Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Głuszak"

Nowa generacja sterowników polowych z analizatorem jakości energii MUPASZ 710 i MUPASZ 810 extreme

Czytaj za darmo! »

Rosnące wymagania dotyczące jakości energii elektrycznej oraz wprowadzenie norm związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną narzuciły konieczność stosowania na szeroką skalę analizatorów jakości energii w dziedzinie sieci elektroenergetycznych, obok powszechnie stosowanych urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Integracja funkcji zabezpieczeniowych oraz ocena jakoś[...]

Instytut badawczy na rynku innowacji


  Strategia zarządzania jednostką badawczą w innowacyjnej gospodarce powinna w dużym stopniu uwzględniać mechanizmy funkcjonowania zespołów badawczych i ich współpracy z podmiotami gospodarczymi. W tym celu należy dokładnie zidentyfikować uwarunkowania i czynniki prowadzące do wzrostu poziomu oraz konkurencyjności realizowanych badań. Na bazie metodycznie określonych mocnych i słabych stron jednostki badawczej oraz ewentualnych zagrożeń i szans można sformułować cele prowadzące do lepszego rozwoju jednostki. Równolegle na podstawie odpowiednich algorytmów, niezbędna staje się rzetelna ocena zespołów badawczych, określająca ich efektywność naukową w odniesieniu do wielkości środków przeznaczonych na badania z dotacji budżetowej. Takie podejście wyzwala nowe inicjatywy badawcze oraz zwiększa świadomość ekonomicznego działania poszczególnych zespołów oraz poszczególnych pracowników. Główne źródła finansowania jednostek badawczych przedstawiono na rys. 1. Powszechnie uważane za najważniejsze - podejście do formułowania strategii jako kompletnego zbioru rozwoju firmy w postaci wektorów w tzw. macierzy produkt-rynek są ogólne zasady sformułowane przez Ansoffa [1]. Stworzył on podstawy analizy, która stanowi dobre narzędzie do sformułowania opcji strategicznych, możliwych do wykorzystania również w jednostce badawczej. Pierwsza podstawowa opcja strategiczna - to penetracja rynku. Ta opcja jest strategią rozwoju polegającą na wzmożeniu działań na rynku, na którym dotychczas działa firma, zmierzających do wzrostu sprzedaży obecnie wytwarzanych produktów. Wzrost sprzedaży w ramach tej samej struktury może być osiągnięty przez poprawę jakości produktu, lepszą obsługę, obniżkę ceny, intensyfikację działań marketingowych - oddziałujących na dotychczasowych klientów oraz przyciągających nowych klientów w ramach tego samego segmentu rynku. Penetracja rynku jest strategią defensywną, dającą niewielkie możliwości wzrostu firmy. Druga podstawo[...]

Wynalazki torują drogę innowacjom


  Opracowane w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym innowacyjne rozwiązania tworzą szeroką ofertę dla przemysłu, w tym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Proces transferu technologicznego powoduje, że w Instytucie przywiązuje się dużą wagę do intensyfikacji zgłoszeń patentowych, ochrony patentowej i komercjalizacji wynalazków. Instytut zajmuje czołową pozycję w Polsce wśród placówek naukowych pod względem liczby zgłaszanych i uzyskiwanych corocznie patentów. Tylko w 2011 r. Instytut otrzymał prawa do 20 patentów oraz zgłosił w celu ochrony 27 wynalazków do Urzędu Patentowego. Wiele opatentowanych i wdrożonych opracowań Instytutu zostało wysoko ocenionych oraz uhonorowanych wieloma prestiżowymi nagrodami, m.in. złotymi i srebrnymi medalami na Międzynarodowych Wystawach Wynalazczości: "Innova" Brussels, "Concours Lepine" Paris, "SIIF" Seul, IWIS. Ponadto za wybitne osiągnięcia wynalazcze Instytut Tele- i Radiotechniczny został wyróżniony nagrodą specjalną Federacji Rosyjskiej. Nagrodzone projekty są efektem prowadzonych prac badawczych w dwóch głównych obszarach tematycznych. Pierwszy dotyczy opracowań teleinformatycznych systemów oraz urządzeń elektronicznych, których wyniki na szeroką skalę są wdrażane m.in. w segmencie energetycznym, a tematyka drugiego priorytetowego kierunku badań jest związana z materiałami i procesami technologicznymi i dotyczy "Integracji zaawansowanych technologii elektronicznych na rzecz zastosowań przemysłowych". Teleinformatyczne systemy oraz urządzenia elektroniczne Ten obszar jest rozwijany przez partnerów przemysłowych i wynika z przyjętego u wielu czołowych producentów kierunku rozwoju produktów dla energetyki. Jest on ściśle związany z pracami rozwojowymi dotyczącymi inteligentnych, teleinformatycznych systemów zabezpieczania, sterowania i pomiarów wraz z inteligentnymi czujnikami, bazujących na najnowszych technologiach informatycznych. Osiągnięcia w tym zakresie obecnie decydują i będą d[...]

Rozwój cyfrowych urządzeń zabezpieczeniowych EAZ DOI:10.15199/13.2015.11.6


  Prowadzone od przeszło 20 lat w ITR prace badawcze dotyczące systemów pomiarowych, w szczególności w zakresie mikroprocesorowych urządzeń zabezpieczeniowych (EAZ), zaowocowały ich wdrożeniem głównie w rozdzielnicach średnich napięć (SN). Wieloletnia współpraca z największymi wytwórcami rozdzielnic SN (ELEKTROBUDOWA S.A., ABB S.A., ZPUE S.A., ELEKROMONTAŻ S.A., ELEKTROMETAL S.A.) w sposób bezpośredni inspiruje inżynierów do poszukiwań rozwiązań i podejmowania badań, które wychodzą naprzeciw potencjalnym użytkownikom. Postęp w technologiach elektronicznych i teleinformatycznych powoduje, że konstruktorzy rozdzielnic stawiają przed naukowcami zadania, których celem jest zintegrowanie i miniaturyzacja obwodów pierwotnych i wtórnych rozdzielnic. Ponieważ w dużej mierze decydują o tym stosowane układy do pomiaru wszystkich parametrów elektrycznychi zabezpieczeń, dlatego też badania skoncentrowane są na integracjii wprowadzaniu nowych mechanizmów związanych z inteligencją stacji energetycznej. Jeśli chodzi o tradycyjne obwody wtórne w rozdzielnicach (tzw. celki pomiarowe niskiego napięcia /nn/), to w ostatnich 15. latach nastąpił znaczący postęp w tym zakresie. Wypełnienie luki innowacyjnej w wymienionym obszarze, było możliwe m.in. dzięki opracowaniu i wdrożeniu kilku nowych generacji cyfrowych zespołów zabezpieczeń (EAZ).W ITR już na początku lat 90-tych opracowano pierwsząw Polsce aplikację urządzenia mikroprocesorowego integrującego algorytmy zabezpieczeń, pomiaru, sterowania i automatyk. Zdobyte doświadczenia w tym obszarze, pozwoliły na dalszy rozwój i znaczący postęp w tym zakresie. Pierwsze aplikacje mikroprocesorowych urządzeń EAZ Na początku lat 90. zespoły badawcze z Instytutu Tele-i Radiotechnicznego (ITR), Instytutu Energetyki (IEn) i Zakładów Wytwórczych Aparatury Wysokiego Napięcia (ZWAR) podjęły się opracowania cyfrowego urządzenia EAZ, które miało zastąpić dotychczasowe urządzenia analogowe (SMAZ) stosowane w ro[...]

 Strona 1