Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Jacek GUMIELA"

Zastosowanie zmodyfikowanej metody różnicowej w obliczeniowej identyfikacji rozkładu pola elektrycznego DOI:10.15199/48.2016.12.12

Czytaj za darmo! »

Linie elektroenergetyczne są obecnie nieodłącznym elementem infrastruktury technicznej na terenach zurbanizowanych. Wraz ze zjawiskiem tzw. "rozlewania się miast" towarzyszącym rozwojowi dzisiejszych aglomeracji miejskich wiele obiektów użytkowanych przez ludzi może być w mniejszym lub większym stopniu narażonych na oddziaływanie pól elektromagnetycznych generowanych przez napowietrzne linie elektroenergetyczne. We właściwych aktach prawnych określone są graniczne maksymalne wartości natężenia zarówno dla składowej elektrycznej jak i magnetycznej pola elektromagnetycznego. Abstract. This paper presents the method for determining the electromagnetic field with a frequency of 50 Hz generated by high voltage power lines. The problem of calculation to determine the intensity of the electric components of fields is important at the stage of project implementation or upgrading existing power lines to determine the level of its impact on the environment as well as to take the necessary steps to limit occupancy of the land designated for the location of the overhead power lines. (The modified numerical method for digital simulations of electrical fields distribution). Słowa kluczowe: Pole elektromagnetyczne, symulacje cyfrowe, metoda elementów skończonych, linie elektroenergetyczne. Keywords: Electromagnetical field, digital simulations, finite elements method, power lines. Wstęp Powszechna obecność linii oraz urządzeń elektroenergetycznych w środowisku, w którym żyją ludzie wymusiła opracowanie aktów prawnych (przepisy BHP) określających dopuszczalne natężenia pól elektromagnetycznych w miejscach, w których ludzie mogą przebywać tylko czasowo lub stale tam zamieszkiwać. W przypadku wolnozmiennych pól elektromagnetycznych występujących w otoczeniu elektroenergetycznych obiektów liniowych wartościami granicznymi natężenia są odpowiednio: 1 kV/m dla składowej elektrycznej oraz 60 A/m dla składowej magnetycznej [1]. Podczas procesu projektowan[...]

Analiza technicznych możliwości ograniczania zjawiska ulotu elektrycznego zrealizowana na podstawie cyfrowej identyfikacji natężenia pola elektrycznego w otoczeniu przewodów roboczych elektroenergetycznych linii WN DOI:10.15199/48.2018.01.29

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z teorią elektromagnetyzmu wysokonapięciowe urządzenia oraz linie elektroenergetyczne są źródłem pola elektromagnetycznego o znacznych natężeniach [1]. W zakresie niskich częstotliwości osobnej analizie można poddać składową elektryczną oraz składową magnetyczną. Za zjawisko ulotu odpowiada składowa elektryczna pola elektromagnetycznego [2]. Rozkład natężenia pola elektrycznego zależy głównie od wartości występujących napięć oraz od geometrii torów prądowych rozpatrywanego obiektu elektroenergetycznego Z tego względu w powszechnie stosowanych typowych wykonaniach obiektów elektroenergetyki zawodowej rozkład pola elektrycznego jest silnie nierównomierny. Koncentracja linii sił pola jest największa w pobliżu elementów o niewielkim promieniu krzywizny oraz wysokim potencjale względem ziemi [3]. Jeśli w pewnym obszarze natężenie składowej elektrycznej pola przekroczy wytrzymałość ośrodka na przebicie elektryczne, która dla suchego powietrza przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym wynosi około 30 kV/m, następuje rozwój wyładowania w zjonizowanej przestrzeni. Jeśli z powodów determinowanych rozkładem pola elektrycznego owo wyładowanie nie może się dalej rozwijać, to takie zjawisko jest zwane wtedy wyładowaniem niezupełnym lub też wyładowaniem koronowym. Wraz z występowaniem ulotu elektrycznego pojawiają się również takie efekty jak [4]: - hałas (szumy akustyczne), - charakterystyczne świetlenie przewodów, - zakłócenia radioelektryczne, - przyspieszona korozja fazowych przewodów elektroenergetycznych, - wytwarzanie ozonu. Rys.1. Układ wiązek przewodów fazowych linii 400 kV (S - środek geometryczny układu) W celu zredukowania szkodliwego oddziaływania ulotu na środowisko stosuje się odpowiednie rozwiązania techniczne, wśród których najczęściej stosowane jest wykorzystanie przewodów wiązkowych (Rys.1). Tory prądowe napowietrznych linii elektroenergetycznych najwyższych napięć (od 400 kV) są wykonywane w formie wiązek [...]

