Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Kużdżał"

Study on the reactivity of phosphorites Badania reaktywności fosforytów DOI:10.15199/62.2016.8.24


  Seven phosphorites of Polish or Uzbekian origin were tested for morphol. properties (grain size distribution, shape factor, sp. surface), and studied for reactivity in the dihydrate variant of the wet process for H3PO4 manufg. where the phosphorite grains were decompd. with H2SO4. The relationship between their reactivity and sp. surface was directly proportional, despite the significant disparity in chem. compn. and in grain size distribution. Surowce fosforowe oceniono pod kątem właściwości morfologicznych, takich jak rozkład ziarnowy, współczynnik kształtu i powierzchnia właściwa BET. Wyznaczona reaktywność tych surowców w procesie wytwarzania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego metodą dwuwodzianową jest wprost proporcjonalna do powierzchni właściwej cząstek poddawanych rozkładowi kwasem siarkowym, pomimo znacznych różnic w składzie chemicznym i rozkładzie ziarnowym. Fosfor jest jednym z ważniejszych pierwiastków w życiu roślin oraz zwierząt i dlatego uzupełnianie niedoborów tego pierwiastka staje się koniecznością. Nawozy fosforowe są od dawna stosowane w rolnictwie. Najważniejsze produkty wytwarzane na świecie na bazie surowców fosforowych uzyskuje się głównie z kwasu fosforowego(V), wytwarzanego przez rozkład fosforytów kwasem siarkowym(VI) (ekstrakcyjny kwas fosforowy, EKF)1-3). W przemyśle nieorganicznych związków fosforu wyjściowymi surowcami są naturalne fosforany: apatyty i fosforyty. Apatyty to minerały pochodzenia wulkanicznego o ogólnym wzorze Ca10R2(PO4)6. Najbardziej rozpowszechnione są fluoroapatyty Ca10F2(PO4)6 i hydroksyapatyty Ca10(OH)2(PO4)6, rzadziej chloroapatyty Ca10Cl2(PO4)6. Niekiedy część wapnia zastąpiona jest innymi metalami (Ba, Sr, Mg, Mn, Fe). Fosforyty to minerały pochodzenia osadowego, zawierające poza fosforanem wapnia ziarna m.in. kwarcu, kalcytu, dolomitu, glaukonitu i glinokrzemianów. Wchodzący w skład fosforytów fosforan wapnia to zazwyczaj bardzo drobne ziarna fluoroapatytu. Niektóre fos[...]

Bezhalogenowe retardanty palenia o strukturze nano i mikro


  Przedstawiono wyniki badań procesu syntezy polikondensatów fosforanu melaminy i ich modyfikacji glinokrzemianem warstwowym. Postęp kondensacji fosforanu melaminy badano technikami termograwimetrycznymi DSC i DTG-TG w zakresie temp. 20-600°C oraz za pomocą analizy spektrometrycznej w podczerwieni FTIR. Wykazano istnienie korelacji pomiędzy czasem kalcynacji a poprawą stabilności termicznej preparatu. Badania skuteczności działania otrzymanych retardantów w polipropylenie wykazały palność UL-94 V-O dla czystego i modyfikowanego montmorylonitem polifosforanu melaminy (PM), przy indeksie tlenowym na poziomie 22,5% dla czystego i 21,0% modyfikowanego PM. Melamine polyphosphate (I) was prepd. by reaction of melamine with aq. H3PO4, optional filling with montmorillonite, and following thermal treatment at 330°C in presence of CO(NH2)2 and then studied for thermal stability, structure and capacity of fire retarding polypropylene. Addn. of the I fire retardant (25%) resulted in increasing the O2 index and decreasing flammability of the polymer. Ostatnie dziesięciolecia charakteryzuje coraz szersze zastosowanie tworzyw sztucznych w różnych dziedzinach techniki. W związku z tym obserwuje się ciągły rozwój rynku tzw. opóźniaczy palenia FR (flame retardant). Niezależne prognozy rynkowe przewidują, że w XXI w. będzie następował wzrost zużycia FR o 3-5% rocznie, a w Europie powyżej 5%1, 2). Tworzywa sztuczne są uważane za materiały przyszłości i problem ich łatwopalności musi zostać rozwiązany w skali masowej. Zużycie FR zależy od typu środka, zakresu stosowania i pochodzenia. Prawie 90% tych środków wykorzystuje się w procesach wytwarzania tworzyw sztucznych stosowanych w takich dziedzinach, jak elektrotechnika, elektronika, telekomunikacja (obudowy telewizorów, komputerów, złącza, wtyczki, przekładki, osłony kabli), budownictwo, meblarstwo (obicia, kleje), transport (wyposażenie wnętrz środków masowej komunikacji) czy górnictwo (taśm[...]

