Wyniki 1-10 spośród 23 dla zapytania: authorDesc:"Piotr PRZYBYŁEK"

Wpływ stopnia zestarzenia papieru i oleju na wiarygodność oceny zawilgocenia izolacji celulozowej transformatora uzyskanej przy użyciu fizykochemicznych metod pośrednich

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano fizykochemiczne metody pośrednie umożliwiające wyznaczenie zawartości wody w izolacji celulozowej transformatora. Na podstawie badań oceniono wiarygodność fizykochemicznych metod pośrednich w aspekcie wyznaczania zawilgocenia izolacji papierowo-olejowej o różnym stopniu zestarzenia. Abstract. In the article indirect physicochemical methods enabling determination of water cont[...]

Wpływ stopnia zestarzenia papieru i oleju na wiarygodność oceny zawilgocenia izolacji celulozowej transformatora uzyskanej przy użyciu fizykochemicznych metod pośrednich

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano fizykochemiczne metody pośrednie umożliwiające wyznaczenie zawartości wody w izolacji celulozowej transformatora. Na podstawie badań oceniono wiarygodność fizykochemicznych metod pośrednich w aspekcie wyznaczania zawilgocenia izolacji papierowo-olejowej o różnym stopniu zestarzenia. Abstract. In the article indirect physicochemical methods enabling determination of water cont[...]

Badania temperatury inicjacji efektu bąbelkowania w izolacji papier-olej

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy zjawiska bąbelkowania w izolacji papier-olej. Celem przeprowadzonych badań było potwierdzenie, że efekt bąbelkowania powiązany jest z wydzielaniem pary wodnej z izolacji papierowej. Ponadto wyznaczono temperaturę inicjacji efektu bąbelkowania w zależności od zawilgocenia i stopnia polimeryzacji celulozy oraz zawartości gazów w oleju. Abstract. The paper concerns the issue of bubble effect in oil-paper insulation. The aim of the conducted research was to prove, that the bubble effect is related with water vapor releasing from paper insulation. Moreover, the temperature of bubble effect initiation was determined depending on water content in paper, degree of polymerization of cellulose and gas content in oil. (Investigations of the temperature of bubble effect initiation in oil-paper insulation). Słowa kluczowe: efekt bąbelkowania, izolacja papier-olej. Keywords: bubble effect, oil-paper insulation. Wstęp Efekt bąbelkowania (z ang. bubble effect) należy rozumieć jako wydzielanie pęcherzyków gazu z izolacji celulozowej (rys. 1.). Problem ten dotyczy urządzeń o izolacji celulozowej syconej olejem, przede wszystkim transformatorów. Bubble effect może doprowadzić do niebezpiecznego wzrostu ciśnienia w kadzi transformatora. Konsekwencją tego może być wytłoczenie oleju przez nieszczelności, odsłonięcie izolacji, intensywne wyładowania powierzchniowe, a w rezultacie pożar i eksplozja. Rys.1. Efekt bąbelkowania - wydzielanie się pęcherzyków gazu z papieru nawojowego zanurzonego w oleju Efekt bąbelkowania występuje po przekroczeniu temperatury krytycznej izolacji celulozowej. Temperatura izolacji transformatora w głównej mierze zależy od obciążenia jednostki oraz wydajności systemu chłodzenia, temperatury otoczenia, a także w pewnym stopniu od strat dielektrycznych [1]. Na podstawie danych literaturowych [2,3,4,5] i własnych doświadczeń [6], podano czynniki, które mogą wpływać na temperaturę krytyczną inicjacji bubble eff[...]

Rozpuszczalność wody w cieczach izolacyjnych w aspekcie badania ich zawilgocenia przy użyciu sondy pojemnościowej

Czytaj za darmo! »

