Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof PAŃCIKIEWICZ"

MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF DISSIMILAR JOINTS MADE BY THE BRAZE WELDING PROCESS DOI:10.15199/67.2015.8.3


  The aim of the study was to determine the possibility of joining dissimilar joints of zinc coated E275D and X5CrNi18-10 steels by braze welding process. The experiment was performed by the Puls-Arc method with argon as the shielding gas. The process was carried out using a Lincoln Electric Power Wave S500 welding device. Joints was carried out in two variants: without treatments before braze welding, and when the zinc coating was removed by mechanical means. Macro- and micro metallographic examinations and an analysis of mechanical properties of joints based on Vickers hardness distribution were carried out. The average hardness of the welds is 99 HV10. No effect on hardness of the removal of the zinc coating before braze welding was observed. For welds in the presence of a liquid metal, LME (Liquid Metal Embrittlement) cracks were observed. The results may be useful in the design of dissimilar materials joining technology using braze welding method. Keywords: stainless steel, zinc coated steel, braze welding, liquid metal embrittlement MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE ZŁĄCZY RÓŻNOIMIENNYCH WYKONANYCH METODĄ LUTOSPAWANIA Celem badań było określenie możliwości łączenia złączy różnoimiennych z ocynkowanej stali E275D i stali X5CrNi18-10 metodą lutospawania. Eksperyment wykonano łukiem pulsującym w osłonie argonu. Proces przeprowadzono na urządzeniu Power Wave S500 firmy Lincoln Electric. Złącza wykonywano w warunkach bez dodatkowych zabiegów przed procesem i gdy w miejscu złącza usunięto warstwę cynku w sposób mechaniczny. Zaprezentowano wyniki badań makro- i mikroskopowych złączy oraz analizę ich właściwości mechanicznych wykonaną w oparciu o rozkład twardości w złączu. Pomiary prowadzono sposobem Vickersa. Średnia twardość w złączu wynosi 100 HV10. Nie stwierdzono wpływu usuwania powłoki cynkowej na twardość w złączach. W złączach zaobserwowano pęknięcia spowodowane kruchością w obecności ciekłych metali. Uzyskane wyniki mogą być[...]

Problemy materiałowe przy wytwarzaniu ścian szczelnych kotłów energetycznych na parametry nadkrytyczne


  W artykule przedstawiono wyniki badań przyczyn pękania spoin stali 7CrMoVTiB10-10 stosowanej na ściany szczelne kotłów energetycz- nych na parametry nadkrytyczne. Ustalono, że pęknięcia powstają w procesie spawania ścian w wytwórni, w procesie montażu i rozruchu kotła oraz w czasie eksploatacji. Przedstawiono mechanizm pękania oraz sposoby unikania pęknięć w czasie spawania warsztatowego. Uniknięcie pęknięć powstałych w wyniku siarczkowej korozji naprężeniowej (SSC) i pęknięć powstających w czasie eksploatacji jest moż- liwe poprzez wysokotemperaturową obróbkę cieplną spoin. Żadne inne sposoby nie gwarantują bezawaryjnej pracy kotłów na parametry nadkrytyczne. The article presents the results of the research into the reasons of cracking in the welds metal of 7CrMoVTiB10-10 steel used in boilers’ membrane walls in supercritical conditions. Cracks are formed at three stages: in the welding of membrane walls in a production plant, during the site assembly process, and finally while commissioning and exploitation of the power plant boiler. The mechanism of cracking and the ways of avoiding cracks during workshop welding were presented. The research shows it is possible to avoid cracks caused by sulfide stress corrosion cracking (SCC) and cracks formed during exploitation after high-temperature heat treatment of welds. Any other methods do not guarantee failure-free exploitation of supercritical power plant boilers. Słowa kluczowe: stal bainityczna, pękanie spoin stali T24, pękanie SSC, ściany szczelne Key words: bainitic steel, SSC cracking, weld metal T24 steel cracking, membrane wall Rys. 1. Pęknięcia poprzeczne w spoinie ujawnione metodą magnetyczno-proszkową Fig. 1. Transverse cracks in the weld revealed by magnetic-powder method 2012 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 248 tycznego spawania łukiem krytym pod topnikiem rury z płaskownikiem ze stali bainitycznej 7CrMo- VTiB10-10 (T24) wystąpiły poprzeczne pęknięcia spoin. Pęknięcia [...]

Mikrostruktura i odporność na korozję wżerową jedno- i różnorodnych złączy spawanych wybranych stali austenitycznych DOI:10.15199/24.2015.4.6


  W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury i odporności na korozję wżerową w środowisku chlorków doczołowych złączy jedno- i różnorodnych w stanie bez pasywacji i po pasywacji żelem i taśmą trawiąco-pasywującą. Badania przeprowadzono na złączach austenitycznych stali nierdzewnej i żaroodpornej. Wyniki oceny mikrostruktury ujawniły komórkowo-dendrytyczny charakter krzepnięcia spoiny. W spoinie i strefie wpływu ciepła (SWC) przy linii wtopienia obserwowana jest siatka ferrytu w stalach nierdzewnych. Obszarem szczególnie wrażliwym na korozję wżerową jest obszar spoiny i SWC przy linii wtopienia, gdzie obserwowano występowanie pojedynczych, dużych i stosunkowo głębokich wżerów bez względu na sposób zabezpieczenia powierzchni. Stal żaroodporna wykazała odporność na ko- rozję wżerową w środowisku chlorków. The paper presents the microstructure and pitting corrosion resistance in chloride environment susceptibility of non-passivated and passivated similar and dissimilar butt-welded joints. Testing was carried out with the use of stainless steels joints. The microstructure evaluation showed the dendrite solidification character of the weld metal. In those area and also in the heat affected zone (HAZ) next to fusion zone the ferrite is observed. The high sensitivity area for pitting corrosion is weld metal and HAZ next to fusion zone, where the deep pitting is observed, The surface protection method is not improving the corrosion resistance in chloride environment. Słowa kluczowe: stal austenityczna, mikrostruktura, korozja wżerowa Key words: austenitic stainless steel, microstructure, pitting corrosion.Wstęp. Austenityczne stale kwasoodporne stoso- wane są w wielu gałęziach przemysłu, np. samochodo- wym, chemicznym i petrochemicznym, energetyce czy spożywczym. Ich szerokie zastosowanie wynika przede wszystkim z korzystnych właściwości mechanicznych i odporności na korozję [1÷3]. Poszczególne wspo- mniane gałęzie przemysłu wymagają częs[...]

