Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz MASŁOWSKI"

Współczesne trendy w modelowaniu wyładowań atmosferycznych - teoria i zastosowania

Czytaj za darmo! »

W artykule dokonano klasyfikacji i charakterystyki modeli matematycznych wyładowania piorunowego ze szczególnym uwzględnieniem fazy wielkoprądowego wyładowania głównego. Przedstawiono aktualne trendy w rozwoju koncepcji pozwalających dokładniej przewidzieć zaburzenia elektromagnetyczne generowane przez wyładowanie piorunowe. Omówiono też właściwości aplikacyjne i przykłady zastosowań modeli wyładowania głównego w zagadnieniach ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej. Abstract. In the paper, classification and description of mathematical models of a lightning return-stroke channel are presented. In case of the engineering and antenna models topical trends in development of conceptions allowing prediction more and more accurate of lightning electromagnetic disturbances are described. Finally, applications of analysed return-stroke models in lightning and overvoltage protection are presented. (Modern trends in lightning discharge modelling - theory and applications). Słowa kluczowe: wyładowania atmosferyczne, LEMP, ochrona odgromowa, modelowanie matematyczne Keywords: lightning discharge, LEMP, lightning protection, mathematical modelling, Wstęp Jednym z zasadniczych źródeł zaburzeń elektromagnetycznych są wyładowania atmosferyczne. Wyróżnia się wyładowania występujące wewnątrz chmur i między chmurami oraz wyładowania doziemne, które dzielą się na odgórne i oddolne oraz na dodatnie i ujemne. Najwyższy poziom zaburzeń generują tzw. wielkoprądowe udary krótkotrwałe, zwane również wyładowaniami głównymi (ang. return-stroke), których liczba w trakcie jednego wyładowania może dochodzić nawet do kilkudziesięciu [1]. Wartość szczytowa udaru krótkotrwałego, który zanika po około trzech milisekundach, wynosi zwykle kilkadziesiąt kiloamperów, a wartość neutralizowanego ładunku tego udaru osiąga kilka kulombów. Przeważają wyładowania odgórne ujemne. Pierwszy udar takiego wyładowania jest poprzedzony tzw. liderem skokowym, który - rozwijając s[...]

Prowokowane wyładowania atmosferyczne i ich parametry

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono sposoby sztucznej inicjacji wyładowań atmosferycznych ze szczególnym uwzględnieniem metody wykorzystującej rakiety z nawiniętym drutem. Opisano wybrane parametry wyładowań prowokowanych, z których wynika, że rejestrowane udary przypominają następne wyładowania główne występujące podczas naturalnych wyładowań atmosferycznych. Wymieniono główne rezultaty badań eksperymentalnych prowadzonych w Camp Blanding na Florydzie oraz wskazano na możliwości ich wykorzystania do opisu środowiska elektromagnetycznego wokół kanału, w trakcie analizy skuteczności urządzeń ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej, jak również podczas weryfikacji modeli matematycznych różnych faz wyładowania atmosferycznego. Abstract. In the paper, artificially-triggered lightning using rocket-and-wire techniques are described. From the chosen parameters listed in the paper results that return strokes of triggered lightning are similar to those in natural lightning. Triggered lightning can be applied successfully in characterization of electromagnetic environment around the channel, lightning protection and overvoltage protection problems, and also, during verification of mathematical models which describe different lightning stages. (Artificial-triggering lightning and their parameters). Słowa kluczowe: wyładowania atmosferyczne prowokowane, parametry wyładowań atmosferycznych, ochrona odgromowa Keywords: artificial-triggering lightning, lightning parameters, lightning protection Wstęp Możliwość sztucznego inicjowania wyładowań atmosferycznych rozważał już w 1958 roku M. Newman [1]. Trzy lata później M. Brook [2] odkrył w trakcie badań laboratoryjnych, że szybkie umieszczenie cienkiego przewodu w polu elektrycznym powoduje wyładowania elektryczne. Pierwsze wyładowania prowokowano z użyciem rakiet wystrzeliwanych ze statku pływającego w pobliżu zachodniego wybrzeża Florydy [3]. W roku 1973 zainicjowano badania wyładowań prowokowanych z kontynen[...]

