Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Janusz FLESZYŃSKI "

Wpływ obciążeń cyklicznych na integralność konstrukcji kompozytowych izolatorów liniowych - wstępne prace doświadczalne

Czytaj za darmo! »

Na podstawie dotychczas wykonanych badań stwierdzono, że obciążenia cykliczne mają istotny wpływ na długotrwałą wytrzymałość mechaniczną izolatorów kompozytowych. W celu pełniejszej oceny wpływu takich obciążeń na wytrzymałość izolatora, jako elektromechanicznego układu izolacyjnego, za uzasadnione uznano sprawdzenie ich wytrzymałości elektrycznej po długotrwałej próbie obciążeniem cyklicznym. [...]

Badania starzeniowe modelowych izolatorów kompozytowych w komorze czystej mgły

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań modelowych izolatorów kompozytowych różniących się kształtem silikonowej osłony, narażonych na działanie wysokiego napięcia i cyklicznych opadów czystej mgły. Obserwowano stopniową degradację właściwości powierzchniowych materiału osłony i rozwój prądu upływu. Stwierdzono istotny wpływ kąta nachylenia kloszy na poprawę odporności izolatorów na starzenie w w[...]

Zjawiska wyładowań na zabrudzonych i zawilgoconych izolatorach kompozytowych

Czytaj za darmo! »

Problematyka badań wytrzymałości zabrudzeniowej izolatorów kompozytowych jest aktualna. W artykule opisano opracowaną laboratoryjną procedurę badawczą oraz przedstawiono wyniki badań procesów prowadzących do przeskoku elektrycznego na zabrudzonych pyłami i zawilgoconych izolatorach kompozytowych średniego napięcia. Podano również wartości mierzonych napięć przeskoku. Abstract. Problems of pollu[...]

Konstrukcje kloszy i układów kloszowych liniowych izolatorów kompozytowych

Czytaj za darmo! »

W artykule dokonano przeglądu kloszowych konstrukcji izolatorów kompozytowych oferowanych na rynkach handlowych. W aspekcie problematyki optymalizacji izolatorów kompozytowych przedstawiono wnioski z badań starzeniowych modelowych izolatorów w wysokonapięciowej komorze deszczowej i mgielnej. Abstract. In this paper different sheds construction of non-ceramic insulators available on market are d[...]

Wpływ zabrudzeń na procesy starzeniowe izolatorów kompozytowych w warunkach mgielnych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki degradacji modelowych izolatorów kompozytowych badanych w wysokonapięciowej komorze mgielnej. Opisano wpływ pyłowych zabrudzeń na utratę hydrofobowych właściwości powierzchni izolatorów i na prąd upływu. Wskazano na możliwość oddziaływania warstwy zabrudzeń na spowolnienie tempa utraty hydrofobowych właściwości powierzchni. Podkreślono pozytywny wpływ zwiększenia[...]

Influence of coating of metallic surface on static electrification phenomena of transformer oils

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy badania wpływu modyfikacji powierzchni międzyfazowej oraz temperatury i przepływu ciekłego ośrodka na zjawiska elektryzacji statycznej olejów transformatorowych. Badania wykonano dla układu wirującej w oleju metalowej tarczy, niepokrytej lub pokrytej z obu stron cienką warstwą (0,5 - 2 μm) trzech różnych materiałów: przewodzącego (aluminium), półprzewodzącego (krzem) i izolacyjnego (policzterofluoroetylen - teflon). Stwierdzono, że taka modyfikacja metalowej powierzchni ma decydujący wpływ na skłonność olejów do elektryzacji statycznej - na znak i amplitudę prądów elektryzacyjnych. (Wpływ modyfikacji powierzchni międzyfazowej na zjawiska elektryzacji statycznej olejów transformatorowych) Abstract. This paper is aimed at the study of the influence of the propertie[...]

