Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna PETA"

BADANIA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI POŁĄCZEŃ LUTOWANYCH WYKONANYCH ZE STOPÓW ALUMINIUM DOI:

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono ważniejsze właściwości połączeń nierozłącznych (lutowanych), wykonanych ze stopów aluminium, stosowanych m.in. w przemyśle motoryzacyjnym. Szczególną uwagę zwrócono na właściwości decydujące o końcowej jakości montowanych wyrobów. Uwzględniając warunki ich pracy, przedstawiono oczekiwania stawiane połączeniom lutowanym w konkretnym zastosowaniu. W tym celu wykonano badania materiałowe wybranych właściwości oraz przedstawiono uzyskane wyniki. Podjęto próbę określenia wpływu operacji lutowania na fi nalną jakość montowanych wyrobów, w tym głównie na ich trwałość. W końcowej części pracy zaprezentowano wnioski oraz kierunki dalszych badań.Wprowadzenie Stopy aluminium ze względu na swoje właściwości są powszechnie stosowane w przemyśle: motoryzacyjnym, lotniczym, energetycznym i okrętowym. Do ich najważniejszych zalet zalicza się dobrą wytrzymałość w stosunku do gęstości właściwej, odporność korozyjną, przewodność cieplną, obrabialność plastyczną i lutowność [4-6, 9]. Ostatnia właściwość wskazuje na zdolność stopów aluminium do tworzenia trwałych połączeń lutowanych, które są niezastąpionym technicznie i ekonomicznie rodzajem połączeń montażowych nierozłącznych, stosowanym w licznych wyrobach. Występują one m.in. w instalacjach chemicznych, elektrycznych, elementach aparatury próżniowej, elektronicznej, a także w wymiennikach ciepła. Lutowanie znajduje zastosowanie w łączeniu elementów o zróżnicowanych i skomplikowanych kształtach, wymiarach i właściwościach, z zachowaniem dobrej przewodności cieplnej [1, 2, 7, 10]. Połączenia lutowane w samochodowych wymiennikach ciepła muszą spełniać szereg wymagań eksploatacyjnych, związa[...]

Research on mechanical properties of aluminum alloys used in automotive industry DOI:10.15199/28.2017.3.1


  1. INTRODUCTION Aluminium alloys are commonly used in numerous fields of industry. The main advantages of their usage include: good thermal conductivity, low density, good specific strength (tensile strength divided by the density), adequate corrosion resistance, easy processes of machining and joining, ability to recycle and cost-effectiveness. Therefore, the automotive, which includes the heat exchangers division is one of the major users of aluminium alloys [1, 2]. Alloys from the aluminium-manganese and aluminum-silicon series, such as 3003, 3004, 3005, 3103, 3203 and 4045, 4047, 4343 have often been used in mentioned sector. The most popular solution for these materials, regarding brazing sheets, is a core alloy (3xxx series) rolled with a clad alloy (4xxx series). Thanks to the layered combination of these materials, brazed joints can be formed using several brazing techniques [3÷9]. Aluminium alloys used in the automotive industry should meet a number of quality requirements. The important ones are appropriate mechanical properties, such as hardness, plastic deformation, indentation creep, elastic modulus and fracture toughness. Thus, their analysis is significant in the product control stage [5, 10÷12]. Numerous publications about the mechanical properties of aluminium alloys used in the automotive sector of industry have been written in the last years. For example, Kahl et al. [13] presented the results of fatigue, tensile and creep properties of the above materials measured at different temperatures. Dubey [14] compared features such as reliability, performance, weight and cost-effectiveness of aluminium and copper alloys. Takagi et al. [15] discussed the effects of creep phenomenon of an aluminium- magnesium alloy using the microindentation technique. Further scientific papers correlated the residual strain with the hardness value by the nanoindentation method [16] while another presented evaluation of the elastic m[...]