Omówiono zagadnienia związane z obecnością wody w cieczach izolacyjnych. Główny nacisk położono na rozpuszczalność wody w tych cieczach. Przedstawiono metodę oceny zawilgocenia cieczy izolacyjnych za pomocą sondy pojemnościowej. Opisano zasadę jej działania. Przedstawiono metodę wyznaczania współczynników charakterystycznych dla danej cieczy izolacyjnej, za pomocą których możliwe jest obliczenie rozpuszczalności wody. Przedstawiono wyniki badań rozpuszczalności wody w oleju mineralnym i estrze syntetycznym. Abstract. The issues related to the presence of water in insulating liquids were discussed. The main emphasis was on the solubility of water in these liquids. A method to evaluate their moisture using capacitive probe was presented. The principle of the probe was described. The author discussed a method of determining the specific coefficients of insulating liquids by which it is possible to calculate the water solubility. The investigations results of water solubility in mineral oil and synthetic ester were presented. (Water solubility in insulating liquids in aspect of moisture investigation using capacitive probe). Słowa kluczowe: rozpuszczalność wody, sonda pojemnościowa, olej mineralny, ester syntetyczny. Keywords: water solubility, capacitive probe, mineral oil, synthetic ester. Wprowadzenie Diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych opiera się między innymi na badaniu właściwości fizykochemicznych cieczy izolacyjnych. Jedną z najważniejszych właściwości dielektryków ciekłych jest ich zawilgocenie. Woda w dielektryku ciekłym może występować w różnych formach, w zależności od jego temperatury oraz poziomu zawilgocenia, co zostało opisane między innymi w publikacjach [1-3]. Woda, w zależności od formy występowania w dielektryku ciekłym, może stwarzać różnorakie zagrożenia dla układu izolacyjnego. W cieczy izolacyjnej zawsze występuje pewna ilość wody w formie rozpuszczonej. Wraz ze wzrostem zawartości wody w cieczy izolacyjne[...]

Ekstrakcja wody z elektroizolacyjnych materiałów włóknistych do metanolu DOI:10.12915/pe.2014.10.05

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań czasu ekstrakcji wody z elektroizolacyjnych materiałów włóknistych do metanolu. Badania zostały przeprowadzone w aspekcie wykorzystania pośredniej metody spektrofotometrycznej do pomiaru zawartości wody w elektroizolacyjnych materiałach włóknistych oraz suszenia układów izolacyjnych wykonanych z tych materiałów. Badanymi obiektami były próbki materiałów celulozowych o różnej grubości oraz papier aramidowy. Abstract. In the article the investigation results of water extraction time from electro-insulating fibrous materials to methanol were presented. The research were conducted in aspect of using indirect spectrophotometric method for measurement of water content in electro-insulating fibrous materials and drying of insulation system made of these materials. Investigated objects were cellulosic materials with different thickness and aramid paper. (Water extraction from electro-insulating fibrous materials to methanol). Słowa kluczowe: pomiar zawartości wody, suszenie izolacji, pośrednia metoda spektrofotometryczna, ekstrakcja wody do metanolu. Keywords: measurement of water content, insulation drying, indirect spectrophotometric method, water extraction to methanol. doi:10.12915/pe.2014.10.05 Wprowadzenie Proces zawilgacania układów izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych stanowi poważny problem eksploatacyjny, szczególnie istotny w przypadku transformatorów energetycznych. Wysoki poziom zawilgocenia izolacji stanowi poważne zagrożenie awarią szczególnie w sytuacji potrzeby zwiększenia obciążenia jednostki do mocy znamionowej lub konieczności okresowego jej przeciążenia. W wyniku wysokiego poziomu zawilgocenia dochodzi do przyspieszonego procesu depolimeryzacji celulozy, czego konsekwencją jest spadek jej wytrzymałości mechanicznej [1, 2]. Wytrzymałość ta jest istotna w przypadku wystąpienia przepięć, które mogą doprowadzić do odkształceń uzwojeń i do zerwania kruchej celulozy [1]. Innymi na[...]

Rozpuszczalność wody w estrze syntetycznym oraz mieszaninie estru z olejem mineralnym w aspekcie suszenia izolacji celulozowej DOI:10.15199/48.2016.10.22

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono problematykę rozpuszczalności wody w estrze syntetycznym w aspekcie suszenia izolacji celulozowej transformatora. Zwrócono uwagę na bardzo duże, w stosunku do innych cieczy elektroizolacyjnych, graniczne nasycenie estru syntetycznego wodą. Na podstawie wyników badań, opisanego w artykule eksperymentu, wykazano możliwość zastosowania estru syntetycznego do efektywnego suszenia izolacji celulozowej. Abstract. The article concerns the water solubility in synthetic ester in aspect of drying of transformer's cellulose insulation. In particular, attention was drawn to the very high water saturation limit of the synthetic ester compared to the other electro-insulating liquids. It was concluded, on the basis of experiment results, that synthetic ester can be used for efficient drying of transformer's cellulose insulation. (Water solubility in synthetic ester and mixture of ester with mineral oil in aspect of cellulose insulation drying). Słowa kluczowe: ester syntetyczny, graniczne nasycenie estru wodą, suszenie izolacji celulozowej, transformator energetyczny. Keywords: synthetic ester, water saturation limit of ester, drying of cellulose insulation, power transformer. Wstęp W ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem cieszą się ciecze alternatywne w odniesieniu do oleju mineralnego, do których zaliczyć należy przede wszystkim estry naturalne i syntetyczne. Ciecze te znajdują coraz częściej zastosowanie w transformatorach dystrybucyjnych WN/SN, SN/SN i SN/nN [1]. Sporadycznie ciecze te wykorzystuje się również w transformatorach najwyższych napięć [2, 3]. Rosnącą popularność estrów należy wiązać przede wszystkim z tym, że charakteryzują się one wysoką temperaturą zapłonu par i wysoką temperaturą palenia. Wartości te są znacznie wyższe niż w przypadku oleju mineralnego [3-5]. Z tego właśnie względu estry chętnie są wybierane do transformatorów mających pracować w miejscach, gdzie pożar jest szczególni[...]

