Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Czupryński"

Comparison of the main material stream compositions of coal power plant Porównanie składu głównych strumieni materiałowych elektrowni węglowej DOI:10.12916/przemchem.2014.964


  Ingoing streams (coal, limestone powder, process H2O) and outgoing streams (fly ashes from three stages of electrostatic precipitator, slag, gypsum, sludge and sewage from desulfurization system) were analyzed for elemental compn. to develop material balances of particular 58 elements. Materials were derived from Polish coal-fired power plant equipped with a 3-stage electrostatic precipitator and wet flue gas desulfurization system. The elemental compn. of coal combustion products mostly depended on the coal compn. The rare earth elements were concd. mainly in the sludge from wet desulfurization, while Ca, S, Ge and Se in the gypsum and in the sludge. Strumienie wejściowe (węgiel, mączka kamienia wapiennego, woda procesowa) i wyjściowe (popioły lotne z 3 stref odpylania, żużel, gips, osad i odciek z odsiarczania spalin) zostały poddane analizie elementarnej w celu sporządzenia bilansu materiałowego 58 pierwiastków. Materiały pochodziły z bloku energetycznego wyposażonego w 3-strefowy elektrofiltr i system mokrego odsiarczania gazów spalinowych. Stwierdzono, iż węgiel jest materiałem warunkującym skład ubocznych produktów spalania. W osadzie z odsiarczania spalin były zawarte zwiększone ilości pierwiastków ziem rzadkich, a Ca, S, Ge i Se obecne były w dużym stężeniu w gipsie i osadzie. W Polsce wytwarza się 92% energii elektrycznej oraz 89% energii cieplnej z węgla i zgodnie z oficjalną polityką energetyczną do 2030 r. węgiel ma pozostać najważniejszym surowcem energetycznym. Tym samym Polska jest na 2. miejscu na świecie (za RPA, a przed Chinami) pod względem udziału węgla w produkcji energii elektrycznej1). Ilość ubocznych produktów spalania (UPS), czyli wszystkich odpadów powstających w procesie produkcji energii z węgla, które mogą zostać ponownie wykorzystane wynosiła ok. 23 mln t. w 2011 r. Największy udział w UPS mają mieszaniny popiołowo-żużlowe (ok. 35%), popioły lotne (ok. 20%), syntetyczny gips (ok. 10%) oraz żu[...]

Acquisition and choice of method for fractionation of cenospheres from fly ashes Pozyskiwanie oraz dobór metody frakcjonowania cenosfer z popiołów lotnych DOI:10.12916/przemchem.2014.1114


  Microsphere concentrates were sepd. by treatment with water, Me2CO and PrPr into fractions floating on the liq. surface in the 1st sepn. stage (yields 44-55, 30-40 and 11-13% by mass, resp.), the fractions floating on the water surface in the 2nd sepn. stage (yields 13-40, 39-54 and 60-84% by mass, resp.) and a residue. Use of org. liqs. was a promising alternativ for water. Przedstawiono trzy sposoby uszlachetniania koncentratów mikrosferowych (MS): z użyciem wody, acetonu i heksanu. W wyniku rozdziału każdego koncentratu uzyskano frakcję unoszącą się na powierzchni cieczy podczas pierwszej separacji, frakcję unoszącą się na powierzchni wody podczas drugiej separacji oraz odpad. Pierwsza z tych frakcji stanowiła 44-55% mas., 30-40% mas. i 11-13% mas. pierwotnego koncentratu, gdy użytymi cieczami były odpowiednio woda, aceton i heksan. Zawartości drugiej frakcji w MS były bardziej zróżnicowane i wyniosły analogicznie 13-40% mas., 39-54% mas. oraz 60-84% mas. Niewymagające utrzymywania stanu wrzenia sposoby waloryzacji z użyciem cieczy organicznych są obiecującą alternatywą wobec metody z użyciem wody. W 2011 r. powstało w Polsce ok. 4,6 mln Mg popiołów lotnych. Mimo że ich gospodarcze wykorzystanie jest znaczne i wynosi ok. 94%1), są one najczęściej stosowane w swojej pierwotnej postaci, bez odzysku wartościowych frakcji, którymi są mikrosfery, koncentraty magnetyczne, niespalone cząstki węgla oraz cząstki glinu aPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; bEDF Polska CUW Sp. z o.o. Dariusz Bradłoa,*, Witold Żukowskia, Piotr Czupryńskib, Karol Witkowskib Acquisition and choice of method for fractionation of cenospheres from fly ashes Pozyskiwanie oraz dobór metody frakcjonowania cenosfer z popiołów lotnych DOI: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.1114 Dr hab. inż. Witold ŻUKOWSKI, prof. PK - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr 4/2014, str. 570. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, [...]

 Strona 1