Ograniczniki przepięć w napowietrznych liniach elektroenergetycznych

Czytaj za darmo! »

Podano wybrane wiadomości dotyczące przepięć piorunowych w napowietrznych liniach elektroenergetycznych i właściwości warystorów ZnO. Opisano konstrukcje liniowych ograniczników przepięć z zewnętrzną przerwą powietrzną oraz ograniczników bezprzerwowych. Przedstawiono rozwój zastosowań liniowych ograniczników przepięć na świecie. Abstract. Selected informations about lightning overvoltages in power lines and properties of ZnO varistors are given. The construction of line surge arresters with external air gap and gapless line arresters are described. The development of applications of line surge arresters in the world are presented (Surge arresters in overhead power lines). Słowa kluczowe: linia elektroenergetyczna, przepięcie piorunowe, ogranicznik przepięć. Keywords: power line, lightning overvoltage, surge arrester. Wstęp Duże wymiary i wielka rozległość napowietrznych linii elektroenergetycznych powodują, że są one szczególnie narażone na zakłócające działanie wyładowań atmosferycznych. Powstające przepięcia wywołują przeskoki elektryczne i zwarcia na izolatorach, a także przemieszczając się wzdłuż linii w postaci fal wędrownych docierają do stacji, mogąc powodować uszkodzenia zainstalowanych tam urządzeń. Z tego względu wypracowanie odpowiedniej strategii ochrony odgromowej i przepięciowej linii elektroenergetycznych stanowi bardzo istotny problem. W tę strategię doskonale wpisuje się instalowanie liniowych ograniczników przepięć, coraz powszechniejsze na świecie. Koncepcja szerokiego zastosowania ograniczników przepięć w napowietrznych liniach elektroenergetycznych nie jest nowa. Już ponad 50 lat temu rozpatrywano celowość i ekonomiczno-techniczne możliwości instalowania w liniach odgromników wydmuchowych [1]. Jednak realne warunki realizacji tej koncepcji powstały po:  odkryciu w połowie lat 1970. warystorów z tlenku cynku (ZnO);  opanowaniu w następnych latach masowej produkcji warystorów ZnO i obniżeniu[...]

Badania izolatorów kompozytowych stromo narastającymi udarami napięciowymi

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań nad metodą i parametrami prób izolatorów kompozytowych stromo narastającymi udarami napięciowymi, zgodnie z normą PN-IEC 61109. Słuszność doboru parametrów udaru potwierdzono w badaniach izolatorów kompozytowych po długotrwałych próbach zmęczeniowych mechanicznym obciążeniem cyklicznym. Abstract. The results of investigations on the method and parameters of the tests of composite insulators subjected to steep-front impulse voltage according to the standard PN-IEC 61109 were introduced in the article. Rightness of the selection of impulse voltage parameters was confirmed during investigations of insulators after long-lasting mechanical cyclic loads. (Steep-front impulse voltage test of composite insulators). Słowa kluczowe: izolator kompozytowy, udar napięciowy, wytrzymałość elektryczna, wytrzymałość zmęczeniowa Keywords: composite insulator, impulse voltage, electrical strength, fatigue strength Wstęp Izolatory elektroenergetyczne mają podstawowe znaczenie dla niezawodności przesyłu i rozdziału energii powietrznymi liniami elektroenergetycznymi. Dlatego istotnym jest wyeliminowanie wadliwych konstrukcji izolatorów, złych materiałów i niewłaściwych technologii. Nieceramiczne izolatory (polimerowe izolatory kompozytowe) składają się przynajmniej z dwóch części izolacyjnych, a mianowicie z rdzenia i osłony. Rdzeń jest wewnętrzną częścią izolacyjną i przeznaczony jest do zapewnienia odpowiednich charakterystyk mechanicznych izolatora. Jest on zawsze wytwarzany ze specjalnie przygotowanych włókien szklanych ECR (odpornych na korozję elektrochemiczną). Rdzeń musi być odporny na możliwą penetrację wilgoci, ponieważ woda może doprowadzić do powstania kruchych pęknięć włókien szklanych, a w konsekwencji ich zerwania, zmniejszenia wytrzymałości mechanicznej rdzenia i w ostateczności - do opadu przewodu fazowego linii i awaryjnego wyłączenia napięcia. Osłona jest zewnętrzną częścią izolacyjną izolatora[...]

