Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Jóźwik"

Ocena zdolności przewodzenia impulsów w regenerujących się nerwach obwodowych

Czytaj za darmo! »

Celem pracy jest parametryczna identyfikacja zmian zachodzących w regenerujących się nerwach obwodowych. Doświadczenie jest prowadzone na szczurach Wistar. Zwierzęta są poddawane procedurze przecięcia nerwu udowego, a następnie zbliżeniu do siebie jego końców wewnątrz tubusów polimerowych zakładanych na miejsce uszkodzenia. Ocena zmian fizjologicznych polega na śródoperacyjnym wykonaniu serii pomiarów neuroprzewodnictwa dla różnych wartości wielkości wpływających. Uzyskane odpowiedzi na zadane wymuszenie (falą prostokątną o częstotliwości f < 1Hz, amplitudzie ok. 70 mV) traktowanej jako suma wymuszeń skokowych są opisywane równaniem aproksymacyjnym złożonego układu z proporcjonalnymi i inercyjnymi elementami. Zarejestrowane sygnały są analizowane obliczeniowo-graficznym, autorskim programem opracowanym z wykorzystaniem komercyjnego programu MathWorks™ MATLAB z toolboxem "Curve fitting". Abstract. The problem of nervous tissue reconstruction still remains a challenge for today medicine. End-to-end anastomosis and transplantations are considered to be “the gold standards" in traumatic neurosurgery. However, poor recovery of damaged peripheral nerves inclines to search for better methods of treatment, among them tubulization seems to be the most prospective. The project is performed on Wistar rats and is subjected to an evaluation of the signal transmission in regenerating femoral nerve. In the experimental group polymeric tubes are thread onto the cut nerve, whereas traditional end-to-end connection is applied in control. The evaluation of physiological changes is based on neuroconductivity measurements performed intraoperatively for different values of influencing quantities. Responses obtained for an input function given in the form of rectangular signals (frequency f < 1 Hz, amplitude approx. 70 mV) treated as a sum of step functions are described by approximation equation of proportional and inertial elements. The signals are re[...]

A new concept for limitation of the mercury emission from exhaust gases from power station units Nowa koncepcja ograniczenia emisji rtęci z gazów wylotowych bloków energetycznych DOI:10.12916/przemchem.2014.1339


  system for sorption of Hg on solid developed Fe sulfides and nitrides-contg. surfaces was taken into consideration. Przedstawiono zagrożenia wynikające z emisji rtęci z procesów technologicznych, szczególnie z instalacji energetycznych, w których spalany jest węgiel. Omówiono także założenia i zakres nowego projektu realizowanego przez Politechnikę Łódzką i PGE GiEK SA, którego celem jest opracowanie innowacyjnej technologii wychwytywania rtęci z gazów spalinowych bloków energetycznych zasilanych węglem brunatnym. Wiele lat ekspansywnej polityki industrializacji spowodowało ogromne szkody w środowisku naturalnym. Dopiero ostatnie dekady XX w. przyniosły skuteczne działania mające na celu ochronę środowiska przed skutkami przemysłowej działalności człowieka. W obszarze energetyki działania te obejmowały oczyszczanie gazów spalinowych z pyłów, ograniczanie zawartości tlenków azotu i odsiarczanie spalin. Obecnie technologie te są powszechnie stosowane i skuteczne. Pojawiły się i ciągle pojawiają nowe koncepcje ochrony środowiska przed emitowanymi z procesów technologicznych składnikami gazów spalinowych. Dla energetyki istotne są badania nad technologiami, które pozwalają na wychwytywanie ditlenku węgla ze spalin, a najnowsza koncepcja ochrony środowiska dotyczy obniżenia emisji rtęci.Zanieczyszczenie, a właściwie skażenie rtęcią stało się problemem globalnym. Rtęć występuje w środowisku w ilościach śladowych, ale ze względu na dużą toksyczność oraz zdolność włączania się w różne cykle obiegu przyrodniczego stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi1-3). Szacuje się, że na świecie w 2010 r. z antropogenicznych źródeł wyemitowano 1960 t rtęci, co stanowiło 30% całkowitej emisji. Uważa się, że pozostałe 70% pochodziło z procesów geologicznych (10%) i wtórnej emisji z powierzchni wód i gleb (60%)4). Na podstawie analiz przyjęto, że za 24% emisji rtęci ze źródeł antropogenicznych odpowiada wytwarzanie energii z procesów[...]

Sterowanie przepływem jako narzędzie dla zwiększenia efektywności sorbera przepływowego DOI:10.15199/62.2017.7.31


  Zanieczyszczenia rtęcią, początkowo traktowane jako problemy lokalne, stały się ostatnio problemem globalnym. Pomimo faktu, że rtęć jest obecna w środowisku w ilościach śladowych, ze względu na jej toksyczność i zdolność do włączania się w różne cykle środowiskowe, tworzy ona poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia. Pojawiły się i pojawiają nowe koncepcje ochrony środowiska przed emitowanymi z procesów technologicznych składnikami gazów spalinowych. Dla energetyki istotnymi stały się badania nad technologiami pozwalającymi na redukcję tlenków azotu, usuwanie związków siarki, wychwytywanie ditlenku węgla ze spalin. Najnowsza koncepcja ochrony środowiska dotyczy zmniejszenia emisji rtęci. W Polsce procesy spalania węgli dla potrzeb energetycznych stanowią jedno ze źródeł emisji rtęci1-14). Wiele procesów technologicznych wymaga ciągłego procesu sorpcji. Mają wtedy zastosowanie systemy, w których medium przepływa przez przestrzeń wypełnioną sorbentem w dowolnym układzie. Stanowi to układ przepływowy, dla którego parametry przepływu mogą mieć istotne znaczenie dla procesu sorpcji. Wychwyt substancji jest efektywny tylko wtedy, gdy prędkość przepływu pozwala na dyfuzję substancji do powierzchni sorbującej lub gdy prędkość jest na tyle duża, że zachodzi przepływ turbulentny. W takim przypadku wirowość przepływu wymusza ciągłe mieszanie się strug i umożliwia transport substancji w pobliże powierzchni sorbującej. Na przykładzie przepływowego sorbera rtęci zaprezentowana zostanie możliwość wykorzystania metod numerycznej mechaniki płynów w celu zwiększenia efektywności jego działania15-17). Analiza parametrów przepływu pozwala na odpowiednie kształtowane geometrii elementów (nośników sorbentu) sorbera, turbulizację przepływu i tym samym na intensyfikację procesu sorpcji. Celem prezentowanych badań była ewaluacja sprawności sorpcji przez azotonasiarczaną blachę stalową w procesie wychwytu rtęci gazowej ze strumienia gazu. Sprawn[...]

 Strona 1