Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Jacek BARTMAN"

The influence of reactive power compensation on the content of higher harmonics in the voltage and current waveforms

Czytaj za darmo! »

The paper presents the results of measurement tests carried out in the mine aggregate for various states of operation of electrical equipment installed in the plant, for cases with and without compensation of reactive power compensation. Development of drawings illustrating waveforms enrich the state by working with the load, the load is decreased, the state shut down the equipment in the plant, commissioning of individual machines and re-load status. Included in the individual states and the compensating capacitor banks excluded. We analyzed the current and voltage signals in the context of the harmonic content, set the value of THDi and THDu factors. Streszczenie W pracy przedstawiono wyniki badań pomiarowych przeprowadzonych w kopalni kruszywa dla różnych stanów pracy urządzeń elektrycznych zainstalowanych w zakładzie, dla przypadków z kompensacją i bez kompensacji mocy biernej. Opracowanie wzbogacają rysunki obrazujące przebiegi mocy dla stanu pracy z obciążeniem, po zmniejszeniu obciążenia, dla stanu wyłączenia urządzeń w zakładzie, rozruchu poszczególnych maszyn oraz ponownie stanu pracy pod obciążeniem. W poszczególnych stanach dołączano oraz wyłączano baterie kondensatorów kompensacyjnych. Analizie poddano sygnały prądu oraz napięcia w kontekście zawartości wyższych harmonicznych, wyznaczono wartość współczynników THDi oraz THDu. Wpływ kompensacji mocy biernej na zawartość harmonicznych na przykładzie urządzeń kopalnianych Keywords: Reactive Power Compensation, Voltage and Current Distortion, Higher Harmonics, Frequency Converter. Słowa kluczowe: kompensacja mocy biernej, odkształcenie napięcia i prądu, wyższe harmoniczne, przemiennik częstotliwości. Introduction Electrical equipment users aim to minimize the costs of operation, for this purpose, among others. There are used reactive power compensation and power electronic drives for adjusting the electrical power to the current request. Most of electric energy receivers take act[...]

Zarys analizy mocy pobieranej przez obrabiarkę CNC DOI:10.15199/13.2017.11.3


  Rozważania dotyczące mocy w obwodach elektrycznych prowadzone są od ponad stu lat i pomimo upływu czasu oraz wykorzystania coraz to bardziej zaawansowanego aparatu matematycznego, ciągle brak jednej ogólnej, powszechnie akceptowalnej teorii mocy (Czarnecki 2005, Firlit 2009, 7, Zajkowski 2016, 1500, Bartman i Sobczyński 2016, 394). Problemy z opisem mocy dotyczą głównie obwodów, w których występują odkształcenia przebiegów sygnałów elektrycznych. Najczęściej obwód zawierający odbiorniki nieliniowe zasilany jest bezpośrednio z sieci, wówczas niesinusoidalny charakter posiada przebieg prądu. Coraz częściej jednak w obwodach elektrycznych występują przemienniki częstotliwości, wykorzystywane do regulacji prędkości napędów wyposażonych w silniki indukcyjne i wówczas niesinusoidalny kształt posiada napięcie, bezpośrednio zasilające układ wykonawczy (Bartman 2016, 358). Niezależnie od tego czy odkształcony charakter ma przebieg prądu czy napięcia problem z opisem mocy pozostaje ciągle nierozwiązany. Opis mocy w obwodach z odbiornikami nieliniowymi, okazuje się więc kolejnym, obok pomiarów i analiz czasowych oraz częstotliwościowych, zagadnieniem stawiającym nowe, bardziej złożone, wyzwania przed badaczami. Powszechnie znane, z teorii, rodzaje mocy w postaci mocy czynnej, biernej i pozornej nie oddają właściwie przepływu energii w obwodach z odbiornikami nieliniowymi, szczególnie definicja mocy biernej budzi wśród badaczy wiele wątpliwości (Czarnecki 2006, 2, Wciślik 2014, 5). W pracy przedstawimy fragment analizy mocy pobieranej przez obrabiarkę CNC, reprezentującą jednofazowe odbiorniki nieliniowe pobierające prąd o[...]

Analiza parametrów przebiegów elektrycznych urządzeń domowych - odkurzacz DOI:10.15199/13.2018.10.2


