Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Kazimierz JAGIEŁA"

Badanie za pomocą metody Barkhausena zmian własności warstw zahartowanych indukcyjnie

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań własności warstw zahartowanych przy pomocy metody Barkhausena. Do obróbki cieplnej zarówno hartowania jak i odpuszczania zastosowano nagrzewanie indukcyjne próbek. Znalezione zostały związki pomiędzy parametrami szumu Barkhausena a zmianami twardości zahartowanych warstw wierzchnich próbek. Abstract. In this paper, the result of the studies of hardened layer by Barkhausen method was shown. The heat treatment of the samples - hardening and annealing by induction heating was used. The relationship between the changes in hardess of the samples’ surfaces layers and Barkhuasne noise parameters was found. (Investigations of the hardened layers by means of Barkhausen noise method) Słowa kluczowe: zjawisko Barkhausena, hartowanie indukcyjne Keywords: Barkhausen effect, induction hardening Wstęp Proces obróbki cieplnej stali konstrukcyjnych stosowany w celu polepszenia ich własności mechanicznych, takich jak twardość, wytrzymałość czy odporność na ścieranie jest procesem dwuetapowym. Składa się on z operacji hartowania oraz operacji odpuszczania. Podczas hartowania stalowy przedmiot nagrzewany jest powyżej temperatury austenityzacji Ac3 a następnie szybko schładzany, z prędkością umożliwiającą otrzymanie struktury martenzytycznej. Uzyskana w ten sposób struktura jakkolwiek odznacza się bardzo wysoką twardością, to cechuje ją jednak znaczna kruchość i obecność dużych wartości naprężeń własnych sprzyjających pękaniu [1]. Dlatego też, bezpośrednio po hartowaniu przeprowadza się dodatkowy zabieg odpuszczania polegający na wygrzewaniu w temperaturze niższej od Ac1. W wyniku tego zabiegu modyfikacji ulega uzyskana w wyniku hartowania struktura martenzytyczna a zarazem i jej własności mechaniczne. Jedną z odmian hartowania jest hartowanie indukcyjne, w którym nagrzewnie przedmiotu odbywa się w wyniku przepływu w obrabianym przedmiocie zaindukowanych prądów wirowych [2]. Nagrzewnie indukcyjne w stosu[...]

Wybrane parametry jakości energii elektrycznej w sieci wysokiego napięcia zasilającej piec łukowy prądu przemiennego

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano układ zasilania pieca łukowego AC wraz z systemem zdalnego ciągłego pomiaru, rejestracji i analizy parametrów jakości energii elektrycznej oraz przedstawiono wybrane wyniki badań eksperymentalnych zrealizowanych w sieci elektroenergetycznej WN zasilającej piec łukowy AC. Dokonano oceny wpływu pracy pieca łukowego AC na stopień degradacji jakości energii elektrycznej w węźle PWP systemu elektroenergetycznego. Abstract. The supply system of an AC arc furnace together with the system of remote continuous measurement, recording and analysis of power quality parameters as well as selected results of experimental research conducted in the high voltage power network feeding the electric AC arc furnace have been presented in this article. The article also contains the assessment of the influence of the electric AC arc furnace work on the degree of electric power degradation at a point of common coupling PCC. (Selected parameters of electric power quality in the high voltage power network feeding the electric AC arc furnace). Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, wyższe harmoniczne, piec łukowy, systemy monitorowania jakości energii elektrycznej Keywords: power quality, harmonics, electric arc furnace, power quality monitoring systems Wstęp Jakość energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym w decydującej mierze uzależniona jest od charakterystyk przyłączanych i użytkowanych odbiorników energii elektrycznej. Szczególnie negatywny wpływ na stopień degradacji jakości energii elektrycznej mają wszelkiego rodzaju odbiorniki nieliniowe, zwłaszcza urządzenia górnicze i hutnicze dużych mocy takie, jak: piece łukowe, układy napędowe dużych mocy walcarek, maszyn wyciągowych itp. [1,2]. Elektryczne piece łukowe prądu przemiennego do wytopu stali pochodzącej ze złomu są złożonymi urządzeniami technologicznymi generującymi ciągłe widmo harmonicznych prądu powodując odkształcenie i wahania napięcia zasilającego. N[...]

Parametry pracy zespołu prostownikowego pieca grafityzacyjnego DOI:10.15199/48.2015.10.14

Czytaj za darmo! »

