Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Wit Derkowski"

Monolityczny, lekki strop żebrowy, sprężony cięgnami bez przyczepności


  Stropy kablobetonowe swą coraz większą popularność zawdzięczają w dużej mierze prostocie kształtowania, co odgrywa istotną rolę w przypadku złożonego obrysu płyty czy nieregularnej siatki słupów. Umiejętne wprowadzanie sił podłużnych w elementy konstrukcyjne na etapie ich realizacji może przynieść niebagatelne korzyści. Sprężenie umożliwia projektantowi znaczne ograniczenie ugięć i zarysowań konstrukcji, a także wpływanie na rozkład sił wewnętrznych w konstrukcji, co przekłada się na optymalizację przekroju. Całkowita eliminacja lub znaczne ograniczenie elementów belkowych wysuniętych poniżej dolnej powierzchni stropu ma wpływ na względy funkcjonalne pomieszczeń szczególnie w budynkach użyteczności publicznej, gdzie konstrukcja powinna zapewniać swobodę kształtowania przestrzeni użytkowej bez dodatkowych ograniczeń. Ponadto brak przeszkód umożliwia łatwe prowadzenie instalacji między stropem a sufitem podwieszonym, co zmniejsza wysokości kondygnacji [1]. Zastosowanie sprężenia umożliwia redukcję wysokości przekroju, a co za tym idzie znaczne ograniczenie zużycia materiałów (betonu do 20%, a stali zbrojeniowej nawet do 60%). Przy kształtowaniu stropów o dużych wymiarach rzutów poszukuje się takich rozwiązań konstrukcyjnych, które pozwolą na wyeliminowanie dylatowania konstrukcji. Istotnym problemem są bowiem niekorzystne efekty zjawisk termiczno- -skurczowych zachodzących w pierwszym etapie twardnienia betonu. Bardzo pomocne okazuje się wówczas zastosowanie wstępnego sprężenia cięgnami bez przyczepności, realizowanego już nawet po 12 h od zabetonowania konstrukcji. Zabieg ten powoduje wprowadzenie niewielkich napręż[...]

Badania zespolenia między prefabrykowaną płytą kanałową a nadbetonem DOI:10.15199/33.2016.09.42


  W stropach zespolonych, wykonywanych z płyt kanałowych z nadbetonem konstrukcyjnym, nie stosuje się zbrojenia zszywającego w złączu.Wtakich konstrukcjach przygotowanie powierzchni górnej prefabrykatu ma zasadniczy wpływ na nośność styku na ścinanie. W normach nie ma zgodności co do zasad przyjmowania parametrów obliczeniowych zespolenia. W artykule przedstawiono własne badania doświadczalne określające współczynnik adhezji c oraz współczynnik tarcia μ strunobetonowych płyt kanałowych powszechnie stosowanych w Polsce.Wykazały one, że stosowany przy produkcji prefabrykatów proces podłużnego, maszynowego rowkowania ich powierzchni górnej, z uwagi na dość płytki profil bruzd, pozwala na zakwalifikowanie powierzchni styku wg EC2 jedynie jako "gładkiej". Przyjęcie lepszych parametrów zespolenia powinno być każdorazowo poprzedzone analizą szorstkości powierzchni styku w danym typie elementu. Słowa kluczowe: badania, nadbeton, płyty kanałowe, stropy, zespolenie.1) Politechnika Krakowska,Wydział Inżynierii Lądowej; derkowski@pk.edu.pl Streszczenie. W stropach zespolonych, wykonywanych z płyt kanałowych z nadbetonem konstrukcyjnym, nie stosuje się zbrojenia zszywającego w złączu.Wtakich konstrukcjach przygotowanie powierzchni górnej prefabrykatu ma zasadniczy wpływ na nośność styku na ścinanie. W normach nie ma zgodności co do zasad przyjmowania parametrów obliczeniowych zespolenia. W artykule przedstawiono własne badania doświadczalne określające współczynnik adhezji c oraz współczynnik tarcia μ strunobetonowych płyt kanałowych powszechnie stosowanych w Polsce.Wykazały one, że stosowany przy produkcji prefabrykatów proces podłużnego, maszynowego rowkowania ich powierzchni górnej, z uwagi na dość płytki profil bruzd, pozwala na zakwalifikowanie powierzchni styku wg EC2 jedynie jako "gładkiej". Przyjęcie lepszych parametrów zespolenia powinno być każdorazowo poprzedzone analizą szorstkości powierzchni styku w danym typie ele[...]

