Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Jacek GOŁĘBIOWSKI"

Przesyłanie danych pomiarowych za pośrednictwem sieci GSM

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono system transmisji danych za pomocą sieci GSM. W zaprojektowanym systemie wykorzystano technologie GPRS. System charakteryzuje się niskim kosztem eksploatacji i nie wymaga prywatnego punktu dostępowego APN. Zaprezentowano oprogramowanie napisane w środowisku LabVIEW przeznaczone do kontroli urządzeń pomiarowych oraz oprogramowanie nadzorujące pracę całego systemu. Pokazano możliwość rozbudowy systemu dla przypadku, w którym nie jest wymagane stosowanie sieci komputerowej Internetu. Abstract. The data transmission system with GSM mobile telephone net is presented. In our designed system the pack transmission technology of GPRS data is applied. The system exploitation cost is considerably low, as it does not need the APN private access point. The program in LabVIEW environ[...]

Microelectromechanical Transducer with Optical Readout for Magnetic Flux Density Measurements

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono mikroelektromechaniczny przetwornik z belkę krzemową i płaską cewką do pomiaru indukcji pola magnetycznego. Cewka zasilana jest ze źródła prądu stałego. Opisano system optoelektroniczny do pomiaru ugięcia belki. Zmiany natężenia pola magnetycznego powodują przemieszczenie końca belki i zmianę kąta ugięcia belki. Analizowano wpływ parametrów uzwojenia na rozkład generowanego pola magnetycznego w celu optymalizacji konstrukcji cewki. AbstractThe silicon cantilever with the planar coil was applied to the magnetic flux density measurements. The optoelectronic device for the measure of cantilever bending was presented and described.A coil is supplied any the direct current. The magnetic field intensity change causes the beam end displacement and changes the angle of cantilever bending. The dependence of the cantilever and external magnetic field parameters as well on the angle of the cantilever bending was investigated and analyzed. (Mikroelektromechaniczny przetwornik indukcji pola magnetycznego na sygnał optyczny) Keywords:MEMS, measuring system, measurement of magneticflux density, optoelectronic system, fiber optical sensors Słowa kluczowe: MEMS, system pomiarowy, pomiar indukcji magnetycznej, układy optoelektroniczne, czujniki światłowodowe Introduction The magnetic flux density measurements are essential for the monitoring of energetic transformers, generators, electric machines and at the processes of designing and construction as well.In the processes small - size sensors are used (bellow 1 mm). These sensors can also be used to the measurements at the magnetic core gapes. For the reasons mentioned the Hall effect based sensors, coil transducers, vibration magnetometers where the solid magnet vibrations are measured, core-resonance based proton magnetometers and magneto resistance based magneto- resistors are most commonly used [1].The progress of microelectronic and micromechanic silicon technologies opened new pos[...]

Urządzenie pomiarowe do określania zawartości biokomponentów w paliwie do napędu silników wysokoprężnych

Czytaj za darmo! »

Ograniczenie zużycia paliw kopalnych i zmniejszenie zanieczyszczenia atmosfery są jednym z powodów wprowadzania paliwa zawierającego biokomponenty do zasilania silników o zapłonie samoczynnym. Biokomponenty w postaci estrów metylowych kwasów karboksylowych otrzymanych z przerobu tłuszczy roślinnych lub zwierzęcych (FAME - Fatty Acid Methyl Esters) dodawane są do oleju napędowego. W Polsce i [...]

Czujnik do pomiaru drgań mechanicznych z przetwornikiem elektromagnetycznym

Czytaj za darmo! »

Wraz z rozwojem nowoczesnych systemów nadzoru i monitoringu wielkogabarytowych obiektów takich jak mosty, wiadukty, autostrady, wysokościowce itp. występuje potrzeba pomiaru amplitudy drgań mechanicznych w zakresie niskich częstotliwości. Na podstawie analizy widmowej generowanych drgań, możliwe jest monitorowanie pracy obiektów i ich diagnostyka. Ze względu na różne materiały i konstrukcje zast[...]

