Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"Sebastian Wall"

Implementacja w Polsce Eurokodów dotyczących projektowania

Czytaj za darmo! »

Jedną z podstawowych zasad leżących u podstaw istnienia Wspólnoty Europejskiej jest zapewnienie możliwości swobodnego przepływu towarów i usług. Przeszkodą na drodze do tego celu było zróżnicowanie i brak harmonizacji przepisów technicznych krajów członkowskich, m.in. w dziedzinie budownictwa. Postanowiono zatem stworzyć zbiór norm dotyczących projektowania konstrukcji, zwanych Eurokodami. [...]

Najnowsze inicjatywy Unii Europejskiej dotyczące zrównoważonego rozwoju w budownictwie

Czytaj za darmo! »

Wdrożenie inicjatyw Unii Europejskiej związanych z wprowadzeniem zasad rozwoju zrównoważonego do budownictwa wymaga odpowiedniego zaangażowania instytucji odpowiedzialnej za opracowanie europejskich dokumentów normalizacyjnych (Europejski Komitet Normalizacyjny - CEN). Podstawowe wyzwania stawiane tej organizacji związane są z następującymi zagadnieniami: - harmonizacja obecnie istniej[...]

Wyroby służące do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków w ujęciu Dyrektywy 89/106/EWG dotyczącej wyrobów budowlanych

Czytaj za darmo! »

Cechy i właściwości użytkowe wyrobów budowlanych są jednym z podstawowych czynników mających wpływ na zachowanie się i spełnienie wymagań użytkownika przez obiekty budowlane. Znajomość i rzetelne określenie tych cech ma zatem priorytetowe znaczenie zarówno w wymianie handlowej, jak i w projektowaniu i wykonawstwie obiektów. Jedną z najistotniejszych grup wyrobów praktycznie pomijanych w pracach Komisji Europejskiej mających na celu wdrożenie Dyrektywy 89/106/EWG są komponenty i systemy wykorzystywane do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków. JEDNĄ z podstawowych zasad leżących u podstaw funkcjonowania Wspólnoty Europejskiej jest zapewnienie swobodnego przepływu towarów i usług. Przeszkodę do swobodnego przepływu stanowią, tzw. bariery techniczne czyli m.in. [...]

Wyroby służące do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków w ujęciu Dyrektywy 89/106/EWG dotyczącej wyrobów budowlanych

Czytaj za darmo! »

Cechy i właściwości użytkowe wyrobów budowlanych są jednym z podstawowych czynników mających wpływ na zachowanie i spełnienie wymagań użytkownika obiektów budowlanych. Znajomość i rzetelne określenie tych cech ma zatem priorytetowe znaczenie zarówno w wymianie handlowej, jak i w projektowaniu i wykonawstwie obiektów. Jedną z najistotniejszych grup wyrobów praktycznie pomijanych w pracach Komisji Europejskiej mających na celu wdrożenie Dyrektywy 89/106/EWG są komponenty i systemy wykorzystywane do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków. Analiza dokumentu interpretacyjnego do wymagania podstawowego 4 [4] Wymaganie podstawowe 4 "bezpieczeństwo użytkowania" mówi o zagrożeniach osób znajdujących się w obiekcie, lub w jego pobliżu, mogących być przyczyną gwałtowneg[...]

Zrównoważony rozwój w budownictwie – inicjatywy europejskie kształtujące nowe wymagania wobec wyrobów i obiektów budowlanych

Czytaj za darmo! »

Nowe możliwości i wyzwania związane z wdrożeniem zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie powiązane są z nowymi działaniami i inicjatywami legislacyjnymi podejmowanymi w Unii Europejskiej. Szczególnego znaczenia nabiera w tej perspektywie nowa polityka zwiększająca innowacyjność i konkurencyjność branży, a także pakiet rozwiązań mających poprawić jakość ekologiczną przedsiębiorstw, wyrobów i usług funkcjonujących na rynku wspólnotowym.Zasada rozwoju gospodarczego uwzględniającego potrzebę równowagi pomiędzy wymaganiami środowiska naturalnego, społeczeństwa i ekonomią wpisana jest na stałe w podstawowe strategie i politykę Unii Europejskiej. Już bowiem Strategia Lizbońska (odnowiona w 2005 r.) zakładała utworzenie w Europie do 2010 r. gospodarki o najwyższym potencjale konk[...]