Effect of TaC&-NbC additive on durability of WC&-Co cutting edges DOI:10.15199/28.2018.4.4


  1. INTRODUCTION Cemented carbides are widely used for cutting edges and various elements of machine parts [1, 2]. Their properties, such as high hardness, good toughness and wear resistance, are due to the combination of hard and brittle tungsten carbide (WC) and a soft and plastic metallic binder, e.g. cobalt (Co) [3]. The choice of cobalt is not accidental because the metal conducts heat very well (100 W/(m·K)), perfectly moistens tungsten carbide (contact angle ~0°) and has a high melting point (1494°C). The content of cobalt in cemented carbides is not constant and ranges from a few - 5÷10 (for cutting tools) to even several tens - 20÷30 (for tools for forming processes) weight percent (wt %) [4, 5]. The durability of cutting edges made of cemented carbides depends on wear mechanisms like flank wear, crater wear, built up edge, notch wear, plastic deformation, thermal cracks, edge chipping [6], and they depend on the microstructure and mechanical properties of the tool material. One of the directions of improvement of the mechanical properties is microstructure evolution, e.g. reducing the size of the WC grains. Research has shown that reducing WC grains below 500 nm has a positive effect on the mechanical properties by increasing hardness and toughness [7]. Moreover, an addition of chromium carbide (Cr3C2) [4, 8, 9], tantalum carbide (TaC) [4, 9÷11], niobium carbide (NbC) [12], vanadium carbide (VC) [8, 11] or titanium carbide (TiC) [10, 12, 13] can effectively increase the mechanical properties. Another method is to use advanced powder metallurgy methods. One of them is pulse plasma sintering (PPS) which belongs to the group of methods of Field Assisted Sintering Technology (FAST) and is presented in greater detail in [14]. Nowadays, by using FAST methods, cemented carbides with improved mechanical properties are produced [4, 7÷10, 13], but the exploitation properties of WC-Co-TaC-NbC[...]

BADANIA PARAMETRÓW ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH, ISTOTNYCH W PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH MONTAŻU DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule wymieniono obszary zastosowań robotów przemysłowych w montażu z uwzględnieniem tych operacji, które wymagają szczególnej dokładności wykonania. Scharakteryzowano kluczowe parametry robotów, tj. dokładność i powtarzalność pozycjonowania (w tym ich wartości podawane przez producentów), mające istotny wpływ na jakość montażu. Opisano procedurę badania dokładności i powtarzalności pozycjonowania robota przemysłowego Fanuc M16iB oraz przeanalizowano wybrane wyniki badań. S ł o w a k l u c z o w e: dokładność i powtarzalność pozycjonowania, montaż A b s t r a c t: In this paper lists the areas of application of industrial robots in the assembly taking into account these operations, which require special manufacturing precision. It has been characterized the importants parameters of the robot such as the accuracy and repeatability of positioning (including their values given by the producers), having a signifi cant impact on the quality of the installation. Describes the procedure for testing the accuracy and repeatability of positioning of industrial robot Fanuc M16iB and analyzed the selected results. K e y w o r d s: accuracy and repeatability of positioning assembly.Wprowadzenie Montaż [1] (z fr. montage) jest istotną częścią procesu produkcyjnego i ma ogromny wpływ na jakość wyrobu fi nalnego. Polega na połączeniu ze sobą gotowych elementów (części) zgodnie z wymogami. Coraz częściej realizowany jest przy pomocy zaawansowanych narzędzi technologicznych - robotów przemysłowych. Większość sprzedawanych robotów przemysłowych jest sześcioosiowych. Dzięki takiej konfi guracji oraz możliwości podłączenia do sterowania na stanowisku pracy dodatkowych osi (np. pozycjonerów), można je stosować w wielu operacjach procesu technologicznego, w tym montażu [2]. Od 2010 r. liczba sprzedawanych robotów przemysłowych co roku przekracza 100 tys. szt., a wg prognozy World Robotics 2015 Industrial Robots w 2018 r. ma wynieść 400 tys. szt. [...]