Odporność starzeniowa izolatorów kompozytowych o różnym kształcie osłony w warunkach opadu sztucznego deszczu i czystej mgły

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań modelowych izolatorów kompozytowych różniących się kształtem silikonowej osłony, narażonych na działanie wysokiego napięcia i cyklicznych opadów czystej mgły lub deszczu. Obserwowano stopniową degradację właściwości powierzchniowych materiału osłony i rozwój prądu upływu. Stwierdzono istotny wpływ kształtu silikonowej osłony izolatorów na poprawę ich odporności na starzenie w warunkach symulowanych opadów deszczu i mgły. Abstract. In this paper laboratory tests results of composite model insulators with different shape of housing were presented. Insulators were aged in the presence of high voltage and artificial rain or clean fog conditions. Gradually loss of housing surface properties and increase of leakage current value were observed. It was found that the shape of the insulators housings influence on process of leakage current development in presence of the simulate rain or clean fog conditions. (Aging resistance of silicone rubber insulators with different profile of housing in artificial rain and clean fog conditions). Słowa kluczowe: izolator kompozytowy, kształt osłony, wysokie napięcie, starzenie. Keywords: silicone rubber insulator, shape of housing, high voltage, ageing. Wstęp Izolatory kompozytowe z osłonami z hydrofobowych elastomerów silikonowych znajdują coraz szersze zastosowanie w energetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych - zwłaszcza w obszarach o dużym narażeniu zabrudzeniowym. W porównaniu do izolatorów tradycyjnych - ceramicznych i szklanych - kauczuk silikonowy, z którego wykonane są osłony tych izolatorów charakteryzuje się bardzo niską energią powierzchniową co utrudnia powstaniu ciągłego filmu wodnego na ich powierzchni. Guma silikonowa posiada zdolność do odzysku hydrofobowości utraconej w warunkach intensywnych narażeń eksploatacyjnych oraz przekazywania właściwości hydrofobowych warstwie zabrudzeń osadzonej na powierzchni [1]. Właściwości te [...]

Diagnostyka izolatorów kompozytowych eksploatowanych w liniach elektroenergetycznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodykę badań diagnostycznych eksploatowanych izolatorów kompozytowych opracowaną w Laboratorium Techniki Wysokich Napięć Politechniki Wrocławskiej. Stwierdzono, że laboratoryjne badania diagnostyczne eksploatowanych izolatorów kompozytowych, obejmujące w szczególności próby w wysokonapięciowej komorze mgielnej, stromo narastającymi udarami napięciowymi oraz statycznej wytrzymałości mechanicznej, umożliwiają kompleksową ocenę stanu technicznego izolatorów. Abstract. In the paper a methodology of diagnostic test of exploited composite insulators drawn up in the Laboratory of the Technique of High Voltages of the Wroclaw Technical University was described. It was stated, that laboratory diagnostic tests of exploited composite insulators, including tests in the high voltage fog chamber, with steeply increasing voltage surges and of static mechanical strength, enable the comprehensive evaluation of the technical condition of insulators. (Diagnostics of composite insulators exploited in power lines). Słowa kluczowe: izolator kompozytowy, eksploatacja, degradacja właściwości, badanie diagnostyczne, metodyka badania. Keywords: composite insulator, exploitation, properties degradation, diagnostic test, methodology of test. Wstęp Podstawowymi zaletami izolatorów kompozytowych, które mają istotny wpływ na niezawodność dostaw energii elektrycznej są: duża odporność na zabrudzenia [1-3], mały ciężar [4] oraz zwiększona odporność na akty wandalizmu [5]. Dla przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej bardzo ważny jest również aspekt ekonomiczny zastosowania izolatorów kompozytowych. Aktualnie izolatory polimerowe skutecznie konkurują pod względem ceny z izolatorami wykonanymi z porcelany i szkła. Ponadto ich mały ciężar pozwala na obniżenie kosztów transportu i montażu izolatorów oraz kosztów budowy konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych. Dodatkowymi korzyściami są wygoda i niższe koszty [...]

 Strona 1  Następna strona »