Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Anna KOZIOROWSKA"

Biological effects of the EMF influence on animal cells and tissues in in vitro cultures - a summary of own research DOI:10.15199/48.2018.12.46

Czytaj za darmo! »

The electromagnetic field (EMF) is a specific type of energy, composed of two inseparably connected components - electric field and magnetic field. The electromagnetic field is distinguished by the continuity of decomposition in space, the ability to propagate in a vacuum and the and the impact force on the particles of matter loaded with an electric charge [1]. Particularly interesting, due to their universality, are artificial sources of 50 Hz EMF, mainly electrical devices. The specificity of the EMF produced by such devices makes it possible to consider electric and magnetic components separately in his case [7]. The magnetic field accompanies each current flow, and the electric field occurs wherever there is an electric voltage. The generation of EMF by devices in the household, in industry and by transmission lines or transformer stations is a side effect of their operation and it is an undesirable effect. However, in medicine in diagnostics and therapy, these fields are produced for therapeutic purposes. Among such devices there can be mentioned the apparatus for magnetotherapy, where the frequency ranges from 1 to 120 Hz, and magnetic induction from 1-30 mT [12], magnetostimulation devices with a frequency of several to 3000 Hz and magnetic induction in the range from 1pT up to 100 T, nuclear magnetic resonance with constant frequency and magnetic induction from 0.15 to 1.5 T, or fixed frequency prosthesis where magnetic induction is 100 mT [10]. EMF generators used in medicine give the possibility of changing the shape of the field (sinusoid, triangle, rectangle), field modulation, frequency selection, or time of interaction. Living organisms are the source of the magnetic field. They generate ionic currents which generate a magnetic field. Partial magnetic fields of ions and structures in tissues add up and are also a source of magnetic fields. Exposure of living organisms to EMF can cause various biolog[...]

The influence of reactive power compensation on the content of higher harmonics in the voltage and current waveforms

Czytaj za darmo! »

The paper presents the results of measurement tests carried out in the mine aggregate for various states of operation of electrical equipment installed in the plant, for cases with and without compensation of reactive power compensation. Development of drawings illustrating waveforms enrich the state by working with the load, the load is decreased, the state shut down the equipment in the plant, commissioning of individual machines and re-load status. Included in the individual states and the compensating capacitor banks excluded. We analyzed the current and voltage signals in the context of the harmonic content, set the value of THDi and THDu factors. Streszczenie W pracy przedstawiono wyniki badań pomiarowych przeprowadzonych w kopalni kruszywa dla różnych stanów pracy urządzeń elektrycznych zainstalowanych w zakładzie, dla przypadków z kompensacją i bez kompensacji mocy biernej. Opracowanie wzbogacają rysunki obrazujące przebiegi mocy dla stanu pracy z obciążeniem, po zmniejszeniu obciążenia, dla stanu wyłączenia urządzeń w zakładzie, rozruchu poszczególnych maszyn oraz ponownie stanu pracy pod obciążeniem. W poszczególnych stanach dołączano oraz wyłączano baterie kondensatorów kompensacyjnych. Analizie poddano sygnały prądu oraz napięcia w kontekście zawartości wyższych harmonicznych, wyznaczono wartość współczynników THDi oraz THDu. Wpływ kompensacji mocy biernej na zawartość harmonicznych na przykładzie urządzeń kopalnianych Keywords: Reactive Power Compensation, Voltage and Current Distortion, Higher Harmonics, Frequency Converter. Słowa kluczowe: kompensacja mocy biernej, odkształcenie napięcia i prądu, wyższe harmoniczne, przemiennik częstotliwości. Introduction Electrical equipment users aim to minimize the costs of operation, for this purpose, among others. There are used reactive power compensation and power electronic drives for adjusting the electrical power to the current request. Most of electric energy receivers take act[...]

Model pracy systemu wodociągowego z pompą napędzaną silnikiem indukcyjnym z regulowaną prędkością

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono model matematyczny systemu wodociągowego oraz wyniki badań symulacyjnych pracy tego systemu. Zaprezentowano modele przemiennika częstotliwości, modele obwodowe silnika indukcyjnego klatkowego możliwe do wykorzystania do badań symulacyjnych zespołu pompowego oraz model pompy.Modelowanie matematyczne oraz symulacje komputerowe są szeroko wykorzystywane do analizy pracy r[...]