Application of additional grounded wires in high voltage overhead power lines to reduce the intensity of electric field generated by phase wires DOI:10.15199/48.2018.03.32

Czytaj za darmo! »

Electric power lines are the source of electromagnetic field which, for safety reasons, should not exceed the values set out in relevant legislation [1]. In the design phase of new infrastructure these objects are located far from human settlements. However, there is often intensive development near existing overhead power lines. The impact zone designed according to the old criteria that are not in effect today may no longer meet the current permissible values of electric field intensity at various locations inhabited by people. Reconstruction of the power line in order to remove the conflict is, for many reasons, not always feasible. Such alteration may also be very expensive [2]. For this reason, power grid operators increasingly turn to the use of additional wires at the potential of the earth in order to shape the spatial distribution of the electric field and thus limit its value in the areas of interest [3,4]. Fig. 1. 110 kV lines with insulators placed between the live line and an additional grounded shielding line Near Wałbrzych, a technical solution was implemented that involves additional shielding conductors located below the lowest working overhead lines at a sufficient distance to provide electrical insulation. Typical 110 kV long-rod insulators were used for the installation of shielding conductors (model: LP75 / 31). The shielding cables are galvanically connected to both support structures, which, regardless of the electrical induction, provides the potential of the earth along the entire length of the additional conductor (Fig. 1). As can be seen, under the overhead line there are residential[...]

Analiza wpływu doboru parametrów symulacji metodą elementów skończonych na dokładność uzyskanych wyników DOI:10.15199/48.2019.01.28

Czytaj za darmo! »

Do oceny narażenia środowiska polami elektromagnetycznymi wytwarzanymi podczas wielu różnych procesów technologicznych niezbędna jest identyfikacja natężenia składowej elektrycznej oraz magnetycznej takich pól. W wielu państwach dopuszczalne wartości graniczne są jasno określone przez odpowiednie akty prawne. W Polsce takim dokumentem jest Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów [1]. Znajomość rozkładu natężenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego jest niezbędna w celu dokonania oceny uciążliwości dla otoczenia oraz wpływu na środowisko obiektów elektroenergetycznych takich jak np. linie przesyłowe lub stacje rozdzielcze [2,3]. Badania naukowe dotyczące oddziaływania pól elektromagnetycznych na organizmy żywe nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu mogą one szkodliwie wpływać na funkcje życiowe. Niewątpliwie występowanie pola elektromagnetycznego w środowisku powoduje określone skutki w żywych organizmach ponieważ wiele procesów życiowych związanych jest z przekazywaniem sygnałów elektrycznych czy też z procesami transportu jonów [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. W przypadku narażenia człowieka na oddziaływanie skłądowej magnetycznej pola elektromagnetycznego o stosunkowo wysokim natężeniu mogą pojawić się przemijające efekty zwane magnetofosfenami czyli doświadcza się odbierania narządem wzroku swoistych "rozbłysków", które w rzeczywistości nie mają miejsca [11]. Skutki pozostawania organizmów żywych w zasięgu oddziaływania pola elektromagnetycznego są uwarunkowane indywidualnymi osobniczymi cechami oraz dawką na jakie są one narażone. Dawka jest ściśle uzależniona od czasu trwania narażenia oraz od natężenia pola elektromagnetycznego w zakresie składowej elektrycznej jak również składowej magnetycznej. Przy wykorzystaniu pól elektromagnetycznych możliwe jest również oddziaływanie i[...]

Ograniczenie natężenia pola elektrycznego pod linią napowietrzną 110 kV poprzez dedykowaną konfigurację geometryczną przewodów roboczych DOI:10.15199/48.2017.12.43

Czytaj za darmo! »

Napowietrzne linie wysokiego napięcia (NLWN) są podstawowym medium do przesyłu energii elektrycznej dużych mocy. W sieciach przesyłowych wykorzystuje się linie o napięciu 110kV, 220kV oraz 400kV. Sposób projektowania NLWN zapewnia bezpieczeństwo ich użytkowania, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa przeciwporażeniowego, ale także pod kątem ograniczenia ekspozycji ludności na pole elektromagnetyczne, które jest jednym ze zjawisk towarzyszących przesyłowi energii elektrycznej. W otoczeniu przewodów występuje pole elektryczne i magnetyczne. Natężenie pola magnetycznego zależy wprost od prądu płynącego w linii, pole elektryczne jest funkcją napięcia linii, a jego rozkład przestrzenny zależy w dużej mierze od konstrukcji słupów i konfiguracji przewodów. Zwykle przebieg NLWN projektuje się tak, aby w miarę możliwości omijały one tereny zurbanizowane, ale często to urbanizacja zbliża się do istniejących już linii i wtedy może pojawić się problem z zachowaniem standardów wymaganych przez ustawę Prawo ochrony Środowiska [1]. Rozporządzenie Ministra Środowiska [2] określa dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego w szerokim zakresie częstotliwości, wyróżniając też częstotliwość 50Hz stosowaną w energetyce. Ograniczeniu podlega zarówno natężenie pola magnetycznego jak i elektrycznego. Dopuszczalne natężenia pola magnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności wynosi 60A/m, pola elektrycznego ogólnie 10kV/m, ale wprowadzono dodatkowe ograniczenie 1kV/m dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. O ile w natężenie składowej magnetycznej zwykle jest dużo poniżej wartości dopuszczalnych, to w niektórych przypadkach natężenie składowej elektrycznej może być zbliżone lub nawet przekraczać ograniczenie 1kV/m w sytuacjach, kiedy obszary zabudowy mieszkaniowej znacząco zbliżają się do NLWN. Sytuacje takie mają miejsce szczególnie w miastach lub na przedmieściach, gdzie rozwój budownictwa powoduje zainteresowanie gruntami [...]