Badania wpływu karboksylanów metali przejściowych na przebieg procesu oksydegradacji folii polietylenowej PE-LD


  Zbadano wpływ stearynianów Fe(III) i Mn(II) oraz ich mieszaniny na szybkość oksydegradacji folii polietylenowych (PE-LD). W wyniku starzenia atmosferycznego i przyspieszonego zaobserwowano zmniejszenie masy cząsteczkowej, obniżenie parametrów wytrzymałościowych, wzrost indeksu karbonylowego oraz podatność utlenionych folii na atak mikrobiologiczny. Fe(III) and Mn(II) stearates were added to low-d. polyethylene films to increase their degradability under atm. conditions and UV irradn. The addn. resulted in a decrease in mol. mass, tensile strength and elongation at break of the polymer and in an increase of the carbonyl index and microbial degrdn. rate. Globalne zagrożenia środowiskowe związane z produkcją i stosowaniem tworzyw polimerowych skłaniają do poszukiwania nowych kierunków zarówno w technologii wytwarzania polimerów ulegających biodegradacji po określonym czasie użytkowania, jak i w obszarze ich aplikacji w przemyśle opakowaniowym. Obecnie coraz większy wpływ na pozycję rynkową tworzywa polimerowego ma wizerunek ekologiczny, który zależy od stosowanych technologii i surowców, a w jeszcze większym stopniu od możliwości recyklingu lub biodegradacji i wykorzystania surowców odnawialnych do jego produkcji1). Znaczną część tworzyw masowych wykorzystuje się do produkcji opakowań. Kraje członkowskie Unii Europejskiej wytwarzają rocznie ok. 1,3 mld t odpadów, z czego 14% stanowią odpady komunalne, a dużą ich część zużyte opakowania. Obecnie produkuje się w skali świata 20 razy więcej tworzyw niż 50 lat temu, a 90% wszystkich produktów staje się odpadem po 6 miesiącach od zakupu2). Jednym ze sposobów złagodzenia problemu narastających ilości odpadów jest rozwój tworzyw biodegradowalnych, stosowanych przede wszystkim do wytwarzania opakowań jednorazowych, które po użyciu powinny podlegać przyspieszonemu rozkładowi pod wpływem warunków naturalnych, nie stanowiąc zagrożenia dla otoczenia3-5). Największe znaczenie praktyczne s[...]

Uniepalniające działanie soli melaminy w kompozycjach kopolimeru etylenu i octanu winylu


  Oceniono efektywność uniepalniajacego działania soli melaminy: polifosforanu i boranu w kompozycjach z kopolimerem etylenu i octanu winylu (EVAC). Najlepsze wyniki uzyskano dla układu pęczniejącego o składzie dodatków: 25% układu polifosforan melaminy (MPP)/pentaerytryt (PER) o stosunku wagowym 2:1 i 10% boranu melaminy (MB). Czas palenia kompozycji wydłużył się 2,3 razy w porównaniu z próbkami nie uniepalnianymi, średnia szybkość wydzielania ciepła MARHE obniżyła się o ponad 65%, zaś maksymalna szybkość wydzielania ciepła HRRpeak o około 80%. MPP obniżał znacząco parametry cieplne spalania próbek, w tym szybkość spalania i szybkość ubytku masy próbki, zaś MB poprawiał efekty uniepalniania, ale przede wszystkim wpływał na proces spalania przez obniżenie dymotwórczości. Melamine polyphosphate (MPP) and borate (MB) were synthesized and used as fire retardants in blends with ethylene/ vinyl acetate copolymers (25% and 10%, resp.) and with pentaerithritol. The addn. of MPP and MB together resulted in increasing the fire retardant effect and decreasing the smoke formation during burning. Melamina (2,4,6-triamino-1,3,5-triazyna) i jej sole znajdują zastosowanie jako addytywne antypireny FR (flame retardant) polimerów i materiałów polimerowych. Na rynku antypirenów stanowią one niewielki, ale szybko rozwijający się segment. Ich znaczenie wzrasta wraz z obserwowaną w Europie i na świecie tendencją zastępowania popularnych halogenowych antypirenów środkami bardziej przyjaznymi ekologicznie, nie zawierających chlorowców. aInstytut Nawozów Sztucznych Oddział Chemii Nieorganicznej "Ichn", Gliwice; bInstytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw, Gliwice Uniepalniające działanie soli melaminy w kompozycjach kopolimeru etylenu i octanu winylu Fire retardant effect of melamine salts in ethylene/vinyl acetate copolymer composites Mgr inż. Ewa KUŻDŻAŁ - notkę biograficzną i fotografię Autorki[...]

 Strona 1