Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"RAFAŁ BIGDA"

Monitoring of fugitive emission from coke oven battery Monitoring emisji niezorganizowanej z baterii koksowniczej DOI:10.12916/przemchem.2014.2121


  Concns. of particulate matter, 4 polycyclic aromatic hydrocarbons, naphthalene, anthracene, volatile org. compds., PhH, PhMe and MeH were detd. on the coke oven battery roof. The exptl. data were correlated by using multiple linear regression method to resp. models used for prediction of the emission from a limited no. of measurements. The models were used as a basis for development of a reliable emission monitoring system validated under industrial conditions. Przeprowadzono badania emisji pyłów (PM), czterech wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), naftalenu, lotnych związków organicznych (LZO), antracenu, benzenu, toluenu i metanu z przemysłowej baterii koksowniczej w cyklach po 30 i 14 dni. Skorelowano uzyskane wyniki pomiarów chwilowych stężeń WWA z wynikami pomiarów stężeń PM i LZO, a wyniki pomiarów stężeń benzenu i toluenu z wynikami pomiarowymi stężenia LZO z wykorzystaniem wielorakiej regresji liniowej. Otrzymane modele umożliwiły opracowanie wiarygodnego systemu monitoringu zanieczyszczeń w obrębie koksowni. Emisja zanieczyszczeń do powietrza z baterii koksowniczej stanowi podstawową uciążliwość środowiskową związaną z procesem koksowania węgla. Specyfika koksowania powoduje, że bateria koksownicza jest źródłem emisji trudnym do pełnej kontroli. W procesie występuje ciągła emisja z komina baterii oraz emisje z operacji wypychania koksu, jego gaszenia i obsadzania komór baterii. W trakcie koksowania ma miejsce również niezorganizowana emisja gazowo-pyłowa przez nieszczelności drzwi piecowych i otwory stropowe. Wprowadzone przez Radę Unii Europejskiej przepisy1) regulujące zasady organizowania krajowych rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń (E-PRTR) narzucają zakładom przemysłowym, w tym również koksowniom, konieczność ujawniania danych o wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby. Fakt ten wymusza opracowanie jednego dla wszystkich koksowni zunifikowanego systemu pomiarów[...]

Względna szybkość reakcji/procesu w warunkach dynamicznych jako efekt transformacji krzywych TG/DTG w analizie termicznej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań termograwimetrycznych substancji pochodzenia koksowniczego: paków węglowych (produkt destylacji smoły węglowej) oraz mieszaniny koksu z tiocyjanianem sodu (produkt odpadowy z procesu oczyszczania gazu koksowniczego). Wymienione substancje reprezentują diametralnie różne właściwości, także termiczne. W badaniach rozwinięto zaproponowaną wcześniej koncepcję opisu zmian temperaturowych w układzie za pomocą równania trójparametrycznego, z którego wywodzi się liniowa zależność względnej szybkości reakcji (r) od temperatury. Wspomniana zależność może być wyprowadzona bezpośrednio z wyników pomiarowych TG i DTG, co wykorzystano do opracowania algorytmu, uzupełniającego dane rejestrowane on-line. Zaprezentowane podejście uwidacznia osobliwości złożonych procesów termicznych. Analiza wartości liczbowych estymowanych parametrów umożliwia porównywanie charakteru i natury zachodzących procesów. Wyniki badań potwierdzają przydatność termograwimetrii do analizy procesów termicznych zachodzących w skomplikowanych mieszaninach, zarówno organicznych, jak i nieorganicznych. Three various coal tar pitches and mixt. of coke and NaSCN were heat treated under Ar or N2 up to 1000°C and 1100°C, resp., at varying heating intensity to det. the mass loss rates. The thermogravimetric curves were analyzed to disclose the reaction mechanisms. In the case of pitches, formation of mesophase, coking, formation of fixed C and evolution of H2 were obsd. In the case of coke-NaSCN mixt., dehydratation of NaSCN, its decompn. to Na2S, CS2, C2N2, C and N2, and decrepitation of solid residues were obsd. The temp. relationships of the relative reaction rates were detd. Analiza termograwimetryczna jest cennym i chętnie stosowanym instrumentem badawczym. Istotnym problemem jest jednak poważna przeszkoda, jaką jest interpretacja wyników w sensie kryteriów przyjmowanych przez kinetykę chemiczną. Ponieważ analizę taką prowadzi się w wa[...]

 Strona 1