Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Głowacz"

Rola krajowych aprobat technicznych i dokumentów aplikacyjnych w Europie

Czytaj za darmo! »

Zharmonizowane Normy Europejskie i Europejskie Aprobaty Techniczne stały się głównym punktem zainteresowania środowiska budowlanego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W większości państw członkowskich UE - w tym w Polsce - wciąż jednak wydawane są krajowe aprobaty techniczne. Często obejmują wyroby nieobjęte jeszcze europejską harmonizacją techniczną - jako dokumenty oceny przyda[...]

"Dyrektywa budowlana, normy zharmonizowane i co dalej?"

Czytaj za darmo! »

To tytuł seminarium zorganizowanego przez Instytut Techniki Budowlanej podczas Międzynarodowych Targów Budma 2008, na które zaproszono partnerów Instytutu z przemysłu. Seminarium rozpoczęło się od uroczystego wręczenia producentom wyrobów budowlanych nowo wydanych Europejskich Aprobat Technicznych oraz certyfikatów. Uroczystość uświetnił Podsekretarz Stanu wMinisterstwie Infrastruktury Olgi[...]

Rozporządzenie REACH i rejestracja wstępna substancji chemicznych

Czytaj za darmo! »

1 czerwca 2008 r. rozpoczęła się rejestracja wstępna substancji chemicznych. Producenci i importerzy tych substancji zobowiązani są do zgłoszenia w ciągu 6 miesięcy (do 1 grudnia 2008 r.) produkcji lub importu wszystkich substancji produkowanych/ importowanych w ilości ponad 1 t/r. Po zakończeniu rejestracji wstępnej, zgodnie z art. 5 rozporządzenia REACH, substancje w ich postaci własn[...]

Nowe normy zharmonizowane z Dyrektywą 89/106/EWG

Czytaj za darmo! »

grudnia 2008 r. ukazał się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (C 321/01) komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (89/106/EWG) zawierający pełną listę wszystkich dotychczas zharmonizowanych norm. Zawiera ona wiele nowych aneksów do norm już wcześniej wprowadzonych (tabela 1) oraz normy wyrobów, które pojawiły sie na tej liście po raz pierwszy (tabela 2). Tekst komunikatu zamieszczony jest na stronie Instytutu Techniki Budowlanej: www.itb.pl/ue. Numer normy z nowym Tytuł normy Termin wprowaaneksem/ nowe wydanie normy dzenia jako PN-EN EN 54-17:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 17: Izolatory zwarć PN-EN 54-17:2007 EN 5[...]

Nowe normy zharmonizowane z Dyrektywą 89/106/EWG

Czytaj za darmo! »

4 lipca 2009 r. ukazał się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2009/C 152/05) komunikat Komisji dotyczący wdrażania dyrektywy Rady w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (89/106/EWG). Zawiera on wykaz wszystkich norm zharmonizowanych oraz daty dostępności normy jako europejskiej normy zharmonizowanej i końcowe daty okresu przejściowego. Po raz pierwszy na tej liście pojawiły się normy wyrobów przedstawione w tabeli 1, wiele nowych aneksów do norm już wprowadzonych (tabela 2) oraz nowe wersje norm z datą ich wydania (tabela 3). Pełny tekst komunikatu jest dostępny na stronie Instytutu Techniki Budowlanej: www.ue.itb.pl. * Instytut Techniki Budowlanej Nowe normy zharmonizowane [...]

Tworzenie jednolitego rynku dla produktów ekologicznych Poprawa sposobu informowania o efektywności środowiskowej


