Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"MICHAŁ WÓJTOWICZ"

Uregulowania prawne wynikające z dokumentów Komisji Europejskiej dotyczące zabezpieczeń przeciwkorozyjnych w przemyśle i budownictwie

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wymagania wynikające z dokumentów Komisji Europejskiej (KE) dotyczące wyrobów budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów do zabezpieczeń konstruk cji budowlanych. Omówiono krajowy system oceny wyrobów do zabezpieczeń konstrukcji stalowych, aluminiowych, betonowych i drewnianych oraz zasady wprowadzania wyrobów do obrotu. Na tle wymagań krajowych przedstawiono działania ITB prowadzone w ramach prac w EOTA (European Organisation for Technical Approvals - Europejska Organizacja ds. Aprobat Technicznych) i prac na użytek inżynierów odpowiedzialnych za wykonywanie zabezpieczeń. Słowa kluczowe: aprobaty techniczne, EOTA, prawo budowlane, rekomendacje techniczne, wyroby budowlane, zabezpieczenia przeciwkorozyjne Regulation of European Commission documents referrin[...]

Trwałość budynków w świetle Rozporządzenia nr 305/2011


  Nowe regulacje prawne dotyczące wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i RadyUE nr 305/2011 zawierają nowe wymaganie podstawowe nr 7 Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych następującej treści [1]: Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane, wykonane i rozebrane w taki sposób, aby wykorzystanie zasobów naturalnych było zrównoważone i zapewniało w szczególności: a) ponowne wykorzystanie lub recykling obiektów budowlanych oraz wchodzących w ich skład materiałów i części po rozbiórce; b) trwałość obiektów budowlanych; c) wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych środowisku surowców i materiałów wtórnych. Zawarte w tym wymaganiu pojęcie trwałość obiektów budowlanych nie jest dostatecznie opisanewinnych przepisach.Wdotychczas obowiązującejDyrektywie 89/106/EWGodnoszono się pośrednio do pojęcia trwałości, jakowarunku spełnienia sześciuwymagań podstawowych [2].Wdokumentach interpretacyjnych do tejDyrektywy stwierdzono, że okresu użytkowania wyrobu nie należy traktować jako gwarancji udzielanej przez producenta, ale jedynie jako informację pomocną przy wyborze właściwych wyrobów z uwagi na spodziewany, ekonomicznie uzasadniony okres użytkowania obiektu. Przyjęto, że okres użytkowania (tabela 1) powinien być "ekonomicznie uzasadniony oraz określono w latach ten okres [3]. Natomiast w pracach EOTA określono, aby w wytycznych do europejskich aprobat technicznych oraz normach zharmonizowanych przyjmować założony okres użytkowania obiektów. O trwałości, a więc i założonym okresie użytkowania decydują, oprócz właściwości wyrobu, również czynniki środowiskowe. Wpracach EOTA[3] przedstawiono czynniki, jakie powinny być uwzględniane przy projektowaniu okresu użytkowania: ■ środo[...]

Ochrona materiałowo-strukturalna konstrukcji z betonu


  Trwałość betonu ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa konstrukcji oraz wysokości nakładów na utrzymanie obiektów. Przedstawiono podstawowe wymagania dotyczące ochrony materiałowo-strukturalnej. Podano przykłady działań na etapie projektowania i układania mieszanki betonowej, w celu zwiększenia ochrony przed korozją betonu. Słowa kluczowe: beton, korozja, ochrona betonu, trwałość Material and structural protection of concrete structures Durability of concrete is of fundamental importance for the safety of a structure and for the maintenance expenditures of building works. Basic requirements for material and structural protection are presented. The examples of measures taken to increase the corrosion protection of concrete at the stage of designing and pouring of the concrete mix are given. Keywords: concrete, corrosion, durability, material and structural protection of concrete 1. Wprowadzenie Konstrukcje z betonu i betonu zbrojonego (żelbetowe i sprężone), powszechnie stosowane w całym świecie, są wykonywane i eksploatowane w różnych warunkach klimatycznych i różnych oddziaływaniach środowiskowych. Obiekty wykonane w strefach o wyższym oddziaływaniu środowiskowym (mostowe i drogowe, hydrotechniczne, wsporcze pod instalacje przemysłowe itp.) ulegały szybkiej degradacji. Koszty napraw były znaczne, a ich skuteczność dość mała. W ostatnich latach podjęto szereg prac badawczych dotyczących wdrożenia optymalnego składu betonu i jego zabezpieczenia w celu osiągnięcia jak najwyższej trwałości konstrukcji. Z tym zagadnieniem związane są pojęcia: właściwości użytkowe i granica dopuszczalnego ich pogorszenia w czasie eksploatacji. Do ważnych zagadnień należą: - konieczność zapewnienia spełniania przez konstrukcję właściwości użytkowych w całym okresie eksploatacji (podstawowe znaczenie mają stany graniczne nośności i użytkowania), - minimalizacja kosztów utrzymania konstrukcji, - możliwość przewidywania trwałości konstrukcji na eta[...]

Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 oraz wymogów ustawy o wyrobach budowlanych DOI:10.15199/40.2015.1.3


  W 2013 roku weszły w życie wymagania Rozporządzenia nr 305/2011 (CPR) ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych. Efektem tego była również nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych. W referacie przedstawiono aktualną sytuację formalno-prawną wdrożenia Rozporządzenia 305. Przedstawiono obowiązki producenta, importera, dystrybutora oraz zasady wprowadzenia wyrobów na rynek. Przedstawiono również aktualny stan wdrożenia wymagań dla wprowadzenia do obrotu wyrobów do zabezpieczeń ogniochronnych. Słowa kluczowe: aprobaty, dokumenty oceny, wyroby budowlane, harmonizacja europejska, CPR, wyroby do zabezpieczeń ogniochronnych Marketing of construction products under regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and of the council, and in light of the act on construction products The requirements of Regulation No. 305/2011 (CPR) establishing harmonized conditions for the marketing of construction products came into force in 2013. The regulation also led to the amendment of the Act on Construction Products. The paper presents the current situation in the legal implementation of Regulation 305. The obligations of the manufacturer, importer, distributor, and rules for introducing products on the market are presented. The current status of implementation of the requirements for the marketing of fi re protection products is also discussed. Keywords: approvals, assessment documents, construction products, European harmonization, CPR, fi re protection products.1. Wprowadzenie Parlament Europejski we współpracy z Radą UE przyjął w 2011 roku rozporządzenie nr 305/2011 (CPR) ustanawiając zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (CPD). Rozporządzenie PE i Rady (UE) zostało opublikowane 4 kwietnia 2011 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i od tego czasu rozpoczęło się jego stosowanie. Jest to bezpośrednie funkcjonowanie w wybranych obsza[...]

Celowość badania wieszaków ścian trójwarstwowych docieplanych budynków DOI:10.15199/33.2016.11.02


  Wymagania dotyczące oszczędności energii na ogrzewanie powodują konieczność dodatkowego docieplenia ścian budynków. W budynkach wielkopłytowych ze ścianami trójwarstwowymi dodatkowe obciążenia dociepleniemprzenoszą łączniki ścian. Stan techniczny takich łączników (wieszaków) jest niezadowalający, dlatego też niezbędne jest stosowanie dodatkowych kotew, bez konieczności wykonywania pełnej oceny bezpieczeństwa ścian. Słowa kluczowe: badania, budynki wielkopłytowe, docieplenia, ściany trójwarstwowe, trwałość, wzmocnienia.Wymagania dotyczące oszczędności energii na cele ogrzewania mieszkań podlegają ciągłym zmianom, aby w możliwie krótkim czasie doprowadzić do ograniczenia zużycia energii. Jednymze sposobówjest ocieplenie budynków (ścian, stropów nad piwnicą, stropówostatniej kondygnacji),m.in.wykonanych w technologii wielkopłytowej. Znaczna część takich budynków została już docieplonawostatnich dwudziestu latach zgodnie zwymaganiami dotyczącymi izolacyjności termicznej ścian z tamtego okresu, które były znacznie mniej restrykcyjne od obecnie obowiązujących. Z tego powodu w najbliższym okresie docieplane będą budynki, które dotychczas nie zostały ocieplone oraz budynki po termomodernizacji, w których warstwa ocieplenia jest zbyt mała. Chcąc dodatkowo ocieplić już docieplone budynki, nie należy usuwać istniejących warstw izolacji termicznej i tynku, lecz mocować nowe warstwy docieplenia na już istniejących, tzw. docieplenie na dociepleniu.Wzwiązku z tym, że nowewarstwy docieplające dodatkowo dociążają łączniki (wieszaki) betonowej warstwy fakturowej, niezbędne jest wzmocnieniewieszaków(o ile niewykonano takich wzmocnień) lub ocena, czy istniejącewzmocnieniamająwystarczającą nośność na dodatkowe dociążenie ściany.Niema obecnie danych,wilu docieplonych budynkachwykonano dodatkowe łączniki warstw ścian zewnętrznych. Problemjest istotny, ponieważ dodatkowe dociążenia ścian mogą powodować lokalne odpadanie betonowych [...]

Ocena trwałości złączy konstrukcyjnych wielkopłytowych budynków mieszkalnych DOI:


