Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Bogusław BUTRYŁO"

Analiza dyspersji fal elektromagnetycznych w dielektrykach wieloskładnikowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodę numeryczną umożliwiającą analizę propagacji fal elektromagnetycznych w materiałach dyspersyjnych z włóknami przewodzącymi. Właściwości badanej struktury materiałowej są odwzorowane metodą mieszaną. Opracowany algorytm zastosowano do analizy właściwości elementu pracującego w zakresie mikrofal i pokrytego dielektrykiem wąsko- lub szerokopasmowym. Abstract. The paper demonstrates a way to compute a time domain evolution of electromagnetic wave in a dispersive media with some buried conducting fibres. The hybrid formulation is developed and implemented to a broadband analysis of a microwave component coated in either wideband or narrowband dielectric structure. (Dispersion of electromagnetic waves in some complex dielectric structures). Słowa kluczowe: po[...]

Relaksacja elektryczna materiałów w zakresie wielkiej częstotliwości i jej wpływ na pole elektromagnetyczne w układach metal-dielektryk

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z numeryczną analizą pola elektromagnetycznego w strukturach materiałowych charakteryzujących się nieidealną relaksacją. Omówiono wybrane elementy szerokopasmowej metody elementów skończonych. Poddano ocenie rozkład pola w układzie z elementem metalowym otoczonym dyspersyjnym dielektrykiem opisanym modelem Davidson-Cole. Abstract. This paper deals with the problem of computer-aided analysis of some complex, dispersive material structures with non-ideal relaxation. Some components of the broadband formulation of the finite element dime domain method are presented. The field phenomena in a metal-dielectric component are analyzed, assuming the Davidson-Cole fractional relaxation. (High frequency electric relaxation of materials and its impact on distribution of electromagnetic field in dispersive dielectric placed on the conducting bodies). Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, dyspersja elektryczna, modele ułamkowe dyspersji, metoda elementów skończonych - FETD. Keywords: electromagnetic field, dielectric dispersion, fractional models of dispersion, finite element method - FETD . Wstęp W konstrukcji urządzeń elektrycznych i elektronicznych szerokie zastosowanie znajdują materiały złożone, m.in. kompozyty strukturalne, laminaty wielowarstwowe oraz mieszaniny bazujące na materiałach o strukturze bezpostaciowej z domieszką składników o innych właściwościach (m.in. polimerowych, krystalicznych). Ze względu na skład, złożoną strukturę i długość łańcuchów cząsteczkowych, materiały tego typu wykazują zmienność przenikalności elektrycznej  w funkcji częstotliwości [1, 2]. Przedmiotem prowadzonych prac są zjawiska związane z propagacją szerokopasmowych impulsów elektromagnetycznych (EM) w układach małej skali, zbudowanych z dielektryków dyspersyjnych oraz przewodników. W artykule przedstawiono algorytm i wyniki dotyczące materiałów, w których obserwuje się dyspersję o charakterze relaks[...]

The influence of partition walls inside rooms on the distribution of the electromagnetic field and the quality of transmission data

Czytaj za darmo! »

Abstract. The paper presents the influence of building materials (brick, wood, reinforced concrete) used in building engineering on the electromagnetic wave propagation. Detail analysis of both the propagation phenomena and the computational results can make it possible to plan the placements of wireless network transmitters used, for example in Wi-Fi, the internet, which include routers, modems, access points and other similar devices. The paper evaluates the effect of obstacles such as partition walls and the influence of building materials on the value of the signal itself. The purpose of the research is to optimize the transmitter placement process thus improving the quality of modern communication. Streszczenie. W publikacji przedstawiono wpływ konstrukcji ściany działowej wykona[...]

