Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna NOWAK"

Wpływ szczelności budynków na ich bilans energetyczny


  Wartykule przedstawiono wpływ wyników pomiaru badań szczelności budynków na ich charakterystykę energetyczną. Wpływ infiltracji jest uwzględniany w analizie zapotrzebowania budynku na energię wraz ze stratami przez wentylację. Woparciu o przeprowadzone badania w budynkach jednorodzinnych przeprowadziłyśmy analizę wpływu otrzymanych wyników na wartość zapotrzebowania budynku na energię. Słowa kluczowe: szczelność budynków,metodaA,metoda B, n50, bilans energetyczny, infiltracja.Polskie ustawodawstwo nie narzuca obowiązku wykonywania badań szczelności budynków. Przepisy zalecają przeprowadzenie badania szczelności powietrznej budynku oraz określenie wartości wskaźnika n50, określającego liczbę wymian powietrza na godzinę, która zachodzi przy różnicy ciśnienia 50 Pa. Wymagane wartości współczynnika n50 wynoszą w przypadku: - budynków z wentylacją grawitacyjną < 3,0 h-1; - budynków z wentylacją mechaniczną < 1,5 h-1. W budynkach pasywnych wartość współczynnika n50 powinna być mniejsza niż 0,6 h-1. WNiemczech przeprowadzanie badań szczelności budynków jest obligatoryjne. Natomiast w krajach skandynawskich badania są dużo bardziej popularne niż w Polsce, choć wciąż nieobowiązkowe. Wykonywanie badań ma na celu wyeliminowanie nieszczelności konstrukcji na etapie wykonawstwa lub w trakcie użytkowania budynku. Wartykule przedstawimy, jaki wpływ mają badania szczelności na charakterystykę energetyczną budynku. Szczelność budynków bada się zgodnie z normą PN-EN 13829Właściwości cieplne budynków. Określenie przepuszczalności powietrznej budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciemwentylatora. Norma dopuszcza dwie metody badań, w zależności od celu, w jakim są przeprowadzane: metodaA- badanie użytkowanego budynku oraz metoda B - badanie obudowy budynku. Charakterystyka energetyczna budynku Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawiemetodologii obliczania charakterystyki energetycznej b[...]

Analiza pełzania betonu na przykładzie wybranego modelu reologicznego dostępnego w programie SIMULIA Abaqus DOI:10.15199/148.2017.2.5


  W artykule przedstawiono wyniki uzyskane z analizy uwzględniającej własności materiału w warunkach pełzania. Rozważania przeprowadzono na przykładzie betonowego elementu ściskanego zaimplementowanego w środowisku programu SIMULIA Abaqus. Symulację komputerową wykonano, wykorzystując wybrany model reologiczny o optymalnie dobranych parametrach. Podstawę porównawczą stanowiły doświadczalne pomiary odkształceń pełzania uzyskane dla elementu betonowego poddanego działaniu stałego naprężenia. Dodatkowo, w pracy przedstawiono zarys badań teoretycznych dotyczących zachowania się wybranego komputerowego modelu reologicznego przy obciążeniu skokowo zmiennym. Porównanie otrzymanych rezultatów pozwoliło na sformułowanie wniosków, które mogą stanowić wskazówki dla projektantów przeprowadzających numeryczne analizy uwzględniające pełzanie betonu w konstrukcjach betonowych i żelbetowych. Słowa kluczowe: próbka betonowa, pełzanie, odkształcenia pełzania, modelowanie.W praktyce budowlanej istotne jest, aby na etapie projektowania oraz obliczania obiektów uwzględnić właściwości reologiczne materiałów, wśród których szczególne miejsce zajmuje pełzanie. W mechanice konstrukcji pełzanie rozpatrywane jest jako zjawisko polegające na stopniowym przyroście odkształceń w czasie pod wpływem działania długotrwałego oraz możliwie stałego obciążenia. W wielu przypadkach przyrost ten może być większy niż powstające odkształcenia w chwili wstępnego obciążenia konstrukcji. Zachodzący proces pełzania jest bowiem przyczyną nie tylko zmian właściwości fizycznych materiału, spowodowanych stopniową utratą spójności struktury, ale również może prowadzić do zmian zarówno schematów statycznych konstrukcji, jak i konfiguracji całego układu, a w konsekwencji nawet do jej zniszczenia. W procesie obliczeń wysoce skomplikowanych konstrukcji betonowych z zastosowaniem nowoczesnych programów komputerowych istotnym problemem jest wybór oraz weryfikacja, dostatecznie dokła[...]