Ściany prefabrykowane we współczesnym budownictwie europejskim

Czytaj za darmo! »

Elementy ścian nośnych są w stanie przenosić wszystkie obciążenia pionowe przekazywane przez elementy ścian znajdujące się powyżej oraz stropy poszczególnych kondygnacji (fotografia 1). Zewnętrzne ściany nośne najczęściej wykonywane są jako warstwowe, składające się z warstwy konstrukcyjnej znajdującej się od wewnątrz budynku, przenoszącej całość obciążeń, warstwy izolacyjnej oraz warst[...]

Prefabrykacja pokonuje bariery wysokości

Czytaj za darmo! »

Wartykule przedstawimy przykłady wysokiego budownictwa prefabrykowanego omawiane podczas międzynarodowego seminarium na Politechnice Krakowskiej, które odbyło się w ubiegłym roku przy okazji zebrania Komisji fib "Prefabrykacja" (autorzy jako członkowie tej Komisji byli organizatorami obu wydarzeń). Ranga prefabrykacji w budownictwie europejskim stale rośnie. W tej technologii wznoszone [...]

Połączenia typu belka – słup w konstrukcjach prefabrykowanych

Czytaj za darmo! »

Kształtowanie i wymiarowanie połączeń jest jednym z najistotniejszych zagadnień w projektowaniu konstrukcji prefabrykowanych. Podstawową rolą połączeń jest zapewnienie współpracy między elementami prefabrykowanymi przez odpowiednie przekazywanie obciążeń między nimi. Połączenia elementów konstrukcyjnych muszą spełniać wiele wymagań projektowych, przy czym dla poszczególnych rodzajów połączeń za decydujące mogą być uznane różne kryteria ["PCI Design Handbook: Precast and Prestressed Concrete", 7th Edition, 2007]. Najważniejsze wymagania projektowe to: ● nośność - połączenie musi być w stanie, w projektowanym okresie trwałości, przekazywać między łączonymi elementami wszystkie obciążenia, na które zostało zaprojektowane; ● ciągliwość - złączemusi być zdolne [...]

Konferencja AMCM 2011

Czytaj za darmo! »

13 - 15 czerwca br. odbyła się w Krakowie 7. Międzynarodowa Konferencja "AnalyticalModels and New Concepts in Concrete and Masonry Structures" (AMCM 2011). Jej organizatorami byli: Sekcja Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Polska Grupa fib ("federation international du beton"), Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej, we współpracy z Polskimi Grupami IIFC (The International Institute for FRP in Construction) i IABSE (The International Association for Bridge and Structural Engineering), Polskim Związkiem Inżynierów i Techni[...]

Zespolenie w sprężonych stropach gęstożebrowych z belkami bez zbrojenia poprzecznego


