Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Kata rzyna Budzińska"

Evaluation of some physical and chemical indicators of water from the carp-breeding ponds. Ocena wybranych wskaźników fizykochemicznych wód pochodzących z hodowli stawowej karpia


  Water samples were collected from ponds for breeding carp at the water inlet to the pond, in the pond and at the outlet to the receiver. The concns. of Cl and Cl ions were slightly higher than allowed under Polish conditions. Przedstawiono wyniki badania wód pochodzących ze stawów przeznaczonych do hodowli karpia. Próbki wody pobierano z dwóch stawów hodowlanych, zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, przy czym w każdym obiekcie wyznaczono punkty kontrolne w miejscu dopływu wody do stawu (1), w stawie (2) oraz na odpływie do odbieralnika (3). Pobierane próbki wody wykazywały nieznaczne zmiany jakościowe pod względem chemicznym w stosunku do obowiązujących rozporządzeń w sprawie stanu wód powierzchniowych w Polsce. Pogarszający się stan środowiska przyrodniczego, w tym również niska jakość wód powierzchniowych, przyczyniają się do trudności w zaspokajaniu wodnych potrzeb gospodarstw rybackich. Stan ten jest wynikiem nie tylko niedoborów ilościowych wody, lecz występuje na skutek silnej antropopresji związanej z rozwojem przemysłu, co prowadzi do znacznego zanieczyszczenia wód powierzchniowych1). Potrzeby wodne stawów rybnych obejmują ilość wody niezbędną do ich zalania, podtrzymywania zalewu oraz stałej wymiany w okresie eksploatacji. Wielkość zapotrzebowania wodnego zależy od powierzchni stawów, rodzaju i stanu uwilgotnienia gruntu bezpośrednio przed zalewaniem oraz głębokości wód gruntowych2). Stawy stanowią często ogniwo lokalnego systemu wodnogospodarczego, przyczyniając się do zwiększenia retencji wody i regulacji poziomu wód gruntowych na terenach przyległych3). Do stawów hodowlanych wprowadza się często w określonych przypadkach różne substancje chemiczne w postaci środków odkażających oraz związków służących do strącania zakwitów planktonu. Jednak związki te zastosowane zgodnie z zaleceniami hodowców nie wyrządzają szkód w środowisku, są wypłukiwane [...]

Effect of aluminum chloride and hydrogen peroxide on the elimination of filamentous bacteria in activated sludge Wpływ chlorku glinu i nadtlenku wodoru na eliminację bakterii nitkowatych w osadzie czynnym DOI:10.12916/przemchem.2014.555


  Activated sludge was treated with AlCl3 and H2O2 to eliminate filamentous bacteria. AlCl3 did not show any negative impact on the biocenosis of activated sludge but reduced the bacteria no. H2O2 neither influenced positively the compn. of the biocenosis nor eliminated the bacteria. Przedstawiono wpływ zastosowania zróżnicowanych dawek chlorku glinu i nadtlenku wodoru na eliminację bakterii nitkowatych występujących w osadzie czynnym wykorzystywanym do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych. Dowiedziono, że chlorek glinu nie wykazuje negatywnego wpływu na biocenozę osadu czynnego przy zadowalającym stopniu obniżania liczby bakterii nitkowatych. Nadtlenek wodoru nie wpływał korzystnie ani na skład biocenozy osadu czynnego, ani na eliminację bakterii nitkowatych. Technologia osadu czynnego jest jedną z najbardziej popularnych metod biologicznego oczyszczania ścieków. Ekosystem ten jest bardzo wrażliwy na różne czynniki środowiskowe zmniejszające efektywność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków. Jedną z przyczyn niewłaściwej pracy osadu czynnego jest nadmierny rozwój bakterii nitkowatych. Zmniejszenie liczby tych bakterii usprawnia usuwanie zanieczyszczeń ze ścieków, zapobiega ich kolejnemu namnażaniu, eliminuje zjawisko puchnięcia osadu oraz poprawia klarowność cieczy nadosadowej. Efekty te osiąga się dzięki stosowaniu niektórych substancji chemicznych w dawkach dostosowanych do parametrów prowadzonego procesu. Nadmiernemu rozwojowi bakterii nitkowatych można zapobiegać, stosując reagenty specyficznie działające na typ stanowiący przyczynę problemów eksploatacyjnych lub dawkując substancje niespecyficznie działające na całą mikrofaunę osadu czynnego. Istotnym czynnikiem decydującym o skuteczności reagentów chemicznych jest ich selektywne działanie, które nie powinno wpływać ujemnie na skład mikrofauny osadu czynnego. Nadmierną proliferację niektórych typów bakterii nitkowatych w osadzie czynnym efektywnie ograniczają związki[...]

Wpływ wybranych preparatów dezynfekcyjnych na hamowanie wzrostu bakterii środowiskowych z rodzaju Enterococcus DOI:10.15199/62.2018.8.33


  Zapalenie gruczołu mlekowego (mastitis) jest jedną z najczęstszych i najpoważniejszych chorób krów mlecznych, stanowiącą istotny problem w hodowli bydła mlecznego. W ostatnich latach ograniczono występowanie stanów zapalnych gruczołu mlekowego na tle patogenów zakaźnych mastitis, jednak zaobserwowano wzrost zapaleń wymienia z udziałem bakterii środowiskowych1). Do takich bakterii należą m.in. enterokoki będące przyczyną zarówno podklinicznych, jak i klinicznych stanów zapalnych. Szacuje się, że stanowią one przyczynę 8-13% wszystkich zapaleń gruczołu mlekowego2). W odróżnieniu od innych ziarenkowców Gram-dodatnich, katalazo-ujemnych, enterokoki cechują się dużą tolerancją na warunki środowiskowe. Większość gatunków wykazuje zdolność do wzrostu w zakresie temp. 10-45°C, w obecności 6,5-proc. NaCl przy pH 9,6. Wszystkie bakterie Enterococcus spp. hydrolizują eskulinę w obecności żółci w stężeniu 40%. Enterokoki wykazują wysoką odporność na działanie temperatury, są w stanie przeżyć w temp. 60°C przez 30 min3). Występowanie zakażeń gruczołu mlekowego u krów z udziałem patogenów środowiskowych może być zminimalizowane m.in. poprzez utrzymywanie właściwej higieny wymienia i strzyków, zapewnienie prawidłowego działania urządzeń udojowych, stosowanie terapii DC (dry cows) oraz przedudojowej i poudojowej dezynfekcji strzyków4). Stwierdzono, że przedudojowa dezynfekcja strzyków redukuje częstość pojawiania się w okresie laktacji nowych infekcji na tle środowiskowym nawet o 50%5). Z kolei poudojowa dezynfekcja strzyków redukuje występowanie nowych zakażeń spowodowanych przez patogeny zakaźne6, 7), jednak nie wykazuje ona wpływu na częstość zakażeń wywoływanych przez paciorkowce środowiskowe5, 8, 9). Istnieją jednak wyniki badań wskazujące na rzadsze występowanie zakażeń spowodowanych przez paciorkowce środowiskowe u krów, którym dezynfekowano strzyki w porównaniu z tymi, u których nie przeprowadzano tego zabiegu10). Dowiedziono, że substan[...]

 Strona 1