Oznakowanie EKO-ITB płytek ceramicznych

Czytaj za darmo! »

E ko - oznakowanie wyrobów budowlanych ma na celu ułatwienie identyfikacji przez klienta tych produktów, które odznaczają się pozytywnymi właściwościami ekologicznymi i zminimalizowanym wpływem na środowisko. W większości państw członkowskich Unii Europejskiej oznakowanie ekologiczne ma charakter dobrowolny, a posiadanie przez producenta prawa do jego używania jest elementem kształtowania wizerunku przedsiębiorcy chcącego zamanifestować zainteresowanie tematyką ochrony środowiska. Sytuacja ta będzie ulegała jednak zmianie wraz ze stopniowym wdrożeniem przez państwa członkowskie unijnej polityki tzw. zielonych zamówień publicznych. Ma ona na celu włączenie wymagań i kryteriów środowiskowych do specyfikacji przetargowych realizowanych za środki publiczne, co w założeniu powinno doprowadzić do zmniejszenia negatywnego oddziaływania gospodarki na środowisko. Państwa członkowskie wykorzystują próbne specyfikacje opracowywane przez Komisję Europejską w ramach realizacji założeń komunikatu K[...]

Nowe kierunki normalizacji europejskiej związane z wdrożeniem zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie


  W 2007 r. zrównoważone budownictwo zostało wskazane przez Komisję Europejską jako jeden z sześciu rynków pionierskich LMI1), które z uwagi na niewykorzystany potencjał innowacyjności i konkurencyjnościwymagają skoordynowanego i kompleksowego wsparcia. Jednym z narzędzi wykorzystywanych w tymcelu przez państwa członkowskie Unii Europejskiejma być szeroko pojęta normalizacja, wdrażana równolegle ze zmianami regulacji prawnych, czy też z certyfikacją środowiskową. Działając w porozumieniu z Komisją Europejską, Rada Techniczna Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN BT) podjęła w 2008 r. uchwałę konstytuującą Grupę Roboczą 206 "CEN contribution to the EC lead market initiative on sustainable construction"mającą dokonać przeglądu i analizy struktury dokumentów normalizacyjnych w celu identyfikacji zmian niezbędnych do wdrożenia Inicjatywy Rynków Pionierskich w zakresie zrównoważonego budownictwa. Po przeszło dwóch latach prac Grupa Robocza CEN/BT/WG 206 opracowała kompleksowy raport 2) dla Rady Technicznej CEN. Zawiera on ogólny przegląd i zalecenia dotyczącewprowadzania aspektów zrównoważonego budownictwa w normalizacji europejskiej, a także strategie wdrożenia do normalizacji poszczególnych wymagań podstawowych przyszłego rozporządzenia CPR zastępującego Dyrektywę 89/106/EWG3). Obszar budownictwa, przy uwzględnieniu obszernej definicji obejmującej wszystkie aspekty dotyczące obiektów i procesów budowlanych, był i jest przedmiotem szerokiego zakresu prac CEN. Zgodnie z treścią raportu, europejski system normalizacji branży budowlanej (rysunek 1) obejmuje obecnie ok. 6 tys. norm EN, z uwzględnieniem norm zharmonizowanych z Dyrektywą 89/106/EWG i z innymi dyrektywami (1005 norm), norm pomocniczych (2269 norm dotyczących wykonania robót budowlanych, Zakładowej Kontroli Produkcji, metod badań wyrobów, oceny zgodności, terminologii i norm klasyfikacyjnych) oraz pozostałych norm (2726 niezharmonizowanych [...]

Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie zrównoważonego budownictwa jako pionierskiego rynku Unii Europejskiej

Czytaj za darmo! »

Od drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia Unia Europejska odnotowuje stale postępujące obniżanie się poziomu produktywności sfery przemysłowej połączone ze zmniejszającym się zatrudnieniem w obszarach wymagających szczególnie wysokich kwalifikacji [Georghiou L.: Laying the foundations for effective demand side innovation policies. Policy seminar - LeadMarket Initiative evaluation and European InnovationPartnershipWarsaw, 26 - 27th October 2011]. Tendencja ta idzie w parze ze znacznym zróżnicowaniem tempa rozwoju gospodarek państw członkowskich i wzrostem cen energii. Rozwiązaniem pozwalającym na odwrócenie negatywnych trendów ma być "ucieczka do przodu" polegająca na systemowych inwestycjach w konkurencyjność i innowacyjność przemysłu UE. Opublikowany w 2006 r. raport Aho [Creating an Innovative Europe. Report of the Independent Expert Group on R&D and Innovation appointed following the Hampton Court Summit and chaired by Mr. Esko Aho. KE, 2006] zakładał utworzenie innowacyjnej Europy przez wspólny rynek innowacyjnych towarów i usług, koncentrację zasobów, stworzenie nowych, bardziej efektywnych struktur finansowych, a także mobilność osób, środków pieniężnych oraz struktur organizacyjnych. Autorzy raportu wskazywali na potrzebę o[...]

