Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir ZALEWSKI"

Projektowanie wtórnych układów optycznych do LED-ów

Czytaj za darmo! »

Projektowanie kolimatorów masywnych jest procesem złożonym i zasadniczo różni się od klasycznego projektowania odbłyśników. Wymaga znajomości budowy diody i kształtu jej pierwotnego układu optycznego, rozkładu luminancji na powierzchni świecącej oraz zasad geometrycznego wyznaczania wzajemnego położenia kierunków promieni świetlnych i płaszczyzn łamiących na granicy ośrodków. Polega na dyskretn[...]

Optymalizacja bryły fotometrycznej opraw oświetlenia drogowego ze względu na równomierny rozkład luminancji nawierzchni

Czytaj za darmo! »

Dążenie do uzyskania wydajnego energetycznie oświetlenia dróg nie może powodować obniżenia jakości widzenia. Wymaga zatem zoptymalizowania zarówno rozmieszczenia opraw jak i stworzenia opraw oświetleniowych o bryłach fotometrycznych dopasowanych do parametrów drogi. Dla każdej oprawy o zoptymalizowanej bryle fotometrycznej istnieje jedno idealne rozmieszczenie opraw zapewniające minimalizację w[...]

Light distribution forming in LED luminaires

Czytaj za darmo! »

Electroluminescent diodes perfectly cooperate with monolithic optical elements based on total internal reflection such as massive collimators and massive planar optical fibers. LED light should be inducted into luminaire elements in a way that internal reflections have appeared. Suitable selection of dimension and shape of individual luminaire elements allows forming light distribution of the lu[...]

Application of LEDs in road lighting

Czytaj za darmo! »

Na rynku pojawia się coraz więcej diodowych opraw oświetlenia drogowego. Niektóre z nich oprawami drogowymi są tylko z nazwy. Tworzenie konstrukcji nowych LEDowych opraw oświetleniowych dobrze spełniających swoje zadania wymaga posiadania stosownej wiedzy i umiejętności oraz wykazanie się starannością i przezornością większą niż przy projektowaniu opraw z konwencjonalnymi źródłami światła. Spełnienie wymagań normatywnych w obliczeniach projektowych oświetlenia realizowanego na oprawach diodowych nie gwarantuje, że zrealizowane oświetlenie będzie prawidłowe. (Zastosowanie diod elektroluminescencyjnych w oświetleniu drogowym). Abstract: There are more and more LED luminaires for road lighting at the market. Some of them are road luminaires only by their name. Creation new construction [...]

Indicatrix of diffusion measurement with the use of matrix luminancemeter

Czytaj za darmo! »

Dotychczasowe metody wyznaczania wskaźnikowej rozpraszania były bardzo pracochłonne i czasochłonne. Stosując matrycowy miernik luminancji można tok zbierania danych zasadniczo uprościć i przyspieszyć. Proces tworzenia bazy danych o materiałach konstrukcyjnych opraw oświetleniowych można dzięki nowemu rozwiązaniu w znacznym stopniu zautomatyzować. Metoda wymaga jednak identyfikacji źródeł błędów pomiarowych i oceny powodowanej przez nie niepewności wyników. (Pomiar wskaźnikowej rozpraszania z wykorzystaniem matrycowego miernika luminancji) Abstract. Indicatrix of diffusion measurement methods always took lot of work and time. Data collecting can be faster and easier by using the matrix luminancemeter. Materials databases making can be automatized by new solution. Method based on the m[...]

Calculation of road lighting realized on LEDs

Czytaj za darmo! »

The introduction of light emitting diode technology to the road lighting contributes to the need for calculation methods revision. So far applied methods may lead to overlooking irregularities in the road lighting realised by LED luminaires. The proposed method consisting of introducing computational sub-points protects not only against errors as a result of different flux distribution generating but also makes lighting values got by calculation resemble measurement results. Streszczenie. Wprowadzenie technologii diod elektroluminescencyjnych do oświetlenia drogowego przyczynia się do konieczności nowelizacji metod obliczeniowych. Dotychczas stosowane metody mogą prowadzić do przeoczenia nieprawidłowości w oświetleniu drogi oprawami LEDowymi. Proponowana metoda polegająca na wprowadzeniu subpunktów obliczeniowych zabezpiecza nie tylko przed błędami wynikającymi z odmiennego kształtowania bryły fotometrycznej opraw diodowych ale także zbliża wartości obliczone do wartości uzyskanych z pomiarów terenowych. (Projektowanie oświetlenia drogowego realizowanego przy wykorzystaniu LED) Keywords: road lighting, lighting calculation, LED luminaire. Słowa kluczowe: oświetlenie drogowe, obliczenia oświetleniowe, oprawa LEDowa. Introduction The introduction of light emitting diodes into the road lighting creates new opportunities, challenges and problems in simulation calculations and modelling. Present calculation methods working well in applications with conventional light sources as incandescent or gas-discharge lamps can cause misrepresentation of the results when luminaires with LED are used. Due to a completely different technology of the LED luminaires construction, comparing to traditional equipment, much greater gradients of light intensity and luminance are possible to obtain. Unevenness in the road lighting, which may arise from the application of LED lighting may not be shown in the results of calculations performed in aiding program[...]