The influence of the building reinforcement inside the concrete column on the distribution of the electromagnetic field

Czytaj za darmo! »

The paper presents the influence of the location the transmitter (2.4 GHz) and the structure which is made of the column with the transmitter on distribution of the electromagnetic field inside the part of the building. The influence of physical properties of materials like concrete, plaster board and number of steel bars are examined. The finite-difference time-domain method (FDTD) is used. The geometry of the analysed area is modelled according to the typical building technologies. Detail analysis of the obtained results will make it possible to solve the problem connected with fading and also to radically improve the quality of data transmission. Streszczenie. W publikacji przedstawiono wpływ lokalizacji nadajnika (2.4 GHz) i struktury, z której jest wykonany słup z nadajnikiem na rozkład pola elektromagnetycznego wewnątrz części budynku. Badany jest wpływ właściwości materiałowych, takich jak beton, tynk oraz ilości stalowych prętów. Zastosowano metodę różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD). Geometrię analizowanego obszaru modelowano według typowych budowlanych technologii. Szczegółowa analiza otrzymanych rezultatów pozwoli na rozwiązanie problemów związanych z zanikami sygnału i jednocześnie polepszy jakość transmisji danych. (Wpływ budowlanego zbrojenia wewnątrz betonowego słupa na rozkład pola elektromagnetycznego). Keywords: finite difference time domain method (FDTD), electromagnetic wave propagation, wireless communications, reinforcement. Słowa kluczowe: metoda różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD), propagacja fali elektromagnetycznej, komunikacja bezprzewodowa, zbrojenie. Introduction The analysis of the phenomena connected with the propagation of high frequency electromagnetic waves inside the buildings is of great importance. However a good quality construction of reliable wireless communication systems must include a wide spectrum of factors determining the electromagnetic (EM) field distribution, including g[...]

Local attenuation of electromagnetic field generated by wireless communication system inside the building

Czytaj za darmo! »

The aim of this paper is an analysis of propagation of a high frequency electromagnetic wave (f=1.8 GHz) in a part of the building. Three typical technologies (i.e. the brick, the reinforced slabs, and the passive building), commonly used in construction of buildings are evaluated. Some phenomena connected with interaction of electromagnetic field with the complex, non-ideal material structures are presented and discussed. The influence of physical properties of materials, and the effect of obstacles such as additional wall are examined. A discussion connected with the influence of the reinforcement and the additional walls on the distribution of electromagnetic field is useful for designers of wireless networks. Streszczenie. Celem publikacji jest analiza propagacji fali elektromagnetycznej wewnątrz części budynku. Analiza dotyczy trzech powszechnie stosowanych typów konstrukcji budowlanych, w których wykorzystuje się: cegły, zbrojone płyty betonowe lub beton komórkowy. Artykuł zawiera dyskusję dotyczącą zjawisk fizycznych związanych z polem elektromagnetycznym występujących w złożonych konstrukcjach. Badany jest wpływ fizycznych właściwości materiałowych i konstrukcji ścian działowych na rozkład pola elektromagnetycznego. Wnioski mogą być źródłem wiedzy dla projektantów bezprzewodowych sieci. (Lokalne tłumienie pola elektromagnetycznego generowanego przez system komunikacji bezprzewodowej wewnątrz budynków). Keywords: electromagnetic wave propagation, finite difference time domain method (FDFD), wireless communication, building materials (brick, aerated concrete, reinforced concrete). Słowa kluczowe: propagacja fali elektromagnetycznej, metoda różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD), komunikacja bezprzewodowa, materiały budowlane (cegła, beton piankowy, zbrojony beton). Introduction The analysis of the phenomena connected with the propagation of high frequency electromagnetic waves inside the buildings is of a great importance. con[...]

Inhomogeneities and dumping of high frequency electromagnetic field in the space close to porous wall

Czytaj za darmo! »

The aim of this paper is an analysis of distribution of a high frequency electromagnetic field (f=2.4 GHz) behind the heterogeneous wall. The analysis is connected with some typical structures of the wall made of either: a solid brick or two types of hollow clay bricks. The influence of internal geometry and the relative homogeneous properties of the components on field distribution are presented and discussed. The relation between electric conductivity of the clay and structures of air holes are examined too. The presented results give some information about field distribution around materials which consist of some non-ideal, absorbing dielectrics. Streszczenie. Celem publikacji jest analiza rozkładu pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości w obszarze zawierającym ścianę wykonaną z niejednorodnego materiału. Analiza dotyczy powszechnie stosowanych ścian wykonanych z: cegieł pełnych oraz klinkierowych zawierających 18 lub 30 pionowych otworów. Zaprezentowano i omówiono wpływ wewnętrznej geometrii i objętościowej gęstości cegieł na rozkład pola. Zbadano również wpływ elektrycznej przewodności materiału cegieł. Prezentowane wyniki i dyskusja dotyczą rozkładu pola wokół materiału złożonego z nieidealnych, absorbujących dielektryków. (Niejednorodność i tłumienie pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości w bliskim obszarze porowatej ściany). Keywords: electromagnetic wave propagation, finite difference time domain method (FDTD), wireless communication, building materials Słowa kluczowe: propagacja fali elektromagnetycznej, komunikacja bezprzewodowa, materiały budowlane: cegła. Introduction The contemporary development of wireless communication networks (e.g. Wi-Fi) demands detailed analysis of the phenomena connected with the propagation of electromagnetic (EM) waves inside buildings. Designing of a reliable Wi-Fi system requires taking into account some modifications and distortions of the electromagnetic field caused by mu[...]