Rozporządzenie UE nr 305/2011 w pytaniach i odpowiedziach


  1 lipca 2013 r. dyrektywa budowlana 89/106/EWG (CPD) [1] przejdzie do historii, gdy zostanie w pe.ni i nieodwo.alnie zast.piona przez stosowane bezpo.rednio Rozporz.dzenie UE nr 305/2011 (CPR) [2]. W zwi.zku z tym firmy funkcjonuj.ce w budownictwie w Polsce stan. po raz kolejny przed konieczno.ci. dostosowania si. do nowych warunkow.Wbrew wcze.niejszym zapowiedziom i obietnicom KE, pomimo up.ywu 2 lat od publikacji, zapisy rozporz.dzenia s. wci.. .rod.em wielu dyskusji i niejasno.ci, cz.sto wymagaj.cych dalszej interpretacji Komisji Europejskiej i w.adz pa.stw cz.onkowskich, podobnie jak historyczna ju. dyrektywa budowlana.Wartykule podj.to prob. udzielenia mo.liwie prostych odpowiedzi na nie zawsze .atwe pytania dotycz.ce obowi.zkow przedsi.biorcow w zwi.zku z wprowadzaniem na rynek wyrobow budowlanych po 1 lipca 2013 r. Co powinien zrobi. po 1 lipca 2013 r. producent wprowadzaj.cynarynek1wyrobobj.tynorm.zharmonizowan.( hEN) lub wydan. dla niego Europejsk. Ocen. Techniczn. (EOT)? Do podstawowych obowi.zkow producenta wynikaj.cych z CPR nale.y: 1) sporz.dzenie i dostarczenie deklaracji w.a.ciwo.ci u.ytkowych wyrobu budowlanego; kopia tego dokumentu towarzyszy ka.demu udost.pnionemu2 wyrobowi lub partii wyrobow przeznaczonej dla jednego odbiorcy, 2) umieszczenie na wyrobie oznakowania CE; 3) sporz.dzenie i przechowywanie przez 10 lat dokumentacji technicznej opisuj.cej wszystkie istotne elementy zwi.zane z [...]

CPR po roku stosowania (cz. 1)


  Rok od wejścia w życie rozporządzeniaUE nr 305/2011 (CPR) [1] jest dobrą okazją do przeprowadzenia ogólnej analizy zmian i problemów, jakie w wyniku jego wdrożenia dotknęły europejskie budownictwo, a przede wszystkimproducentów wyrobów budowlanych. Podstawą analizy były nie tylko doświadczenia zdobyte przez ekspertówInstytutu TechnikiBudowlanej (ITB) podczas prac na forach agend i organizacji Unii Europejskiej, ale też rezultaty dyskusji z przedstawicielami przemysłu prowadzonych m.in. podczas otwartych seminariów szkoleniowych prowadzonych regularnie przez ITB. W pierwszej części artykułu omówiono podstawowe zagadnienia związane z obowiązkiemdeklarowaniawłaściwości użytkowych oraz z formatem deklaracji. Obowiązek sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania CE Dla producentów wprowadzających do obrotu wyroby budowlane wchodzące w obszar tzw. systemu europejskiego (tzn. wyroby objęte zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych -hEN lub zgodne zwydaną dla nich EuropejskąOcenąTechniczną - ETA) data 1 lipca 2013 r. oznaczała obowiązek sporządzenia i dostarczania wraz z wyrobem (ewentualnie partią wyrobów przeznaczonych dla jednego odbiorcy) kopii deklaracji właściwości użytkowych i naniesienie na wyrób oznakowania CE. Obowiązek ten związany jest także z koniecznością przeprowadzenia procesu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych i sporządzenia dokumentacji technicznej (przechowywanej przez 10 lat od momentu wprowadzenia wyrobu do obrotu). Zgodnie z CPR wyrobowi mają też towarzyszyć instrukcje obsługi i informacje na temat bezpieczeństwa oraz informacjewynikające z art. 31 lub 33 rozporządzenia nr 1907/2006 (REACH) [2]. Wzwiązku z nowymi obowiązkami nałożonymi na producenta i zapisami przejściowymi art. 66 CPR mówiącymi, że wyroby budow[...]

 Strona 1  Następna strona »