Wpływ rozkładu wektora indukcji pola magnetycznego w przestrzeni międzystykowej na moc wyłączalną wyłączników próżniowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono rezultaty badań rozkładu pola magnetycznego dla wybranych wyłączników wysokoprądowych. Celem tychże badań jest określenie wpływu rozkładu składowych pola magnetycznego na moc wyłączalną wyłączników próżniowych. Zaproponowano metodę pomiarową, umożliwiającą uzyskanie wszystkich składowych wektora indukcji magnetycznej, co może znacząco przyczynić się do właściwego zaproj[...]

Harmoniczne napięcia i prądu generowane przez nowoczesne napędy stosowane w kopalniach kruszywa

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań pomiarowych napięcia i prądu pobieranego przez system napędowy kopalni kruszywa. Badania przeprowadzono dla trzech stanów pracy urządzeń zainstalowanych w kopalni, przeanalizowano wpływ nieliniowych odbiorników na kształt prądu i napięcia zasilania. Wyniki pomiarów przedstawiono w postaci przebiegów chwilowych napięć i prądów oraz wykresów obrazujących udział poszczególnych harmonicznych w analizowanych przebiegach. Abstract. The paper presents the results of voltage and current measurements made in drive system of broken stone mines. The tests were provided for three conditions of mines devices work. There were analyzed the influence of nonlinear devices on current and voltage forms. The measurement results are shown as current and voltage course transitional, and charts present individual harmonical participation in analyze courses. (Voltage and current harmonicals generate by modern drivers used in broken stone mines ). Słowa kluczowe: odkształcenie napięcia i prądu, wyższe harmoniczne, przemiennik częstotliwości, kopalnia kruszywa. Keywords: Voltage and Current Distortion, Higher Harmonics, Frequency Converter, Broken Stone Mines. Wstęp Kruszywa, to szeroki asortyment produktów, znajdujących zastosowanie w drogownictwie, budownictwie, kolejnictwie oraz wielu innych gałęziach przemysłu. Ich pozyskiwanie odbywa się najczęściej drogą wydobywczą w kopalniach odkrywkowych, aczkolwiek można spotkać również inne metody. Rys. 1. Widok na typowe urządzenia stosowane w kopalniach kruszywa (fot. własna). Typowymi urządzeniami wykorzystywanymi w kopalniach kruszywa są maszyny do odspajania gruntów pozwalające na jego transport na niewielką odległość. Urobek pozyskiwany przez nie jest transportowany przez przenośniki taśmowe, wyciągi pochyłe do sortowni (rys. 1). Kluczowym elementem każdego urządzenia jest jego napęd - wymaga się od niego dużej niezawodności podczas pracy w trudnych warunkach. Bardzo w[...]

Evaluation of the Impact of Specialized Biotechnological Laboratory Equipment in the Context of Higher Harmonics Generation

Czytaj za darmo! »

Specialized laboratory equipment, often uses power converters, which are the source of higer harmonics. These devices, depending on their functions, are composed of several additional elements (such as UV light, a heater).They also enable the speed adjustment .Mostly, these are low-power devices used in laboratories, scientific research units engaged in research and teaching. Streszczenie. Specjalizowane urządzenia laboratoryjne, bardzo często wykorzystują przekształtniki energoelektroniczne, które są źródłem wyższych harmonicznych. Urządzenia te w zależności od swoich funkcji składają się z kilku dodatkowych elementów (np. lampa UV, grzałka), a także umożliwiają regulację prędkości. Najczęściej są to urządzenia małej mocy i stosowane są w laboratoriach badawczo-naukowych jednostek prowadzących badania naukowe i zajęcia dydaktyczne. (Specjalizowane wyposażenie laboratorium biotechnologicznego z uwzględnieniem wyższych harmonicznych) Słowa kluczowe: odkształcenia napięcia i prądu, wyższe harmoniczne, specjalizowane urządzenia laboratoryjne Keywords: Voltage and Current Distortion, Higher Harmonics, specialized laboratory equipment Introduction Commonly used non-linear devices are the sources of higher harmonics, which increase the apparent power of devices and power losses in the power lines, but information about their impact on the supply network of specialized laboratory equipment can rarely be found in the literature. Higher harmonics also cause electromagnetic interference and sometimes strong resonance phenomena. In this way, they adversely affect the operation of security systems, automation and control systems, robot and communication, as well as other receivers of electricity. The results are economic losses caused by decrease in reliability and service life of these devices. Correct operation of electrical equipment is possible under the right conditions, in terms of the guarantee by the manufacturer of the device. They ma[...]