ZASTOSOWANIE METODY FMEA DO OCENY JAKOŚCI MONTAŻU NIEROZŁĄCZNEGO (LUTOWANIA) WYBRANYCH WYROBÓW DOI:

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono sposoby doskonalenia jakości połączeń lutowanych w wybranych wyrobach. Szczególną uwagę zwrócono na metodę FMEA, zwaną analizą przyczyn i skutków potencjalnych niezgodności procesu lub wyrobu. Głównym celem jej stosowania jest systematyczna ocena ryzyka pojawiania się niezgodności procesu lub wyrobu, obejmująca identyfi kację wad krytycznych, w tym źródeł ich występowania oraz planowanie działań prewencyjnych. W tym celu oblicza się liczby priorytetowe ryzyka RPN, uwzględniające: częstość, znaczenie i wykrywalność niezgodności, a następnie dokonuje się wyodrębnienia tych krytycznych, dla których podejmuje się działania zapobiegawcze. W celu oceny jakości połączeń lutowanych w wybranym wyrobie przedstawiono przykładową analizę FMEA oraz omówiono wady i zalety jej praktycznego zastosowania. Wprowadzenie Jednym z ważniejszych celów przedsiębiorstw jest zminimalizowanie lub wyeliminowanie ryzyka wystąpienia wad wyrobu podczas procesu produkcyjnego oraz eksploatacji w okresie gwarancyjnym. Tematyką tą zajmuje się dziedzina nauki skoncentrowana na analizie ryzyka, która obejmuje: identyfi kację, ocenę, działania prewencyjne oraz monitorowanie i kontrolę potencjalnego ryzyka [1]. W tym celu stosuje się metody jakościowe i ilościowe, które uzupełniają się wzajemnie. Te pierwsze ukierunkowane są na identyfi kację, zdefi niowanie rodzajów, przyczyn i skutków ryzyka, natomiast drugie na określeniu jego poziomu w ujęciu ilościowym [2, 3]. Najczęściej stosowanymi, a zarazem uniwersalnymi metodami z zakresu analizy ryzyka są [4]: - metoda "co, jeśli?" - SWIFT (Structured What-If Technique), - analiza "drzewa błędów" - FTA (Fault Tree Analysis), - analiza "drzewa zdarzeń" - ETA (Event Tree Analysis), - analiza "przyczyn i skutków wad" - FMEA (Failure Mode and Effect Analysis).Metoda FMEA FMEA jest jedną z najskuteczniejszych i najczęściej stosowanych metod w przemyśle motoryzacyjnym, którą uwzględniono w specyfi kacji techn[...]

KONSTRUKCJA SIŁOWNIKÓW NAPĘDZANYCH SKRĘCONYMI WŁÓKNAMI NYLONOWYMI DOI:

Czytaj za darmo! »

W pracy przybliżono zasadę działania siłowników napędzanych skręconymi włóknami nylonowymi. Opisano właściwości włókien nylonowych zastosowanych do budowy siłowników i przytoczono fi zyczne podstawy zachodzących w nich procesów skurczu. Przedstawiono autorskie rozwiązania koncepcyjne dotyczące konstrukcji siłowników. Opisano również rodzaje połączeń montażowych stosowanych w budowie siłowników napędzanych Skręconymi Włóknami Nylonowymi (SWN) oraz potencjalne zastosowania dla tego źródła napędu. Słowa kluczowe: Skręcone Włókna Nylonowe, siłownik, połączenia montażowe, konstrukcja.Wprowadzenie Intensywny rozwój techniki i coraz większe wymagania stawiane materiałom inżynierskim spowodowały powstanie nowej grupy materiałów zwanej materiałami inteligentnymi (inteligent materials). Innymi powszechnie stosowanymi nazwami tej grupy są m.in. materiały adaptacyjne (adaptive materials), multi-funkcjonalne (multifunctional materials) lub materiały typu smart (smart materials) [9]. Grupa ta zyskała swoją nazwę w latach 80. XX w. Na ten okres przypadł najbardziej intensywny rozwój badań nad nowym zastosowaniem materiałów z tych grup m.in. w szybko rozwijającym się przemyśle lotniczym, samochodowym czy medycynie. Choć wymienione określenia często stosuje się zamiennie to coraz częściej wprowadza się rozróżnienie pomiędzy materiałami typu smart i inteligentnymi [4]. Według defi nicji materiał typu smart zapewnia przewidywalną zmianę właściwości pod wpływem oddziaływania bodźca, zaś materiał inteligentny ponadto powinien w tym samym czasie wykazywać zmianę właściwości o cechach sprzężenia zwrotnego. Można zatem stwierdzić, że materiały typu smart są podgrupą materiałów inteligentnych. W rzeczywistości jednak "inteligencja" wspomnianych materiałów opiera się na szerszym zakresie właściwości niż w przypadku standardowych materiałów. Są to np.: zmienne w funkcji pola elektromagnetycznego, właściwości reologiczne (ciecze magnetoreologiczne), zmi[...]