Mikromechaniczny krzemowy przetwornik pola magnetycznego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono mikromechaniczny system do pomiaru indukcji pola magnetycznego. W systemie zastosowano mikrobelkę krzemową z warstwą ferromagnetyczną. Analizowano wpływ parametrów belki oraz oddziaływanie zewnętrznego pola magnetycznego na kąt ugięcia belki. Zaprezentowano układ optoelektroniczny do pomiaru ugięcia belki. Abstract. The micromechanical device dedicated to measuring the magnetic induction is presented in this paper. A micromechanical silicon cantilever with a ferromagnetic surface layer is applied in the system. The authors analyzed the influence of cantilever parameters and external magnetic field on the angle of cantilever bending. The optoelectronics device for measure the cantilever bending is presented. (Micromechanial silicon transducer of magnetic field) Słowa kluczowe: MEMS, system pomiarowy, pomiar indukcji magnetycznej, układy optoelektroniczne Keywords: MEMS, measuring system, measurement of magnetic flux density, optoelectronic system Wstęp W wielu gałęziach przemysłu występuje konieczność pomiaru indukcji pola magnetycznego. Dotyczy to szczególnie monitorowania pracy transformatorów energetycznych, generatorów, maszyn elektrycznych, a także pomiarów podczas prac projektowych. Ważnym zagadnieniem jest pomiar rozkładu przestrzennego pola magnetycznego. Wymaga to stosowania czujników o małych wymiarach, poniżej 1mm. Małe wymiary pozwalają także na pomiary w szczelinach magnetowodów. Obecnie do najczęściej stosowanych czujników do pomiaru indukcji pola magnetycznego należą czujniki wykorzystujące: efekt Halla (hallotrony), przetworniki indukcyjne (m.in. sonda permalojowa, Rogowskiego), drgania magnesu trwałego (magnetometr wibracyjny), zjawisko rezonansu jądrowego (magnetometr protonowy), zjawisko magnetorezystancji (magneto-rezystory). Konwencjonalne przetworniki indukcyjne posiadają duże wymiary co utrudnia wykonywanie pomiarów w wąskich szczelinach. W przypadku hallotronów przy relatywnie prostej produk[...]

Zastosowanie światłowodowych czujników odbiciowych do pomiaru przemieszczeń w ruchomych strukturach MEMS

Czytaj za darmo! »

Pokazano konstrukcję natężeniowego światłowodowego czujnika odbiciowego do pomiaru przemieszczeń w ruchomych strukturach MEMS. Przedstawiono system pomiarowy oraz wyniki pomiarów. Analizowano wpływ konstrukcji i parametrów czujnika oraz układu pomiarowego na charakterystyki wyjściowe ze szczególnym uwzględnieniem zmian współczynnika odbicia. Abstract. The construction of intensity optical fiber reflectance sensor used for measuring displacements of the movable MEMS structures was shown. The measurement system and the measurement results were presented. The influence of the construction and the parameters of the sensor as well as the measurement system on the output characteristics with particular emphasis on the changes in refractive index was analyzed. (The application of optical fiber reflectance sensors in measuring displacements of the movable MEMS structures) Słowa kluczowe: czujniki światłowodowe odbiciowe, pomiar przemieszczeń, układy optoelektroniczne, MEMS Keywords: optical fibre reflectivity sensors , measurement of displacement, optoelectronic system, MEMS Wstęp W ruchomych strukturach mikromechanicznych takich jak belki, membrany często występuje konieczność pomiaru niewielkich przemieszczeń. Metody optyczne mają wiele zalet (m.in. nieinwazyjność, odporność na zakłócenia pochodzące od pól elektromagnetycznych) [1, 2]. Przedstawiony system optyczny został zaprojektowany do testowania czujników MEMS, przeznaczonych do pomiaru drgań mechanicznych oraz pomiarów pola magnetycznego [3, 4]. W konstrukcjach mikroczujników występują cienkie belki krzemowe z masą sejsmiczną (akcelerometry) lub z warstwą ferromagnetyczną (pomiary indukcji pola magnetycznego). Na skutek oddziaływania czynników zewnętrznych (przyspieszenie, pole magnetyczne) następuje ugięcie belki. W projektowanych czujnikach zakres przemieszczeń końca belki wynosi 0,5 mm. Pomiary powinny być wykonane z niepewnością nie gorszą niż 0,5%. Światłowodowe czujniki natę[...]

