Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Szaj"

Nowelizacja normy PN-EN 206-1


  Powszechne stosowanie betonu do wykonywania konstrukcji obiektówsprawia, że jego jakość decyduje o ich bezpieczeństwie. Pomimo ogromnej ilości betonu wbudowywanego roczniewEuropie norma EN206 nie jest normą zharmonizowaną. Budzi to zdziwienie środowiska producentów betonu, ponieważ normy na wszystkie surowce do betonu są normami zharmonizowanymi i to zwykle zwysoko ustawionymiwymaganiami, jeśli popatrzymy na przypisany system oceny zgodności i w większości konieczność udziału jednostek notyfikowanych w procedurze wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu. W przypadku mieszanki betonowej brak harmonizacji wynika przede wszystkim z jej specyfiki. Zmiana właściwości w czasie transportu praktycznie ogranicza możliwość przewozu tego wyrobu budowlanego na odległość większą niż 50 km i w konsekwencji nie ma barier w obrocie betonem pomiędzy krajami członkowskimiUE. Natomiast ideą podstawowąwharmonizacji europejskiej jest fakt konieczności likwidacji barier przy wprowadzaniu wyrobu winnymkraju, niż ten,wktórymzostałwyprodukowany.Wprzedstawionej sytuacji brak harmonizacji jest w pełni uzasadniony. W większości krajów Europy ustanowiono procedury oceny zgodności mieszanki betonowej w przepisach krajowych. W Polsce nie określono systemu oceny zgodności betonu towarowego z racji przyjętej zasady odwołania przepisów krajowych (zapisy ustawy o wyrobach budowlanych z 2004 r.) do mandatów Komisji Europejskiej na przygotowanie norm zharmonizowanych, dlatego też nie można uznać, że beton nie jest wyrobem budowlanym, lecz jedynie wyrobem budowlanym niepodlegającym rygorom ustawy o wyrobach budowlanych. Trwająca obecnie nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych może doprowadzić do zmiany zapisów w taki sposób, aby możliwe było określenie systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych na oczekiwanym przez środowisko poziomie.Wydaje się, że należy bacznie obserwować postępy prac nad ustawą, aby nie popełnić grzechu zaniechania i tak [...]

Wpływ mikrowłókien polimerowych na mrozoodporność betonu DOI:10.15199/33.2015.11.08


  Łączeniemateriałówo różnychwłaściwościach fizykomechanicznych jest w inżynierii materiałowej praktykowane od wielu lat. Wtechnologii betonu również są stosowane takie rozwiązaniawcelu poprawywłaściwości tradycyjnych betonów. Dodanie do mieszanki betonowej włókien w postaci zbrojenia rozproszonego tworzy nowy rodzaj betonu nazwany fibrobetonem, którywporównaniu ze zwykłym betonem charakteryzuje się większą wytrzymałością na rozciąganie przy zginaniu, na ściskanie, na ścinanie oraz odpornością zmęczeniową i udarnością. Obecnośćwłókien istotnie hamuje procesmikro- i makropękania kompozytów cementowych, zarówno na etapie wiązania i dojrzewania redukując skutki osiadania plastycznego, skurczu termicznego, a także skurczu wskutekwysychania, jak równieżw trakcie użytkowania ograniczając wpływ obciążeń eksploatacyjnych. Mankamentem zastosowania włókien jest pogorszenie niektórych właściwości mieszanki betonowej, takich jak konsystencja czy urabialność, ale dzięki zastosowaniu odpowiednich domieszek uplastyczniających można rozwiązać ten problem. Włókna do betonu wykonuje się z różnychmateriałów, a najbardziej popularne są polipropylenowe, stalowe, szklane (cyrkonowane) oraz bazaltowe. Włókna: polipropylenowe i stalowe objęte są normami zharmonizowanymi [10, 11], natomiast pozostałe wprowadza się do obrotu na podstawie Aprobat Technicznych (obecnie Ocen Technicznych). Analizując literaturę krajową dotyczącą fibrobetonów,można zauważyć, że najwięcej uwagi poświęcono właściwościommechanicznymlub reologicznym[1-6], a niewiele miejsca trwałości, w tym mrozoodporności [7].Wliteraturze zagranicznej pojawiają się informacje dotyczące badań wpływu różnego rodzaju włókien na mrozoodporność betonu, lecz wyniki te nie są jednoznaczne [8, 9]. W związku z tym w Zakładzie Betonu Instytutu Techniki Budowlanej rozpoczęto projekt dotyczący badania wpływu różnego rodzaju włókien na mrozoodporność betonów. Skład badanych betonów Do ba[...]

 Strona 1