The numerical analysis of the influence conductivity of clinker bricks and the size of their hollows on the distribution of the electromagnetic field

Czytaj za darmo! »

The aim of this article is to present the analysis of the effects connected with the propagation of electromagnetic waves within an area containing non-ideal, non-homogenous and absorbing dielectric. The presented situation is one of the distribution of electromagnetic field generated by a wireless communication system operating within the standard frequency (f=2.4GHz). The analysis included single and double layered walls used in housing construction, built from hollow clay bricks with different amounts of holes. The results were then compared with identical versions of walls built from solid brick. The influence of the size of holes, the contained clay mass percentage and its conductivity on the distribution of electromagnetic field was discussed. Streszczenie. Celem publikacji jest przedstawienie analizy zjawisk związanych z propagacją fal elektromagnetycznych w obszarze zawierającym ścianę złożoną z nieidealnego, niejednorodnego, absorbującego dielektryka. Zaprezentowany został rozkład pola elektromagnetycznego generowanego przez system komunikacji bezprzewodowej pracujący przy standardowej częstotliwości (f=2,4 GHz). Analiza dotyczyła stosowanych w budownictwie jednorodzinnym ścian jedno oraz dwuwarstwowych wykonanych z cegieł klinkierowych z różną ilością drążeń. Wyniki porównano z analogicznymi wariantami ścian złożonych z pełnych cegieł. Omówiono wpływ rozmiaru drążeń, procentowej zawartości masy ceramicznej oraz jej przewodności na rozkład pola elektromagnetycznego. (Numeryczna analiza wpływu przewodności cegieł klinkierowych i rozmiaru ich drążeń na rozkład pola elektromagnetycznego). Keywords: electromagnetic waves propagation, finite difference time domain method (FDTD), wireless communication, building materials. Słowa kluczowe: propagacja fal elektromagnetycznych, metoda różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD), komunikacja bezprzewodowa, materiały budowlane. Introduction Modern building technology in based mainly on clay[...]

Numeryczna analiza wpływu parametrów elektrycznych ścian wykonanych z betonu na wartości natężenia pola elektrycznego

Czytaj za darmo! »

Celem publikacji jest analiza wpływu zmienności wartości parametrów elektrycznych nieidealnego i absorbującego dielektryka (beton) na wartości natężenia pola elektrycznego. Przedmiotem analizy był odosobniony układ zawierający różnej grubości ścianę wykonaną z powszechnie stosowanego materiału budowlanego - betonu zwykłego. Zaprezentowany został rozkład pola generowanego przez system komunikacji bezprzewodowej pracujący przy standardowych częstotliwościach (f = 2,4 GHz oraz f = 5 GHz). Zastosowano numeryczną metodę różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD). Szczegółowo omówiono wpływ stosowanych w literaturze wartości przenikalności elektrycznych oraz konduktywności betonu na wartości natężenia pola. Abstract. The aim of this article is the analysis of the influence changeability of values electrical parameters non-ideal and absorbing dielectric (concrete) on the values of the electric field intensity. The object of the analysis was separated system contained the different thickness wall made of universal used building material - concrete. The presented situation is one of the distribution of electromagnetic field generated by a wireless communication system operating within the standard frequencies (f = 2.4 GHz and f = 5 GHz). The finite-difference time-domain method (FDTD) was used. In detail, the influence of using in the other publications the values of electrical permittivity and conductivity of concrete on the maximum values of the electric field intensity was discussed. (The numerical analysis of the influence electrical parameters of the different wall made of concrete on the values of the electric field intensity). Słowa kluczowe: propagacja fal elektromagnetycznych, metoda różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD), komunikacja bezprzewodowa, materiały budowlane. Keywords: electromagnetic waves propagation, finite difference time domain method (FDTD), wireless communication, building materials. Wstęp We współczesnym budownic[...]