  Komisja Europejska za pośrednictwem Komunikatu do Parlamentu Europejskiego i Rady, który ukazał się 9 kwietnia 2013 r. [COM(2013) 196 final z 9 kwietnia 2013 r.] proponuje ogólnounijne metody pomiaru efektywności środowiskowej producentów, zachęcając państwa członkowskie do ich stosowania. Obecnie przedsiębiorstwa, które chcą podkreślić ekologiczność swoich produktów, napotykają wiele przeszkód, ponieważ muszą zdecydować się na jedną z metod propagowanych przez rządy oraz organizacje prywatne i wielokrotnie uiszczać opłaty za udostępnienie informacji ekologicznych. Borykają się też z brakiem zaufania ze strony konsumentów. Zgodnie z ostatnim badaniem Eurobarometru, poświęconym produktom ekologicznym, 48% europejskich konsumentów jest zdezorientowanych natłokieminformacji, które otrzymują. Panuje powszechne przekonanie, że za podawanymi na wielu etykietach informacjami nie kryje się faktyczna efektywność środowiskowa. Wiele organizacji branżowych apelowało o przyjęcie ogólnoeuropejskiego podejścia bazującego na unijnych ocenach naukowych i analizie cyklu życia. Zdaniem komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika: Aby zdynamizować zrównoważony wzrost gospodarczy, musimy zadbać o to, by obecne na rynku produkty, które wytworzono przy najefektywniejszym wykorzystaniu zasobów i które są najbardziej przyjazne dla środ[...]

Europejski system normalizacyjny


  Od stycznia 2013 r. we wszystkich krajach UE funkcjonuje Rozporządzenie nr 1025/2012 r. Parlamentu Europejskiego iRadyUE z 25 października 2012 r.wsprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. UE. L 316/12). Wbudownictwie i przemyśle związanymz budownictwemrozporządzenie to powinno przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności oraz obniżenia kosztów produkcji i sprzedaży. Cel Rozporządzenia 1025/2012 r. Przez wprowadzenie nowych zasad regulujących działanie normalizacji europejskiej, władze UE zamierzają wspierać innowacyjność i konkurencyjność gospodarki europejskiej, a przede wszystkim ułatwić i przyspieszyć procesy wprowadzania na rynek i rozpowszechniania innowacyjnych rozwiązań. Działania te będą miały także wpływ na innowacyjne technologie i wyroby związane ze zrównoważonym rozwojem budownictwa. Opracowanie Norm Europejskich o charakterze horyzontalnym (o szerokim zakresie oddziaływania, dotyczących budownictwa jako całości), pozwala na ocenę zgodności obiektu budowlanego lub jego składowych z założeniami zrównoważonego rozwoju. Komitet CEN/TC 350 (Committee Europeen de Normalisation/ Technical Committee 350) - Zrównoważone budownictwo zajmuje się opracowaniem norm przewidzianych jako wytyczne do oceny budynków lub wyrobów. W normach wykorzystywana jest analiza cyklu życia (LCA) oraz ła[...]

Nowe normy zharmonizowane


  Normalizacja europejska wspiera tworzenie jednolitego wewnętrznego rynku towarów w UE. Normy europejskie EN zastępują normy krajowe, które często są sprzeczne i mogą stanowić przeszkodę techniczną w wymianie handlowej. Znaczna część normeuropejskich powstaje z inicjatywy przedsiębiorstw, alewiele z nich również na wniosek Komisji Europejskiej. Są to przede wszystkimnormy zharmonizowane [1], które stanowią specyfikacje techniczne zharmonizowane z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 [2]. Zgodnie z art. 17 tego rozporządzenia normy zharmonizowane ustanawiane są przez europejskie organy normalizacyjne wymienione w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE [3], na podstawie wniosków (zwanych dalej "mandatami") wydanych przez Komisję zgodnie z art. 6 dyrektywy, po przeprowadzeniu konsultacji ze Stałym Komitetem Budownictwa. W ramach Rozporządzenia nr 305/2011 nie deklaruje się już zgodności z normą. Stanowi ona jedynie narzędzie określające metody i kryteria oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk, z uwzględnieniem zamierzonego zastosowania [4]. Normy zharmonizowane określająmetody i kryteria oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk. Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (EUR-LEX) wykaz odniesień do norm zharmonizowanych, które są zgodne z odpowiednimi mandatami. Normy zharmonizowane mogą określać mniej uciążliwe od badań metody oceny właściwości użytkowych [5]. Wykazy zharmonizowanych norm europejskich na wyroby budowlane 8 sierpnia 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano komunikat Komisji (OJEU 2014/C 259/01), w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlany[...]

