Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej MROZIK"

Odpowiedź dielektryczna modelu przepustu wysokiego napięcia

Czytaj za darmo! »

W artykule analizowano procesy relaksacyjne przepustu w modelu oraz rzeczywistym przepuście OIP, na podstawie analizy charakterystyk PDC i testu napięciem schodkowym. Charakterystyki funkcji prądu polaryzacji oraz depolaryzacji mają podobny kształt dla wszystkich napięć pomiarowych, lecz wartości funkcji zależne są od napięcia pomiarowego. Badania wykazały, iż w pomiarach napięciem schodkowym nie występowały dodatkowe zjawiska polaryzacyjne przy zwiększaniu napięcia. Abstract. The paper presents analysis of relaxation phenomena in OIP transformer bushing and its model, based on the PDC curves interpretation and step-voltage tests results. Functions of polarization and depolarization currents have similar shape for all measuring voltages, however values are dependent on the voltage level. The research showed, that during step-voltage tests there were no additional polarization phenomena during voltage rise. (Dielectric response of high voltage bushing model). Słowa kluczowe: PDC, model przepustu transformatorowego, relaksacja. Keywords: PDC, bushing transformer model, relaxation. Wstęp W Polsce, podobnie jak i w innych krajach Europejskich, ponad połowę populacji transformatorów energetycznych stanowią jednostki eksploatowane ponad 30 lat [1]. Doświadczenie pokazuje, że ze względu na obciążenia, większość transformatorów pracuje w systemie dłużej, co daje wymierny zysk ekonomiczny, jednakże równocześnie zwiększa prawdopodobieństwo awarii [2]. Rys. 1. Uproszczony schemat układu izolacyjnego przepustu transformatorowego (a) i uproszczony schemat zastępczy układu izolacyjnego izolatora przepustowego (b) źró[...]

Wpływ morfologii kompozytu RBP na odpowiedz dielektryczną DOI:10.12915/pe.2014.10.18

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano rozpoznanie efektów procesu starzeniowego w izolacji główniej przepustów RBP na podstawie odpowiedzi dielektrycznych poszczególnych warstw izolacji. Skupiono się na metodzie FDS w celu określenia możliwych zmian morfologicznych izolacji w zależności od miejsca pobrania próbek. Abstract. The paper presents the recognition of effects of aging in isolation bushings RBP mainly based on the dielectric response of the individual layers of insulation. The focus is on the method of FDS to identify possible morphological changes of insulation, depending on the place of sampling.(The influence of the morphology of the composite RBP to the dielectric response). Słowa kluczowe: relaksacja, FDS, RBP, izolacja główna, warstwa Keywords: relaxation, FDS, RBP, main insulation, layer doi:10.12915/pe.2014.10.18 Wstęp Przepusty są jednym z najważniejszych elementów wyposażenia transformatorów energetycznych. Stosuje się je do wyprowadzenia końców uzwojeń w sposób zapewniający odizolowanie od dostępnych części metalowych tj. kadzi transformatora [1]. Transformatory energetyczne projektowane są na okres eksploatacji wynoszący 30 lat, jednak w latach 60, 70 i 80 ubiegłego wieku, produkowane były jednostki, znacznie przewymiarowane. Głównym wyznacznikiem produkcji nie była ekonomia, ale wysoka niezawodność. Z tego powodu jednostki te, mimo przekroczenia przewidywanego czasu eksploatacji, znajdują się w stosunkowo dobrej kondycji. W związku z tym wiele spółek podjęło decyzje o dalszej eksploatacji. Jest to uzasadnione wymiernymi korzyściami ekonomicznymi, ponieważ należy pamiętać, że wymiana transformatora wiąże się z wysokimi kosztami inwestycyjnymi, które obejmują takie dodatkowe elementy jak budowa misy olejowej, systemu przeciwpożarowego oraz często wiąże się z ogólną przebudową pola zasilającego [2, 3, 4]. Eksploatacja transformatorów ponad projektowany czas związana jest z podwyższonym ryzykiem wystąpienia awarii. Z d[...]