Analiza wpływu prądu elektrycznego na organizmy żywe DOI:10.15199/48.2018.06.29

Czytaj za darmo! »

Porażenie elektryczne to zmiany chemiczne, fizyczne i biologiczne, które następują na skutek przepływającego prądu elektrycznego przez żywy organizm. Skutki oddziaływania prądu elektrycznego mogą być różnorodne w zależności od rodzaju prądu oraz jego wartości i częstotliwości. Ważnym aspektem jest również droga przepływu prądu przez organizm, czas trwania rażenia oraz cechy indywidualne organizmu. Możliwe skutki zostały przedstawione w tabeli 1. W celu ochrony przed porażeniem urządzenia elektryczne wyposażone są w środki ochrony pośredniej i bezpośredniej. W związku z tym można przypisać klasy ochronności urządzeń elektrycznych. Klasy ochronności zostały wyszczególnione w tabeli 4. Skutki przepływu prądu elektrycznego. Skutki przepływu prądu elektrycznego przez organizm można podzielić pod względem rodzaju oddziaływania na fizykalne oraz patofizjologiczne. Dokładniejsze zestawienie przedstawia Tabela 1. Tabela 1. Skutki przepływu prądu rażeniowego rodzaj oddziaływania skutki przepływu prądu rażeniowego na organizmy żywe fizykalne znamiona prądowe oparzenie wewnętrzne oparzenie łukiem elektrycznym oparzenie poprzez dotyk rozgrzanego przewodnika uszkodzenie wzroku poprzez dużą luminację łuku elektrycznego uszkodzenie mechaniczne uszkodzenie wzorku poprzez oddziaływanie promieni UV uszkodzenie słuchu patofizjologiczne wzrost ciśnienia tętniczego fibrylacja komór serca zatrzymanie pracy serca skurcze mięśni mrowienie ból W tabeli 2 przedstawiono najmniejsze, średnie wartości prądów rażeniowych, które mogą wywołać określone efekty. Tabela 2. Skutek przepływu prądu elektrycznego, dla określonej wartości prądu wartość prądu [mA] Skutek przepływu prądu elektrycznego 0,005 odczuwanie przepływu prądu elektrycznego za pomocą dotknięcia językiem 1 odczuwanie przepływu prądu elektrycznego za pomocą dotknięcia palcem 6 skurcze mięśni oraz brak możliwości samouwolnienia (kobiety) 10 skurcze mięśni oraz brak możliwoś[...]

Wpływ jednoczesnego zastosowania różnych materiałów fazowo zmiennych na warunki termiczne przegrody DOI:10.15199/33.2015.01.10


  Wartykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przegród zawierających materiały fazowo zmienne (PCM). Przedmiotem badań było jednoczesne zastosowanie dwóch rodzajów PCM: płyt gipsowo-kartonowych zawierających kapsułki z parafiną o temperaturze przemiany 23 °C oraz elastycznych mat wypełnionych materiałem organicznym o temperaturze przemiany 25 °C. Badania przeprowadzono w komorze klimatycznej. Analizowano pomiary przebiegu temperatury oraz rozkładu gęstości strumieni cieplnych na powierzchniach płyt w zmiennych warunkach panujących w komorze klimatycznej. Słowa kluczowe: materiał fazowo zmienny, PCM, pojemność cieplna, akumulacja ciepła.Energooszczędność zwiększa zainteresowanie procesami magazynowania ciepła wewnątrz budynków, które mogą być realizowane różnymi metodami. Jedną z nich jest wykorzystanie ciepła utajonego materiałów fazowo zmiennych (PCM z ang. Phase Change Materials). Podczas procesu przemiany fazowej PCM uwalniane są lub magazynowane znaczne ilości ciepła, praktycznie przy niewielkiej zmianie temperatury samego materiału. Tak więc wykorzystanie ciepła utajonego materiałówfazowo zmiennych, przez ichwkomponowanie w elementy budynku,może istotnie zwiększyć ich możliwości akumulacyjne bez zwiększenia ciężaru konstrukcji. Zagadnienie magazynowania energii przez użycie PCM nie jest nowe, gdyż od kilkudziesięciu latwwielu krajach trwają intensywne pracemające na celu efektywne wykorzystanie tego typu materiałów. Prace te skupiają się zarówno na nowych rozwiązaniach materiałowych, jak i na skuteczniejszym wykorzystaniu istniejących już sposobów aplikacji. Skuteczność PCMjest warunkowana jedynie przez odpowiedni dobór parametrów użytegomateriału (przede wszystkimtemperatury przemiany fazowej, jej zakresu oraz ciepła przemiany fazowej). Należy też uwzględnić warunki, jakimbędzie poddawany oraz nadrzędny cel aplikacji.WZakładzie Budownictwa i [...]