  Współczesne gospodarstwa domowe bardzo powszechnie wykorzystują różnorakie urządzenia elektryczne. Nie tylko wzrosła liczba używanych urządzeń ale zmieniła się również ich specyfika, urządzenia liniowe są powszechnie wypierane przez urządzenia nieliniowe. Przykładem może być zastąpienie klasycznej żarówki, o charakterystyce bliskiej liniowej przez oświetlenie LED charakteryzujące się dużą nieliniowością. Powszechnie wykorzystywane są urządzenia wyposażone w elektroniczne układy kluczujące czy też zasilacze impulsowe, posiadają one niższą cenę oraz wyższą efektywność wykorzystania energii elektrycznej, niestety one również są nieliniowe. Ponieważ charakterystyka prądowo-napięciowa urządzeń nieliniowych nie jest linią prostą ich praca w obwodzie powoduje przepływ prądu niesinusoidalnego. Praca urządzeń nieliniowych może powodować zniekształcenie napięcia zasilającego [1], a tym samym powodować pogorszenie jakości dostaw energii elektrycznej. Zniekształcenie napięcia zasilającego może być przyczyną zaburzeń w pracy wrażliwych urządzeń i powodować ich "wieszanie się" Odkształcenia prądu wpływają również na charter mocy pobieranej przez urządzenie - pojawiają sie komponenty nie mające charakteru mocy czynnej, zwiększające moc pozorną i pogarszające współczynnik mocy. Badanie przebiegu wielkości elektrycznych (napięć, prądów, mocy) odbiorników nieliniowych nastręcza pewnych trudności, gdyż nie spełniają one zasady superpozycji. Ich pomiary wymagają zastosowania wysokiej klasy przyrządów [2-4], a analizy zmuszają do precyzji i dokładności [5-7]. Anzaliza przebiegów elektrycznych Analiza odkształcenia prądów i napięć może być ukierunkowana na: rozpoznanie stanu energetycznego sieci, określenie jakości dostaw energii elektrycznej, ustalenie przyczyn odkształcenia, lokalizację miejsca ich powstawania, łagodzenie skutków ich występowania. Bardzo często w celu wyodrębnienia poszukiwanych cech konieczna jest transformacja sygnału z [...]

The influence of mutual position of joints generating a bipolar field on the decay of the components of the vector of electromagnetic field DOI:10.15199/48.2019.02.13

Czytaj za darmo! »

Methods of measurement of the electromagnetic field The axial magnetic field generated by the coil’s joints can be measured by concentrically arranged coils placed in the spaces between the joints. In these coils during the flow of the current through the contact circuit (fig.1) the tension is induced. The value of the tension measured in the particular coils allows to calculate, on the basis of relations (1) the value of the electromagnetic induction B in relation to the radius of the coil on the joint’s surface. Analyzing the equation (1), it can be observed that the tension, or more precisely the difference of tensions between the subsequent coils, is the measure of the electromagnetic field and can be described with the formula: (1) n n n V S d B dt   where: Vn-the tension induced on the n-coil, Sn-the surface of the joint comprised by the n-coil, Bn-the density of the electromagnetic field’s stream. Fig. 1a. The examples of measuring the electromagnetic field: with the use of concentrically placed coils. The examples of the arrangement of the coils and measuring systems are presented in picture 1. While measuring the joints were connected with copper rod and the coils were arranged concentrically in such a way, so the field does not influence on the measured value of the tension. (fig.1a) [8] [9]. Fig. 1b. The examples of measuring the electromagnetic field with the use of the so called measuring probe The calibration of coils was made in the field generated by the special and big enough solenoid in such a way, to obtain a homogenous field on the surface of embraced by the calibrated coil. The endings of the coil were screwed in a way to eliminate the unfavorable impact of the wires connecting the coil with the measuring system [10]. The other method to measure the decay of the electromagnetic field between the surfaces of the coils was presented in pic.1b. In this case to measur[...]

Model pracy systemu wodociągowego z pompą napędzaną silnikiem indukcyjnym z regulowaną prędkością

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono model matematyczny systemu wodociągowego oraz wyniki badań symulacyjnych pracy tego systemu. Zaprezentowano modele przemiennika częstotliwości, modele obwodowe silnika indukcyjnego klatkowego możliwe do wykorzystania do badań symulacyjnych zespołu pompowego oraz model pompy.Modelowanie matematyczne oraz symulacje komputerowe są szeroko wykorzystywane do analizy pracy r[...]

Harmoniczne napięcia i prądu generowane przez nowoczesne napędy stosowane w kopalniach kruszywa

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań pomiarowych napięcia i prądu pobieranego przez system napędowy kopalni kruszywa. Badania przeprowadzono dla trzech stanów pracy urządzeń zainstalowanych w kopalni, przeanalizowano wpływ nieliniowych odbiorników na kształt prądu i napięcia zasilania. Wyniki pomiarów przedstawiono w postaci przebiegów chwilowych napięć i prądów oraz wykresów obrazujących udział poszczególnych harmonicznych w analizowanych przebiegach. Abstract. The paper presents the results of voltage and current measurements made in drive system of broken stone mines. The tests were provided for three conditions of mines devices work. There were analyzed the influence of nonlinear devices on current and voltage forms. The measurement results are shown as current and voltage course transitional, and charts present individual harmonical participation in analyze courses. (Voltage and current harmonicals generate by modern drivers used in broken stone mines ). Słowa kluczowe: odkształcenie napięcia i prądu, wyższe harmoniczne, przemiennik częstotliwości, kopalnia kruszywa. Keywords: Voltage and Current Distortion, Higher Harmonics, Frequency Converter, Broken Stone Mines. Wstęp Kruszywa, to szeroki asortyment produktów, znajdujących zastosowanie w drogownictwie, budownictwie, kolejnictwie oraz wielu innych gałęziach przemysłu. Ich pozyskiwanie odbywa się najczęściej drogą wydobywczą w kopalniach odkrywkowych, aczkolwiek można spotkać również inne metody. Rys. 1. Widok na typowe urządzenia stosowane w kopalniach kruszywa (fot. własna). Typowymi urządzeniami wykorzystywanymi w kopalniach kruszywa są maszyny do odspajania gruntów pozwalające na jego transport na niewielką odległość. Urobek pozyskiwany przez nie jest transportowany przez przenośniki taśmowe, wyciągi pochyłe do sortowni (rys. 1). Kluczowym elementem każdego urządzenia jest jego napęd - wymaga się od niego dużej niezawodności podczas pracy w trudnych warunkach. Bardzo w[...]