Analiza gazów rozpuszczonych w oleju - badania międzylaboratoryjne

Czytaj za darmo! »

W artykule poruszono problematykę wiarygodności wyników otrzymywanych z analizy gazów rozpuszczonych w oleju, która stanowi jedną z podstawowych metod diagnostyki stanu transformatora energetycznego. Na podstawie badań międzylaboratoryjnych oraz własnych wskazano na problemy związane z rozbieżnością wyników uzyskiwanych przez różne laboratoria. W oparciu o normy i własne doświadczenia przedstawiono przyczyny rozbieżności i ukazano sposoby poprawy powtarzalności i odtwarzalności wyników otrzymanych za pomocą metody DGA. Abstract. The article deals with issue of reliability of results obtained from the analysis of gases dissolved in oil, which is one of the main methods of diagnosis of power transformer. On the basis of interlaboratory and own investigations some problems related to the divergence of results obtained by different laboratories were pointed out. Based on the standards and own experience the possible reasons for these discrepancies were shown, and ways to improve the repeatability and reproducibility of results obtained using the DGA method were presented. (Dissolved Gases in Oil Analysis - Interlaboratory Tests). Słowa kluczowe: transformator, analiza gazów rozpuszczonych w oleju, badania międzylaboratoryjne. Keywords: transformer, dissolved gases in oil analysis, interlaboratory tests. Wprowadzenie Spośród wielu stosowanych obecnie metod diagnostyki stanu izolacji papierowo-olejowej transformatora energetycznego, analiza gazów rozpuszczonych w oleju (z ang. Dissolved Gases Analysis) uznawana jest za jedną z metod podstawowych [1,2]. Pozwala ona na wykrywanie i identyfikację zarówno wolno jak i szybko rozwijających się w czasie defektów układu izolacyjnego, co pozwala z pewnym wyprzedzeniem przeciwdziałać możliwej awarii transformatora. Dzięki wystandaryzowaniu procedury pobierania próbek, ekstrakcji gazów rozpuszczonych w oleju i analizy chromatograficznej, metoda DGA uznawana jest za niezwykle wiarygodną. Wiarygodność [...]

Izotermy sorpcji wody sit molekularnych 3A i 13X w aspekcie ich wykorzystania do suszenia układu izolacyjnego transformatora DOI:10.15199/48.2018.10.08

Czytaj za darmo! »

Transformatory energetyczne są jednymi z kluczowych urządzeń z punktu widzenia niezawodności funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Bardzo ważne jest ich utrzymywanie w należytym stanie technicznym, w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia awarii systemowych. Elementem transformatora, którego kondycja determinuje warunki jego pracy, jest układ izolacyjny. Podstawowymi częściami składowymi typowego układu izolacyjnego transformatora energetycznego są: izolacja stała oraz ciecz elektroizolacyjna. Jednym z podstawowych parametrów pozwalających na ocenę kondycji izolacji jest jej zawilgocenie. Woda w układzie izolacyjnym znajduje się zarówno w cieczy elektroizolacyjnej, jak również w izolacji celulozowej transformatora. Z biegiem lat eksploatacji wzrost zawartości wody w układzie izolacyjnym transformatora jest nieunikniony. Do głównych przyczyn zawilgocenia izolacji należy zaliczyć:  niecałkowite wysuszenie masywnych elementów izolacji stałej podczas produkcji transformatora i wtórne zawilgocenie izolacji podczas procesów montażowych,  przenikanie wilgoci z atmosfery,  degradację materiałów izolacyjnych [1]. Podczas pracy transformatora woda bezustannie migruje pomiędzy celulozą a cieczą elektroizolacyjną, dążąc do ustalenia się stanu równowagi zawilgocenia. Migracja wody zachodzi w takt zmian temperatury. Wzrost temperatury układu izolacyjnego powoduje migrację wody z izolacji celulozowej do oleju, natomiast jej spadek wiąże się z jej migracją w odwrotnym kierunku. Należy zaznaczyć, że nawet ponad 93% wody w układzie izolacyjnym mieści się w materiałach celulozowych. Obecność wody w układzie izolacyjnym transformatora elektroenergetycznego stanowi duży problem techniczny. Zawilgocenie pogarsza właściwości elektryczne oraz przyspiesza procesy starzeniowe materiałów elektroizolacyjnych [2, 3]. Uzasadnione jest zatem podejmowanie działań, których celem jest przeciwdziałanie zawilgacaniu się ukł[...]