Analiza symulacyjna komfortu cieplnego w wielkopłytowym budynku wielorodzinnym


  Wartykule przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych modernizowanego wielorodzinnego budynku wielkopłytowego, wzniesionego w systemieW70. Obliczenia wykonano w programie Design Builder, który pozwala symulować obudowę budynku oraz poszczególne części jego wnętrza. Analiza dotyczymiesięcy letnichmaj -wrzesień.Głównymjej celembyło określenie, w jaki sposób rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne w zmodernizowanym budynku wielorodzinnym i osłony słoneczne wpływają na ochronę budynku przed przegrzaniem oraz na ocenę warunków komfortu cieplnego. Słowa kluczowe: budynek wielkopłytowy, systemW70, komfort cieplny w budynkach wielkopłytowych, PMV, PPD, metoda Fangera.Komfort cieplny odczuwany jest indywidualnie i subiektywnie, dlatego też jako miarodajny wynik przyjmuje się rozwiązanie, które gwarantuje najmniejszy "procent niezadowolenia" mieszkańców z panujących warunków otoczenia. Należy jednak pamiętać, że na równowagę cieplną organizmu ludzkiego mają wpływ m.in. aktywność fizyczna, oporność cieplna odzieży, temperatura powietrza, średnia temperatura promieniowania, prędkość ruchu powietrza, wilgotność względna itd. W związku z tym w symulacjach i badaniach do oceny komfortu cieplnego używa się dwóch podstawowych wskaźników: 1) PMV (Predicted Mean Vote) - przewiduje średnią ocenę dużej grupy użytkowników określających swe wrażenia w siedmiostopniowej skali ocen: + 3 - gorąco; + 2 - ciepło; + 1 - dość ciepło; 0 - obojętnie; (-1) - dość chłodno; (-2) - chłodno; (-3) - zimno. Wskaźnik PMV powinien w warunkach komfortu cieplnego mieścić się w przedziale -0,5 < PMV < +0,5; 2) PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) - opisuje przewidywaną liczbę osób niezadowolonych z panujących warunków. Procedurę oraz sposób prowadzenia oceny warunków cieplnych opisujemiędzynarodowa norma PN-EN ISO 7730 Ergonomia środowiska termicznego. Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczenia wskaźnik[...]

Analiza mostków termicznych w złączach systemowych budynków wielkopłytowych w systemie W70 DOI:10.15199/33.2014.12.12


  Powszechnie wiadomo, że zabiegi termomodernizacyjne istniejących budynków prowadzą do redukcji zużycia energii na cele ogrzewania.Wostatnich kilkudziesięciu latach zabiegom takim poddano tysiące budynków wielorodzinnych wzniesionych w technologii wielkiej płyty w latach 60. i 70. XX wieku. Jednym z głównych problemów w tego typu budynkach jest występowanie złączy systemowych, które są newralgicznymi punktami konstrukcji, tzw. mostkami termicznymi. W artykule przedstawiono analizę wybranych mostków w miejscach złączy systemowych budynku w systemieW70. Słowa kluczowe: budynek wielkopłytowy, system W70, mostki cieplne, złącza systemowe, AnTherm. Abstract. It is commonly known that the thermal modernization works result in reduction of heating energy need. In the last tens of years thousands of multi-family buildings built in sixties and seventies of XX century have been thermally renovated. One of the main problems in these kind of building in presence of joints between prefabricated panels. Those are the weak points of the construction, thermal bridges where significant heat losses are noticeable. In the article the analysis of thermal bridges in the connection joints, between prefabricated elements of W70 system building, has been presented. Keywords: panel building, W70 system, thermal bridges, system joints, AnTherm.Wlatach dziewięćdziesiątych XX wieku rozpoczął się wielki boom na termomodernizację budynków, a w efekcie na oszczędność energii.Wciąż zmieniające się wymagania termiczne spowodowały, że budynki systemowe, które jako jedne z pierwszych zostały poddane termomodernizacji, wymagają obecnie ponownego docieplenia bądź remontu, ponieważ grubość warstwy termoizolacji, zastosowanej 15 lat temu (wówczas na ogół 5 cm) nie spełnia obecnych wymagań WT [1], a ponadto jakość wykonania ocieplenia wymusza jego naprawę. Głównym kryterium podczas tzw. szeroko rozumianej termomodernizacji budynków systemowych jest poprawa [...]

 Strona 1