The Influence of Selected Biomedical Research Equipment in the Aspect of Higher Harmonics Generating

Czytaj za darmo! »

Specjalizowane biomedyczne urządzenia laboratoryjne, bardzo często wykorzystują przekształtniki energoelektroniczne, które są źródłem wyższych harmonicznych. Urządzenia te w zależności od swoich funkcji składają się z kilku dodatkowych elementów (np.: lampa UV, grzałka), a dają możliwość regulacji prędkości. Urządzenia tego typu stosowane są najczęściej w laboratoriach analitycznych oraz w biotechnologicznych laboratoriach naukowo-badawczych. (Badania biomedycznych urządzeń laboratoryjnych pod kątem generacji zakłóceń) Abstract: Specialized biomedical laboratory equipment, very often use power converters, which are a source of higher harmonics. These devices depending on their functions consist of several additional elements (e.g.: UV lamp, heater),and give the possibility of speed control. These devices are most often used in analytical laboratories and research biomedical and biotechnological laboratories. Słowa kluczowe: odkształcenia napięcia i prądu, wyższe harmoniczne, urządzenia laboratoryjne Keywords: Voltage and Current Distortion, Higher Harmonics, biomedical laboratory equipment Introduction Converters AC/DC are now widely used in many fields of technology, ranging from households and business services to industry, power generation, ending on telecommunications, the aerospace. The purpose of power converters using in consumer devices is mainly the reduction of energy consumption and lower operating costs. There is also important the construction and appropriate control of power electronic devices that from the point of view of the power supply network reduce the negative impact of this type of power converters on the power supply network [1,2,3,4]. This paper presents the results of measuring tests of influence on supply network of ultracentrifugation and electrophoresis system [5,6,7,8,10,11]. The study was conducted in the laboratory of the Institute of Applied Biotechnology and Basic Sciences University of Rzeszow in[...]

Research of the impact of selected equipment used in laboratory at the Institute of Applied Biotechnology and Basic Science for the supply line DOI:10.15199/48.2015.01.13

Czytaj za darmo! »

The article presents selected results of measurements of the impact on the supply line for the equipment used in the laboratory at the Institute of Applied Biotechnology and Basic Science, University of Rzeszow. There are presented parameters of measuring instrument used to record voltage and current waveforms of input individual systems. Definitions of individual harmonic factor HD and total harmonic factor THD have been shown. Streszczenie. W artykule zostały zaprezentowane wybrane wyniki pomiarów oddziaływania na linię zasilającą urządzeń laboratoryjnych stosowanych w Instytucie Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zaprezentowano parametry przyrządu pomiarowego, który posłużył do rejestracji przebiegów napięć i prądów wejściowych poszczególnych układów. Przedstawiono definicje indywidualnego współczynnika zawartości harmonicznych HD oraz współczynnika zawartości wszystkich harmonicznych THD. (Badanie oddziaływania na linię zasilającą wybranych urządzeń laboratoryjnych stosowanych w Instytucie Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego) Keywords: power quality, harmonics, distortion of voltages and currents Słowa kluczowe: jakość energii, harmoniczne, odkształcenia napięć i prądów Introduction Most of laboratory equipment has advanced features that allow us to adjust the required parameters such as e.g. rotational speed, temperature setting and stabilization, software control of working time, etc. This is possible through the use of advanced electronics equipment and motor drives. These systems are equipped with powerelectronic AC adapters. Unfortunately, despite the functionality which AC adapters offer, power supplies are a source of significant harmonic distortion of currents charged from the power supply line. It is associated with a strong non-linearity of semiconductor devices used there. Electricity is a product and as such should be of adequate quality. The distortion degree of currents[...]