Analiza napięć i prądów pobieranych przez zespół pomp wodociągowych DOI:10.15199/48.2019.02.09

Czytaj za darmo! »

Wykorzystanie na szeroką skalę przemienników częstotliwości do regulacji prędkości obrotowej silników indukcyjnych spowodowało przełom w technice pompowej. Umożliwiło ono poprawę energochłonności zespołów pompowych, co jest korzystne ze względów ekologicznych, ale także pozwoliło obniżyć koszty ich eksploatacji. W przypadku stosowanej wcześniej regulacji ciśnienia przez dławienie energia przekazana przez pompę do cieczy była tracona bezpowrotnie na zaworze dławiącym. Natomiast w przypadku regulacji przez zmianę prędkość obrotowej, pompa przekazuje do cieczy ilość energii adekwatną do aktualnych potrzeb. W konsekwencji regulacja przez zmianę prędkości obrotowej jest zawsze korzystniejsza energetycznie niż regulacja przez dławienie [1] Przez długi okres czasu przeszkodą w upowszechnieniu regulacji ciśnienia wody w sieci wodociągowej przez prędkość obrotową był koszt przemienników częstotliwości. W miarę wzrostu wielkości produkcji koszt ten stopniowo ulegał zmniejszeniu i obecnie urządzenia te weszły do powszechnego użycia, stając się niemal standardowym składnikiem zespołu pompowego. Stosowanie przemienników częstotliwości powoduje wprowadzenie silnych nieliniowości do obwodu elektrycznego, czego konsekwencją jest odkształcenie pobieranego przez odbiornik (zespół pompowy) prądu [2-4] oraz negatywne oddziaływanie na źródło zasilania. Analizy odkształcenia napięcia i prądu wywołane nieliniowością odbiornika energii są szeroko dyskutowane w literaturze [2, 4-11] i najczęściej bazują na metodach czasowych oraz częstotliwościowych. Obszerne badania przebiegu napięcia wyjściowego przemiennika częstotliwości, którego funkcjonowanie jest przyczyną nieliniowości tegoż elementu przedstawiono w pracach [3, 12-15]. Możliwy zakres regulacji prędkości obrotowej zespołu pompowego Zastosowanie w zespole pompowym napędu z regulowaną prędkością obrotową może powodować pewne problemy w eksploatacji. Aktualnie produkowane silniki indukcyjne[...]

Analiza rzeczywistych parametrów sygnałów elektrycznych zasilających układy napędowe pomp wodociągowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono badania przeprowadzone w stacji uzdatniania wody, których celem była analiza przebiegów prądów i napięć zawierających wyższe harmoniczne, które powstają w wyniku pracy urządzeń nieliniowych. Pomiary były przeprowadzane w stacji transformatorów, po stronie wyższego napięcia. Na kształt napięcia miały wpływ wszystkie odbiorniki nieliniowe zainstalowane w zakładzie, zasilane przez tę stację transformatorów. Skutkami występowania wyższych harmonicznych jest zniekształcenie sinusoidy napięcia zasilającego. Obecność wyższych harmonicznych w sieci zasilającej może być przyczyną zakłóceń w pracy urządzeń elektronicznych. W artykule wyznaczono wartości współczynników THD i odniesiono je do wartości określonych stosownymi normami. Abstract: The article presents the studies carried out in water treatment plants, which aim was to analyze the current and voltage waveforms contain higher harmonics, they result from the work of non-linear devices. Measurements were carried out in the transformer station on the side of higher voltage. The shape of power to affect all the non-linear loads installed in the Department, powered by the transformer stations. The effects of harmonic distortion is a sine wave voltage. The presence of higher harmonics in the power supply can cause interference in electronic instruments. In this paper the values of the coefficients of THD and explicitly set them to values of the relevant standards. (Analysis of the real electric parameters feed water-pump drive systems). Słowa kluczowe: odkształcenie napięcia i prądu, wyższe harmoniczne, przemiennik częstotliwości, pompownia. Keywords: Voltage and Current Distortion, Higher Harmonicals, Frequency Converter, Pump Station. Wstęp Tradycyjnie w przepompowniach wody stosowane są elektryczne układy napędowe, których olbrzymią zaletą jest możliwość praktycznie bezobsługowej pracy. Jednak do niedawna możliwość szerokiego stosowania najbardziej niezawodnych i najt[...]

 Strona 1