Zapis właściwości świetlnych LEDowej oprawy oświetlenia drogowego

Czytaj za darmo! »

Drogowe oprawy LEDowe charakteryzują się często bardzo wymyślnymi kształtami i znacznie większymi gabarytami niż oprawy tradycyjne. Z tego powodu nie można ich traktować jako punktów świetlnych. W obliczeniach symulacyjnych stanu oświetlenia na drogach konieczne jest uwzględnienie przestrzennego rozmieszczenia poszczególnych źródeł światła a bryłę fotometryczną oprawy przedstawiać jako zbiór składowych brył zaczepionych w różnych punktach w przestrzeni. Abstract:.Lot of LED luminaires used in road lighting often have more complicated forms and visible grater dimensions than traditional ones. So, they can not be treated as lighting points. In computer aided designing LED road lighting, it is important to take into calculations location in luminaire each of light sources. Light distribution of whole luminaire should be shown and used as a collection of component light distribution placed in some places. (Light distribution of LED luminaires in road lighting designing) Słowa kluczowe: oświetlenie drogowe, bryła fotometryczna oprawy, oprawa LEDowa. Keywords: road lighting, luminous intensity distribution, LED luminaire. Wstęp Technologia diodowa stwarza nowe możliwości projektowania opraw oświetleniowych, ale równocześnie stwarza też nowe problemy. Jednym z najważniejszych zagadnień do rozwiązania jest sposób w jaki należy uwzględniać parametry geometryczne powierzchni świecącej oprawy. Programy obliczeniowe w standardowych procedurach traktują oprawy drogowe jak punkty świetlne. Wprowadza to niewielki błąd w przypadku sprzętu tradycyjnego, jednak powoduje niedopuszczalne błędy w wielu rozwiązaniach opraw wyposażonych w diody elektroluminescencyjne. W pewnych sytuacjach konieczne jest uwzględnienie nie tylko gabarytu oprawy ale także liniowej bądź powierzchniowej zmienności charakterystyki świecenia. Oprawy diodowe mają budowę wieloźródłową. Z każdą z diod w oprawie współpracuje osobny układ optyczny. Poszczególne zespoły złożone z d[...]

Digital recording of photometric data for multisource luminaires

Czytaj za darmo! »

On the ground of the overview of multisource luminaire constructions, with the emphasis on LED solutions, the need to formulate the recording of photometric properties of the luminaires, of considerable size and non-uniform distribution of the field of luminous beam generation, was perceived. The alternative method of photometric file organisation, including diverse luminous flux distribution for each point of a luminaire, was introduced. Streszczenie. W oparciu o przegląd konstrukcji opraw wieloźródłowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań z diodami elektroluminescencyjnymi została sformułowana potrzeba zapisu właściwości świetlnych opraw o znacznych rozmiarach i nierównomiernym rozkładzie pola generowania promieniowania świetlnego. Zaproponowana została alternatywna metoda organizacji pliku fotometrycznego uwzględniająca zróżnicowany rozsył strumienia z poszczególnych punktów oprawy. (Cyfrowy zapis danych fotometrycznych opraw wieloźródłowych) Keywords: fotometric file, lighting calculation, luminaire. Słowa kluczowe: plik fotometryczny, obliczenia oświetlenia, oprawa oświetleniowa. Introduction History of the digital calculation has barely a few dozen years and nowadays we are not able to imagine that we could design anything without a computer aid. New generations of calculating machines arise continually with stronger processors, more memory, working with larger speeds allowing to accelerate calculation processes significantly. On these computers there are new applications running, which analyse more and more elements and simulate larger and more complicated structures with more accuracy. Recently, there have been analysed models of physical phenomena that were neglected before. All this is done in the name of progress and with hope of obtaining the greatest possible compliance with the experience. In all calculation processes, a very important factor is data exchange between the various programs. The results of calcu[...]

