Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Gwoździewicz"

Zastosowanie materiałów z pamięcią kształtu w budownictwie


  Materiały z pamięcią kształtu (ang. shape memory alloys - SMA) są stopami metali, których istotną cechą jest zdolność do likwidacji trwałych odkształceń i powrotu do początkowego kształtu. Jest to związane z przemianą fazową struktury krystalicznej materiału nazywaną przemianą martenzytyczną zachodzącą pod wpływem wzbudzenia, jakim może być zmiana temperatury, działanie pola indukcyjnego lubmagnetycznego oraz wytężenie materiału. Najprostszą prezentację właściwości materiałów SMA przedstawia rysunek 1. Drut o prostym kształcie początkowym( a) pod wpływemdziałaniamechanicznego może doznać dużych odkształceń trwałych na poziomie kilku procent (b). Dopóki pozostaje w ustalonej temperaturze poniżej progu przemiany, dopóty nie zmienia samodzielnie swojego kształtu. Umieszczony w ośrodku o temperaturze wyższej niż temperatura progowa przemiany, powraca do kształtu początkowego (c). Przemiana martenzytyczna jest przejściem materiału pomiędzy dwiema głównymi fazami: ● faza austenityczna - faza występująca dla "wysokiej temperatury"; charakteryzuje się regularną strukturą sieci krystalicznej (struktura sześcienna); ● faza martenzytyczna - faza występująca dla "niskiej temperatury"; ma nieregularną strukturę sieci krystalicznej. Przemiana między tymi dwiema fazami polega na zniekształceniu sieci krystalicznej. Odbywa się ona stopniowo, jak przedstawiono na rysunku 2, który prezentuje ewolucję zawartości martenzytu w materiale w zależności od temperatury. W związku z tym najprościej jest doprowadzić do przemiany, sterując temperaturą. Szczegółowe właściwości poszczególnych materiałów SMA najczęściej opisywane są na podstawie temperatury przemian określonej dla każdego stopu, która zależy od składu chemicznego danego stopu. Przemiana fazowa może nastąpić również pod wpływemnaprężeń. Rysunek 3 przedstawia właściwości austenitu oraz martenzytu w zależności od łącznego wpływu temperatury [...]

Nietypowa analiza numeryczna pomostu kompozytowej kładki typu honeycomb DOI:10.15199/33.2015.11.70


  Materiały kompozytowe są coraz częściej stosowanewbudownictwie jako elementy nośne. Ichwłaściwościmechaniczne, niewielkie koszty eksploatacji (brak konieczności konserwacji) oraz coraz korzystniejsza relacja ceny do masy sprawiają, że konstruktorzy decydują się na konstrukcje kompozytowe.Wartykule przedstawiono analizę numeryczną pomostu kładki dla pieszych, zaprojektowanego wg idei technologii honeycomb. Zastosowano kompozytGFRP - polimer na bazie żywicy epoksydowej zbrojony włóknami szklanymi. Słowa kluczowe: kładki dla pieszych, konstrukcje kompozytowe, metody adaptacyjne.Materiały kompozytowe FRP (ang. Fibre Reinforced Polymer) są obecnie coraz częściej stosowane w konstrukcjach budowlanych [1, 12, 13]. Powszechnie wykorzystywane są kształtowniki z materiałów termoutwardzalnych zbrojonych włóknami węglowymi lub szklanymi wykonane metodą pultruzji. Ponadto z materiałów kompozytowych wykonuje się konstrukcje powłokowe lub ich fragmenty. Przykładem mogą być powłoki osiowo symetryczne dyfuzorówlaminatowych, stanowiące elementy instalacji chłodniczych [2], w przypadku których projektuje się układ powłokowy z odpowiednimużebrowaniem, aby uzyskać konstrukcję samonośną. Spektakularne staje się też stosowanie materiałów kompozytowych w układach nośnych kładek dla pieszych [8, 9]. Zwodzony most dla pieszych Pont yDdraig na rzeceClwydwPortRhyl wPółnocnejWalii (fotografia)wcałościwykonano z kompozytów z włókien szklanych i węglowych (GFRP/CRFP). Konstrukcja składa się z dwóch symetrycznych pomostów o rozpiętości 30 m każdy, podwieszonych do masztu wysokości 50 m [4].Materiały kompozytowe zastosowano również m.in. w pierwszym w Polsce moście drogowymo dźwigarach kompozytowych [3, 10]. Materiały kompozytowe oraz technologie wytwarzania konstrukcji pozwalają dowolnie kształtować układy nośne. Z uwagi na właściwościmechaniczne kompozytów GFRP, tj.mniejszymoduł sprężystości podłużnej w porównaniu ze stalą, a jednocześnie po[...]

 Strona 1