  Beton sprężony sukces zawdzięcza przede wszystkim czynnikomtechnicznymi ekonomicznym, będącymodpowiedzią na wymaganiawspółczesnego rynku i standardów użytkowania. Konstrukcje sprężone zarówno kablobetonowe, jak i strunobetonowe, najczęściej kojarzone z obiektami mostowymi, znalazły również zastosowanie w budownictwie kubaturowym, gdzie umożliwiają kształtowanie stropów dużych rozpiętości, dających pełną swobodę projektowania powierzchni użytkowej. Dzięki sprężeniu można osiągnąć redukcję przekroju, sięgającą nawet 20 - 30%, co pociąga za sobą oszczędności materiałów (betonu ok. 20%, stali zbrojeniowej - do 60%). Minimalizacja ciężaru własnego konstrukcji generuje również oszczędności przy ewentualnym wzmacnianiu słabych gruntów budowlanych, a także redukcję kosztów okładzin elewacyjnych, czy zmniejszenie długości ciągów instalacyjnych. Stropy wykonywane przy użyciu prefabrykowanych elementówstrunobetonowych dają jeszcze jedną, dodatkową korzyść - znaczne skrócenie procesu budowy obiektu. Aspekt ten został szczególnie wyeksponowany w stropach realizowanych ze strunobetonowych płyt kanałowych (Spiroll/HC). Elementy te dająmożliwość osiągnięcia rozpiętości stropu nawet do 20 m i nie wymagają podpór tymczasowych ani szalowania. Technologia betonu sprężonego znalazła również zastosowanie w budowiemniejszych obiektów użyteczności publicznej lubmieszkalnych.Wkrajach Europy Zachodniej szczególnie prężnie rozwinęły się systemy gęstożebrowych stropów belkowo-pustakowych, w których belki są elementami strunobetonowymi. Te technologie znacznie upraszczają proces budowlany, ponieważ nie wymagają angażowania ciężkiego sprzętu budowlanego - wszystkie elementy, z uwagi na ich mały ciężar, są bardzo łatwe do transportu i montażu. Gęstożebrowe stropy na prefabrykowanych belkach sprężonych mogą osiągać rozpiętości do 11 m, co w połączeniu ze stosunkowo niską wysokością przekroju, 14 ÷ 30 cm, stanowi ich główny atut. Dzię[...]

Kompleksowe badania stropów gęstożebrowych na belkach strunobetonowych


  Norma PN-EN 15037 [1][2] wprowadza pojęcie belkowo- -pustakowego systemu stropowego. W artykule zaprezentujemy kompleksowe badania stropu gęstożebrowego, wykonywanego na belkach sprężonych z wykorzystaniem lekkich, niekonstrukcyjnych pustaków wypełniających. Technologia wykonania prefabrykowanych, strunobetonowych belek stropowych, o przekroju poprzecznymw kształcie odwróconej litery T, uniemożliwia umieszczenie w nich zbrojenia poprzecznego, czy zbrojenia zszywającego z nadbetonem układanymna budowie. Jedyne zbrojenie tych elementów stanowią dwa lub trzy sploty ze stali sprężającej, średnicy ok. 12,5mm(Y1860 S7).Wcelu zwiększenia nośności na ścinanie podłużne między belką stropową a nadbetonem, powierzchnia górna środnika ukształtowana została w postaci fali o przebiegu sinusoidalnym. W systemie, jako elementy wypełniające, przewidziano lekkie pustaki keramzytobetonowe wysokości 200mmi szerokości 540mm.Monolityzację stropu zapewnia warstwa betonu uzupełniającego grubości 4 cm, wykonanego z betonu klasy wytrzymałości nie mniejszej niż C20/25. W omawianym systemie stropowym tradycyjnie stosowanewstropach gęstożebrowych żebra rozdzielcze, zabezpieczające przed klawiszowaniem belek stropowych, zastąpione zostały odpowiednimzbrojeniemukładanymwnadbetonie, w strefie środka rozpiętości płyty. Przygotowanie elementów badawczych Ze względu na trudności w transportowaniu elementów stropowych o dużej rozpiętości i chęć zagwarantowania jednakowych parametrów betonu uzupełniającego oraz warunków jego dojrzewania zdecydowano o wykonaniu wszystkich elementów do badań w Laboratorium Badawczym Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej, posiadającym akredytację PCA. Producent dostarczył jedynie odpowiednio etykietowane belki stropowe oraz pustaki wypełniające. W trakcie wykonywania belek strunobetonowych, oprócz standardowo pobieranych przez zakład prefabrykacji próbek betonu, wykonano także z tego [...]

Czy i jak projektować budynki zabezpieczone przed katastrofą postępującą?


