Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Sylwia Waśkiewicz"

Nowe samorozwarstwiające się organiczne kompozycje powłokowe o poprawionej odporności na czynniki atmosferyczne i doskonałej adhezji do podłoża metalowego


  Badano nowe samorozwarstwiające się układy powłokowe złożone z dwóch żywic akrylowych, różniących się budową chemiczną i właściwościami fizycznymi. Stopień rozwarstwienia żywic dla wielu niepigmentowanych i pigmentowanych systemów akrylowo-akrylowych oznaczano techniką NMR i mikroskopii optycznej. Stwierdzono, że istnieje możliwość dobrania pary żywic akrylowych zdolnych do separacji fazowej i migracji rozdzielonych faz do granicy powietrze/powłoka i powłoka/podłoże. Próby pigmentowania płatkowym aluminium żywicy gromadzącej się w górnej warstwie pozwoliły na uzyskanie dwuwarstwowej powłoki o dekoracyjnym wyglądzie górnej powierzchni oraz doskonałej adhezji do stali powierzchni dolnej. aInstytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw, Gliwice; bPolitechnika Śląska, Gliwice Helena Kuczyńskaa,*, Ewa Langera, Sylwia Waśkiewiczb Nowe samorozwarstwiające się organiczne kompozycje powłokowe o poprawionej odporności na czynniki atmosferyczne i doskonałej adhezji do podłoża metalowego New self-stratifying organic coating compositions with improved durability and excellent adhesion to metallic substrate Dr inż. Sylwia WAŚKIEWICZ w roku 2001 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej. Jest adiunktem w Katedrze Fizykochemii i Technologii Polimerów tej uczelni. W 2006 r. uzyskała stopień doktora nauk chemicznych. Specjalność - synteza i badanie właściwości materiałów polimerowych. Mgr inż. Ewa LANGER - notkę biograficzną i fotografię Autorki drukujemy w bieżącym numerze na str. 1542. Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. Chorzowska 50a, 44-100 Gliwice, tel.: (32) 231-90-41, fax: (32) 231-26-74, e-mail: h.kuczynska@impib.pl Mgr inż. Helena KUCZYŃSKA w roku 1974 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest specjalistą badawczo-technicznym i kierownikiem Laborat[...]

Zjawisko samorozwarstwiania się w technologii powłok organicznych DOI:10.15199/40.2017.9.1


  Ochronno-dekoracyjne systemy powłokowe składają się z co najmniej dwóch warstw: farby gruntującej lub podkładowej i farby nawierzchniowej. Zadaniem warstwy podkładowej jest zabezpieczenie malowanej powierzchni np. przed korozją zapewnienie bardzo dobrej adhezji do podłoża. Warstwa nawierzchniowa spełnia funkcje dekoracyjne i charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie czynników atmosferycznych. Konieczne jest więc kilkukrotne malowanie co wymaga odpowiednio długiego czasu ze względu na warunki schnięcia i utwardzania poszczególnych warstw systemu powłokowego i pociąga za sobą duże koszty związane z wykonaniem systemu powłokowego. Niezwykle istotne są również obecnie zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego, co może być realizowane poprzez zmniejszenie emisji do amosfery lotnych związków organicznych. Koncepcją stanowiącą alternatywę dla nakładania kilku osobnych warstw farb są powłoki samorozwarstwiające się (ang. self-stratifying coatings) [1, 10-16]. Koncepcja systemów lakierowych, które w procesie tworzenia się powłoki ulegają samorozwarstwianiu się powstała w wyniku badań przeprowadzonych przez Funke w 1976 roku [2]. Istotą tej koncepcji jest zastosowanie mieszaniny żywic/polimerów o ograniczonej kompatybilności. Właściwości substancji błonotwórczych, które mają Self-stratifying coating compositions constitute an interesting solution in the field of coating technology. Compared to conventional coatings, they form stronger adhesive bonds between the particular layers, which penetrate into one another at phase boundaries. They constitute effective and economical method for the application of two layers in one operation. The results of research on self-stratifying coatings, which have been carried out over the last 10 years at the Institute for Engineering of Polymer Materials and Dyes, have been discussed. A summary of the test results is provided of non-pigmented compositions containing epoxy resin and acr[...]

Synteza oligoestrów tereftalowych z odpadowego poli(tereftalanu etylenu)


  Opracowano nową metodę otrzymywania oligoestrów tereftalowych w reakcji chemicznej degradacji poli(tereftalanu etylenu) PET. Jako surowce zastosowano odpadowy PET, 2-etyloheksanol, kwasy dikarboksylowe o zróżnicowanej długości łańcucha oraz poliole. Otrzymane oligoestry analizowano w celu określenia ich struktury, stosując spektroskopię NMR, spektrometrię ESI-MS oraz chromatografię żelową GPC. �Pozwoliło to na dokładne poznanie struktury powstających produktów. W celu pełniejszego scharakteryzowania produktów syntezy wykonano również ich analizę termiczną (DSC, TGA). Dodatkowo przedstawiono wyniki badań, jakie uzyskano, stosując otrzymane oligoestry tereftalowe jako plastyfikatory PVC. Poly(ethylene terephthalate) was degraded by transestrification with oligoesters made by conversion of azelaic or adipic acid, glycerol, diethylene or dipropylene glycol and 2-ethylhexanol at 190-210oC to resp. oligoterephthalates used then as plasticizers of poly(vinyl chloride) (PVC). Use of the plasticizers resulted in an improvement of mech. properties of PVC. Poli(tereftalan etylenu) (PET) już jako odpad komunalny, zwłaszcza w dużych ilościach, jest "zmorą" wysypisk śmieci, na których zalega nie degradując, ze względu na wysoką odporność na czynniki atmosferyczne i biologiczne. Tym samym stanowi uciążliwe zanieaInstytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw, Gliwice; bPolitechnika Śląska, Gliwice Ewa Langera,*, Marta Lenartowicza, Justyna Kożucha, Sylwia Waśkiewiczb Synteza oligoestrów tereftalowych z odpadowego poli(tereftalanu etylenu) Synthesis of terephthalic oligoesters from waste poly(ethylene terephthalate) Mgr inż. Marta LENARTOWICZ w roku 2008 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 2009 r. pracuje na stanowisku technologa w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, w Oddziale Farb i Tworzyw w Gliwicach, w [...]

 Strona 1