Do procesu grafityzacji stosuje się powszechnie piece oporowe Achesona lub Castnera. W obu przypadkach, szczególnie dla pieców do produkcji wielkoformatowych elementów grafitowych używane są prostowniki o regulowanym prądzie rzędu 50 kA i napięciu DC w zakresie 300 V. Prostowniki są zasilane ze specjalnych transformatorów wyposażonych w wielopozycyjne przełączniki zaczepów. W artykule przedstawiono schemat zasilania pieca z wyeksponowaniem punktów pomiarowych służących do określenia wskaźników jakości energii elektrycznej pobieranej przez zespół pieca grafityzacyjnego. Przedstawiono wykresy napięć i prądów w obwodzie zasilania pieca oraz wyniki analizy harmonicznej. Wyznaczono charakterystyki zmian rezystancji obciążenia pieca podczas procesu grafityzacji. Abstract. Acheson or Castner resistance furnaces are commonly used for the graphitization process. In both cases, the rectifiers with regulated currents of 50 kA and DC voltage about 300 V are used, particularly to furnaces for the production of large format graphite elements. The rectifiers are supplied with the special transformers equipped with multi-tap switches. The paper presents the furnace power system with the points for measuring the electrical power quality indicators of the energy consumed by the unit of graphitisation furnace. Graphs of voltages, currents and harmonics in the power supply system of the furnace are shown. The characteristics of furnace load resistance during the graphitization are calculated. (Selected operating parameters of the rectifier unit for graphitisation furnace). Słowa kluczowe: proces grafityzacji, transformator specjalny, prostownik, analiza harmoniczna. Keywords: graphitisation process, special transformer, rectifier, harmonic analysis. Wstęp Grafit jest odmianą alotropową węgla i służy do produkcji wielu wyrobów stosowanych w przemyśle metalurgicznym, elektrochemicznym i elektrotechnicznym. W metalurgii grafit wykorzystywany jest między innymi [...]

Use of Orthogonal Components to Determine the Active Power of AC Arc Furnace Based on Measurements of Voltages and Currents DOI:10.15199/48.2016.01.44

Czytaj za darmo! »

The present article shows the results of an analysis of active power consumed by AC arc furnace at various stages of the melting process, taking harmonics into consideration. The analysis was based on measurement data in the form of computer recorded voltage and current waveforms in the power circuit of the arc furnace. Next the frequency analysis and the evaluation of the content harmonics of recorded waveforms were performed. Computation made using the fast Fourier transform FFT built-in in MATLAB. The active power of the arc furnace was determined on the basis of the classical theory of harmonic power distributions and instantaneous power after Clarke transformation to the orthogonal coordinate system α-β. Harmonic distribution phase currents and voltages were transformed using the FFT procedure, as well as distorted voltage/current waveforms registered as a sequence of samples. The obtained results demonstrate a high level of compatibility between the instantaneous power and active power for the methods under consideration. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki analizy mocy czynnej pobieranej przez piec łukowy AC w różnych etapach procesu wytopu z uwzględnieniem wyższych harmonicznych. Do analizy wykorzystano dane pomiarowe w postaci zarejestrowanych komputerowo przebiegów napięć i prądów w torze zasilania pieca łukowego. Następnie przeprowadzono analizę częstotliwościową i ocenę zawartości wyższych harmonicznych zarejestrowanych przebiegów. Obliczenia wykonano za pomocą szybkiej transformacji Fouriera FFT w programie MATLAB. Moc czynną pieca łukowego wyznaczono w oparciu o klasyczną teorię mocy dla rozkładów harmonicznych oraz na podstawie mocy chwilowej po transformacji Clarke’a do układu ortogonalnych współrzędnych α-β. Transformacji poddano uzyskane w procedurze FFT rozkłady harmoniczne prądów i napięć fazowych, a także zarejestrowane w postaci ciągu próbek odkształcone przebiegi napięciowo-prądowe. U[...]

Asymetria parametrów bifilarnego toru wielkoprądowego pieca łukowo-oporowego DOI:10.15199/48.2017.11.18

Czytaj za darmo! »

Piece elektryczne łukowo - oporowe przeznaczone są do produkcji żelazostopów metodą redukcji tlenków metali. W piecach tych prąd przepływa w wyniku tworzenia się licznych łuków elektrycznych pomiędzy elektrodami a wsadem, a częściowo również bezpośrednio przez elektrody pogrążone we wsadzie. Wsad nagrzewany jest w wyniku konwekcji i promieniowania ciepła pozyskiwanego z łuku elektrycznego, a także na skutek rezystancji własnej wsadu. Żelazostopy to stopy żelaza z innymi pierwiastkami takimi jak krzem (żelazokrzem - FeSi), krzem i mangan (żelazokrzemomangan - FeSiMn) o różnych procentowych udziałach krzemu i manganu. Żelazostopy służą do odtleniania i odgazowania stali, również do wprowadzania do niej dodatków stopowych. Żelazostopy i inne dodatki metalurgiczne decydują o jakości i ostatecznych parametrach stali i żeliwa produkowanych w hutach. W zależności od mocy, piece łukowo-oporowe do produkcji żelazostopów dzieli się na jednofazowe i trójfazowe o różnym układzie geometrycznym elektrod. Piece trójfazowe dzieli się na stałe, przechylne, z obrotowym trzonem, otwarte, półzamknięte, zamknięte. O przynależności pieca do danej grupy urządzeń świadczy zakres jego temperatur roboczych oraz ilości wytwarzanych gazów odlotowych. Układ zasilania elektroenergetycznego przekształca energię elektryczną z poziomu wysokiego napięcia na prąd o dużym natężeniu przy jednoczesnym niskim napięciu za pośrednictwem transformatorów i autotransformatorów. Prowadzenie procesu produkcji żelazo-stopów w piecach łukowo-oporowych oparte jest na sterowaniu natężeniem prądu i mocą, utrzymując stałe ich wartości, przez podnoszenie lub opuszczanie elektrod w głąb wsadu. W wytapianiu żelazostopów stosowane są elektrody samospiekające się tzw. elektrody Söderberga lub wstępnie spiekane elektrody pełne lub drążone. Charakterystyka techniczna układu zasilania pieca łukowo-oporowego Przykładem instalacji pieca łukowo-oporowego jest linia technologiczna p[...]