Wpływ osadów na procesy elektryczne w izolacji papierowo-olejowej

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano pomiary zjawisk relaksacji warstw osadów na papierze w modelu kanału olejowego transformatora metodą PDC (Polarization Depolarization Current). Pomiary wykonano w temperaturze 22 0C dla różnej grubości osadów naniesionych na celulozę. Analiza charakterystyk PDC wykazała występowanie dwóch zjawisk relaksacyjnych. Określono dla nich wartości stałych czasowych. Wpływ osadów na procesy relaksacyjne zmierzono również za pomocą metody FDS (Frequency Domain Spectroscopy) dla modelu przepustu OIP. Abstract. The paper presents measurements of relaxation phenomena of sludge layer on the paper in the model of transformer oil gap with PDC (Polarization Depolarization Current). The measurements have been taken at 22 0C for various thickness of sludge on a cellulose. The analysis of PDC characteristics showed presence of two relaxation phenomena. For both values of time constants have been estimated. The influence of sludge on the paper surface on the relaxation phenomena has been measured also with FDS (Frequency Domain Spectroscopy) method for a model of OIP bushing. (Influence of sludge on electric processes in paper-oil insulation). Słowa kluczowe: PDC, FDS, model kanału olejowego, relaksacja, osady. Keywords: PDC, FDS, oil gap model, relaxation, deposition. Wstęp Połączenie stałego i ciekłego materiału izolacyjnego np. papieru i oleju często pozwala uzyskać bardzo dobre właściwości elektryczne przy zachowaniu dostat[...]

Odpowiedź dielektryczna papieru aramidowego impregnowanego estrem syntetycznym DOI:10.15199/48.2018.10.37

Czytaj za darmo! »

W transformatorach izolację stało-ciekłą stosuje się od ponad wieku, gdyż połączenie papieru i oleju znacząco podnosi parametr wytrzymałości elektrycznej w porównaniu do materiałów składowych. Jednak znaczącym problemem staje się stosunkowo niska wytrzymałość termiczna izolacji celulozowej. Dlatego coraz częściej stosuje się nowoczesne konstrukcje kompozytowe (rys1.). Przykładem takiego tworzywa sztucznego jest Nomex impregnowany estrem syntetycznym. Nomex wprowadzony został do sprzedaży w 1967 roku przez koncern chemiczny DuPont. Materiał ten należy do rodziny tworzyw sztucznych zwanych poliamidami [1]. Natomiast oleje jako materiały izolacyjne stosowane są od początku rozwoju wysokonapięciowych układów izolacyjnych. Spełniać mogą dwie funkcje: izolacji elektrycznej oraz chłodziwa. Dodatkowe wymagania dotyczące m.in. bezpieczeństwa pożarowego, wysokiej temperatury pracy urządzeń, wytrzymałości elektrycznej, a także ciągle zaostrzane normy środowiskowe sprawiły, że coraz większy procent wykorzystywanych płynów dielektrycznych to oleje syntetyczne. MIDEL 7131 jest syntetycznym olejem transformatorowym na bazie estru, przystosowany do większości typów i zastosowań transformatorów [2]. Rys.1. Przykładowe kompozyty izolacji stało-ciekłych Niniejsza publikacja dotyczy wpływu temperatury i zawilgocenia na parametry relaksacyjne izolacji stało - ciekłej złożonej z Nomexu impregnowanego estrem syntetycznym na podstawie pomiarów metodą FDS (Frequency Domain Spectroscopy) oraz PDC (Polarization Depolarization Current). Obiekt i metodyka W celu przeprowadzenia badań wpływu temperatury i zawilgocenia impregnowanego estrem syntetycznym papieru aramidowego na podstawie pomiarów metodą spektroskopii dielektrycznej (FDS) oraz pomiaru prądów polaryzacji i depolaryzacji (PDC) zbudowano zespół elektrod pomiarowych (rys.2). Pomiędzy elektrodami umieszczano dwa arkusze Nomexu typu 410 o grubości 0,76 mm. Rys.2. Elektrody pomiarowe: projek[...]