Wpływ zawilgocenia izolacji papierowej na jej przewodność cieplną

Czytaj za darmo! »

W artykule zamieszczono wyniki pomiarów przewodności cieplnej właściwej papieru w zależności od stopnia zawilgocenia izolacji papierowej transformatora. Zawilgocenie próbek papieru mieściło się w zakresie od 0,7% do 7,7%. Oszacowano wartość graniczną zawilgocenia papieru, do której powinno się dążyć w procesie suszenia izolacji transformatora. Abstract. The paper presents the results of measurements of thermal conductivity of transformer paper as a function of paper moisture. The moisture was in frame from 0.7% to 7.7%. The limited value of water content in paper, which should be obtained during transformer insulation drying process, was estimated (Influence of water content in paper on its thermal conductivity). Słowa kluczowe: suszenie transformatora, przewodność cieplna materiałów izolacyjnych. Keywords: drying process of transformer, thermal conductivity of insulation materials. Wprowadzenie W chwili obecnej około 20% pracujących w Polsce transformatorów wysokiego napięcia przekroczyło czas technicznego życia (20÷30 lat). Tak długa eksploatacja urządzenia wiąże się najczęściej ze znacznym stopniem degradacji jego izolacji [1]. Jedną z oznak degradacji transformatora jest wzrost zawilgocenia jego izolacji papierowej. Zawilgocenie nowej jednostki jest równe około 0,7%. Natomiast zawilgocenie transformatora pracującego kilkadziesiąt lat może przekroczyć wartość 4%. Za dopuszczalną wartość zawilgocenia przyjmuje się 3,5%. Po przekroczeniu tej wartości transformator powinien być poddany procesowi suszenia [2]. Proces suszenia izolacji papierowej transformatora, niezależnie od wybranej metody, jest zabiegiem stosunkowo czasochłonnym, a przede wszystkim bardzo drogim. Czas suszenia, w przypadku wielu metod, sięgać może nawet kilkuset godzin, a jego koszt może przekraczać wartość trzystu tysięcy złotych. Proces ten uznaje się za pomyślnie zakończony, gdy zawilgocenie zostaje zmniejszone poniżej 1% [3]. Nie istnieje graniczna warto[...]

Interpretacja wyników analizy gazów rozpuszczonych w oleju z użyciem sztucznej sieci neuronowej w aspekcie oceny stanu transformatora energetycznego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania sztucznej sieci neuronowej do interpretacji wyników analizy gazów rozpuszczonych w oleju (metoda DGA), która jest jedną z powszechnie stosowanych metod diagnostyki stanu transformatora energetycznego. Dla potrzeb pracy zaprojektowano topologię sieci uwzględniającą różne metody klasyfikacji defektów izolacji papierowo-olejowej (w oparciu o metodę IEC, Duval’a, Dornenburg’a i Rogers’a) i przetestowano różne typy sieci. Po wyborze najbardziej optymalnej sieci neuronowej opracowano i stworzono funkcjonalną aplikację komputerową. Abstract. The article presents the possibility of using artificial neural network for interpretation of dissolved gas in oil analysis results (DGA method), which is one of the common used methods for diagnostics of power transformer state evaluation. In the work, the network topology, regarding to different methods of oil-paper insulation defect classification (e.g. IEC, Duval’s, Dornenburg’s, Roger’s method), was designed and different type of network were tested. After the selection of the most optimal neural network, a functional computer application was created. (Result interpretation of dissolved gas in oil analysis using artificial neuronal network in aspect of power transformer state assessment) Słowa kluczowe: DGA, sztuczne sieci neuronowe, chromatografia gazowa Keywords: DGA, artificial neural networks, gas chromatography Wprowadzenie Za jedną z podstawowych metod diagnostyki transformatorów energetycznych o izolacji papierowoolejowej powszechnie uważa się analizę gazów rozpuszczonych w oleju (Dissolved Gas Analysis - DGA) [1, 2]. W metodzie tej ocenia się stężenie gazów charakterystycznych (jak np. wodoru, czy węglowodorów), których wzrost jest sygnałem rozwijającego się defektu izolacji. Do podstawowych zalet metody należy niewątpliwie brak konieczności wyłączenia urządzenia z ruchu (próbkę oleju pobiera się podczas no[...]

 Strona 1  Następna strona »