Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz PERZYŃSKI"

Wpływ obróbki cieplno-plastycznej na właściwości mechaniczne stali wysokomanganowej DOI:10.15199/24.2017.8.27


  Wprowadzenie. Stale manganowo-aluminiowe nale żą do grupy stali wysokowytrzymałych, znajdujących co raz częstsze zastosowanie w gałęziach przemysłu. Dzięki zachowaniu dobrych właściwości plastycznych i jedno cześnie wysokim właściwościom wytrzymałościowym, wykonuje się z tych stali elementy do budowy pojazdów, przeznaczone na elementy absorbujące i rozpraszają ce energię zderzenia podczas kolizji [1, 2]. Trudnością w szerszym wykorzystaniu tych stali są problemy związane z procesami wytwarzania i przetwarzania - ze względu na wysoką zawartość manganu, stal ta umacnia się pod wpły wem zadanego odkształcenia. Kluczowym etapem w pro cesie wytwarzania jest obróbka cieplna końcowa, która ma na celu odbudowę struktury a z[...]

Mikrostruktura i właściwości mechaniczne stali manganowo-aluminiowej walcowanej na gorąco DOI:10.15199/24.2016.9.14


  The microstructure and mechanical properties of aluminum hot-rolled manganese steel Przeprowadzono próby walcowania na gorąco stali w gatunku X60MnAl20-3 z dodatkiem wanadu, stosując zróżnicowane parametry walcowania - temperaturę, gniot. Określono właściwości mechaniczne oraz mikrostrukturę walcowanej stali. Przeprowadzone badania ułatwią dobór parametrów procesu, pozwalających na uzyskanie optymalnych właściwości wyrobu końcowego. The aim of research was hot rolling high manganese steel X60MnAl20-3 with vanadium addition using different rolling parameter - temperature, draft. The mechanical properties and microstructure has been determinate. The developed variant of testes steel will allow to choose parameters of rolling process, required to obtain optimal properties of the final product. Słowa kluczowe: walcowanie na gorąco, stale Mn-Al, mikrostruktura Key words: hot rolling, Mn-Al steels, microstructure Wprowadzenie. Wysokomanganowe stale, będące aktualnie obiektem zainteresowań ośrodków badawczych, charakteryzują się szczególnie wysoką odkształcalnością i znaczną wytrzymałością [1, 2]. Również zdolność do pochłaniania energii jest w tym przypadku znacznie większa niż stali konwencjonalnych. Stale manganowo aluminiowe są coraz chętniej stosowanym materiałem na elementy w absorbujące energię w przemyśle automotive [1]. Zawartość węgla w tych stalach wynosi od 0,003% do 1,2% masowych, zaś zawartość manganu wacha się od około 10% do nawet 35% masowych [3]. W skład stali[...]

Wpływ wyżarzania rekrystalizującego na mikrostrukturę i właściwości blach ze stali manganowo-aluminiowych walcowanych na zimno DOI:10.15199/24.2015.9.2


  W niniejszej pracy analizowano wpływ wyżarzania rekrystalizującego na mikrostrukturę i właściwości stali wysokomanganowej z alumi- nium gatunku X60MnAl30-9. Porównano mikrostrukturę i właściwości mechaniczne badanej stali do innych stali wysokomanganowych charakteryzujących się przy odkształcaniu na zimno efektem TRIP i TWIP. Badano mikrostrukturę wyjściową i po wyżarzaniu Na próbkach o dużej plastyczności przeprowadzono próbę miseczkowania metodą Swifta. The aim of research was to analysis of influence of annealing at microstructure high Mn-Al X60MnAl30-9 steel. The mechanical properties and the microstructure was compared with other Mn-Al steels, which have TWIP and TRIP effect during the cold straining. The microstructure after and before annealing was analyzed. On samples with high plasticity, the cupping test by Swift was made. Słowa kluczowe: stale wysokomanganowe, walcowanie na zimno, wyżarzanie rekrystalizujące, mikrostruktura Key words: high Mn-Al steel, cold rolling, annealing, microstructure.Wprowadzenie. Wysokomanganowe stale, będące aktualnie obiektem zainteresowań ośrodków badawczych, charakteryzują się szczególnie wysoką odkształcalnością i znaczną wytrzymałością. Również zdolność do pochłaniania energii jest w tym przypadku znacznie większa niż stali konwencjonalnych. Stale manganowe należą do klasy stali wysokomanganowych opracowanych w roku 1882 przez R. Hadfielda [1]. Zawartość węgla w tych stalach wynosi od 0,003 do 0,6% masowych. Optymalna zawartość manganu w tych stalach wynosi około 20÷35% masowych. Stale te zawierają również aluminium i krzem. Na przeszkodzie szerszego wykorzystania tych stali stoją trudności związane z procesami ich wytwarzania i przetwarzania. Rozwój tej grupy stali, uzależniony jest od szybkości wdrożenia do produkcji przemysłowej i zastosowania w charakterze materiałów konstrukcyjnych [2÷4]. Badana stal X60MnAl30-9, z uwagi [...]

Naprężenie uplastyczniające i mikrostruktura stali wysokomanganowej z aluminium DOI:10.15199/24.2015.8.4


  Celem pracy jest opracowanie modelu reologicznego stali wysokomanganowej z aluminium odkształcanej na gorąco. Wykonano badania plastometryczne stali X60MnAl30-9 w temperaturze od 900 do 1150°C z prędkością odkształcenia 0,1÷10 s-1. Przeprowadzono identyfikację parametrów modelu Tegart-Sellars opartego na funkcji zmiennych zewnętrznych, metodą analizy odwrotnej. Opracowany model umożliwił obliczenia parametrów siłowych, w warunkach wielostopniowego odkształcania. Określono mikrostrukturę badanej stali w warunkach ciągłego i wieloetapowego odkształcania. The aim of the paper is to prepare a rheological model of hot-formed high manganese steel with aluminium. Plastometric tests of steel X60MnAl30-9 were conducted in temperature from 900 to 1150°C with deformation speed of 0.1÷10 s-1. Parameters identification was conducted of Tegart-Sellars model, based on function of external variables with the use of reverse analysis method. Prepared model enabled calculations of force parameters in conditions of multistage deformation. The microstructure of tested steel was also determined in conditions of multistage deformation. Słowa kluczowe: stale wysokomanganowe z aluminium, naprężenie uplastyczniające, model reologiczny, mikrostruktura, właściwości mechaniczne Key words: high-manganese steels with aluminium, flow stress, rheological model, microstructure, mechanical properties.Wprowadzenie. Wysokomanganowe stale, będące aktualnie obiektem zainteresowań ośrodków badawczych, charakteryzują się szczególnie wysoką odkształcalnością i znaczną wytrzymałością [1, 2]. Również zdolność do pochłaniania energii jest w tym przypadku znacznie większa niż stali konwencjonalnych. Zawartość węgla w tych stalach wynosi od 0,003 do 1,2% masowych, zaś zawartość manganu waha się od około 10 do nawet 35% masowych [3, 4]. W skład stali wchodzi również aluminium i krzem. Zawartość aluminium jest ważna z uwagi obniżenie gęstości stali. Na przeszkodzie szerszego wykorzystania [...]

 Strona 1