Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew GALIAS"

Analityczne algorytmy rekonstrukcji konduktancji w prostokątnych siatkach rezystorów

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki analizy algorytmów rekonstrukcji konduktancji prostokątnych siatek rezystorów na podstawie pomiarów brzegowych. Zbadano stabilność numeryczną algorytmu zaproponowanego przez Curtisa i Morrowa. Przetestowano działanie algorytmu w przypadku istnienia błędów pomiarowych. Wykazano, że błędy pomiarów znacząco wpływają na poprawność rekonstrukcji nawet dla siatek o niewielkich rozmiarach oraz że algorytm jest niestabilny numerycznie dla siatek o większych rozmiarach. Zaproponowano szereg modyfikacji algorytmu rekonstrukcji oraz porównano efekty działania wersji z usprawnieniami oraz oryginalnej. Abstract. In this work the problem of reconstruction of conductances in rectangular resistor grids from boundary measurements is investigated. The algorithm proposed by Curtis and Morrow is studied in terms of numerical stability. Algorithm’s performance in the presence of measurement errors is tested. It is shown that measurement errors can deteriorate the performance of the algorithm even for small grid sizes and that the algorithm is numerically unstable for larger grids. Several methods for improving the algorithm are proposed. The performance of the modified versions are tested. (Analytic Algorithms for Reconstruction of Conductances in Rectangular Resistive Grids). Słowa kluczowe: siatka rezystorów, algorytmy rekonstrukcji, tomografia rezystancyjna. Keywords: resistive grid, reconstruction algorithm, resistance tomography. Wstęp W pracy rozważany jest problem rekonstrukcji konduktancji siatek rezystorów na podstawie pomiarów brzegowych [1, 2, 3]. Istotą problemu rekonstrukcji jest wyznaczenie wartości konduktancji elementów łączących węzły siatki przy założeniu, że istnieje dostęp tylko do węzłów brzegowych. Rozważany problem ma praktyczne zastosowania w sytuacjach, gdy siatka elementów rezystancyjnych jest wykorzystywana do wyznaczenia rozkładu ciężaru, temperatury lub innych parametrów fizycznych danej pow[...]

Zastosowanie modelu pogodowego w optymalizacji lokalizacji punktów rozcięć w sieciach dystrybucyjnych DOI:10.15199/48.2019.02.27

Czytaj za darmo! »

Pomimo ciągłego rozwoju systemów elektroenergetycznych, nie jest możliwe przy standardowych warunkach zasilania pełne wyeliminowanie przerw w dostawach energii. Dlatego też podejmowane są ciągłe działania mające na celu minimalizowanie skutków tych awarii, w szczególności ograniczenie czasu braku zasilania u odbiorcy końcowego. Wiele prac naukowych powstałych w ostatnich latach w tym zakresie, obejmuje zarówno poszukiwanie metod ograniczenia wpływu awarii na zasilanie odbiorcy końcowego jak również metody prewencji w przypadku dużego prawdopodobieństwa wystąpienia awarii. Uwzględniając strukturę systemu elektroenergetycznego obejmującego sieci przesyłowe i dystrybucyjne, jak również ilość awarii oraz ich wpływ na odbiorcę końcowego, szczególną uwagę należy zwrócić na sieci dystrybucyjne. W niniejszym artykule przedstawiono analizę wpływu warunków pogodowych na awaryjność sieci oraz średni czas braku zasilania poprzez wyznaczenie wartości wskaźników SAIDI (ang. System Average Interruption Duration Index) i SAIFI (ang. System Average Interruption Frequency Index) dla parametrów modelu pogodowego obejmującego trzy różne stany pogodowe, sklasyfikowane jako warunki normalne, warunki pogorszone oraz bardzo złe (ekstremalne). Dodatkowo, przeprowadzono analizę możliwości poprawy tych parametrów poprzez sekcjonowanie struktury sieciowej rozmieszczając w jej strukturze punkty rozcięć. Wykorzystując algorytmy ewolucyjne wyznaczono optymalne lokalizacje dla tych punktów. Przeprowadzone analizy i symulacje zostały dokonane dla wybranego obszaru sieci dystrybucyjnej znajdującej się w okolicach Krakowa (Polska) oraz dane dotyczące jej awaryjności w latach 2012-2013 oraz dane pogodowe dla tego samego okresu. Przeprowadzona analiza wpływu warunków pogodowych na wartości wskaźników SAIDI i SAIFI została przeprowadzona w oparciu o model pogodowy zaproponowany w pracy [1], gdzie obliczenia prowadzone były z wykorzystaniem danych teoretycz[...]

 Strona 1