Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jadwiga PŁOSZYŃSKA"

The effect of relative magnetic permeability of wedges closing stator slots in a cage induction motor on rotor cage heating during the starting phase

Czytaj za darmo! »

Opracowanie algorytmu obliczeń elektromagnetycznych silnika indukcyjnego klatkowego z klinami magnetycznymi w powiązaniu z obliczeniami termicznymi, stworzyło możliwości porównania wpływu względnej przenikalności magnetycznej rk na nagrzewanie się prętów klatki wirnika. Zastosowanie klinów magnetycznych powoduje uzyskanie wyższej temperatury uzwojenia wirnika, lecz proces nagrzewania przebiega wolniej, a rozkład temperatury jest bardziej równomierne. Abstract. By developing an algorithm for electromagnetic calculations of parameters characterizing a cage induction motor equipped with magnetic wedges in connection with thermal calculations it became possible to compare the effect of the relative magnetic permeability rk on rotor cage bars heating process. The use of magnetic wedges results in reaching a higher rotor winding temperature, but the heating proceeds slower and the temperature distribution is more uniform. (Wpływ względnej przenikalności magnetycznej klinów zamykajqcych żłobki stojana na nagrzewanie się klatki wirnika w czasie rozruchu silnika indukcyjnego klatkowego). Słowa kluczowe: kliny magnetyczne, silniki indukcyjne, nagrzewanie uzwojeń, rozkład temperatury. Keywords: magnetic wedges, induction motors, winding heating, temperature distribution. Introduction The requirements that are nowadays expected to be met by high-voltage induction motors in the area of energy efficiency, noise, vibration and reduction of parasitic effects, generate a need for detailed analysis of these phenomena. This is in turn related to the necessity to carry out an analysis of the slot-adjacent zone of the core, including the appropriateness of the use of magnetic wedges to close stator slots in cage induction motors, as well as slots in stators and rotors of slip-ring induction motors. Where motors are powered by converter systems, the above-listed issues must include also consideration aimed at assessment of advisability and[...]

 Strona 1