Unijne programy prac w dziedzinie normalizacji


  KomisjaEuropejska zaproponowaław2011 r. pakiet reform[ 1] obejmujący rozporządzeniewsprawie normalizacji europejskiej, które zaczęło obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. [2].Rozporządzenie nakłada na organizacje europejskie i krajowe jednostki normalizacyjne obowiązek ustalania i publikowania na stronie internetowej programu prac normalizacyjnych. Koniecznością staje się informowanie o publikacji programu pozostałych europejskich organizacji i krajowych jednostek normalizacyjnych, a także Komisji Europejskiej, natomiast KE będzie opracowywać roczny program prac normalizacyjnych, w którym znajdą się priorytety uwzględniające długoterminowe strategie polityczne UE. Program prac UE na 2014 r. Jednym z innowacyjnych rozwiązań reformy jest zobowiązanie Komisji do przyjmowania rocznego programu prac Unii w dziedzinie normalizacji europejskiej (zwany dalej programem prac Unii). Zostało to uwzględnione w pierwszym z rocznych planów UE na 2014 r. zawartych w komunikacie Komisji Europejskiej COM(2013)561 [3]. W programie prac normalizacyjnych na szczególną uwagę zasługuje sześć obszarów: zaawansowane technologie produkcyjne; kluczowe technologie wspomagające; bioprodukty; zrównoważona polityka przemysłowa; budownictwo i surowce; ekologicznie czyste pojazdy; inteligentne sieci. W przypadku wyrobów budowlanych normy europejskie należy dostosować do nowych wymagań z uwzględnieniem aspektów zrównoważoności wyrobów, procesów i robót budowlanych, jak również produktów innowacyjnych w celu wzmocnienia rynku wewnętrznego. W tym kontekście należy zauważyć, że zrównoważone budownictwo ma ogromny wymiar społeczny.Tymbardziej, że na potrzeby budownictwa pracuje w Europie 26mln ludzi, w tym2mln jest bezpośrednio zaangażowanych w proces wznoszenia budowli i budynków, awszyscy jesteśmy użytkownikami obiektówbudowlanych [4].[...]

Gospodarka odpadami - obowiązki przedsiębiorców DOI:10.15199/33.2015.02.15


  Przechodzenie na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu surowców jest nieodzowne do realizacji inicjatywy na rzecz zasobooszczędności przewidzianej w ramach strategii "Europa 2020" na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu [1, 2]. Podstawą funkcjonowania każdego przedsiębiorcy powinno być po pierwsze ograniczenie ilości powstających odpadów (reduce), pod drugie ponowne wykorzystanie (reuse) i po trzecie odzysk (recycling). W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Mapa drogowa [3] umacnia hierarchię postępowania z odpadami 3R (Reduce, Reuse, Recycle), zgodnie z którą większego znaczenia nabiorą zapobieganie, powtórne użycie i recykling, natomiast odzysk energii powinien ograniczyć się do materiałów niepodlegających recyklingowi, a składowaniemusi zostać praktycznie wyeliminowane (rysunek).Zasady gospodarki o obiegu zamkniętym zakładają minimalizację odpadów na poziomie projektowania i standardowo obejmują innowacje w całymłańcuchu wartości, a nie tylko rozwiązania na koniec cyklu życia produktu. Mogą one uwzględniać m.in.: - ograniczenie ilości materiałów wymaganych do świadczenia konkretnej usługi (ograniczenie wagi); - przedłużenie okresu użytkowania produktów (trwałość); - ograniczenie zużycia energii i materiałów na etapach produkcji i użytkowania (efektywność); - ograniczenie wykorzystania materiałów niebezpiecznych lub trudnych do recyklingu w produktach i procesach produkcji (substytucja); - stworzenie rynków surowców wtórnych (recyklatów); - projektowanie produktów łatwiejszych do utrzymania, naprawy, modernizacji, przerobienia lub recyklingu (ekoprojekt); - rozwój koniecznych usług dla konsumentów w danym obszarze (konserwacje/naprawy itd.); - zachęcanie konsumentów do ograniczania odpadów oraz ich segregacji i wspieranie tych działań; - stosowanie systemów zbiórki minimalizujących koszty recyklingu oraz p[...]

 Strona 1  Następna strona »