Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Paweł SURDACKI"

Kryteria stabilności w analizie nadprzewodników silnoprądowych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono metody analizy oraz kryteria stabilności silnoprądowych przewodów kompozytowych stosowanych w energetycznych urządzeniach nadprzewodnikowych. Przeprowadzono porównanie poszczególnych kryteriów, analizując zależność nagrzewania od długości strefy rezystywnej oraz strumieni chłodzenia i nagrzewania od temperatury. Abstract. In this paper, some methods and criteria of stabili[...]

Model matematyczny stabilności i utraty nadprzewodzenia wysokotemperaturowych taśm nadprzewodnikowych II generacji

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono parametry i charakterystyki wysokotemperaturowych kompozytowych taśm nadprzewodnikowych drugiej generacji YBCO. Sformułowano model matematyczny propagacji strefy rezystywnej, uwzględniający nieliniowe charakterystyki napięciowo-prądowe nadprzewodnika, zmienność temperaturową parametrów cieplnych oraz pracę w zakresie podziału prądu. Model umożliwi numeryczne badanie stabil[...]

Zastosowanie nadprzewodników w elektromagnesach reaktora termojądrowego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono układ elektromagnesów nadprzewodnikowych reaktora ITER ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania przewodów z nadprzewodników niskotemperaturowych. Rozważono również możliwość zastosowania nadprzewodników wysokotemperaturowych w reaktorach następnej generacji. Abstract. In this paper, the magnetic system of the ITER reactor is depicted with some issues concerning application of the low temperature (LTS) superconducting strands. Applicability of the high temperature superconductors (HTS) desirable for use in the next generation fusion reactors is also considered. (Application of superconductors to thermonuclear reactor magnets). S łowa kluczowe: reaktor termojądrowy, elektromagnesy nadprzewodnikowe, nadprzewodniki. Keywords: thermonuclear reactor, superconducti[...]

Stabilność nadprzewodzenia silnoprądowych urządzeń nadprzewodnikowych nisko- i wysokotemperaturowych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wpływ parametrów nadprzewodników na zagadnienie stabilności, obejmujące utratę stanu nadprzewodzenia pod wpływem zewnętrznych impulsów energetycznych oraz jego odzyskanie. Opierając się na charakterystykach nadprzewodników niskoi wysokotemperaturowych porównano warunki zanikania nadprzewodzenia w obu typach urządzeń nadprzewodnikowych. Abstract. In this paper, influence of the superconductor characteristics on the stability issues have been elucidated. They include a quench induced by the external disturbances and a recovery of superconductivity. The stability and quench conditions have been compared for both low- and high-Tc superconducting devices. (Stability of high current low- and high-temperature superconducting devices). Słowa kluczowe: urządzenia nadprze[...]

Termiczne stany dynamiczne wysokotemperaturowych przewodów nadprzewodnikowych z dwuborku magnezu

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki numerycznej analizy termicznych stanow dynamicznych kompozytowych przewodow nadprzewodnikowych z dwuborku magnezu MgB2/Cu wyst.puj.cych przy zanikaniu nadprzewodzenia. W zale.no.ci od dostarczonej energii zaburzenia rozpatrzono przypadek odzyskania nadprzewodzenia oraz przypadek jego nieodwracalnej utraty. Uzyskane wyniki umo.liwiaj. okre.lenie warunkow stabilno.ci pracy przewodu nadprzewodnikowego przy zaburzeniach energetycznych. Abstract. In this paper, the numerical analysis results of thermal dynamic states in composite superconducting wires MgB2/Cu have been presented. Depending on supplied disturbance energy values, the superconducting state recovery and the thermal runaway cases have been considered. The obtained results enable to specify superconducting wire stability conditions against thermal disturbances. (Thermal transients of the high temperature superconducting magnesium diboride wires). S.owa kluczowe: przewody nadprzewodnikowe, dwuborek magnezu, zanikanie nadprzewodzenia, stabilno.. termiczna. Keywords: superconducting wires, magnesium diboride, quench, thermal stability. Wst.p Analiza stabilno.ci termicznej kompozytowych przewodow nadprzewodnikowych jest niezb.dnym etapem w projektowaniu pracy tych przewodow w silnopr.dowych urz.dzeniach nadprzewodnikowych [1]. Wyst.powanie zaburze. energetycznych mo.e powodowa. lokalne zanikanie nadprzewodzenia, ktore w prawid.owych warunkach mo.e by. odzyskiwane dzi.ki metalowej matrycy stabilizatora, w ktorej umieszczone s. w.okna nadprzewodnika (rys.1). Przy przep.ywie silnych pr.dow i obecno.ci zewn.trznego pola magnetycznego wyst.puj.cego w urz.dzeniach nadprzewodnikowych przechodzenie od stanu nadprzewodzenia do stanu rezystywnego mo.e nast.powa. w ca.ym przewodzie, skutkuj.c niekontrolowanym wzrostem temperatury. Sytuacja taka jest bardzo niebezpieczna nie tylko dla przewodu ale i dla ca.ego uzwojenia nadprzewodnikowego [2], prowadz.c do prze[...]