Lightning observation station at the Rzeszow University of Technology, Poland

Czytaj za darmo! »

A short description of a lightning observation station which is arranged for investigation of natural lightning at the Rzeszow University of Technology, Poland is presented in the paper. The system is based on electric and magnetic field antennas and fast video camera. Streszczenie: W artykule przedstawiono krótki opis stacji rejestracji wyładowań piorunowych, która aktualnie jest budowana na Politechnice Rzeszowskiej. Głównymi elementami systemu są anteny do pomiaru pola elektrycznego i magnetycznego oraz szybka kamera wideo (Stacja obserwacji wyładowań atmosferycznych na Politechnice Rzeszowskiej). Keywords: Lightning, lightning electric and magnetic field, fast video camera Słowa kluczowe: Wyładowania atmosferyczne, piorunowe pole elektryczne i magnetyczne, szybka kamera wideo Introduction The development of investigations of different aspects of lightning phenomena is impressive within last few decades. The knowledge on many of these aspects is significantly richer now [1]. However, there is necessity to conduct further investigations concerning the lightning physics and mechanisms as well as the lightning protection [...]

Posiedzenie Komitetu IEC TC 81 Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej na Politechnice Rzeszowskiej DOI:

Czytaj za darmo! »

Na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej odbyło się w dniach 24-28 października 2016 r. posiedzenie plenarne Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) - organizacji pozarządowej z siedzibą w Genewie, która została powołana do życia w 1906 r. - równo 110 lat temu. Ostatnie tego typu posiedzenie plenarne odbyło się w 2013 r. w Sapporo. Głównym celem IEC jest krzewien[...]

Modelowanie przepięć atmosferycznych w liniach elektroenergetycznych z uwzględnieniem kanału pioruna

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono symulacje komputerowe przepięć indukowanych w napowietrznych liniach elektroenergetycznych. Dokonano analizy wyników uzyskanych na podstawie modelu sformułowanego w dziedzinie czasu i wykorzystującego teorię linii długiej oraz modelu w dziedzinie częstotliwości opartego na teorii antenowej. Abstract. (Modeling of overvoltages induced in power lines allowing for lightning c[...]

Układ probierczo-pomiarowy do poligonowych badań narażeń piorunowych

Czytaj za darmo! »

Zbudowano układ probierczo-pomiarowy do poligonowych badań narażeń piorunowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zainstalowanych w obiektach budowlanych wyposażonych w urządzenie piorunochronne, instalację elektryczną i sieć zasilającą. Podstawowymi urządzeniami probierczymi są trzy oryginalne generatory udarów prądowych piorunowych. Unikatowy układ pomiarowy składa się z sześciu synchronizowanych cyfrowych łączy światłowodowych. Abstract. Test-measurement system was built for open-air investigations of lightning hazards of electrical and electronic equipment installed in buildings equipped with lightning protection system, electrical system and supplying network. Three original surge current generators are the main elements of the test system. The unique measurement system comprises six synchronized digital and optical fiber connections. (Test-measurement system for open-air investigations of lightning hazards). Słowa kluczowe: narażenia piorunowe, badanie, układ probierczo-pomiarowy. Keywords: lightning hazards, investigation, test-measurement system. Wstęp Prowadzenie badań narażeń piorunowych jest uzasadnione brakiem wystarczającej wiedzy na temat zależności poziomu zagrożenia urządzeń elektrycznych i elektronicznych udarami prądowymi pochodzenia atmosferycznego i powodowanymi przez nie przepięciami, od rozwiązań technicznych i układowych sieci zasilającej, urządzenia piorunochronnego oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej obiektu. Ważność i aktualność takich badań wynika także z faktu szybko rosnącego rozpowszechnienia zarówno autonomicznych urządzeń elektronicznych, jak i układów i podzespołów, w które wyposaża się wszelkiego rodzaju urządzenia techniczne. Od ich niezawodnej pracy zależy często życie i zdrowie ludzi, a także bezpieczeństwo drogich obiektów i systemów. Zasadniczym zadaniem urządzeń ochrony odgromowej obiektów budowlanych jest przejmowanie na siebie wyładowań piorunowych i odprowadzanie ich prądów m[...]

Analiza przepięć indukowanych pochodzenia atmosferycznego w systemie nawigacyjno-komunikacyjnym statku powietrznego DOI:10.15199/48.2016.08.68