Pomiarowa identyfikacja emisji pola elektromagnetycznego przez samochód elektryczny DOI:10.15199/48.2019.12.27

Czytaj za darmo! »

Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej społeczeństwa pojawiła się potrzeba wytwarzania dóbr i usług przy ograniczeniu zużycia surowców i energii zarówno na etapie wytwarzania dóbr jak również w trakcie ich eksploatacji. Transport kołowy w większości oparty jest na nośniku energii takim jak paliwa płynne. Niestety, produkty spalania takich paliw są źródłem toksycznych związków chemicznych, które trafiają bezpośrednio do powietrza atmosferycznego i powodują w ten sposób wiele szkód w środowisku. W celu ograniczenia szkodliwego oddziaływania spalin na środowisko naturalne stosuje się coraz częściej złożone układy oczyszczania spalin takie jak m. in. reaktory katalityczne czy filtry cząstek stałych (DPF). Współcześnie produkowane pojazdy spełniają coraz bardziej wyśrubowane normy czystości spalin (np. EURO 5, EURO 6), jednak pomimo stosowania tych rozwiązań część toksycznych składników spalin przedostaje się do środowiska. W ostatnich latach wraz z rozwojem technologii i związaną z tym poprawą wydajności maszyn elektrycznych oraz źródeł energii coraz popularniejsze stają się samochody o napędzie elektrycznym. Rys.1. Samochód elektryczny Nissan Leaf (źródło: www.nissan.pl) Wielu, zwłaszcza dużych, producentów posiada już w swoim portfolio takie pojazdy (m. in. Tesla, Toyota, BMW, VW czy też Nissan itd.). Pojazdy elektryczne nie emitują spalin, zatem w tym aspekcie ich oddziaływanie na środowisko zostało zminimalizowane. Efektem przepływu prądu elektrycznego w obwodach zasilających, odbiorczych oraz sterujących samochodu elektrycznego jest natomiast powstawanie pola elektromagnetycznego, które przez WHO zostało uznane jako czynnik nieobojętny dla środowiska, dlatego też autorzy postanowili (na przykładzie elektrycznego samochodu Nissan Leaf) dokonać analizy rozkładu pola elektromagnetycznego wewnątrz takiego pojazdu. W pojazdach elektrycznych źródło energii stanowi akumulator doładowywany z sieci elektroenergetycznej za p[...]

Badanie wpływu stałego pola magnetycznego na apoptozę komórek białaczki ludzkiej HL-60 DOI:10.15199/48.2016.12.43

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań in vitro przeprowadzone na stanowisku badawczym zaprojektowanym i zbudowanym na Politechnice Wrocławskiej w Laboratorium Badania Zagrożeń Elektromagnetycznych i Bioelektromagnetyzmu mające na celu ustalenie wpływu stałego pola magnetycznego na poziom apoptozy komórek białaczki ludzkiej HL-60. W artykule zaprezentowano uzyskane dotychczas wyniki z badań medycznych przeprowadzonych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w Katedrze i Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku. Abstract. This article provides the outcomes of in vitro tests which were aimed at finding the impact of constant magnetic field on apoptosis of human leukemia cell line HL60. The tests were carried out with the use of a test bed that was designed and built in the Laboratory for Research of EMF Hazards and Bioelectromagnetism of Wroclaw University of Technology. The results of medical tests were obtained in cooperation with the medical staff of the Chair & Clinics of Hematology, Blood Cancer and Bone Marrow Transplantation of Wroclaw Medical University. Examination of constant DC magnetic field influence on apoptosis of human leukemia cell line HL60 Słowa kluczowe: Stałe pole magnetyczne, in vitro, komórki białaczki ludzkiej HL-60, apoptoza. Keywords: constant DC magnetic field, in vitro, HL-60 cell, apoptosis. Wstęp Ziemskie pole magnetyczne Organizm człowieka w środowisku, w którym żyje eksponowany jest na stałe pola (DC) elektryczne, magnetyczne oraz fale elektromagnetyczne. Zarówno pole elektryczne (magnetyczne) są stanami przestrzeni, w której mają miejsce złożone zjawiska (nawet w próżni - stąd, jak widzimy, próżnia nie zawsze jest "pusta"). Pola elektryczne (magnetyczne) możemy postrzegać, jako jedną z najbardziej prostych form znanej człowiekowi energii. Życie na ziemi ewoluowało od początku swego istnienia w stałym polu magnetycznym i elektrycznym. Pole magnetyczne Ziemi występuje zarówno wewnątrz [...]