Badania skłonności do pęknięć gorących wybranych stopów niklu DOI:10.15199/24.2016.4.6


  W artykule przedstawiono wyniki oceny skłonności do pęknięć gorących dwóch stopów niklu 600 i 617. Próby przeprowadzono na blachach cienkich (1 mm), wykorzystując metodę Blanchet’a i grubych (5 mm) metodą Transvarestraint. Uzyskane wyniki wskazują na skłonność badanych materiałów do pęknięć gorących przy określonym stopniu odkształceń i naprężeń. Pęknięcia zlokalizowane są w obszarze stało- -ciekłym. Nie zaobserwowano ich występowania w dalszej części spoiny. The paper shows the results of hot crack susceptibility tests of 600 and 617 nickel alloys. The thin plates (1 mm) in the Blanchet method and thick (5 mm) in the Transvarestraint method is used for tests. The increase of hot crack susceptibility of tested alloys with strain and stress is obtained in the mushy zone (S+L). In the other areas of weld metal the cracks were not observed. Słowa kluczowe: stopy niklu, pęknięcia gorące, spawanie Key words: nickel alloys, hot crack, welding.1. Wstęp. Wymagania pracy urządzeń w podwyższonej temperaturze i korozyjnym środowisku stawiają inżynierom-konstruktorom i technologom zadanie doboru materiałów inżynierskich wykazujących wysokie właściwości mechaniczne. Takie wymagania spełniają m.in. stale austenityczne i stopy na osnowie niklu, co powoduje, że są one stosowane w przemyśle lotniczym, kosmicznym, chemicznym oraz energetyce [2, 3, 5, 6]. Szczególne zainteresowanie stopami niklu wynika z ich unikalnych właściwości związanych z zachowaniem wysokiej wytrzymałości i odporności na pełzanie w wysokiej temperaturze (nawet do 1100°C) oraz odporności na korozję w agresywnych środowiskach [1, 2]. Na rynku dostępne są zarówno gotowe wyroby w postaci blach, prętów czy rur, jak również materiały dodatkowe do spawania i napawania. Z punktu widzenia technologicznego nie ma zatem trudności w wykonywaniu zarówno prostych, jak i złożonych geometrycznie konstrukcji. Pewne ograniczenie stanowi cena niklu i jego stopów, która jednak może zostać [...]

Analiza mikrostrukturalna i charakterystyka pęknięć po spawaniu łukowym nadstopu niklu DOI:10.15199/24.2017.4.5


  W artykule przedstawiono badania za pomocą mikroskopu świetlnego i skaningowego mikrostruktury odlewniczego stopu niklu umacnianego wydzieleniowo fazą międzymetaliczną Ni3(Al,Ti) po spawaniu metodą GTAW. Ujawniono, iż w rdzeniach dendrytów występują głównie pierwotne i wtórne wydzielenia fazy γ’ w osnowie γ, natomiast w obszarach międzydendrytycznych obserwowano eutektykę γ/γ’ oraz węgliki typu MC. Stosunkowo duże różnice mikrostruktury w tych dwóch charakterystycznych obszarach materiału rodzimego świadczą o dużej lokalnej niejednorodności. Podczas obserwacji za pomocą SEM po spawaniu zauważono mikropęknięcia gorące w strefie wpływu ciepła (SWC). Stwierdzono, że ciecz w SWC podczas spawania pojawia się w wyniku nierównowagowego nadtapiania fazy umacniającej γ’. Analiza przełomu autogenicznego połączenia ujawniła w materiale rodzimym złożony charakter pęknięcia. Kruchy charakter pęknięcia obserwowano na wydzieleniach fazy γ’, eutektyki γ/γ’ i węglików, natomiast ciągliwy w osnowie γ. W strefie wpływu ciepła ujawniono pęknięcie likwacyjne o charakterystycznej powierzchni swobodnej. Słowa kluczowe: nadstopy, pęknięcia likwacyjne, nierównowagowe nadtapianie, spawalność, przełom kruchy.1. Wprowadzenie. Nadstopy na osnowie niklu są grupą materiałów, która charakteryzuje się wyjątkowymi własnościami zarówno mechanicznymi, jak i szczególnie wysoką odpornością na korozję w warunkach pracy [5]. Od ponad 60. lat znajdują bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle na wysokotemperaturowe elementy turbin. Blisko połowę masy dzisiejszych silników lotniczych stanowią właśnie tego typu nadstopy, co świadczy o tym, iż są niezastąpione w niektórych aplikacjach [9]. Uzyskanie maksymalnej mocy i wydajności jednostek jest możliwe dzięki stosowaniu najnowocześniejszych technologii produkcji elementów ze złożonych mikrostrukturalnie stopów. Wysokie własności mechaniczne gwarant[...]

 Strona 1