbudowlanych zależne od rozwiązania systemowego, awięcwspółczynniki przenikania ciepła i pojemność cieplna przegród oraz mostki termiczne generowane w węzłach połączeń głównych el[...]

Konsekwencje cieplno- -wilgotnościowe zmiany charakteru użytkowania budynku przemysłowego z lekkim stropodachem DOI:10.15199/33.2017.11.47


  Budynki przemysłowe są specyficzną grupą obiektów, w przypadku których poza podstawowymi wymaganiami zawartymi w Prawie budowlanym ważne są procesy technologiczne i wynikające z nich oddziaływania na budynek. Projekt technologiczny często kojarzy się z dużymi obiektami, w których zlokalizowane są rozbudowane linie produkcyjne wymagające szczegółowych rozwiązań systemów technicznych. W przypadku małych obiektów ten etap projektowania jest często pomijany. Przykładem może być budynek zaprojektowany jako magazyn, a następnie zaadaptowany na drukarnię. Konsekwencją tej decyzji było wprowadzenie wentylacji mechanicznej (bez regulacji wilgotności) i zwiększenie dostępu światła dziennego przez zastosowanie świetlików połaciowych. Od początku funkcjonowania hali pracownicy obiektu zgłaszali fakt kapania wody z dachu w strefie pod świetlikami po intensywnych opadach oraz w zimie, kiedy temperatura spada poniżej -7°C. Konstrukcja przekrycia Przekryciem budynku jest lekki stropodach [1, 2], spełniający obowiązujące na etapie projektowania wymagania ochrony cieplnej, w którymwykonano dwa podłużne świetliki z płyty poliwęglanowej o grubości 16 mm i współczynniku U = 1,9 W/(m2·K). W strefie krawędzi podłużnyc[...]

Prefabrykaty ścienne z kompozytów styrobetonowych - od idei do prototypu DOI:10.15199/33.2018.12.10


  Aktualne trendy w rozwoju budownictwa kubaturowego wyznaczają producentommateriałów budowlanych nową perspektywę, w której, aby przetrwać globalną rywalizację, należy sięgać po niekonwencjonalne rozwiązania. Główne wymagania rynku to skrócenie czasu budowy i zmniejszenie kosztów z jednoczesnym spełnieniem określonych prawem standardów dotyczących bezpieczeństwa, oszczędności energii i komfortu użytkowania. Współczesne budownictwo musi również, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, dbać o rozsądne gospodarowanie odpadami budowlanymi. Obecnie duży problem stanowią odpady styropianowe (EPS). Ze względu na wielkogabarytowość i różny kształt, mały ciężar objętościowy, duże koszty transportu i niewielkie koszty produkcji, powszechnie panuje opinia o braku zasadności racjonalnego zagospodarowania EPS. Niestety z powodu utrudnionej biodegradacji przechowywanie tych odpadów na składowiskach jest mało efektywne, zaś ich spalanie emituje znaczą ilość dwutlenku węgla do środowiska. Idea nowego prefabrykatu Grupa naukowców z Uniwersytetu Technologiczno-Przy[...]

 Strona 1