Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Kuśmireka"

Granulowane nawozy organiczno-mineralne z podłoży popieczarkowych. Cz. II.** Wpływ nawozów na plon roślin testowych i zawartość w nich magnezu DOI:10.15199/62.2018.9.40


  Podłoża popieczarkowe ze względu na właściwości fizyczno- -chemiczne są predestynowane do zagospodarowania na cele przyrod-nicze. Stanowią bogate źródło łatwo przyswajalnych dla roślin mikroelementów i makroskładników2), w tym magnezu, który w warunkach powszechnie stosowanego wyłącznego nawożenia mineralnego jest dostarczany do gleb w bardzo małych ilościach3). W Polsce, będącej europejskim liderem w produkcji pieczarek4, 5), w 2017 r. szacunkowa ilość podłoży popieczarkowych wyniosła ok. 1 625 Gg6). Wyprodukowanie 1 kg grzybów jadalnych generuje 5 kg zużytych podłoży popieczarkowych7). Na krajowych pieczarkarzach spoczywa obowiązek utylizacji odpadów po produkcji pieczarek zgodnie z rozporządzeniami8, 9). Podłoża popieczarkowe lokalnie wprowadza się do gleby świeżo po usunięciu z pieczarkarni, co łączy się z ryzykiem zasolenia gleby10), lub dopiero po przekompostowaniu, kiedy uzyskane komposty odznaczają się właściwościami chemicznymi i fizycznymi zbliżonymi do właściwości glebowej materii organicznej11, 12). Podłoża po produkcji pieczarek mają zróżnicowany skład chemiczny, w zależności od pochodzenia. Odznaczają się znaczną zawartością wapnia13). Stanowią cenne źródło materii organicznej, magnezu2, 14, 15) i mikroelementów2, 16, 17). Zawierają także śladowe ilości niepożądanych pierwiastków, takich jak ołów i kadm18, 19, 20). Wytworzenie granulowanych nawozów organiczno- mineralnych na bazie przekompostowanych podłoży popieczarkowych suplementowanych dodatkiem nawozów mineralnych pozwala na zaspokojenie potrzeb pokarmowych roślin w trakcie sezonu wegetacyjnego, a także wpływa korzystnie na właściwości gleby poprzez zwiększanie zawartości materii organicznej. Skład chemiczny takich nawozów może być dopasowany do potrzeb pokarmowych poszczególnych grup roślin uprawnych. Jednocześnie jest to metoda bezpiecznego dla środowiska zagospodarowania podłoży popieczarkowych bez ryzyka obniżania żyzności gleby np. na skutek wzrostu zaso[...]

Effect of granulated organic-mineral fertilizers formed from spent mushroom substrate on the yield and on the content of copper in a test plant Wpływ stosowania granulowanych nawozów organiczno-mineralnych wytworzonych z podłoża popieczarkowego na plon i zawartość miedzi w roślinie testowej DOI:10.15199/62.2016.3.29


  Org.-mineral fertilizers were prepd. by mixing the optionally composted mushroom substrate with urea, single superphosphate, a K salt, NH4NO3, (NH4)2SO4, and/or sewage sludge and used on a test microfield (N doses 100 or 200 kg/ha) for growing oat. The straw crop (dry matter) and Cu content in the oat grain and straw were detd. The highest oat straw crop yield was found on the mushroom substrate, NH4NO3, single superphosphate and K salt-fertilized field. The Cu content did not depend on the fertilizers used. Badano następcze działanie granulowanych nawozów organiczno-mineralnych wytworzonych z podłoża popieczarkowego na plon owsa. Dodatkowo oceniono wpływ nawożenia nawozami organiczno-mineralnymi na zawartość miedzi w ziarnie i słomie owsa. Nawozy oraz przekompostowane podłoża popieczarkowe zastosowano w dwóch dawkach 100 i 200 kg N/ha w przeliczeniu na zawartość azotu. W doświadczeniu zastosowano 3 powtórzenia. Po zbiorze roślin oznaczono świeżą masę i suchą masę plonu oraz zawartość Cu w roślinie. Do statystycznego opracowania wyników wykorzystano program Statgraphics 4.0. Sucha masa plonu zależała zarówno od zastosowanego w doświadczeniu rodzaju nawozu, jak i od dawki nawozowej. Zawartość miedzi nie zależała ani od rodzaju, ani od dawki nawozów. Współczesne rolnictwo zmaga się z problemem zbyt niskiej zawartości glebowej materii organicznej, warunkującej żyzność gleb1, 2). W Polsce przeważają gleby lekkie oraz gleby bardzo lekkie, o małej pojemności wodnej i małej gruzełkowatości. Odznaczają się one zaburzonymi stosunkami wodno-powietrznymi oraz dużą podatnością na wymywanie składników pokarmowych3, 4). W celu zwiększenia zasobów glebowej materii organicznej można wykorzystywać odpady organiczne. Cennnym produktem ubocznym predestynowanym do wykorzystania na cele przyrodnicze jest zużyte podłoże po produkcji pieczarek5-8). Polska jest liderem w Europie aSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa; bInstytut Ochro[...]

 Strona 1