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wstępne rezultaty badań przepięć pochodzenia atmosferycznego, rejestrowanych w zasilonym systemie nawigacyjno-komunikacyjnym statku powietrznego, które prowadzono w Politechnice Rzeszowskiej, w laboratorium przeciwprzepięciowych badań awioniki. Badania wykonano metodą indukcyjnego sprzęgania pojedynczych udarów napięciowych o znormalizowanym kształcie WF4 6,4/69 μs do jednej z wiązek kablowych badanego zestawu. Pomiarów dokonano przy różnych wariantach uziemienia ekranów przewodów. Rejestrowano przebiegi prądowe i napięciowe indukowane w liniach zasilania oraz sygnałowych - obwodzie komunikacji audio. Wykazano wpływ obecności ekranu oraz sposobu jego podłączenia do uziemienia na wartość szczytową i kształt przebiegów napięciowych i prądowych w badanych obwodach. Abstract. In this paper, the preliminary results of studies was presented of induced lightning transients in powered NAV/COMM system of the aircraft, conducted at Rzeszow University of Technology, Poland, in laboratory of lightning tests of avionics. The test was perform by coupling standardized voltage waveform WF4 6,4/69 μs into one selected cable bundle, connected to equipment under test. Measurements using different methods of grounding of cable shields were done. Voltage and current transients, induced in power supply and audio communication lines, were recorded. The influence of cable shield presence and shield grounding method to peak value and shape of transients, induced in observed circuits, was shown. (Analysis of lightning transients induced in NAV/COMM system of aircraft) Słowa kluczowe: wyładowania atmosferyczne, przepięcia atmosferyczne, ochrona odgromowa statków powietrznych, ochrona przepięciowa awioniki. Keywords: lightning discharges, lightning overvoltages, lightning protection of aircraft, lightning overvoltages protection of avionics. Wstęp Bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne w statek powietrzny skutkuje przepływem prądu p[...]

Distant Electric Field Caused by Cloud to Ground Lightning

Czytaj za darmo! »

In the paper we show the fine structure of distant electric field waveforms caused by first and subsequent lightning return strokes measured during summer thunderstorms near Warsaw in Poland. A conception based on two current waves generated in attachment point is used in order to explain sharp peaks registered within the front of electric field. From obtained computer simulations one can infer that current wave speed between the attachment point and the channel base, should be less than current wave speed usually assumed in lightning study. Streszczenie. W artykule zaprezentowano przebiegi czasowe pola elektrycznego pierwszego i kolejnego piorunowego wyładowania głównego zarejestrowane w trakcie burzy w pobliżu Warszawy. W trakcie modelowania matematycznego czoła tych przebiegów wyko[...]

Overvoltage induced in overhead power lines by nearby lightning stroke DOI:10.15199/48.2018.02.10

Czytaj za darmo! »

Lightning-induced overvoltages are transient overvoltages on overhead power lines caused by indirect lightning events, i.e. lightning strikes hitting the ground or objects in the vicinity of the lines. In accordance with lightning protection standards IEC 62305 [1-3], the impact of nearby lightning strikes shall be taken into account in the design of the Lightning Protection System (LPS). Although the effects of nearby lightning strikes are smaller than direct impacts, the range of impact is much greater. They cause overvoltage in the indoor installations and in the lines coming into the building. Computer code LIOV (Lightning Induced Overvoltages) [4-6] was implemented as the special module in EMTP-RV software. Now LIOV module allows for the calculation of lightning-induced voltages along a multiconductor overhead line as a function of: - lightning current waveshape (peak value, front steepness, and duration), stroke location and return stroke velocity; - line geometry (height, length, number and position of conductors) and line terminations; - ground resistivity and relative permittivity. The geometry for the calculation of LEMP (Lightning Electromagnetic Pulse) and its coupling with an overhead line, implemented in LIOV module is showed in Fig. 1. Fig. 1. Geometry for the calculation of Lightning Electromagnetic Pulse (LEMP) and its coupling with an overhead line, implemented in LIOV code. LIOV code adopts an engineering return stroke model and the lightning channel is assumed as a straight vertical antenna [7]. An engineering return stroke model is a formula that describes the spatial and temporal distribution of the return stroke current along the lightning channel, as a function of the current waveshape at the base of the channel and one or two additional parameters. This model with the straight and perpendicular lightning[...]

Application of EMTP-RV Control Devices in Surge Arrester Modeling

Czytaj za darmo! »

The paper presents some problems with nonlinear models of a surge arrester in EMTP-RV simulations. Obtained results show numerical instabilities of a selected 220 kV transmission line model for overvoltages with fast front caused by standard lightning surges defined in the IEC Standard 62305-1. For the EMTP circuit model an alternative approach with EMTP-RV control devices for ZnO arrester is presented. Simulated overvoltages illustrate control device diagrams utility. Streszczenie. W pracy przedstawiono wybrane problemy modelowania nieliniowych ograniczników przepięć w symulacjach EMTP-RV. Otrzymane wyniki pokazują numeryczne niestabilności wybranego modelu linii elektroenergetycznej 220 kV dla przepięć ze stromym czołem, wywołanych standardowym udarem piorunowym zdefiniowanym w IEC[...]

 Strona 1  Następna strona »