Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Rosiak"

Nowe możliwości w wytwarzaniu części z proszków metali (2)


  In the final part of the article characterized properties of sintered products and presents a modern processing capacity of sintered metal forming operations. Particularly noteworthy are the innovative methods of formation of agglomerates in complex load conditions, which allow you to receive products a high and uniform density and high strength properties. It also presents the results the assessment the distribution of porosity of sintered materials of depending on the conditions deformation in forming operations.Spiekane materiały porowate, w odróżnieniu od materiałów litych, mają specyficzną, odmienną budowę. Istotą odmienności w budowie spieków jest występowanie nieciągłości materiału, nazywane porowatością, która jest konsekwencją: właściwości wsadu (proszku metalu), warunków pr[...]

Główne kierunki rozwoju produkcji masowej wyrobów spiekanych DOI:


  Wprowadzenie Wytwarzanie metodą spiekania jest jedną z najstarszych technologii stosowanych przez człowieka do produkcji wyrobów [1,2]. Bardzo intensywny rozwój technologii nastąpił po II Wojnie Światowej, szczególnie w obszarze produkcji części na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego oraz narzędzi dla przemysłu obróbczego [3]. Obecnie główne kierunki wytwarzania spieków skupione są na produkcji: wyrobów porowatych (o przewidywalnej porowatości, gwarantujących wymagane własności do pracy w warunkach eksploatacyjnych), części pracujących w warunkach ciernych, materiałów na elementy składowe narzędzi skrawających, materiałów na elementy magnetyczne i mających zastosowanie w elektrotechnice. Główne aspekty związane z dużym zainteresowaniem wyrobami spiekanymi wymuszone są przez potrzeby rynku, na materiały i wyroby niemożliwe do wytworzenia innymi technikami oraz rachunek ekonomiczny, który sprowadza się do wysokiej konkurencyjności jakościowej i cenowej (w produkcji seryjnej i wyższej) w stosunku do wyrobów z materiałów litych. 1. Możliwości i ograniczenia wytwarzania wyrobów w technice spiekania Technologia wytwarzania części i z proszków metali (czasem proszków metali z niemetalami) jest w obszarze dużego zainteresowania wytwórców m.in., gdyż posiada wiele zalet w zakresie możliwości kształtowania lub osiągania unikalnych własności wyrobów, jak również pozwala na wydajniejsze wykorzystanie surowca, czy zmniejszenie ilości etapów wytwarzania. Wśród podstawowych zalet technologii wyrobów spiekanych wymienić należy: - możliwość wytwarzania wyrobów, tzw. "na gotowo" o wysokiej dokładności wymiarowej, szczególnie w przypadku materiałów trudno topliwych, drogocennych, czy trudno obrabialnych, bez stosowania dodatkowych operacji innych technik wytwarzania, np.: przeróbki plastycznej, obróbki skrawaniem, - umożliwia komponowanie w szerokim za[...]

Teoretyczna analiza porównawcza współczynników przejmowania ciepła przy wrzeniu czynników chłodniczych

Czytaj za darmo! »

W dziedzinach techniki zajmujących się klimatyzacją, chłodnictwem przemysłowym oraz pompami ciepła, niezwykle ważne są procesy wrzenia i symulacje obliczeniowe współczynników przejmowania ciepła. Szacunkowe określanie współczynników wnikania przy wrzeniu nowych czynników chłodniczych jest istotne, ze względu na zakaz używania czynnika HCFC-22 w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych od początku 2010 roku. W artykule zamieszczono wybrane korelacje do obliczania współczynników wnikania dla czynników HCFC-22, R417A, R419A i R422D. Przedstawiono w szczególności szacunki dla wrzenia w rurze poziomej. Na podstawie obliczeń stworzono charakterystyki wrzenia, a następnie dokonano ich porównania. THE THEORETICAL COMPARATIVE ANALYSIS OF HEAT TRANSFER COEFFICIENTS OF BOILING REFRIGERANTS The boiling of coolants and investigating of heat transfer coefficients occur in modern air conditioning, refrigeration technologies and heat pumps. The prediction of heat transfer of new refrigeration coolants is significant because usage of new HCFC-22 is forbidden since the beginning of 2010. The article presents some chosen correlations for calculation of heat transfer coefficients of boiling process of HCFC-22, R417A, R19A and R422D. The authors describe the boiling process in horizontal tube. Then characteristics of heat coefficients are considered and comparative analysis is done. A pole powierzchni [m2] r ciepło parowania [J/kg] c prędkość dźwięku [m/s] R współczynnik oporu tarcia w przepływie dwufazowym C ciepło właściwe [J/(kg K)] s entalpia właściwa [J/(kg·K)] D, d średnica [m] S poślizg f liczba przepływu T, t temperatura [K], [oC] g przyśpieszenie ziemskie [m/s2] ΔT, Δt różnica temperatury [K] h entalpia właściwa [J/kg] v objętość właściwa [m3/kg] K parametr Bankoffa V objętość [m3] L, l długość [m] w prędkość [m/s] m masa [kg] (wρ) gęstość strumienia masy [kg/(m2 s)] p ciśnienie [Pa] x stopień suchości Δp spade[...]

 Strona 1