Wpływ prądu i temperatury pracy na parametry zanikania nadprzewodzenia w przewodzie nadprzewodnikowym MgB2/Cu

Czytaj za darmo! »

W pracy wykorzystano model komputerowy termicznych stanów dynamicznych zanikania nadprzewodzenia w kompozytowym przewodzie nadprzewodnikowym z dwuborku magnezu MgB2/Cu do określenia wpływu prądu oraz temperatury pracy przewodu na wybrane parametry procesu zanikania nadprzewodzenia: minimalnej energii utraty nadprzewodzenia, temperatury zaburzenia, temperatury utraty nadprzewodzenia i czasu utraty nadprzewodzenia. Abstract. In this paper, the computational model of the thermal dynamic processes of quench in the composite superconducting wire MgB2/Cu has been adopted to consider the working current and temperature influence on some parameters of the process: minimum quench energy, disturbance temperature, quench temperature and quench time. (Influence of the working current and temperature on quench in the superconducting wire MgB2). Słowa kluczowe: przewód nadprzewodnikowy, dwuborek magnezu, parametry zanikania nadprzewodzenia. Keywords: superconducting wire, magnesium diboride, quench parameters. Wstęp Ulepszenie technologii wytwarzania kompozytowych przewodów nadprzewodnikowych MgB2/Cu otwiera coraz większe możliwości zastosowania tych przewodów w silnoprądowych urządzeniach nadprzewodnikowych. Temperatura krytyczna dwuborku magnezu MgB2 Tc = 39 K umożliwia pracę tego nadprzewodnika w kąpieli ciekłego wodoru (20 K) lub w zakresie temperatur 20 - 30 K zapewnianej przez kriochłodziarki mechaniczne. Praca przewodów kompozytowych z włókien MgB2 stabilizowanych miedzią przy gęstościach prądu zbliżonych do gęstości prądu krytycznego wymaga zapewnienia stabilności termicznej wobec lokalnych zaburzeń energetycznych [1], które mogą wywołać niekontrolowaną lawinową utratę nadprzewodzenia prowadzącą do przegrzania i zniszczenia przewodu, jak też całego uzwojenia nadprzewodnikowego. W celu zaprojektowania stabilnej i bezpiecznej pracy przewodów nadprzewodnikowych w takich warunkach, opracowano model matematyczny termicznych stanów dynamic[...]

Wpływ impulsu zaburzającego na parametry zanikania nadprzewodzenia w przewodzie nadprzewodnikowym MgB2/Cu

Czytaj za darmo! »

