Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Tuliński"

Wpływ dodatku tytanu na odporność korozyjną nanostrukturalnych, austenitycznych stopów żelaza DOI:10.15199/28.2015.6.11


  The effect of titanium addition on the corrosion resistance of nanostructured, austenitic Fe-based alloys The paper presents the results of structural examinations, microhardness and corrosion resistance tests of nanostructured Ni-free austenitic stainless steels that have been produced by a combination of mechanical alloying processes (MA), heat treatment and nitriding, using pure metal powders of Fe, Cr, Mn, Mo, and Ti. This method allows to obtain items that can be accurately machined in the ferrite phase, followed by nitriding at a high temperature to obtain a material with much improved mechanical properties and corrosion resistance. In particular, attention was drawn to the addition of titanium and its effect on the corrosion resistance in H2SO4 and in Ringer solution environments. Steels with different chemical composition and their counterparts containing added titanium were compared. Key words: nickel-free stainless steels, nanomaterials, titanium. W pracy przedstawiono wyniki badań strukturalnych, mikrotwardości oraz odporności korozyjnej bezniklowych nanokrystalicznych stali austenitycznych, które zostały wytworzone przez kombinację procesów mechanicznej syntezy (MA), obróbki cieplnej i azotowania z wykorzystaniem czystych proszków metali Fe, Cr, Mn, Mo i Ti. Metoda ta pozwala na otrzymanie wyrobów, które mogą być precyzyjnie obrabiane w fazie ferrytycznej, a następnie przez azotowanie w wysokiej temperaturze można uzyskać materiał o znacznie polepszonych właściwościach mechanicznych i odporności korozyjnej. W szczególności zwrócono uwagę na dodatek tytanu i jego wpływ na odporność korozyjną w środowisku H2SO4 oraz w roztworze Ringera. Porównano stale o różnym składzie chemicznym i ich odpowiedniki zawierające dodatek tytanu. Słowa kluczowe: bezniklowe stale nierdzewne, nanomateriały, tytan.1. WPROWADZENIE Stopy nierdzewne mają obecnie szerokie zastosowanie. W dużej mierze jest to wynikiem stosunkowo niskiej ceny oraz dobrej odpo[...]

 Strona 1