Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Emil KRÓL"

Nowoczesne maszyny elektryczne z magnesami trwałymi

Czytaj za darmo! »

Maszyny z magnesami trwałymi są znane już od ponad 150 lat. Początkowo były to głównie silniki prądu stałego z niskoenergetycznymi magnesami trwałymi ze stali twardych, później z magnesami alnico i ferrytowymi. Były to maszyny małej mocy, na ogół komutatorowe, prądu stałego. Pojawienie się na rynku magnesów trwałych z domieszkami ziem rzadkich: SmCo w latach 70. i NdFeB w latach 80. oraz sz[...]

Modern electric machines with permanent magnets

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy prądnic i silników z magnesami trwałymi. Wpierw omówiono dwie odmiany konstrukcyjne prądnic synchronicznych z magnesami, różniące się znacząco charakterystykami zewnętrznymi. Następnie przedstawiono w skrócie różne odmiany silników z magnesami trwałymi. Omówiono tzw. silniki z magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim (LSPMSM), których wirniki posiadają klatki rozruchowe zapewni[...]

Zastosowania trakcyjne nowoczesnych silników z magnesami trwałymi

Czytaj za darmo! »

Maszyny elektryczne z magnesami trwałymi umieszczonymi na wirniku mają najwyższą sprawność energetyczną ze wszystkich znanych i stosowanych rodzajów maszyn elektrycznych porównywalnej wielkości, mają także największą gęstość mocy. Maszyny tego typu stosowane są jako prądnice w małych elektrowniach wiatrowych i wodnych i jako silniki, głównie w napędach różnego typu pojazdów. W artykule omówiono silniki wzbudzane magnesami trwałymi zaprojektowane i produkowane przez Komel z przeznaczeniem do lokomotywy kopalnianej, pojazdów elektrycznych i motolotni. Abstract. Permanent magnets electrical machines have the highest energy efficiency of all types electrical machines and the highest power density of unit volume. In the article permanent magnet motors designed and manufactured by Komel ar[...]

Projekt silnika tarczowego z magnesami trwałymi

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono projekt oraz obliczenia obwodu elektromagnetycznego silnika tarczowego z magnesami trwałymi, którego obwód elektromagnetyczny składa się z dwóch zewnętrznych stojanów oraz wewnętrznego wirnika. Taka konstrukcja silnika tarczowego cechuje się efektywnym wykorzystaniem objętości maszyny, a tym samym wysokim współczynnikiem gęstości mocy. W artykule przedstawiono wyniki analitycznych obliczeń obwodowych silnika oraz wyniki trójwymiarowych polowych obliczeń magnetostatycznych oraz obliczeń dla pracy silnikowej. Ponadto zbadano wpływ geometrii obwodu elektromagnetycznego na wybrane parametry silnika, między innymi wpływ kształtu magnesów trwałych na moment zaczepowy maszyny. Abstract. This article presents a project and calculations of electromagnetic circuit in axial flux permanent magnet motor with two outer stators and inner rotor. It is an axial flux motor which is characterized by efficient use of the machine volume, and thus a high ratio of the power density. The analytical circuit calculations have been overwritten and the results of three-dimensional magnetostatic field calculations as well as the results for motor work have been presented. Furthermore, the influence of the electromagnetic circuit geometry on the selected motor parameters has been studied, e.g. influence of the shape of permanent magnets on the cogging torque has been investigated (Design of a disc motor with permanent magnets). Słowa kluczowe: maszyny elektryczne, silniki tarczowe, silniki z magnesami trwałymi. Keywords: electrical machines, axial flux motors, permanent magnet motors. Wprowadzenie Istnieje szereg różnego rodzaju zastosowań, w których gabaryty silnika elektrycznego są bardzo istotnym kryterium. Jako przykład można wymienić tu między innymi napędy pojazdów elektrycznych, napędy wind oraz maszyn wyciągowych, w których przestrzeń do zabudowy silnika jest w znaczący sposób ograniczona. W związku z tym, na konstruktorach maszyn e[...]

