Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN ŚRODA"

Obciążalność połączenia wciskowego walca hutniczego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono własną metodę wyznaczenia wartości parametru s = D2/D3 (rys. 1) dla uzyskania najwyższej obciążalności połączenia wciskowego. Analizę obciążalności wykonano opierając się na o trzech hipotezach wytężenia materiału: HmH (Hubermises- Hencky), Tmax i Emax. The paper presents a method of value determining of s = D2/D3 parameter (fig. 1) for obtaining the highest l[...]

Wpływ plazmochemicznej modyfikacji powierzchni stopów Al-Zn-Mg na ich budowę i wybrane właściwości użytkowe

Czytaj za darmo! »

Aluminium i jego stopy stanowią grupę materiałów inżynierskich które są alternatywą dla innych metali i stali konstrukcyjnych stosowanych w wielu gałęziach przemysłu. Wynika to głównie z małej gęstości tych materiałów, dużego stosunku wytrzymałości do masy oraz podatności na obróbkę mechaniczną [1, 2]. Właściwości stopów aluminium mogą być kształtowane w pewnym zakresie na drodze modyfikacji ich składu chemicznego (zatem i fazowego) przez dodatki innych pierwiastków, na przykład Cu, Si, Zn i Mg. Problem dla niektórych zastosowań tej grupy materiałów stanowią niewystarczające właściwości użytkowe, w tym wytrzymałość mechaniczna, słaba odporność na korozję i zużycie tribologiczne [3÷5]. Jednym z perspektywicznych materiałów do zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym jest stop Al-Zn-Mg (7075). Poza metodami mechanicznymi (np. shot peening) do metod stosowanych w celu poprawy wspomnianych właściwości można zaliczyć metody obróbki cieplno-chemicznej. Wciąż prowadzone badania są dowodem na to, że obróbka powierzchni tych materiałów (np. na drodze otrzymania warstw DLC, procesów azotowania, depozycji powłok zawierających Ti i N, warstw WC/C) może przyczynić się do poprawy ich właściwości użytkowych [3÷8]. Na szczególną uwagę zasługują metody plazmochemicznego otrzymywania powłok z fazy gazowej (PA CVD) [8], fizycznego otrzymywania powłok z fazy gazowej (PVD) [3] lub kombinacje kilku technik [7÷9]. Praca dotyczy badań plazmochemicznej modyfikacji stopów aluminium serii 7075 metodą RF CVD (Radio Frequency Chemical Vapour Deposition). Zastosowana obróbka miała na celu wytworzenie na powierzchni stopów odpornej na zużycie powłoki o dobrej adhezji do podłoża. Otrzymane powłoki scharakteryzowano pod względem ich budowy strukturalnej oraz wybranych właściwości mechanicznych i tribologicznych. Zastosowano zespół typowych technik badawczych dla inżynierii powierzchni, wśród których można wyróżnić skaningową mikroskopię elektronową[...]

Wpływ powłok SiC na właściwości żaroodporne stali zaworowych DOI:10.15199/40.2017.5.7


  W pracy przedstawiono wyniki badań kinetyki utleniania w temperaturze 1173 K trzech gatunków stali zaworowych (X33CrNiMn23-8, X50CrMnNiNbN21-9 i X53CrMnNiN20-8) pokrytych cienką powłoką SiC o grubości 2 mikrometrów. Powłoki uzyskano metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej ze wspomaganiem plazmą generowaną przy użyciu fal elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej (RF CVD, 13.56 MHz). Stwierdzono, że stale z naniesioną powłoką SiC charakteryzują się większą odpornością na utlenianie od stali nie poddanych modyfikacji powierzchni. Rezultat ten jest wynikiem powstawania na powierzchni badanych materiałów pokrytych powłoką SiC zgorzeliny nie zawierającej w swym składzie tlenków żelaza (Fe3O4 i Fe2O3) o niskich właściwościach ochronnych. Słowa kluczowe: stale zaworowe, powłoka SiC, utlenianie, warunki izotermiczne 1. Wprowadzenie Niniejsza praca powstała w ramach szerokiego programu badawczego, zmierzającego do ograniczenia wysokotemperaturowej korozji zaworów silnikowych w samochodach osobowych w wyniku stosowania powłok ochronnych. Problem korozji zaworów silnikowych w ostatnim dziesięcioleciu staje się coraz bardziej istotny ze względu na stałą tendencję podnoszenia temperatury pracy silników samochodowych w celu zwiększenia ich wydajności, a także stosowanie, w coraz szerszym zakresie, alternatywnych materiałów pędnych w przemyśle motoryzacyjnym, takich jak gaz LPG, gaz ziemny, biopaliwa, itp. [1-3]. Trzeba podkreślić, iż wyższa temperatura pracy silników oraz używanie paliw alternatywnych znacznie przyspieszają degradację poszczególnych elementów silników, a zwłaszcza wylotowych zaworów silnikowych [4, 8, 9]. Na ekstremalne warunki pracy zaworów silnikowych składa się zarówno wysoka temperatura, obecnie coraz częściej przekraczająca 1173 K, jak i środowisko silnie agresywnych gazów spalinowych. Coraz bardziej aktualna staje się zatem konieczność prowadzenia prac zmierzających do ograniczenia korozji wysokotemperaturowe[...]

 Strona 1