Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Halina Prejzner"

Jak zagadnienia środowiskowe zmieniają wymagania podstawowe dotyczące obiektów budowlanych? Cz. 2. Higiena, zdrowie i środowisko


  Wtegorocznymkwietniowymwydaniumiesięcznika "Materiały Budowlane" rozpoczęliśmy cykl artykułów pt. "Jak wymagania środowiskowe zmieniają wymagania podstawowe dotyczące obiektów budowlanych" [1]. W pierwszej kolejności omówionowymaganie nr 2.Bezpieczeństwo pożarowe. Planujemy, że w tym roku ukażą się kolejne części cyklu, w których przedstawimy jak nowe wymaganie podstawowe nr 7 Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych wpłynie na pozostałe wymagania podstawowe. Harmonogram cyklu przedstawiony został w tabeli. Rozporządzenie 305/2011 [2], zastępujące Dyrektywę 89/106/EWG, przez włączenie aspektów zrównoważonego budownictwa wprowadza istotne zmiany w zakresie i sposobie realizacji wymagania podstawowego nr 3 Higiena, zdrowie i środowisko, które brzmi: Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby podczas ich budowy, użytkowania i rozbiórki nie stanowiły w ciągu ich całego cyklu życia zagrożenia dla higieny ani zdrowia czy bezpieczeństwa pracowników, osób je zajmujących lub sąsiadów, nie wywierały w ciągu ich całego cyklu życia nadmiernego wpływu na jakość środowiska ani na klimat. Poza położeniemnacisku na podstawowy cel wymagania, jakimjest zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, zwierzętom,mieniu oraz ochrona środowiska, poważne konsekwencje przy ocenie właściwości użytkowych wyrobów budowlanych będzie miało rozszerzenie wymagania nr 3 na cały cykl życia obiektu budowlanego. Jest to jedna z bardziej istotnych zmian w stosunku do wymagań Dyrektywy 89/106/EWG ograniczonej zasadniczo tylko do okresu użytkowania. Przyjęty w rozporządzeniu zakres narzuca obowiązek spełnienia wymagania od momentu wydobycia surowców, przez produkcję wy[...]

Obowiązek informowania o zawartości substancji niebezpiecznych w wyrobach budowlanych wynikający z rozporządzeń UE nr 1907/2006 i nr 305/2011


  Wzeszłym roku minęło 5 lat, od kiedy rozporządzenie 1907/2006/WE (Dz.U. UE L/396 z 30 grudnia 2006 r. oraz sprostowanie Dz.U. UE L/136 z 29 maja 2007 r.) zwane w skrócie REACH, obowiązuje w całej Unii Europejskiej. Skrót REACH pochodzi od pierwszych liter angielskich nazw podstawowych elementów tego aktu prawnego: rejestracji (ang. Registration); oceny (ang. Evaluation); procedury udzielania zezwoleń (ang.Authorisation) oraz substancji i preparatów chemicznych (ang. Chemicals). Producenci, importerzy i użytkownicy substancji chemicznych mają obowiązek zapewnić, zgodnie z zasadami ustalonymi w REACH, aby substancje, które produkują, wprowadzają do obrotu lub stosują, nie wpływały wsposób szkodliwy na ludzkie zdrowie ani na środowisko. Wszystkie substancje chemiczne wprowadzane na rynek UE w ilości większej niż 1 t/r. podlegają obowiązkowi rejestracji, a jeżeli ilość ta przekracza 10 t/r., to ponadto należy przeprowadzić ocenę bezpieczeństwa chemicznego (CSA) zestawioną w dokumencie raportu bezpieczeństwa chemicznego (CSR). Jeżeli z oceny bezpieczeństwa chemicznego wynika, że substancja może być sklasyfikowana jako niebezpieczna, to jej rejestracja wymaga oszacowania dawki substancji, na jaką mogą być narażeni ludzie i środowisko. Wymaga to uwzględnienia rzeczywistych warunków stosowania na wszystkich etapach cyklu życia substancji chemicznej i opracowania odpowiednich scenariuszy narażenia, umożliwiających ocenę ryzyka. Rozporządzenie REACH bezpośrednio dotyczy producentów wyrobów budowlanych, jeżeli: ● produkują lub importują (spoza UE) substancje lub mieszaniny chemiczne; ● produkują lub importują (spoza UE) preparaty, półprodukty lub wyroby budowlane, które zawierają substancje niebezpieczne, z których może następować zamierzone uwolnienie substancji chemicznych podczas normalnych lub racjonalnie przewidywanych warunków stosowania. Jest ono zatemistotne nie tylko dla producentów chemii budowlanej, obejmują[...]

 Strona 1