W pracy przeprowadzono analizę termicznych stanów dynamicznych zanikania nadprzewodzenia w kompozytowym przewodzie nadprzewodnikowym z dwuborku magnezu MgB2/Cu korzystając z opracowanego modelu komputerowego. Zbadano wpływ parametrów impulsu zaburzającego: energii, czasu trwania i długości wzdłuż przewodu na wybrane parametry procesu zanikania nadprzewodzenia: minimalną energię utraty nadprzewodzenia, temperaturę zaburzenia, temperaturę utraty nadprzewodzenia i czas utraty nadprzewodzenia. Abstract. In this paper, the evaluation of the quench thermal dynamic processes in the composite superconducting wire MgB2/Cu has been performed. The influence of disturbance pulse parameters (energy, pulse duration and pulse length) on some parameters of the process: minimum quench energy, disturbance temperature, quench temperature and quench time has been investigated. (Influence of disturbance pulse on the quench parameters in the superconducting wire MgB2/Cu). Słowa kluczowe: przewód nadprzewodnikowy, dwuborek magnezu, impuls zaburzający, parametry zanikania nadprzewodzenia. Keywords: superconducting wire, magnesium diboride, disturbance pulse, quench parameters. Wstęp Praca przewodów kompozytowych z włókien MgB2/Cu stabilizowanych miedzią przy gęstościach prądu zbliżonych do gęstości prądu krytycznego wymaga zapewnienia stabilności termicznej wobec lokalnych zaburzeń energetycznych. Mogą one wywołać niekontrolowaną lawinową utratę nadprzewodzenia prowadzącą do przegrzania i zniszczenia przewodu, jak też całego uzwojenia nadprzewodnikowego [1]. W celu zaprojektowania warunków stabilnej i bezpiecznej pracy przewodów nadprzewodnikowych, opracowano model matematyczny termicznych stanów dynamicznych zanikania nadprzewodzenia pod wpływem doprowadzonego impulsu zaburzającego o różnych wartościach energii Ez, czasu trwania zaburzenia tz i długości zaburzenia xz [2,3]. Model ten umożliwił określenie wpływu parametrów roboczych: temperatury i prądu[...]

Analiza parametrów zanikania nadprzewodzenia w przewodach nadprzewodnikowych YBCO i MgB2 DOI:10.12915/pe.2014.02.05

Czytaj za darmo! »

W pracy wykorzystano model komputerowy dynamicznego procesu zanikania nadprzewodzenia do obliczenia parametrów stabilności termicznej przewodów nadprzewodnikowych YBCO. Zbadano wpływ prądu i temperatury pracy przewodów na te parametry. Otrzymane wyniki umożliwiły porównanie parametrów stabilności przewodów YBCO i MgB2. Abstract. In this paper, the computational model of the superconductivity loss (quench) dynamic process has been used to evaluate the thermal stability parameters of superconducting YBCO wires. Influence of working current and temperature on the above parameters has been investigated. The obtained results have made it possible to compare the stability parameters of YBCO and MgB2 wires. (The quench parameter analysis of the YBCO and MgB2 superconducting wires). Słowa kluczowe: przewody nadprzewodnikowe YBCO i MgB2, parametry zanikania nadprzewodzenia, stabilność termiczna. Keywords: superconducting YBCO and MgB2 wires, quench parameters, thermal stability. doi:10.12915/pe.2014.02.05 Wstęp Przewody warstwowe 2. generacji YBCO (YBa2Cu3Ox) weszły w fazę produkcji przemysłowej i stają się bardzo obiecującym składnikiem nadprzewodnikowych urządzeń elektroenergetycznych. Przewody te wykazują znaczne wartości gęstości prądu krytycznego w obecności silnych pól magnetycznych przy wysokim poziomie temperatur ok. 77 K, które zapewnione są poprzez chłodzenie ciekłym azotem. Taki sposób chłodzenia eliminuje znaczne rozmiary całego układu i koszty chłodzenia kriochłodziarką mechaniczną. W zakresie temperatur 60 - 80 K właściwości cieplne przewodów YBCO powodują jednak bardzo powolną dyfuzję ciepła wzdłuż przewodu. Prowadzi to do nadmiernego lokalnego nagrzewania się przewodu w przypadku wystąpienia zaburzenia nadprzewodzenia. W rezultacie zarówno prędkość propagacji strefy rezystywnej w przewodzie jak i przyrost napięcia są niewielkie, co utrudnia działanie układu zabezpieczającego przed niekontrolowaną utratą nadprzewodzenia. [...]

 Strona 1  Następna strona »