Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Bronisław Gosowski"

Wpływ zbieżności trzonu słupów trakcyjnych z pojedynczą płaszczyzną skratowań na ich sztywność skrętną DOI:10.15199/33.2018.04.27


  Nawydzielonych torowiskach linii tramwajowych sieci jezdne zawieszone są zazwyczaj na stalowych słupach dwugałęziowych znajdujących się w międzytorzu (fotografia). Słupy te mają gałęzie z walcowanych ceowników, które połączone są w jednej płaszczyźnie skratowaniem z płaskowników. Wstarszych słupach skratowanie wykonywano z płaskowników z odgiętymi końcami, w celu umożliwienia połączenia ich z gałęziami (środnikami ceowników) za pomocą spoin pachwinowych. W nowych słupach płaskowniki skratowania łączy się z gałęziami spoinami czołowymi. Badane słupy trakcyjne, w odróżnieniu od słupów skratowanych w płaszczyznach półek ceowników, które tworzą przekrój quasi-zamknięty, charakteryzujący się znaczną sztywnością czystego skręcania [2], mają niedużą sztywność na skręcanie i dlatego będą one, podobnie jak cienkościenne przekroje otwarte [3], wrażliwe na przestrzenne formy utraty stateczności [4]. Wiedza dotycząca obciążeń krytycznych stateczności przestrzennej, potrzebna na etapie projektowania, wymagawięc znajomości sztywności czystego i nieswobodnego skręcania trzonów słupów dwugałęziowych z pojedynczą płaszczyzną skratowań. Badania sztywności na skręcanie trzonów zbieżnych Chcąc ocenić wpływ zbieżności rozważanych słupów na ich sztywność na skręcanie, oprócz modeli o pasach równoległych [3 ÷ 5], zamodelowano w programie ABAQUS [1] bryłowymi elementami skończonymi także trzony o pasach zbieżnych, wzorując się przy tym na słupach indywidualnych tramwajowe[...]

Bezpośrednie i pośrednie wyznaczanie wytrzymałości obliczeniowej stali w konstrukcjach budowlanych


  Przedstawiono metodykę statystycznego wyznaczania obliczeniowych parametrów stali konstrukcji budowlanych z uwzględnieniem rzeczywistej liczby prób. Pokazano, jak to należy zrobić w przypadku przeprowadzenia kilku lub kilkunastu badań niszczących, na podstawie których obliczeniowe parametry wytrzymałościowewyznacza się bezpośrednio, a także - jak to zrobić w sposób pośredni, przez badania twardości stali sposobem Brinella. Dokonano porównania przedmiotowych parametrów stali otrzymanych bezpośrednio i pośrednio. Sposób pośredni jest polecanywprzypadku stali stosowanejwkonstrukcjach budowlanych, która występuje z reguły w stanie surowym lub normalizowanym. Artykuł zakończono zaleceniami i wnioskami praktycznymi. Słowa kluczowe: stal konstrukcyjna, wytrzymałość, twardość Brinella.Jednymz istotnych problemów, z jakimczęsto spotykamy się w praktyce inżynierskiej, jest konieczność wyznaczenia wytrzymałości obliczeniowej stali, z której została wykonana eksploatowana konstrukcja budowlana. Potrzeba taka powstaje z reguły na etapie opracowywania projektów rewitalizacji, remontów lub ewentualnych wzmocnień konstrukcji, w celu dostosowania jej do zwiększonych obciążeń. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest brak projektów powykonawczych wzniesionych obiektów budowlanych, do przechowywania których nie wszyscy inwestorzy przykładająwystarczająco dużo staranności. Są wówczas dwie możliwości określenia parametrów wytrzymałościowych stali, z której została wykonana konstrukcja, amianowicie bezpośrednia, polegająca na przeprowadzeniu badań niszczących odpowiednio dużej liczby próbek pobranych z konstrukcji lub pośrednia - przez badania twardości Brinella. Pobranie z eksploatowanej konstrukcji stosunkowo dużych kawałków kształtowników lub blach do wykonania próbek [1] do badań niszczących jest na ogół niemożliwe, dlatego wyznacza się wytrzymałość stali na podstawie pomiarów twardości Brinella [1], które wykonuje się stacjonarnie na niedużyc[...]

Doświadczalna nośność krytyczna wyboczenia giętno-skrętnego dwugałęziowych słupów bramek trakcyjnych DOI:10.15199/33.2016.05.25


  W artykule przedstawiono, opracowanewnowy sposób, wyniki badań doświadczalnych na wyboczenie giętno-skrętne stalowych słupówdwugałęziowych stosowanychwbramkach trakcyjnych. Sposób ten, u podstaw którego leży nieliniowa aproksymacja ścieżek równowagi statycznej otrzymanych z badań doświadczalnych specjalnymi krzywymi stanowiącymimodyfikację hiperboli, umożliwia bardziej obiektywnewyznaczanie nośności krytycznej elementów cienkościennych obarczonych imperfekcjami. Stosowana do tego celumetoda Southwella, w ujęciu tradycyjnymlub jej modyfikacje, okazała się w tym przypadku mniej wiarygodna. Słowa kluczowe: konstrukcja stalowa, nośność krytyczna, stateczność przestrzenna, badania modelowe.Doświadczalne obciążenie krytyczne sprężystej stateczności przestrzennej cienkościennych elementów konstrukcji metalowych (wyboczenie skrętne i giętno-skrętne słupów, zwichrzenie belek) wyznacza się zwykle na podstawie wyników badań modelowych metodą Southwella [1]. Podczas badań doświadczalnych trudno jest jednak uniknąć różnego rodzaju imperfekcji, co zazwyczaj utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia przeprowadzeniewłaściwej interpretacjiwyników. Z tego powodu w literaturze proponowane są różnego rodzajumodyfikacjemetody Southwella. Nie zawsze jednak spełniają one pokładane w nich nadzieje na otrzymanie obiektywnego sposobu wyznaczania obciążenia krytycznego stateczności przestrzennej przedmiotowych elementów z imperfekcjami. Podobna sytuacja miała mie[...]

 Strona 1