Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Janusz BARAN"

Disturbance observer based control of active suspension system with uncertain parameters DOI:10.15199/48.2016.12.50

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia układ sterowania pojedynczej osi aktywnego zawieszenia pojazdu z zastosowaniem obserwatora zakłóceń (DO). Obserwator przeciwdziała zakłóceniom poprzez kompensację w torze głównym obliczaną na podstawie sygnału sterującego i sprzężenia stanu z nominalnym modelem obiektu. Zaproponowany sposób sterowania został zweryfikowany eksperymentalnie. (Sterowanie układem aktywnego zawieszenia z niepewnymi parametrami z zastosowaniem obserwatora zakłóceń). Abstract. The paper deals with application of the disturbance-observer (DO) based control to a quarter car active suspension system with uncertain parameters.The DO counteracts disturbances by feedforward compensation computed on the basis of the control input, the state feedback and the nominal system model. The proposed control scheme is verified experimentally on a mechatronic laboratory model. Słowa kluczowe: aktywne zawieszenie, LQR, obserwator zakłóceń. Keywords: active suspension, LQR, disturbance observer. Introduction A vehicle suspension plays a crucial role in isolating passengers from vibrations generated by road surface roughness and improving vehicle handling and safety by keeping tires in uninterrupted contact with the road. Unfortunately, requirements concerning ride comfort and vehicle handling (formulated e.g. in terms of maximum vertical acceleration and the suspension stiffness and stroke) are generally conflicting: ride comfort requires smaller suspension damping and longer stroke, better handling and stability requires higher stiffness, shorter stroke and small dynamic deflection of the tire. Therefore, successful designing or setting a universal passive suspension is difficult. Active suspension systems have become a popular research topic in recent years due to their great potential to handle the trade-offs between the conflicting requirements. They are based on electro-hydraulic actuators, placed parallel to passive suspension elements between th[...]

Układ sterowania turbiny wiatrowej o regulowanej prędkości obrotowej i stałym kącie ustawienia łopat z liniowym obserwatorem momentu aerodynamicznego DOI:10.15199/48.2017.12.15

Czytaj za darmo! »

Współczesne elektrownie wiatrowe użytkowane do komercyjnego wytwarzania energii elektrycznej to jednostki w większości posiadające poziomą oś obrotu i trójpłatową turbinę (koło wiatrowe). Moc zainstalowanych w nich generatorów sięga kilku MW. Jako generatory stosowane są maszyny asynchroniczne klatkowe (IG) i pierścieniowe (DFM) oraz maszyny synchroniczne z magnesami trwałymi (PMSG) wraz z przekształtnikami energoelektronicznymi i układami sterowania. W przypadku zastosowania generatorów asynchronicznych pierścieniowych moc przekształtnika włączonego w obwód wirnika stanowi tylko ok. 30% mocy całego generatora. Generatory klatkowe oraz synchroniczne wymagają podłączenia do sieci poprzez przekształtnik obliczony na pełną moc generatora. W przypadku maszyny asynchronicznej niezbędna dla pracy generatora moc bierna dostarczana jest przez przekształtnik energoelektroniczny. Współczesne turbiny wiatrowe o poziomej osi obrotu budowane na lądzie przystosowane są do pracy przy prędkości wiatru do 25m/s. Prędkości, przy których turbiny osiągają moc znamionową mieszczą się najczęściej w przedziale 10 - 15m/s. Budowane są również jednostki przystosowane do niższych prędkości wiatru przeznaczone do pracy na obszarach o gorszych warunkach wiatrowych. W takim przypadku stosuje się wirnik przewymiarowany w stosunku do mocy znamionowej generatora. Zapewnia to pracę elektrowni z mocą znamionową przy prędkościach wiatru rzędu 10-12m/s [1]. Biorąc pod uwagę stosunek koszt - efekty w elektrowniach małych mocy o dużej prędkości obrotowej stosuje się najczęściej generatory PMSG (wielobiegunowe, zbudowane głównie z magnesów neodymowych, a w elektrowniach o pionowej osi obrotu często w wykonaniu tarczowym), natomiast w większych jednostkach generatory indukcyjne z przekładnią mechaniczną. Współczesne układy regulacji elektrowni wiatrowych powalają na pracę generatorów ze zmienną prędkością obrotową. W obecnie budowanych turbinach wiatrowych st[...]