Diagnostyka procesów starzenia termicznego przepustów transformatorowych z izolacją stałą

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano zaawansowane metody diagnostyki przepustów transformatorowych. Przedstawiono wyniki modelowania rozkładu temperatury wewnątrz rdzeni przepustów oraz analizę wpływu zestarzenia na odpowiedź dielektryczną modelu przepustu typu RIP, na podstawie analizy charakterystyk FDS i RVM. Starzenie termiczne modelu przepustu RIP powoduje przesunięcie charakterystyk FDS w stronę wyższych częstotliwości, natomiast produkty rozkładu powodują pojawienie się dodatkowej relaksacji widoczniej w zakresie wysokoczęstotliwościowym. Abstract. The paper presents advanced diagnostic methods of transformer bushings. There are given results of temperature distribution modeling inside bushings’ cores and the analysis of ageing influence on dielectric response of RIP type bushing model, based on the FDS and RVM characteristics. Thermal ageing of RIP bushing model causes the shift of FDS curves into higher frequencies, whereas deterioration products lead to appearance of additional relaxation in high frequency range. (Diagnostics of thermal aging of transformer bushings with solid insulation). Słowa kluczowe: relaksacja, FDS, RVM, model przepustu transformatorowego, termowizja Keywords: relaxation, FDS, RVM, transformer bushing, thermovision Wstęp Podyktowana czynnikami ekonomicznymi polityka inwestycyjna spółek dystrybucyjnych powoduje, że obserwuje się wydłużenie czasu eksploatacji transformatorów. W konsekwencji duża część ich populacji pracuje znacznie powyżej 30. lat [1]. Praktyka eksploatacyjna wykazuje, że wymianę przepustów transformatorowych w trakcie standardowych czynności obsługowych przeprowadza się niezmiernie rzadko. Stąd w Polsce jak i również na świecie istnieje duża liczba przepustów użytkowanych również ponad 30 lat. Analiza przyczyn uszkodzeń transformatorów wskazuje, że od 20% do 40% katastrofalnych awarii spowodowanych jest przez przepusty wysokiego napięcia. Najczęściej mają one gwałtowny, eksplozywny charak[...]

Analiza procesów relaksacyjnych w starzonym termicznie przepuście z izolacją stałą

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano pomiary metodą FDS (Frequency Domain Spectroscopy) rdzenia przepustu poddanego długotrwałemu termicznemu starzeniu. Analizę danych pomiarowych przeprowadzono za pomocą zależności Havriliaka-Negamiego. Zaobserwowano, że w zakresie niskich częstotliwości obecny jest jeden zasadniczy proces. Przedstawione w artykule wyniki badań dowodzą konieczności monitorowania wczesnego etapu rozwoju procesów starzeniowych przepustów za pomocą metody FDS. Abstract. The paper presents advanced methods of thermal ageing processes diagnostics of condenser transformer bushings with solid insulation. There was presented dielectric response in the frequency domain of bushing's core, which was subject to long term thermal ageing. The analysis of measurement data was performed with Havriliak-Negami equation. It was observed that in the low frequency range there is one dominant process present. The results presented in the paper show that it is necessary to monitor the early stage of ageing processes development in bushings with FDS (Frequency Domain Spectroscopy) method. (The Analysis Of Relaxation Processes in Thermally Aged Solid Insulation Bushing). Słowa kluczowe: relaksacja dielektryczna, przepust, izolacja, starzenie termiczne. Keywords: Dielectric Relaxation, Bushing, Insulation, Thermally Aged. Wprowadzenie Izolacja stała izolatorów przepustowych wykonana jest z papieru impregnowanego żywicą. Technologie ich wytwarzania są odmianami powszechnie stosowanych metod przy produkcji laminatów, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwości wymaganych dla izolacji wysokonapięciowej. Do wymagań tych m.in. należą: stechiometryczne utwardzenie żywicy, odpowiednia adhezja żywicy do papieru elektroizolacyjnego, brak wolnych przestrzeni, kawern lub fazy ciekłej i lepkosprężystej [1]. Wskutek niekorzystnego oddziaływania pola elektrycznego i czynników zewnętrznych (np. temperatury i wilgoci) izolacja przepustu jest narażona na usz[...]