Design of flexible textronic temperature sensors DOI:10.15199/48.2015.02.54

Czytaj za darmo! »

The aim of this paper is to present design and simulation results of the novel flexible temperature sensor. Results of the compact analytical model were compared with the parameters of the obtained real structure. The carbon polymer composition with a SBS-modified polystyrene binder, characterized by a good Temperature Coefficient of Resistance (TCR), was used as a thermosensitive material. The complex electrical analysis of the typical resistive structure geometry was performed with the aid of the COMSOL Multiphysics® 4.4 environment. Streszczenie. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników dotyczących projektowania i modelowania nowatorskich elastycznych czujników temperatury przy wykorzystaniu środowiska COMSOL Multiphysics® 4.4. Zastosowano kompozycję polimerowo-węglową ze spoiwem z modyfikowanego SBS polistyrenu, charakteryzującą się wysokim Temperaturowym Współczynnikiem Rezystancji (TWR). Wyniki analizy modelu analitycznego porównano z parametrami otrzymanych struktur rzeczywistych. (Projektowanie elastycznych tekstronicznych czujników temperatury). Keywords: sensors modeling, flexible temperature sensors, textronics. Słowa kluczowe: modelowanie czujników, elastyczne czujniki temperatury, tekstronika. Introduction Temperature is one of the most commonly monitored physiological parameter in smart clothing. Its too high or too low value can lead to hyperthermia or hypothermia, fainting and even death, so its current monitoring is very important, especially for certain occupational groups [1]. Modern, special textiles for medical, rescue and military are increasingly being retrofitted with temperature sensors that allow efficient lead action or convalescence. This work presents a novel construction of flexible textronic temperature sensors, designed to measure internal temperature. S[...]

System do pomiaru parametrów strumienia ciepła w układzie chłodzenia struktur półprzewodnikowych mocy

Czytaj za darmo! »

Przestawiono system pomiarowy z czujnikami i przetwornikami do wyznaczania mocy cieplnej wydzielanej w układach półprzewodnikowych mocy. System przeznaczony jest do pracy z układami chłodzącymi, którego czynnikiem roboczym jest woda. W systemie zastosowano pomiar temperatur na wejściu i wyjściu badanego układu półprzewodnikowego oraz pomiar przepływu cieczy ,a także pomiar różnicy ciśnień pomiędzy wejściem a wyjściem układu. Przedstawiony system znalazł zastosowanie do testowania układów chłodzących diod energetycznych oraz określenia efektywności ich chłodzenia. Abstract. The system with sensors and transducers denoted to the determination of thermal power paid out in the arrangements of semi - conductive powers is presented. The system is designed to the cooling arrangements in which water is the working factor. The set allows to measure the temperatures at the entry and exit of the semi- conductive system investigated and the liquid flows as well. Our set is also assigned to the measurements of the pressure differences at the entry and exit of the arrangements. The system described was used to testing the energetic diode cooling arrangements and to the determinations of their efficiency (System to the measurements of thermal flux parameters in cooling arrangements of semi - conductive power structures) Słowa kluczowe: system pomiarowy, moc cieplna, pomiar przepływu cieczy, pomiar ciśnienia, Keywords: measuring system, thermal power, measurement of flow of liquid, measurement of pressure Wstęp Miniaturyzacja urządzeń elektronicznych oraz zwiększająca się skala integracji struktur półprzewodnikowych powoduje, że moc rozpraszana w pojedynczym elemencie może sięgać tysiąca watów przy strumieniach ciepła dochodzących do setek W/cm2. Problemem jest utrzymanie bezpiecznej temperatury pracy poprzez efektywne odprowadzanie rozpraszanego ciepła do otoczenia. Ograniczenia gabarytowe oraz duże gęstości wydzielanej mocy powodują, że systemy chł[...]

 Strona 1