Praca pieca łukowego AC w systemie elektroenergetycznym DOI:10.15199/48.2019.12.56

Czytaj za darmo! »

Wstęp - charakterystyka instalacji pieców łukowych We współczesnych stalowniach, w procesach metalurgicznych wytopu stali pochodzącej ze złomu, stosowane są powszechnie elektryczne piece łukowe prądu przemiennego AC. Najistotniejszym elementem instalacji pieca łukowego jest układ zasilania w energię elektryczną. Przy projektowaniu instalacji zasilania pieca istotny jest dobór mocy urządzeń tworzących tor zasilania w relacji do znamionowej masy wsadu oraz sposób przyłączenia do systemu elektroenergetycznego o mocy zwarcia SPCC [1]. Piece łukowe są odbiornikami nieliniowymi o dużej mocy, których praca w istotnym stopniu może powodować degradację jakości energii elektrycznej. Właściwy dobór parametrów elektrycznych instalacji zasilania pieca ma decydujący wpływ na stopień jego oddziaływania na sieć elektroenergetyczną oraz charakterystyki eksploatacyjne: wskaźnik zużycia energii elektrycznej na tonę stali i efektywny czas topienia złomu. Ze względu na niestabilną charakterystykę napięciowo-prądową łuku, zwłaszcza w fazie roztapiania złomu, piec łukowy AC stanowi silnie nieliniowy odbiór elektroenergetyczny o niespokojnym charakterze pracy [2, 3, 4, 5]. Powoduje to negatywne oddziaływanie na sieć zasilającą i zaburzenia jakości energii w postaci wahań napięcia (migotanie światła), asymetrii oraz generowania harmonicznych i interharmonicznych powodujących odkształcenie przebiegów prądów i napięć od kształtu sinusoidalnego [5, 6, 7]. Elektryczny piec łukowy prądu przemiennego (EAF) generuje widmo ciągłe harmonicznych prądu [8], przy czym najbardziej znaczące są harmoniczne rzędów 2, 3, 5 i 7 względem częstotliwości sieci zasilającej [2, 4, 5, 7, 9]. Relatywnie niski jest wskaźnik PF (ang. Power Factor), co ma miejsce szczególnie na początku procesu wytopu stali, przy jednoczesnym występowaniu dynamicznych zmian poboru mocy czynnej i biernej [3, 4, 7]. Utrzymanie właściwych parametrów napięć i prądów w punkcie wspólnego przyłąc[...]

Bezpośredni pomiar i analiza przebiegów odkształconych w torach wielkoprądowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki analizy pracy i identyfikacji parametrów elektroenergetycznych pieców łukowych AC. Na podstawie bezpośredniego pomiaru prądów w torach wielkoprądowych i napięć po stronie wtórnej transformatora piecowego wyznaczono charakterystyki łuku oraz dokonano analizy harmonicznej przebiegów. Pokazano przebieg mocy czynnej i prądu pieca podczas wytopu, a także charakterystyki U-I łuku i rozkłady harmonicznych prądu. Sformułowano wnioski dotyczące pracy oraz tworzenia modeli symulacyjnych pieców łukowych AC. Abstract. The article deals with analysis of work and identification of electric power parameters of AC arc furnaces. Characteristics of the AC electric arc were determined and harmonic analysis of the waveforms was carried out on the basis of direct measurements of currents in high-current busbars and voltages at the secondary side of a furnace transformer. The waveforms of the active power and current of the furnace during cast as well as V-I characteristics of the arc and the current harmonics are shown. Conclusions concerning of the operation and development of simulation models of AC arc furnaces are formulated. (Direct measurement and analysis of distorted waveforms in high-current busbars). Słowa kluczowe: piece łukowe, cewki Rogowskiego, harmoniczne prądu, charakterystyki napięciowo-prądowe. Keywords: arc furnaces, Rogowski coils, current harmonics, voltage-current characteristics. Wstęp Przesył dużych mocy i energii elektrycznych na bliskie odległości odbywa się często z wykorzystaniem torów wielkoprądowych. W przypadku wyprowadzeń z generatorów synchronicznych elektrowni [1] lub w układach zasilania przemysłowych stacji transformatorowych występuje zazwyczaj prąd sinusoidalny. Natomiast w torach wielkoprądowych zasilających urządzenia elektrostalownicze dużej mocy (piece łukowe AC i DC do wytopu stali oraz pieco-kadzie stosowane w tzw. metalurgii pozapiecowej [2]) przewodzone są prądy niesinusoidalne, [...]

 Strona 1  Następna strona »