Sterowanie turbiną wiatrową z odtwarzaniem momentu aerodynamicznego DOI:10.15199/48.2018.05.08

Czytaj za darmo! »

Współczesne elektrownie wiatrowe użytkowane do komercyjnego wytwarzania energii elektrycznej to jednostki w większości posiadające poziomą oś obrotu i trójpłatową turbinę (koło wiatrowe). Moc zainstalowanych w nich generatorów sięga kilku MW. Jako generatory stosowane są maszyny asynchroniczne klatkowe (IG) i pierścieniowe (DFM) oraz maszyny synchroniczne z magnesami trwałymi (PMSG) wraz z przekształtnikami energoelektronicznymi i układami sterowania. W przypadku zastosowania generatorów asynchronicznych pierścieniowych moc przekształtnika włączonego w obwód wirnika stanowi tylko ok. 30% mocy całego generatora. Generatory klatkowe oraz synchroniczne wymagają podłączenia do sieci poprzez przekształtnik obliczony na pełną moc generatora. W przypadku maszyny asynchronicznej, niezbędna dla pracy generatora moc bierna, dostarczana jest przez przekształtnik. Współczesne turbiny wiatrowe o poziomej osi obrotu ustawiane na lądzie przystosowane są do pracy przy prędkości wiatru nie większej niż 25m/s. Prędkości, przy których turbiny osiągają moc znamionową mieszczą się najczęściej w przedziale 10 - 15m/s. Budowane są również jednostki przystosowane do niższych prędkości wiatru przeznaczone do pracy na obszarach o gorszych warunkach wiatrowych. W takim przypadku stosuje się wirnik przewymiarowany w stosunku do mocy znamionowej generatora. Zapewnia to pracę elektrowni z mocą znamionową przy prędkościach wiatru rzędu 10 - 12m/s [1]. Biorąc pod uwagę stosunek koszt - efekt w elektrowniach małych mocy o dużej prędkości obrotowej stosuje się najczęściej generatory PMSG (wielobiegunowe, zbudowane głównie z magnesów neodymowych, a w elektrowniach o pionowej osi obrotu często w wykonaniu tarczowym), natomiast w większych jednostkach generatory indukcyjne z przekładnią mechaniczną. Współczesne układy regulacji elektrowni wiatrowych powalają na pracę generatorów ze zmienną prędkością obrotową. W obecnie budowanych turbinach wiatrowych stosu[...]

Stanowisko laboratoryjne z generatorem klatkowym do emulacji turbiny wiatrowej DOI:10.15199/48.2018.12.38

Czytaj za darmo! »

Elektrownie wiatrowe użytkowane do komercyjnego wytwarzania energii elektrycznej to jednostki o mocy sięgającej kilku MW. W większości posiadają poziomą oś obrotu i trójpłatową turbinę. Jako generatory stosowane są maszyny asynchroniczne klatkowe (IG) i pierścieniowe (DFM) oraz maszyny synchroniczne z magnesami trwałymi (PMSG) wraz z przekształtnikami energoelektronicznymi i układami sterowania. W przypadku zastosowania generatorów asynchronicznych pierścieniowych moc przekształtnika włączonego w obwód wirnika stanowi tylko ok. 30% mocy całego generatora. Generatory klatkowe oraz synchroniczne wymagają podłączenia do sieci poprzez przekształtnik obliczony na pełną moc generatora. W przypadku maszyny asynchronicznej niezbędna dla pracy generatora moc bierna dostarczana jest przez przekształtnik energoelektroniczny. Współczesne turbiny wiatrowe o poziomej osi obrotu budowane na lądzie przystosowane są do pracy przy prędkości wiatru do 25m/s. Prędkości, przy których turbiny osiągają moc znamionową mieszczą się najczęściej w przedziale 10 - 15m/s. Biorąc pod uwagę stosunek koszt - efekt w elektrowniach małych mocy o dużej prędkości obrotowej stosuje się najczęściej generatory PMSG (wielobiegunowe, zbudowane głównie z magnesów neodymowych, a w elektrowniach o pionowej osi obrotu często w wykonaniu tarczowym), natomiast w większych jednostkach generatory indukcyjne z przekładnią mechaniczną [1, 2, 3, 4]. W obecnie budowanych turbinach wiatrowych stosuje się kilka sposobów regulacji prędkości obrotowej wirnika, a co za tym idzie mocy generatora w zależności od aktualnej prędkości wiatru. W dużych jednostkach stosuje się regulację kąta natarcia łopat (pitch control). Zmiana kąta natarcia powoduje zmianę siły nośnej powstającej na płatach wirnika co sprawia, że przy silnych podmuchach można ją zredukować, a w konsekwencji zmniejszyć prędkość obrotową wirnika. W małych i średnich jednostkach stosuję się głównie pasywną regulację p[...]

