Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Traczyk"

Laserowa transmisja danych z zastosowaniem modulatora współczynnika odbicia DOI:10.15199/13.2016.11.4


  Artykuł przedstawia istotne kwestie związane z opracowaniem sytemu laserowej transmisji danych. Omawia zasadę transmisji danych zarówno w kierunku od nadajnika laserowego, gdzie zastosowano modulację położenia impulsu, jak i w kierunku do nadajnika, gdzie następuje modulacja promieniowania odbitego. Wyniki przedstawionych w artykule badań terenowych potwierdzają możliwość zastosowania opracowanej metody, w obszarze cywilnym, do monitoringu i telemetrii urządzeń nieposiadających źródeł promieniowania. W zastosowaniach militarnych system może służyć do identyfikacji obiektów własnych na polu walki z wykorzystaniem impulsowego dalmierza laserowego w roli intrerogatora. Słowa kluczowe: laserowa transmisja danych w wolnej przestrzeni, identyfikacja swój - obcy, dalmierz laserowy.Prace prowadzone przez ostatnie lata w Zespole Laserowej Teledetekcji IOE WAT w dziedzinie impulsowych dalmierzy laserowych zaowocowały opracowaniem metody przetwarzania danych odbiciowych, która pozwala na wykorzystanie ich do transmisji danych z obiektu, posiadającego element o zmiennym współczynniku odbicia. W efekcie narodziła się idea zbudowania systemu, w którym dalmierz laserowy współpracuje z modulatorem współczynnika odbicia w celu realizacji systemu identyfikacji własnych obiektów na polu walki takich jak pojedynczy żołnierze, pojazdy oraz inne elementy. O ile systemy identyfikacji dla statków powietrznych istnieją od wielu lat, to z wyposażaniem w systemy tego typu obiektów lądowych są pewne problemy, a najtrudniejsze zagadnienie stanowi adaptacja elementów systemu identyfikacji do wyposażenia pojedynczego żołnierza, zarówno ze względu na masę poszczególnych elementów systemu, jak i kompatybilność elektromagnetyczną. Zaproponowany system wymiany danych opiera się w pełni na promieniowaniu optycznym, emitowanym i odbijanym kierunkowo, co stanowi jego zaletę zarówno pod względem bezpieczeństwa (możliwości ujawnienia) jak i zapotrzebowania na energ[...]

Laserowy miernik prędkości pojazdów DOI:10.15199/13.2016.11.8


  W artykule zaprezentowano konstrukcję laserowego miernika prędkości opracowaną w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej we współpracy ze spółką ZURAD z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, w ramach projektu PBS1/B3/10/2012 "Ręczny fotoradar laserowy" finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przedstawiono zasadę działania, funkcjonalność oraz parametry zaprojektowanego miernika. Słowa kluczowe: Laserowy miernik prędkości, dalmierz laserowy, lidar, bezpieczeństwo ruchu drogowego.Rozwój infrastruktury drogowej, a w szczególności wzrastająca liczba odcinków dróg dwujezdniowych o dwu lub większej liczbie pasów ruchu w jednym kierunku, ogranicza możliwość stosowania przyrządów radarowy do kontroli prędkości poruszających się po nich pojazdów. Ograniczenie to bezpośrednio wynika z właściwości medium, które w przyrządzie radarowym jest nośnikiem informacji o prędkości. Rozbieżność emitowanej przez radary wiązki promieniowania elektromagnetycznego z zakresu fal radiowych jest znaczna, co może utrudniać jednoznaczne wskazanie zbyt szybko poruszającego się pojazdu. Fizyczne ograniczenie możliwości zawężenia wiązki radarowej powoduje, że w celu zapewnienia jednoznaczności pomiaru konieczne jest znaczne zmniejszenie długości fali emitowanego promieniowania. Promieniowanie optyczne, a zwłaszcza laserowe pozwala na uzyskiwanie rozbieżności wiązki pomiarowej rzędu pojedynczych milirdianów. W efekcie, nawet podczas pomiaru na znacznych odległościach, wiązka pomiarowa obejmuje jedynie pożądany pojazd. Właściwa, zapewniająca jednoznaczność pomiaru konstrukcja przyrządu nie gwarantuje, że przyrząd zostanie właściwie użyty. Użytkownicy dróg domagają się potwierdzenia, że to właśnie ich pojazd był obiektem pomiaru. Takie oczekiwania wymuszają, aby w urządzeniach najnowszej klasy instalowano rejestratory obrazu, co legło u podstaw powstan[...]

 Strona 1