  1. Wprowadzenie Mieszkalne budynki wykonane w technologii wielkopłytowej są i będą trwałym elementem architektonicznym naszych miast. Bez względu na odczucia wizualne ludzie będą w nich mieszkać. Decyduje o tym sytuacja finansowa polskich rodzin. Pewnym problemem społecznym jak i ekonomicznym jest fakt starzenia się mieszkańców "blokowisk", a więc i stosunkowo małe przychody (głównie z emerytur). Jednak mieszkania w budynkach wielkopłytowych maja również swoje zalety. Jest to przede wszystkim rozbudowana infrastruktura (komunikacja, parkingi, sklepy, usługi, szkoły, kościoły), dużo zieleni, bliskość centrów miast. Z tego powodu mieszkania w takich budynkach dobrze się sprzedają na rynku wtórnym. Dlatego oprócz aspektu społecznego ważny jest aspekt techniczny - utrzymanie budynków w należytym stanie technicznym, zapewniającym bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Artykuł dotyczy problemów bezpieczeństwa, a przede wszystkim bezpieczeństwa konstrukcji. Mieszkaniec budynku chce mieć świadomość, że jego życiu i zdrowiu nie zagraża katastrofa budowlana. Tymczasem w wielu artykułach publikowanych w prasie codziennej czy internecie ludzie są często straszeni, że nastąpi katastrofa budynków, jako że w świadomości medialnej jest przekonanie iż były one projektowane i wykonywane jako tymczasowe. Dane Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i inne dane [1,2] nie potwierdzają, aby do serii katastrof mogło dojść w nieodległej przyszłości. Pamiętać jednak należy, że mimo iż budynki wykonano przede wszystkim według kilku szczegółowo opracowanych technologii, to prefabrykaty były produkowane w kilkudziesięciu wytwórniach w całej Polsce, a montaż prefabrykatów na budowach prowadzony był przez niedokładnie przeszkolonych pracowników, pod niewystarczającym nadzorem. Ponadto występowały problemy braku materiałów i dość powszechne "znikanie" deficytowych materiałów (np. cementu) z placów budowy. Mówiąc o problemie bezpieczeństwa należy pamiętać, [...]

Zabezpieczenie przed korozją metalowych wyrobów budowlanych i metody badań powłok antykorozyjnych w świetle dokumentów Unii Europejskiej

Czytaj za darmo! »

Podano podział metod ochrony metali przed korozją na ochronę aktywną oraz pasywną. Przedstawiono najczęściej stosowane zabezpieczenia metali przed korozją. Wyszczególniono wybrane metody badań (według norm PNEN, PN-EN ISO) powłok organicznych otrzymywanych metodą ciągłą na blachach metalowych. Omówiono zagadnienie trwałości powłok w oparciu o wybrane normy zharmonizowane. Słowa kluczowe: korozja, powłoki metaliczne, powłoki organiczne, metody badań, trwałość Corrosion protection of metal construction materials and test methods of anticorrosive coatings in the light of the European Union documents The methods of protection of metals against corrosion can be divided into active and passive protection. The division has been shown. The most common methods of protecting metals again[...]

Badania i ocena wyrobów malarskich do zabezpieczania stalowych wyrobów budowlanych – Rekomendacja Techniczna ITB

Czytaj za darmo! »

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. i otwarcie rynku europejskiego na wyroby budowlane wymusiło podjęcie działań mających na celu ujednolicenie polskiego porządku prawnego z regulacjami ustawodawstwa europejskiego, jeśli chodzi o dopuszczanie wyrobów budowlanych do obrotu. Efektem tych działań jestm.in. ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92, poz. 881). Definicje Wyrób budowlany, zgodnie z ustawą to rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu, stanowiącym integralną całość użytkową mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych: ● bezpieczeństwa konstrukcji; ● bezpieczeństwa pożarowego; ● bezpieczeństwa użytkowania; ● odpowiednichwarunkówhigienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska; ● ochrony przed hałasem i drganiami. Wyrób budowlany może zostać wprowadzony do obrotu, jeżeli został oznakowany symbolem CE, znakiem budowlanym albo został umieszczony w wykazie wyrobów budowlanych mających niewielkie znacze[...]

Wymagania techniczne utrzymania konstrukcji stalowych w kontekście ochrony przed korozją


  Zasady projektowania konstrukcji stalowych są określone w normie PN-EN 1990:2004 [1] i odpowiednich częściach normy PN-EN 1993:2006 [2]. Stal konstrukcyjna powinna być dobierana z uwzględnieniem następujących parametrów: wytrzymałość; odporność na kruche pękanie; odporność na korozję oraz spełnienia wymagań dotyczących projektowania połączeń. Trwałość konstrukcji stalowej w projektowymokresie użytkowania zapewniają: odpowiednie zaprojektowanie; wykonanie; zabezpieczenie przed korozją oraz właściwe utrzymanie. Projektowanie konstrukcji stalowych z uwzględnieniem trwałości Zaletami konstrukcji stalowych są: lekkość; krótki czas montażu; łatwość kształtowania powierzchni; możliwości osiągania dużej rozpiętości; łatwość projektowania konstrukcyjnego ze względu na dostępność i duży wybór gatunków stali. Ponadto stal podlega całkowitemu recyklingowi, dzięki czemu konstrukcje stalowe wpisują się w koncepcję zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. W projektowaniu konstrukcji stalowych zgodnie z PN-EN 1990:2004 [1] i PN-EN 1993-1-1:2006 [2], zależnie od okresu użytkowania i rodzaju oddziaływań wpływających na trwałość, powinny zostać uwzględnione zagadnienia ochrony przed korozją obejmujące: - właściwości materiałowe stali i stalowych wyrobów budowlanych; - stosowanie rozwiązań konstrukcyjnych zapobiegających korozji; - zabezpieczanie powierzchni powłokami przeciwkorozyjnymi; - stosowanie stali trudno rdzewiejących oraz stali odpornych na korozję; - poziom wykonawstwa; - przeg[...]

 Strona 1