  Projektowanie konstrukcji budowlanych wykonuje się w oparciu o odpowiednie, określone w normach, kombinacje obciążeń stałych i zmiennych.Niestetywplanowanymokresie użytkowania konstrukcji, poza obciążeniami przewidywalnymi, mogą wystąpić również oddziaływania wyjątkowe, takie jak np. uderzenia pojazdów, wybuchy gazu czy ataki terrorystyczne. Nieprzewidywalność tego typu obciążeń objawia się tym, że nie można określić ich rodzaju, wielkości ani częstotliwości występowania. Dlatego konstrukcji budowlanej nie da się w pełni zabezpieczyć przed wszystkimi oddziaływaniami, jakie mogą wystąpić, należy jednak tak ją zaprojektować, aby z odpowiednio przyjętympoziomemprawdopodobieństwa obiekt nie uległ zniszczeniu w stopniu dysproporcjonalnie dużym w stosunku do przyczyny. Zjawisko rozprzestrzeniania się zniszczenia lokalnego na całą konstrukcję nosi nazwę katastrofy postępującej i najczęściej zachodzi w obiektach odznaczających się niewielką ciągłością konstrukcyjną oraz niskimpoziomemzdolności do redystrybucji sił wewnętrznych. Za początki zainteresowania tą tematyką przyjmuje się drugą połowę XX w., kiedy miała miejsce jedna z najbardziej znanych katastrof utożsamianych z katastrofą postępującą, tj. zawalenie się fragmentu 22-piętrowego wieżowca Ronan Point we wschodniej części Londynu (fotografia). W wyniku wybuchu kuchenki gazowej na 18. piętrze wieżowca, prefabrykowane ściany nośne i ściany osłonowe naroża budynku zostały wysadzone, co w efekcie doprowadziło do zawalenia się najpierw pięter znajdujących się powyżej, a potem poniżej miejsca wybuchu. Tragedia ta zapoczątkowała prace nad określeniemwymagań normowych, które uchroniłyby budynki przed tego typu katastrofą. Efektem tych prac są zapisy znajdujące się wszeregu norm,m.in.w PN-EN 1991-1-7; PN-EN 1992-1-1 i PN-B-03264, które nie zawsze są ze sobą spójne. Wydarzenia z 11 września 2001 r. z Nowego Jorku, gdzie miał miejsce atak terrorystyczny na bliźniacze w[...]

Stropy betonowe DOI:10.15199/33.2016.04.30


  Obecnie stropy zarówno w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, jak i przemysłowym, najczęściej wykonywane są jako konstrukcje z betonu zbrojonego. Na polskim rynku istnieje bardzo bogata gama rozwiązań konstrukcyjnych płyt stropowych i stropodachowych, która umożliwia optymalne dostosowanie projektu do wymagań inwestorskich. Zalecana grubość płyty stropowej związana jest z jej rozpiętością i wartością obciążenia. Zgodnie z wytycznymi normy EC2 [6] jako płytę stropową można traktować element, którego minimalny wymiar w planie jest nie mniejszy niż pięciokrotna wysokość przekroju. Jeżeli w płycie miałoby być stosowane zbrojenie na ścinanie przy przebiciu, to wymagana grubość powinna wynosić co najmniej 200 mm. W rzeczywistości, optymalna smukłość stropu - rozumiana jako proporcja rozpiętości do wysokości użytecznej przekroju - zależy od warunków podparcia i stopnia zbrojenia elementu. Obecnie płyty żelbetowe mają najczęściej grubość 120 - 400 mm. Zalecane ogólne wytyczne dotyczące smukłości stropów betonowych, podawane w literaturze, zestawiono w tabeli 1. Przy doborze wysokości płyty stropowej należy dodatkowo pamiętać o dochowaniu warunków prawidłowego otulenia zbrojenia, zapewnienia warunków izolacyjności akustycznej oraz przepisów przeciwpożarowych. Stropy monolityczne W tradycyjnie wykonywanych stropach żelbetowych beton pełni funkcję nośną głównie w strefie ściskanej, natomiast w strefie rozciąganej wykorzystywany jest jedynie jako otulenie zbrojenia zapewniające ochronę antykorozyjną i przeciwpożarową oraz przyczepność prętów zbrojeniowych do pozostałej części przekroju. Beton znajdujący się w okolicach środka wysokości płyty stropowej stanowi przede wszystkim dodatkowe obciążenie, ale również wpływa pozytywnie na pracę stropu, zwiększając jego sztywność. Z powodu chęci ograniczenia ciężaru własnego stropów, a przez to zwiększenia ich zdolności do przenoszenia obciążeń użytkowych, w p[...]

 Strona 1  Następna strona »