Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ WROŃSKI"

ODZYSK MOLIBDENU ZE ZŁOMÓW METODAMI HYDROMETALURGICZNYMI DOI:10.15199/67.2016.11.2


  W artykule przedstawiono sposób odzysku molibdenu z materiału złomowego zawierającego: 47,4% Fe; 24,8 %Ni; 19,2% Cr oraz 4% Mo. Zaproponowana metoda, polega w pierwszej kolejności na roztwarzaniu materiału w kwaśnym roztworze chlorku miedzi(II) w temperaturze 50°C, z wysoką, ponad 99,9% wydajnością. Następnie, na selektywnym rozdziale molibdenu od pozostałych składników roztworu, stosując sorpcję jonów molibdenu z zastosowaniem jonitu MP62 i elucję tych jonów 15% roztworem NaOH. Z powstałych po elucji roztworów krystalizuje się Na2MoO4·2H2O o zawartości: 39,8% Mo, 18,7% Na. Słowa kluczowe: molibden, wymiana jonowa, recykling MOLIBDE NUM RECO VERY FRO M SCRAP S BY HYDRO METALLURGICAL METHOD S The paper presents a method for molybdenum recovery from scrap material containing: 47.4% Fe; 24.8% Ni; 19.2% Cr and 4% Mo. The proposed method is based firstly on material dissolution in copper chloride(II) acidic solution, in the temperature of 50°C, with high efficiency above 99.9%. The next step is a selective separation of molybdenum from other solution elements by sorption on the MP62 ion exchanger and 15% NaOH elution. After elution process of solutions, there is crystallized Na2MoO4·2H2O, containing: 39.8% Mo, 18.7% Na. Keywords: molybdenum, ion exchange, recycling.WPROWADZENIE Światowa tendencja stopniowego ubożenia eksploatowanych złóż surowców pierwotnych, stwarza konieczność przetwarzania surowców wtórnych i ich ponownego użycia w procesach produkcyjnych, dla uzyskania materiałów o przeznaczeniu pierwotnym lub innym [4, 12, 16]. Przetwarzając surowce wtórne, ograniczamy wykorzystanie surowców pierwotnych, co przyczynia się do ochrony naturalnych zasobów, zmniejszenia (co bardzo istotne) masy odpadów, a tym samym zwiększenia ilości wolnego miejsca na składowiskach. Z tej perspektywy niezwykle ważny wydaje się podjęty cel badawczy, mający za zadanie zagospodarowanie złomów zawierających molibden. Molibden jest srebrzystobiały[...]

 Strona 1