Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Bartosz Sułkowski"

Structure and mechanical properties of soldered joints of AZ61 magnesium alloy

Czytaj za darmo! »

Magnesium and its alloys, possessing excellent properties of extremely low density, high specific strength and good castability, have been widely used in various fields of industry. To broaden out fields of application of magnesium alloys it is necessary to develop filler metals for brazing or soldering magnesium alloys which would enable to obtain satisfactory joint. Conventional methods like welding, brazing, soldering are used for joining magnesium alloys, but these methods run into several difficulties. Magnesium has high affinity with oxygen and the magnesium surface is covered with a thick and very stable oxide film (MgO) which is very difficult to reduce [1]. Low melting temperature and low recrystallization temperature limit the amount of metals that can be used for brazing and soldering. For brazing magnesium alloys filler metals are based on Mg or Zn with the addition of Al, Mn and Zr [2]. Watanabe et al. [3] investigated filler metals for brazing magnesium alloy AZ31B and they developed filler metal composed of In, Mg and Zn with a melting point below 480°C. They also found out that the cross tensile load of the brazed joint decreased as the Zn content in the filler metal increased. Recent investigations made by Liu and Wu [4] showed that there is a possibility of soldering magnesium alloy AZ31B with the filler metal composed of 95% Zn and with the addition of Al, Mn, and Mg at soldering temperature 390°C. There is lack of information about soldering magnesium alloys with higher addition of Al and this paper is focused to investigate filler metals for soldering magnesium alloy AZ61. Experimental procedure The rod of magnesium alloy AZ61 with a diameter of 10 mm was cut into pieces to the length of 10 mm. Each sample consists of two pieces soldered using filler metal based on zinc. There were three compositions of the filler metal: zinc of purity 99.995 wt % (Zn), zinc with 0.15 wt % Cu (ZnCu) and zinc w[...]

Ocena własności korozyjnych stopu magnezu AZ 91 w środowiskach o różnej agresywności chemicznej DOI:10.15199/67.2016.4.1


  W pracy badano odporność korozyjną stopu AZ91 w środowiskach o różnej agresywności chemicznej. Zastosowano trzy metody badawcze oceny stopnia korozji: metoda potencjodynamiczna, badanie w komorze solnej oraz badanie zanurzeniowo grawimetryczne. Badania prowadzone były w środowisku wody zdemineralizowanej, jako środowisku o niskiej aktywności chemicznej, w środowisku roztworu Na2SO4, jako środowisku o średniej aktywności chemicznej oraz w środowisku roztworu NaCl, jako środowisku o wysokiej agresywności chemicznej. Badania wykazały, że stop AZ91 charakteryzuje się różną skłonnością do korozji w zależności od badanego środowiska. Podatność korozyjna, oceniana na podstawie gęstości prądu korozji w przypadku badań metodą potencjodynamiczną wzrosła o ok. 275%, gdy rolę środowiska korozyjnego pełnił roztwór NaCl, w porównaniu do wody zdemineralizowanej. Na podstawie wyników badań w komorze solnej, określono szybkość ubytku masy w wyniku korozji dla badanego stopu AZ91. Stwierdzono, że po upływie 24 godz. ubytek masy próbki zanurzonej w środowisku NaCl wynosił 1,4% dając tym samy dużą szybkość korozji. Przyczyną niskiej odporności korozyjnej stopu AZ91, biorąc pod uwagę wpływ agresywności środowiska korozyjnego oraz prędkość ubytku masy badanego stopu AZ91, jest duża procentowa zawartość (w porównaniu do innych stopów magnezu) fazy międzymetalicznej Mg17Al12, która może tworzyć mikro-ogniwo galwaniczne z materiałem osnowy obniżając odporność korozyjną stopu AZ91. Słowa kluczowe: magnez AZ91, krzywe polaryzacyjne, obojętna mgła solna (NSS), mikrostruktura, 3,5% NaCl, szybkość korozji, badania zanurzeniowo grawimetryczne ASESSMENT OF CORR OSI ON RESISTANCE OF MAGNESIUM ALLOY AZ 91 IN EN VIR OMENTS OF DI FFERENT CHEMICA L AGRESSI VENESS In this study the corrosion resistance of the AZ91 alloy in environments with different chemical activity where studied. Three research methods were used to assess the corrosion rate: potentiodynamic method, salt spra[...]

 Strona 1