Odpowedź dielektryczna przepsutu OIP o różnych defektach izolacji

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano wpływ różnego rodzaju defektów izolacji modeli przepustów transformatorowych, jak również rzeczywistych obiektów przepustów typu OIP(Oil Impregnat Paper) . Badania przeprowadzono 20oC metodami: FDS (Frequency Domain Spectroscopy) oraz metodą napięcia schodkowego SVM (Step Voltage Measurement) Analiza charakterystyk FDS wykazała występowanie zależności między ilością defektów a odpowiedzią dielektryczną zarówno w dziedzinie czasu jak częstotliwości. Abstract. The article presents the impact of different types of insulation defects in models of transformer bushings, as well as the actual object type culverts OIP (Oil Impregnation Paper). The study was conducted 20oC methods: FDS (Frequency Domain Spectroscopy) and the voltage stepped SVM method (Step Voltage Measurement) analysis showed the presence of FDS characteristics of the relationship between the number of defects and the dielectric response in both the time and frequency. (Dielectric Response of OIP Bushings with various insulation defects). Słowa kluczowe: przepust, diagnostyka, FDS, SVM. Keywords: bushings, diagnostics, FDS, SVM. Wstęp W Polsce, podobnie jak i w innych krajach Europejskich dużą grupę transformatorów energetycznych stanowią jednostki eksploatowane ponad 30 lat. Doświadczenie pokazuje, że[...]

Nowoczesne metody diagnostyczne wysokonapięciowych przepustów transformatorowych

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano przegląd nowoczesnych metod diagnostycznych transformatorowych przepustów wysokiego napięcia. Główną uwagę skupiono na metodach: termowizyjnej i spektroskopii dielektrycznej FDS. Zaprezentowano badania laboratoryjne i terenowe oraz sposób interpretacji wyników pomiarów. Abstract. This article presents an overview of new diagnostic methods of high voltage transformer bushings. The main attention is focused on the methods: thermovision and dielectric spectroscopy FDS. Presents field and laboratory testing and interpretation of results. (An overview of new diagnostic methods of high voltage transformer bushings) Słowa kluczowe: relaksacja, FDS, Termowizja, RIP, model przepustu transformatorowego Keywords: relaxation, FDS, thermovision, RIP, bushing transformer model Wstęp Przepust to jeden z podstawowych elementów wyposażenia każdego transformatora energetycznego, przez który wyprowadzony jest przewód mocy w sposób zapewniający odizolowanie od powierzchni kadzi. Na świecie obserwowana jest obecnie tendencja do przedłużania czasu eksploatacji transformatorów ponad projektowany okres życia. Z badań eksploatacyjnych wynika, że dla takich jednostek jedną z głównych przyczyn awarii są przepusty transformatorowe. W krajach europejskich, w tym również w Polsce procentowy udział awarii wywołanych uszkodzeniem przepustów kształtuje się na poziomie 40% [1]. Awarie przepustów spowodowane są głównie przez uszkodzenie izolacji wewnętrznej, oraz z powodu uszkodzenia osłony porcelanowej lub dehermetyzacji. Trzema głównymi przyczynami uszkodzenia izolacji rdzenia są [2]: - mechanizm elektryczny (bardzo krótki czas akceleracji rzędu ms); - mechanizm termiczny (czas rzędu godzin); - mechanizm starzeniowy (miesiące - lata). W wyniku działania mechanizmu starzeniowego najczęściej następuje termiczny rozkład laminatu papierowo-żywicznego w przepuście z izolacją stałą, w przypadku izolacji papierowo-ol[...]

