Wyniki 1-10 spośród 24 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Kowalewski"

60 LAT TEMU W PRZEGLĄDZIE GEODEZYJNYM PISANO - Uwagi o roli mierniczych w dzisiejszej polskiej rzeczywistości

Czytaj za darmo! »

Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych jest resortem państwowym, który interesuje się w bardzo wielkim stopniu zawodem mierniczym. Z ogólnej liczby 2600 pracowników tego zawodu, działających na terenie całego kraju, Ministerstwo R. i R. R. zatrudnia obecnie blisko połowę, a ponadto prace przezeń zlecane, stanowią około 80% robót wykonywanych przez wolny zawód mierniczy. Zarówno więc ilość [...]

Rozregulowaliśmy prawo maszynowe

Czytaj za darmo! »

Czy w Polsce jest i działa racjonalny system kształtowania bezpieczeństwa maszyn? To pytanie podstawowe, na które rozmaite instytucje, odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa zawodowego, powinny znać odpowiedź, aby mogły podejmować efektywne działania prewencyjne, ograniczające straty i wypadki związane z obsługą maszyn.Po ponad czterech latach od wdrożenia do prawa polskiego europejskich dyrekt[...]

Gorsza dyrektywa maszynowa

Czytaj za darmo! »

Z końcem 2009 r. wejdzie w życie nowa Dyrektywa Maszynowa (MD) 2006/42/WE, która zastąpi obecną 98/37/WE, wywodzącą się z pierwszej 89/392/EWG. Nowelizacja jest reakcją na nieustający, dynamiczny rozwój i zmiany zachodzące w świecie maszyn. Wciąż nowe potrzeby rynku wymuszają rozwój technologii wymagających stosowania coraz bardziej zaawansowanych konstrukcji, wydajnych napędów, inteligentnych[...]

Procedury oceny zgodności

Czytaj za darmo! »

Nowa Dyrektywa Maszynowa (MD) 2006/42/WE, która wejdzie w życie z końcem 2009 r., radykalnie zmienia filozofię i możliwe procedury dokonywania ocen i deklarowania zgodności. Tylko start do realizacji którejś procedury jest podobny do obecnej MD, bowiem wybór drogi jest zależny od tego, czy maszyna lub element bezpieczeństwa znajduje się w zał. IV lub V.Procedury oceny obecnej MD 98/37/WE odpo[...]

Kłopoty z terminologią maszynową

Czytaj za darmo! »

Nowa dyrektywa maszynowa nie tylko nie objaśnia problemów, z jakimi muszą się borykać użytkownicy obecnie obowiązującej dyrektywy i polskiego rozporządzenia, ale niestety je wzmacnia. Być może wraz z opublikowaniem tekstu rozporządzenia wdrażającego nową dyrektywę maszynową zostanie wydany na tyle użyteczny przewodnik ze zbiorem komentarzy i interpretacji, że zostaną rozproszone wszelkie niejasności. Oby był lepszy od przewodnika do obecnej dyrektywy. Z uwagi na brak okresu przejściowego szkoda, że już teraz (wraz z publikacją dyrektywy) nie pojawił się zbiór komentarzy do wymagań w niej sformułowanych.Ze strony jednostek naukowo‑badawczych dochodzą informacje, że nowa dyrektywa niewiele zmienia. To nieprawda. Najważniejsze problemy wymagające jasnej interpretacji to: n[...]

Maszyny zespolone

Czytaj za darmo! »

Według definicji są to zespoły maszyn, w tym maszyn nieukończonych, które w celu osiągnięcia określonego efektu końcowego zostały zestawione i są sterowane w taki sposób, że działają jako zintegrowana całość.Od pojawienia się prawie 20 lat temu tej definicji w pierwszej dyrektywie maszynowej 89/392/ EWG, nie dopracowano się jasnej interpretacji co ona oznacza i czego wymaga. A są to problemy bardzo istotne dla firm prowadzących prace kompletacyjne systemów maszynowych oraz modernizację starych, od dawna użytkowanych maszyn. Problem najczęściej dotyczy nie producentów, ale samych użytkowników maszyn, którzy dostosowując własny park maszynowy do potrzeb technologicznych stają się niejako producentami nowych konstrukcji. Tym samym, wprowadzając je do użytkowania, są zobowią[...]

Modernizacja maszyn

Czytaj za darmo! »

Jeszcze częściej i ostrzej od maszyn zespolonych występuje w praktyce warsztatowej problem ingerencji w konstrukcje maszyn przez ich użytkowników. Nowa MD 2006/42/WE, podobnie jak obecna, tego nie objaśniają. Szkoda, bo jest to niezwykle istotny problem nie tylko dla użytkowników maszyn (pracodawców) z punktu widzenia odpowiedzialności - zarówno za bezpieczeństwo ich użytkowania, jak i za produkt - ale też dla inspekcji pracy i nadzoru rynku.Dokonywanie ingerencji w konstrukcje maszyn, to codzienność warsztatowa związana z uszkodzeniami i naprawami, zużyciem elementów i ich regeneracją lub wymianą, przeglądami i konserwacją. Także do normalnych praktyk należą poważniejsze ingerencje związane z podwyższeniem jakości i wydajności lub rozszerzaniem zakresu zastosowań, które w[...]

Modernizacja maszyn

Czytaj za darmo! »

W poprzednim odcinku cyklu "Bezpieczeństwo w świecie maszyn" autor omówił problemy z modernizacją maszyn, dla której brak jest objaśnień w dyrektywie maszynowej. Zaproponował ocenę głębokości modernizacji maszyn z wykorzystaniem algorytmu zaprezentowanego na diagramie. Powtarzamy ten diagram i zamieszczamy komentarze do poszczególnych punktów.Komentarze do poszczególnych punktów diagramu: 1. Czy ingerencje powodują: - znaczące zmiany w konstrukcji lub - zmianę zakresu stosowania zgodnego z przeznaczeniem lub - wzrost energii niszczących? Powyższe pytanie już na wstępie dzieli analizę na dwie części. Odpowiedź pozytywna na którykolwiek warunek pozwala domniemywać, że dokonano głębokiej modernizacji, która mogła spowodować wzrost poziomu zagrożeń i ryzyka (przejście do pun[...]

 Strona 1  Następna strona »