Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Adam Kłak"

Ocena wpływu środka hydrofobowego na mrozoodporność betonu DOI:10.15199/33.2019.04.10


  Uszkodzenia zamarzającego betonu można podzielić na wewnętrzne (pękanie) i zewnętrze (łuszczenie) [7].Norma PN-EN 206 [2] przedstawia 4 klasy ekspozycji ze względu na zamrażanie i rozmrażanie w obecności i bez obecności soli odladzających oraz zaleca użycie domieszek napowietrzających w celu uzyskania betonu odpornego na działanie mrozu. Dodatkowo określa minimalną ilość cementu imaksymalny stosunekwodno-cementowy. W przypadku braku napowietrzenia zaleca badanie mrozoodporności betonu, ale nie precyzuje, jaką metodą. Stosowanie soli odladzających jest powszechnymw Polsce sposobemprzeciwdziałania oblodzeniu elementów drogowych i mostowych. Wielokrotne zamrażanie i rozmrażanie, spowodowane częstymi zmianami temperatury, może prowadzić do powierzchniowego uszkodzenia elementów, natomiast obecność środkówodladzających,wtym najczęściej stosowanego roztworu NaCl - do odrywania niewielkich fragmentów betonu z jego powierzchni. Proces ten nazywany jest powierzchniowym łuszczeniem i charakteryzuje się odsłonięciem kruszywa grubego. Uszkodzenia tego typu nie prowadzą bezpośrednio do zniszczenia elementu betonowego, ale ułatwiają dostęp wody do wnętrza betonu. Z badań wynika, że największe uszkodzenia spowodowane są przez roztwór soli o stężeniu 3% [9]. Norma PN-EN 12390-9 [3] opisuje trzymetody badania odpornościmrozowej elementów betonowych uszkodzonych przez powierzchniowe łuszczenie: referencyjną - płytkową i dwie metody alternatywne - kostkową i CF/CDF. Każda polega na cyklicznym zamrażaniu i rozmrażaniu próbek betonowych w obecności roztworu NaCl o stężeniu 3%, ale w przypadku metody kostkowej, płytkowej iCF próbki poddawane są 56 cyklom, a metody CDF tylko 28 cyklom. Metody różnią się także sposobem przygotowania próbek. Sposób klasyfikacji mrozoodporności betonu bez obecności środków odladzających określa PN-B-06265 [4] na podstawie liczby cykli zamrażania i rozmrażania oraz biorąc pod uwagę planowane lat[...]

 Strona 1