Silniki tarczowe z magnesami trwałymi jako napęd pojazdów wolnobieżnych - przegląd rozwiązań konstrukcyjnych

Czytaj za darmo! »

Silniki elektryczne coraz częściej znajdują zastosowanie jako napęd pojazdów samochodowych oraz statków powietrznych takich jak paralotnie, motolotnie czy samoloty bezzałogowe. Poszukując rozwiązania maszyny elektrycznej charakteryzującej się jak największym momentem z jednostki masy pod uwagę wzięto silniki tarczowe z magnesami trwałymi. W artykule przedstawiono wybrane konstrukcje silników tarczowych, które zdaniem autorów mogłyby znaleźć zastosowanie jako napęd wolnobieżnych pojazdów samochodowych, bądź statków powietrznych. Abstract. Electrical motors are increasingly being used as a drive motor vehicles and aircraft such as gliders, powered gliders and unmanned aircraft. Looking for a solution of the electrical machine characterized as the biggest moment of the unit weight were taken into account disc motors with permanent magnets. The article present selected construction of axial flux motors which could be used as drive motor vehicles or aircraft. Axial Flux Permanent Magnet Motors as drive slow moving vehicles - review of construction Słowa kluczowe: maszyny elektryczne, silniki tarczowe, silniki z magnesami trwałymi, bezpośredni napęd pojazdów. Keywords: electrical machines, axial flux motors, permanent magnet motors, direct drive vehicles. Wstęp Poszukując rozwiązania maszyny elektrycznej o minimalnej masie przy założonych parametrach należy wziąć pod uwagę silniki tarczowe. Istotną zaletą tego typu maszyn jest ograniczona długość osiowa, która decyduje o możliwości stosowania tych silników w pojazdach samochodowych oraz statkach powietrznych. Silniki elektryczne stanowiące napęd pojazdów drogowych lub szynowych powinny charakteryzować się jak największym momentem z jednostki masy lub jak największą mocą z jednostki objętości. Minimalizacja masy silnika elektrycznego jest istotna, gdyż wpływa to na masę pojazdu i na energię zużywaną na ruch pojazdu. Problem masy silnika jest jeszcze bardziej istotny w statkach powietrznych [...]

Gearless low-speed PMSM drive with estimator of perturbed rotor position angle DOI:10.15199/48.2018.06.20

Czytaj za darmo! »

In recent years permanent magnet motors are used more and more often in industrial applications. Even though these motors are more expensive, they are applied on account of such favourable features as higher efficiency, high overload capacity and possibility of obtaining significant torque at standstill [1,2]. In the range of medium- and high-power motors we encounter mostly permanent magnet synchronous motors (PMSM) characterized by sinusoidal emf. In order to control these motors properly, information on instantaneous rotor position relative to stator winding is required. This may be obtained by position measurement achieved with the help of encoder or by estimation of this position on the basis of other measured motor values [3]. The spectrum of PMSM applications is uncommonly extensive. These machines are used as generators in wind power plants [4] and hydropower plants, main and auxiliary drives in electric vehicles [5, 6, 7], locomotives, trams [8], ships [9]. The low-speed drives are among some very specific applications. In order to obtain relatively low mechanical speed, mechanical transmissions are usually used. The gear causes a decrease in the total efficiency of the drive, generates additional noise and may also constitute an extra source of failures [10]. It must be noted that induction cage motors with large numbers of pole pairs are characterized by low coefficient of power density (specific power). The existing gap is slowly bridged by permanent magnet synchronous motors [11]. Low-speed PMSMs are characterized by high number of pole pairs as well as feasible low rated frequency. Since they are supplied from frequency converters, this fact does not create any problem. We must emphasize another advantage exhibited by low-speed drives, i.e. decrease in the noise level; this is due to smaller number of rotating elements (gearless) as well as low speed of the drive. The issues related to drive systems, includi[...]

 Strona 1