Effect of static magnetic field and Busulfan on HL-60 cell apoptosis DOI:10.15199/48.2018.01.28

Czytaj za darmo! »

From the beginning of their existence the living organisms are accompanied by Static Electric Field - SEF and Static Magnetic Field - SMF. Most of living organisms do not have the capabilities of its detection (the exceptions include certain bacteria, insects and birds that take advantage of the constant magnetic field of the Earth for navigation). Magnetic and electric fields are "unnoticeable" for human senses, but can they remain indifferent to its body? All matter around us in all three states of aggregation manifests both electrical and magnetic properties Each body located in the range of the electric field distorts the distribution lines of this field, which is the result of field interaction with this body. The more the electric field force lines are disrupted, the greater is the interaction between body and the field. All the bodies found in nature have also magnetic properties that are determined by the ratio of magnetic permeability μ. Depending on the value of this factor all the surrounding matter can be divided into three basic groups: ferromagnetic, paramagnetic and diamagnetic materials. Each body placed in a magnetic field distorts the force lines of the field. The size of this distortion depends on the coefficient μ, and is an expression of the impact of this body with the magnetic field. In case of the paramagnetic and diamagnetic materials, for which the value of μ is close to 1, the observed distortions are relatively small. The biggest distortions occur in the case of ferromagnetic bodies, for which μ > 1. Each body entered into the area of the magnetic field obtains the magnetic moment which is called magnetization of the body. Body field interacts with the outer field, so the field does not remain indifferent to the matter in its range [1]. Impact of SMF fields on living organisms Living organisms are complex systems with solids, gases and liquids. All tissues that make up the li[...]

Badania wpływu biegunów "N" oraz "S" stałego pola magnetycznego na apoptozę komórek białaczki ludzkiej HL-60 DOI:10.15199/48.2018.12.40

Czytaj za darmo! »

Organizmy żywe eksponowane są w środowisku w którym żyją na szeroki zakres częstotliwości pól i fal elektromagnetycznych. Stałe ziemskie pola magnetyczne i elektryczne towarzyszyły ewolucji organizmów żywych od początku ich istnienia i zapewne miały na nią wpływ. Przykładem takiego wpływu może być przeprowadzone badanie podczas którego wykazano, że linie elektroenergetyczne wytwarzają w odległości do 500 metrów pole elektromagnetyczne, które zakłóca pole magnetyczne ziemi, w takim stopniu, że jest ono powodem dezorientacji zwierząt względem bieguna magnetycznego ziemi [1]. Inni naukowcy wykazali wpływ wolnozmiennego pola magnetycznego na obszar mózgu RTPJ. W wyniku takiego oddziaływania zaburzona została czasowo ocena moralna zachowań osób poddanych działaniu tego pola. Eksperyment ujawnił na jak wiele reakcji dotąd nie branych pod uwagę może mieć wpływ pole magnetyczne [2]. Wiele innych ośrodków zajmujących się tego typu problematyką na całym świecie również wykazało wpływ tego czynnika fizycznego jakim jest pole magnetyczne na zachodzące w organizmach żywych procesy biologiczne.[3,4,5]. Jednocześnie od wielu lat trwa nierozstrzygnięta dotychczas dyskusja na temat potencjalnej szkodliwości pól elektromagnetycznych na organizm człowieka. Wolnozmienne pole magnetyczne już przy natężeniach spotykanych w sąsiedztwie niektórych urządzeń przemysłowych (np. zgrzewarki) może powodować metamorfopsję, zaniewidzenie (pozbawienie wzroku w czasie działania pola - od wartości indukcji kilku mTbadania własne ), ale mogą one również wywierać pozytywne skutki na organizm człowieka, przyczyniając się np. do walki z niektórymi schorzeniami [6,7,8]. Pola magnetyczne znajdują, z jednej strony, zastosowania w medycynie do leczenia niektórych chorób (przy leczeniu ran, szybszego zrostu kości, czy leczenia depresji metodą TMS [9]), z drugiej zaś strony - wiele prac naukowych wskazuje na ich negatywny wpływ na organizm człowieka. W skrajnych p[...]

 Strona 1