Metoda śledzenia punktu mocy maksymalnej do sterowania turbiną wiatrową o regulowanej prędkości obrotowej DOI:10.15199/48.2019.12.17

Czytaj za darmo! »

Rozróżnia się cztery obszary (strefy) pracy turbiny wiatrowej w zależności od aktualnej prędkości wiatru. Pierwszą strefą pracy jest start turbiny przy minimalnej prędkości wiatru. W drugiej strefie pracy, w zakresie średnich prędkości wiatru pomiędzy prędkością startu Vws, a prędkością znamionową Vwn, układ regulacji ma za zadanie sterowanie prędkością wału w sposób zapewniający maksymalną wartość możliwej do uzyskania energii. Szacuje się, że ponad 50% rocznej energii uzyskanej z turbiny, powstaje w warunkach wiatrowych obejmujących drugą strefę pracy. Wynika stąd potrzeba stosowania algorytmów sterowania śledzących punkt mocy maksymalnej Ptmax na krzywej Pt(), którego położenie wzdłuż osi prędkości obrotowej turbiny  zależy od efektywnej prędkości wiatru Vw. W trzeciej i czwartej strefie pracy, powyżej wartości znamionowej prędkości wiatru, układ regulacji utrzymuje największą dopuszczalną prędkość obrotową i ogranicza wartość mocy wyjściowej. W pracy przedstawiono algorytm śledzenia punktu mocy maksymalnej niezależny od parametrów turbiny (poza szacunkowym czasem ustalania odpowiedzi prędkości obrotowej turbiny potrzebnym do ustalenia okresu iteracji algorytmu). Różne wersje przyrostowych algorytmów MPPT przedstawiono w pracach [1-4]. Sterowanie turbiną wiatrową Przy założeniu, że wirnik turbiny ustawiony jest prostopadle do kierunku wiatru, przechwytywana moc aerodynamiczna jest równa [5]: (1) 1 2 ( ) 3 t 2 p w P   R C  V , gdzie: ρ - gęstość powietrza, R - promień koła wiatrowego turbiny, Vw - efektywna, uśredniona prędkość wiatru oddziałującego na wirnik turbiny, Cp(λ) - współczynnik wykorzystania mocy wiatru, przy czym λ - wyróżnik szybkobieżności (tip-speed ratio): (2) w R V    , gdzie: ω - prędkość kątowa wirnika turbiny. Maksymalna moc wytwarzana przez turbinę przy danej prędkości wiatru Vw jest osiągana przy mak[...]

Bezpośredni pomiar i analiza przebiegów odkształconych w torach wielkoprądowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki analizy pracy i identyfikacji parametrów elektroenergetycznych pieców łukowych AC. Na podstawie bezpośredniego pomiaru prądów w torach wielkoprądowych i napięć po stronie wtórnej transformatora piecowego wyznaczono charakterystyki łuku oraz dokonano analizy harmonicznej przebiegów. Pokazano przebieg mocy czynnej i prądu pieca podczas wytopu, a także charakterystyki U-I łuku i rozkłady harmonicznych prądu. Sformułowano wnioski dotyczące pracy oraz tworzenia modeli symulacyjnych pieców łukowych AC. Abstract. The article deals with analysis of work and identification of electric power parameters of AC arc furnaces. Characteristics of the AC electric arc were determined and harmonic analysis of the waveforms was carried out on the basis of direct measurements of currents in high-current busbars and voltages at the secondary side of a furnace transformer. The waveforms of the active power and current of the furnace during cast as well as V-I characteristics of the arc and the current harmonics are shown. Conclusions concerning of the operation and development of simulation models of AC arc furnaces are formulated. (Direct measurement and analysis of distorted waveforms in high-current busbars). Słowa kluczowe: piece łukowe, cewki Rogowskiego, harmoniczne prądu, charakterystyki napięciowo-prądowe. Keywords: arc furnaces, Rogowski coils, current harmonics, voltage-current characteristics. Wstęp Przesył dużych mocy i energii elektrycznych na bliskie odległości odbywa się często z wykorzystaniem torów wielkoprądowych. W przypadku wyprowadzeń z generatorów synchronicznych elektrowni [1] lub w układach zasilania przemysłowych stacji transformatorowych występuje zazwyczaj prąd sinusoidalny. Natomiast w torach wielkoprądowych zasilających urządzenia elektrostalownicze dużej mocy (piece łukowe AC i DC do wytopu stali oraz pieco-kadzie stosowane w tzw. metalurgii pozapiecowej [2]) przewodzone są prądy niesinusoidalne, [...]

 Strona 1