Odpowiedź dielektryczna przepustów RBP z różnymi defektami izolacji

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano wpływ różnego rodzaju defektów izolacji na odpowiedź dielektryczną modeli przepustów transformatorowych RBP, jak również eksploatowanych obiektów. Przeanalizowana została odpowiedź dielektryczna izolacji zdegradowanej zarówno termiczne jak i mechanicznie. Badania przeprowadzono w różniej temperaturze metodami: FDS (Frequency Domain Spectroscopy) oraz metodą napięcia schodkowego SVM (Step Voltage Measurement) Analiza charakterystyk FDS wykazała występowanie zależności między ilością defektów a odpowiedzią dielektryczną zarówno w dziedzinie czasu jak częstotliwości. Abstract. The article presents the impact of different types of insulation defects in models of transformer bushings, as well as the actual object type RBP (stands for Resin Bonded Paper) culverts. The dielectric response was analyzed degraded both thermal insulation and mechanically. We presented measurements of relaxation phenomena in isolation transformer bushing model type RBP. The study was conducted at a temperature different methods: FDS (Frequency Domain Spectroscopy) and the voltage stepped SVM method (Step Voltage Measurement) analysis showed the presence of FDS characteristics of the relationship between the number of defects and the dielectric response in both the time and frequency. (Dielectric response of transformer bushings RBP with different insulation defects). Słowa kluczowe: przepust, diagnostyka, FDS, SVM. Keywords: bushings, diagnostics, FDS, SVM. Wstęp W Polsce, podobni[...]

Analiza stanu technicznego przepustów w stanie przed awaryjnym DOI:10.15199/48.2016.10.42

Czytaj za darmo! »

Badania diagnostyczne wykonano na przepustach typu OIP oraz RBP ze sztucznie wytwarzanymi defektami w izolacji. Zasymulowano przypadki zanieczyszczenia oraz wycieku oleju. Podczas długoterminowych testów monitorowano takie parametry izolacji jak: pojemność elektryczną, współczynnik strat dielektrycznych oraz wyładowania niezupełne. Po badaniach napięciowych przeprowadzona inspekcję wewnętrzną poprzez pocięcie i oddzielenie poszczególnych warstw izolacyjnych. Abstract. Comparative diagnostic tests were performed in the laboratory on oil-impregnated paper and resin-bonded paper bushings. The bushings have undergone long-term AC tests and insulation capacitance, dissipation factor and partial discharge were continuously monitored. After the tests, the bushing was opened and the capacitive layers were inspected individually. The results are presented in the paper. (Analysis of the technical condition of bushings in the pre-emergency). Słowa kluczowe: przepusty transformatorowe, monitoring, pojemność, współczynnik strat dielektrycznych Keywords: transformer bushing, monitoring, capacitance, dissipation factor. Wstęp Uszkodzenia przepustów to jedne z podstawowych przyczyn uszkodzeń transformatorów energetycznych z udziałem około 14% w głównych awariach transformatorów. Ponad to poziom ten niezależny jest od rodzaju izolacji przepustu i jest podobny dla izolacji z papieru powlekanego żywicą (RBP), papieru impregnowanego żywicą (RIP) lub papierowo-olejowej (OIP) [1]. Jeżeli powyższą analizę ograniczymy do transformatorów o napięciu znamionowym U≥100kV, wyprodukowanych po 1980 roku to spośród 342 awarii w ponad 18% przyczyna była związana z przepustami (rys.1). Rys.1. Analiza przyczyn awaryjności 342 transformatorów wyprodukowanych po 1980 (U≥100kV) wg źródła [1] Bazując na praktycznym doświadczeniu do głównych przyczyn powstawania awarii można zaliczyć: wyciek oleju 80%, elektryczna lub termiczna degradacja izolacji 13% i usz[...]

 Strona 1