Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JÓZEF PADUCH"

Agenda Badawcza Programu Sektorowego InnoStal na tle oczekiwań przemysłu DOI:10.15199/24.2015.11.1


  W artykule przedstawiono problematykę, zaproponowanego do ustanowienia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, programu sekto- rowego dla sektora stalowego, pod nazwą InnoStal. Inicjatywa realizacji programów sektorowych pojawiła się dzięki możliwości wykorzy- stania środków unijnych w perspektywie finansowej lat 2014÷2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Opracowanie wniosku o ustanowienie, w postaci studium wykonalności, wymagało konsolidacji środowiska, co nastąpiło dzięki zaangażowaniu Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Przeanalizowany stan sektora oraz aktualna sytuacja na rynku stalowych wyrobów hutniczych pozwoliły na określenie problemów sektora w Polsce, sformułowanie głównego celu oraz celów pomocniczych, opracowanie oczekiwanych wyników oraz przygotowanie agendy badawczej przyszłego programu. The paper presents the issues proposed to be established by the National Centre for Research and Development as sectoral program for the steel sector, under the name InnoStal. The initiative implementation of sectoral programs appeared on the possibility of use of EU funds in the financial perspective 2014÷2020 years under the Operational Programme Smart Growth. The proposal development for the establishment, in the form of a feasibility study, required the consolidation of the environment, which took place thanks to the commitment o Polish Steel Association. The analyzed state of the sector and the current situation on the steel market allowed to identify the problems of the sector in Poland, the wording of main purpose and secondary objectives, the development of expected results and prepare the research agenda of the future program. Słowa kluczowe: sektor stalowy, rynek stalowych wyrobów hutniczych, badania i rozwój Key words: steel sector, steel products market, research and development.1. Wstęp. Krajowe hutnictwo żelaza i stali, zre- strukturyzowane w poprzedniej dekadzie w latach 2004÷2006, zgodnie z wymaganiami o[...]

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w polskim sektorze stalowym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono główne zagadnienia dotyczące rozwoju zasobów ludzkich w polskim sektorze stalowym. Podkreślono, że zasoby te mają charakter strategiczny i decydują o konkurencyjności przedsiębiorstw tego sektora. Podkreślono, że w krajowym sektorze stalowym rozwój zasobów ludzkich należy analizować w kontekście jego restrukturyzacji. Wskazano przykładowe instrumenty wsparcia rozwoju za[...]

Restrukturyzacja zatrudnienia w polskim przemyśle stalowym w latach 1999÷2006

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono podsumowanie przebiegu restrukturyzacji zatrudnienia w polskim przemyśle stalowym ze szczególnym uwzględnieniem form i kosztów redukcji oraz zmian w organizacji i strukturze kadrowej. Obecny stan zatrudnienia ukształtował się w wyniku restrukturyzacji, która była prowadzona w dwóch etapach z wykorzystaniem: hutniczego Pakietu Socjalnego (hPS) w latach 1999÷2003 oraz hutniczego Pak[...]

 Strona 1