Analiza rzeczywistych parametrów sygnałów elektrycznych zasilających układy napędowe pomp wodociągowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono badania przeprowadzone w stacji uzdatniania wody, których celem była analiza przebiegów prądów i napięć zawierających wyższe harmoniczne, które powstają w wyniku pracy urządzeń nieliniowych. Pomiary były przeprowadzane w stacji transformatorów, po stronie wyższego napięcia. Na kształt napięcia miały wpływ wszystkie odbiorniki nieliniowe zainstalowane w zakładzie, zasilane przez tę stację transformatorów. Skutkami występowania wyższych harmonicznych jest zniekształcenie sinusoidy napięcia zasilającego. Obecność wyższych harmonicznych w sieci zasilającej może być przyczyną zakłóceń w pracy urządzeń elektronicznych. W artykule wyznaczono wartości współczynników THD i odniesiono je do wartości określonych stosownymi normami. Abstract: The article presents the studies carried out in water treatment plants, which aim was to analyze the current and voltage waveforms contain higher harmonics, they result from the work of non-linear devices. Measurements were carried out in the transformer station on the side of higher voltage. The shape of power to affect all the non-linear loads installed in the Department, powered by the transformer stations. The effects of harmonic distortion is a sine wave voltage. The presence of higher harmonics in the power supply can cause interference in electronic instruments. In this paper the values of the coefficients of THD and explicitly set them to values of the relevant standards. (Analysis of the real electric parameters feed water-pump drive systems). Słowa kluczowe: odkształcenie napięcia i prądu, wyższe harmoniczne, przemiennik częstotliwości, pompownia. Keywords: Voltage and Current Distortion, Higher Harmonicals, Frequency Converter, Pump Station. Wstęp Tradycyjnie w przepompowniach wody stosowane są elektryczne układy napędowe, których olbrzymią zaletą jest możliwość praktycznie bezobsługowej pracy. Jednak do niedawna możliwość szerokiego stosowania najbardziej niezawodnych i najt[...]

The impact of electromagnetic fields with frequency of 50 Hz on metabolic activity of cells in vitro DOI:10.15199/48.2017.01.39

Czytaj za darmo! »

The article presents the results of research on the influence of the sinusoidal electromagnetic field with a frequency of 50 Hz on the metabolic activity of two cell lines normal BJ and cancer 143b, with different exposure times (0.5 h, 1 h, 2 h and 3 h). It is shown the difference in its effect on cancer and physiological line. In order to analyze the viability there was performed the MTT test. Streszczenie. W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań wpływu sinusoidalnego pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz na aktywność metaboliczną dwóch linii komórkowych - normalnej BJ i nowotworowej 143b przy różnych czasach ekspozycji (0.5 h, 1 h, 2 h i 3 h). Wykazano różnice w oddziaływaniu na linię fizjologiczną oraz nowotworową. W celu dokonania analizy żywotności wykonano test MTT. (Oddziaływanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz na aktywność metaboliczną komórek w warunkach in vitro) Keywords: electromagnetic field, the metabolic activity of cells, cancer cells Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, aktywność metaboliczna, komórki nowotworowe Introduction For many years, scientists are trying to learn how the electromagnetic field affects the living organisms, including human. Many studies have shown that there may be a relationship between exposure to the electromagnetic field of low frequency (EL-EMF) and the illness of cancer in adults and children (eg. leukemia, central nervous system lymphoma) [1, 5]. There are also papers which do not confirm this relationship [3]. There is not known a relationship between radiation dose and its effect. This paper presents the results of study the effect of EL-EMF with frequency of 50 Hz on the metabolic activity of normal (human fibroblasts; BJ) and cancer (Human osteosarcoma; 143B) cell lines at various exposure times and different values of magnetic induction. Natural emitters of the electromagnetic field in the surrounding environment are the Earth, Sun, Space a[...]

 Strona 1  Następna strona »