Numeryczna analiza wpływu kąta padania fali płaskiej na wartości natężenia pola elektrycznego w układach ze złożoną konstrukcją ściany DOI:10.12915/pe.2014.12.05

Czytaj za darmo! »

Celem publikacji jest analiza wpływu kąta padania fali płaskiej na wartości natężenia pola elektrycznego. Przedmiotem analizy był odosobniony układ zawierający ścianę wykonaną z cegieł. Rozpatrzono trzy powszechnie stosowane rodzaje cegieł: pełną i dwa typy cegieł klinkierowych (z drążeniami). Dokonana analiza uwzględniała także różne wartości konduktywności materiału ceramicznego. Zaprezentowany został rozkład natężenia pola elektrycznego generowanego przez system komunikacji bezprzewodowej pracujący przy standardowej częstotliwości (f = 2,4 GHz). Zastosowano numeryczną metodę różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD). Omówiono wpływ ilości drążeń na rozkład pola w obszarze za ścianą. Uzyskane wyniki mogą być przydatne przy szacowaniu wartości współczynnika tłumienia dla materiałów niejednorodnych. Abstract. The aim of this article is the analysis of the influence of the incidence angle of the plane wave on the values of the electric field intensity. The object of the analysis was separated system contained the wall made of typical bricks. It was taken into account in common using three kinds of bricks: fully brick model and two types of clinker bricks (with hollowing). Also the different values of the conductivity of ceramic material were analysed. It was presented the electric field intensity generated by a wireless communication system operating at the standard frequency (f = 2.4 GHz). The finite-difference time-domain method (FDTD) was used. The influence of number of the hollowing inside the bricks on the maximum values of the electric field intensity was discussed. The obtained results allow for the estimation of the value of attenuation coefficient. (The numerical analysis of the influence the incidence angle of the plane wave on the values of the electric field intensity inside the models with the complex construction of a wall). Słowa kluczowe: propagacja fal elektromagnetycznych, metoda różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDT[...]

Adaptacyjne metody konstrukcji siatki różnicowej przy wyznaczaniu pola elektromagnetycznego w układach rozległych DOI:10.15199/48.2016.02.51

Czytaj za darmo! »

Celem publikacji jest przedstawienie wybranych elementów opracowanego algorytmu metody różnic skończonych w dziedzinie częstotliwości (FDFD). Zaletą algorytmu jest możliwość dopasowania siatki różnicowej do analizowanego modelu. W publikacji zaprezentowano rozwiązanie z wykorzystaniem siatki adaptacyjnej z wprowadzeniem do algorytmu wirtualnego węzła. Porównano wyniki dla siatki gęstej (typowej w metodach: FDTD i FDFD) oraz dwóch wariantów siatek adaptowanych. Odpowiedni dobór siatki pozwala na znaczne zmniejszenie liczby stopni swobody przy jednoczesnym zachowaniu poprawności wyników. Opracowana metoda FDFD umożliwia analizę układów większej skali. Przedmiotem analizy zaproponowanych wariantów siatek różnicowych był obszar zawierający przykładową konstrukcję budowlaną. Jako przykład rozpatrzono efekty propagacji fali wokół słupa budynku o częstotliwości 2,4 GHz, generowanej przez system komunikacji bezprzewodowej. Abstract. The aim of this article is the presentation of selected elements developed algorithm the finite difference frequency domain method (FDFD). The advantage of the described algorithm is the ability to match the mesh differential to the analyzed model. The paper presents a solution using an adaptive grid, and also allows to creation of a virtual node. They were compared to the results for dense mesh (typical in using methods: FDTD and FDFD) and two variants adaptive grids. Proper selection grid will considerably reduce the number of degrees of freedom while maintaining the accuracy of the results. The developed FDFD method allows to the analysis of larger-scale models. The analysis of the proposed options differential grids was an example of an area containing the building structure. As an example, was examined the effects of wave propagation around a column building with a frequency at 2.4 GHz, generated by wireless communication system. (The adaptive methods of construction of the differential grid in calculating the electr[...]

 Strona 1  Następna strona »