Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Leszek Chomacki"

Przykład naprawy znacznie zdeformowanej konstrukcji nośnej budynku magazynowego DOI:10.15199/33.2017.05.04


  W artykule przedstawiono obiekt halowy,wktórym funkcję nośną i magazynową pełnią regały.Wzniesiony budynek uległ zdeformowaniu i uszkodzeniu na skutek podciśnienia, jakie wytworzyło się po próbnym uruchomieniu wentylatorów oddymiających, przy niepełnymotwarciu bramdoprowadzających powietrze uzupełniające. Konstrukcja nie była projektowana na takie obciążenie. Spowodowało ono deformacje podłużnych ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz regałów wynoszące do ok. 43 cm. Zaproponowano sposób naprawy zdeformowanej konstrukcji z wykorzystaniem elementów rozporowych (podpór stropowych) o odpowiedniej nośności i usytuowaniu. Proces prostowania przebiegał etapowo oraz wymagał wymiany kilkuset krzyżulcówi kilkudziesięciu słupków.Wefekciewszystkie uszkodzone elementy zostały wymienione, osłabione stopy słupów wzmocniono, a odchylenie regałów od pionu nie przekroczyło 15 mm. Słowa kluczowe: uszkodzenia budynków, deformacja konstrukcji stalowej, prostowanie konstrukcji, budynek magazynowy. Eksploatacja i wznoszenie obiektów budowlanych zawsze wiąże się z ryzykiem wystąpienia nieoczekiwanych obciążeń lub innego niż zakładane rozkładu istniejących obciążeń. Takie sytuacje mogą wystąpić w wyniku niewłaściwych rozwiązań wykonawczych [4], wykonawczo-projektowych [2], projektowych [1, 6], na skutek prowadzenia eksploatacji górniczej [5] lub niewłaściwej eksploatacji obiektu [3]. Mogą one prowadzić do powstawania sytuacji awaryjnych, a nawet do katastrofy budowlanej. Jednym z takich przypadków była awaria dużego obiektu magazynowego, któ[...]

Oddziaływanie na budynki poziomych odkształceń podłoża górniczego o charakterze ściskania DOI:10.15199/33.2015.11.07


  W artykule omówiono problem oddziaływania na budynki w aktywnym górniczo obszarze poziomych odkształceń gruntu powodujących jego zagęszczenie. Przedstawiono przykłady uszkodzeń typowych dla tego rodzajuwpływóworaz symulacje numeryczne, których celem było określenie przyczyn powstawania uszkodzeń. Podano również metody redukowania negatywnego oddziaływania odkształceń poziomych gruntu (ε < 0) na konstrukcję budynków. Słowa kluczowe: eksploatacja górnicza, uszkodzenia budynków, analiza numeryczna. Abstract. The article discusses the problem of impact on buildings horizontal deformation of the soil causing its thickening in the active mining area. Provides examples of damage typical for this kind of influence and numerical simulations whose aim was to determine the causes of damage. The paper also specified the methods used to reduce the negative impact of horizontal soil deformation (ε < 0) for the construction of buildings. Keywords:mining exploitation, damages of buildings, numerical analysis.Podziemna eksploatacja górnicza kopalin powoduje przemieszczenia elementów górotworu, których skutkiem są deformacje terenu o charakterze ciągłym,występującewformie tzw. górniczych niecek obniżeniowych (rysunek 1). Opisywane są one za pomocą pionowego w oraz poziomego u przemieszczenia (obniżenia) terenu, jego nachylenia T, krzywizny K lub promienia krzywizny R = 1/K oraz odkształceń poziomych ε. Odkształcenia poziome gruntu (ε < 0) mają niekorzystnywpływna konstrukcję ścian zagłębionych w gruncie, powodując ich wytężenie, często objawiające się spękaniami. Na skutek oddziaływania pełzania gruntu zwiększa się jego parcie na ściany zewnętrzne budynku wczęści poniżej poziomu terenu oraz dochodzi do kumulacji poziomych sił ściskających w konstrukcji ścian, szczególnie w przypadku zwartej zabudowy, której segmenty nie są zdylatowane lub których dylatacje są niedrożne. Charakter oddziaływania poziomych odkształceń[...]

 Strona 1