Orbitalny system oświetlenia metropolitalnego DOI:10.15199/48.2015.03.46

Czytaj za darmo! »

Możliwe jest takie rozmieszczenie na orbicie okołoziemskiej satelitów wyposażonych w zwierciadła odbijające promieniowanie słoneczne by zapewnić odpowiednie warunki oświetlenia wybranych aglomeracji. Przeanalizowane zostały możliwości wyboru określonych wysokości orbit, obliczona wymagana wielkość zwierciadeł i przeanalizowane skutki działania systemu. Abstract. It is possible to locate Earth’s satellites equipped with mirrors reflecting sunlight to provide adequate lighting conditions for urban areas. The opportunities of orbit heights selection were analyzed, required mirror sizes were calculated and the impact of the system work was shown. (Metropolitan Orbital Lighting System (MOLS)). Słowa kluczowe: satelita, zwierciadło, oświetlenie, metropolia. Keywords: satellite, mirror, lighting system, metropolis. Wstęp Potrzeba dbania o środowisko naturalne zmusza do poszukiwania we wszystkich dziedzinach życia, także w oświetleniu, rozwiązań oszczędzających energię elektryczną. Oświetlenie zewnętrzne, a w szczególności oświetlenie dróg w aglomeracjach miejskich jest znaczącym odbiorem energii. Znacząca redukcja zużycia energii elektrycznej w tej dziedzinie byłaby wyraźnie odczuwalna dla środowiska naturalnego. Trzeba w tym momencie zadać pytanie jak daleko można się posunąć, jak bardzo można ograniczyć zużycie energii bez uszczerbku dla jakości życia w mieście. Odpowiedź jest prosta, choć nie oczywista. Najbardziej oszczędnym systemem jest taki, który do swojego działania w ogóle nie potrzebuje zasilania w energię, a w swojej pracy wykorzystuje jedynie czynniki naturalne istniejące w otoczeniu. W przypadku chęci realizacji super ekologicznego oświetlenia potrzebujemy znaleźć źródło światła, które nie będzie potrzebowało dostarczania energii elektrycznej podczas pracy. Jedynym, pozostającym w zasięgu możliwości technicznych takim źródłem światła jest Słońce. Problem jednak jest w tym, że w nocy znajduje się ono po drugiej str[...]

Współbieżne oświetlenie dróg w praktyce DOI:10.15199/48.2017.12.67

Czytaj za darmo! »

Poszukiwanie rozwiązań pozwalających na ograniczenie zużycia energii elektrycznej jest obecnie istotą postępu technologicznego we wszystkich dziedzinach działalności człowieka. Działania te są podyktowane zarówno rosnącymi cenami surowców energetycznych, wpływającymi na koszty produkcji energii elektrycznej, jak i troską o środowisko naturalne. Wspierany jest rozwój nowych technologii niosących poprawę efektywności energetycznej. Rozwiązania, które do niedawna wydawały się nieopłacalne lub nierealne do zrealizowania obecnie są wykorzystywane i wprowadzane w życie. Także dawne pomysły, które nie znajdowały dotychczas zastosowania, łączone są z nowoczesnymi technologiami i dają całkiem niespodziewane efekty. W ten właśnie sposób technologia diod elektroluminescencyjnych tchnęła nowe życie w prawie zapomniany pomysł stworzenia współbieżnego oświetlenia dróg. Pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku powstał w Japonii system monitorowania ruchu samochodowego, którego logiczną konsekwencją było opracowanie systemu automatycznego sterowania oświetleniem [1]. W tamtych czasach idea nie mogła znaleźć praktycznego zastosowania, ponieważ nie istniało odpowiednie źródło światła. Żarówki, co prawda posiadały odpowiednią szybkość reakcji na wymuszenie, jednak ich niska skuteczność świetlna w porównaniu do właśnie w tamtym czasie wprowadzanych na rynek wysokoprężnych lamp sodowych nie dawała im żadnych szans. Lampy wyładowcze natomiast charakteryzują się zbyt długim czasem zapłonu. Dopiero pojawienie się LEDów wypełniło tę lukę i otworzyło drogę do realizacji idei sprzed ponad 30 lat. Szczegółowe zasady sterowania oprawami w oświetleniu współbieżnym zostały przedstawione we wcześniejszej publikacji [2]. System oświetlenia współbieżnego z drobnymi modyfikacjami został wdrożony przez firmę Micromex i obecnie jest oferowany pod nazwą LEDMICON [3]. Do jego budowy użyto sterowników OLC- 230DALI / MD [4] umieszczonych we wszystkich oprawach [...]

 Strona 1  Następna strona »