WPŁYW ROZKŁADU TEMPERATURY I ODKSZTAŁCEŃ LUTOWANYCH POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH NA TRWAŁOŚĆ CHŁODNIC SAMOCHODOWYCH DOI:

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono ważniejsze czynniki determinujące trwałość połączeń lutowanych w chłodnicach samochodowych. Szczególną uwagę zwrócono na powstające (podczas ich eksploatacji) naprężenia cieplne, wynikające z nierównomiernego rozkładu temperatury w materiale. W tym celu przedstawiono wyniki tensometrycznych pomiarów ich odkształceń, uzupełnione pomiarami temperatury za pomocą termoelementów. Badania realizowano w różnych warunkach eksploatacyjnych, zmieniając głównie temperaturę cieczy chłodzącej, przepływającej w układzie chłodzenia silnika oraz powietrza opływającego kabinę samochodu. Porównano wyniki pomiarów temperatury i odkształceń połączeń lutowanych, uzupełniając je obserwacjami mikroskopowymi pęknięć zmęczeniowych. Podsumowanie zawiera uzasadnienie celowości badań lutowanych połączeń montażowych. S ł o w a k l u c z o w e: pomiary temperatury, pomiary odkształceń, chłodnice samochodowe A b s t r a c t: The paper contains the major factors determining the durability of brazed joints used in automotive radiators. Particular attention was paid to the thermal stresses which are caused by uneven temperature distribution in the material during their exploitation. For this, the results of measurements of stresses in radiators, supplemented by temperature measurements by the thermocouples, were presented. The research was conducted in different exploitation conditions, mainly by changing the temperature of the air fl owed over the car cabin. Moreover, was compared the obtained results of measurements of brazed joints, complemented by observations and measurements of tightness. The summary contained a justifi cation of expediency analysis of assembly brazed joints. K e y w o r d s: temperature measurements, stresses measurements, automotive radiators.Wprowadzenie Chłodnice cieczy stosowane w układzie chłodzenia silnika muszą spełniać liczne wymagania eksploatacyjne, związane z warunkami ich pracy. Narażone są one na działanie szoków cie[...]

ANALIZA ŚCIEŻKI NARZĘDZIA W OPERACJI MONTAŻU Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMU ROBOT-STUDIO DOI:

Czytaj za darmo! »

Współcześnie od gotowego wyrobu oczekuje się najwyższej jakości, szczególnie w przypadku wyrobów oferowanych przez przemysł motoryzacyjny, elektroniczny i metalowy [8].W celu sprostania wymaganiom rynku coraz powszechniej stosuje się roboty przemysłowe, które stają się w ten sposób jednym z ważniejszych ogniw procesu produkcyjnego, gwarantujących zarówno jego właściwy przebieg, jak i prawidłowe działanie gotowego wyrobu. Zrobotyzowany proces montażu ma bezpośredni i znaczący wpływ na parametry jakościowe wyrobu, tj.: niezawodność (zdolność do pracy bezusterkowej), trwałość (okres zachowania cech użytkowych) i bezpieczeństwo użytkowania [4]. Cechami charakteryzującymi pracę robota przemysłowego (element zrobotyzowanego stanowiska montażowego) jest dokładność (AP) [9] i powtarzalność (RP) [5] pozycjonowania. Do dalszych rozważań przyjęto ich stałe, niezmienne wartości - założenie to umożliwi analizę przebiegu danej operacji montażu pod względem stałych podczas ruchu parametrów pracy robota, np. prędkości, położenia punktów lub sygnałów I/O. Budowa dydaktycznego zrobotyzowanego stanowiska montażowego Głównym elementem dydaktycznego stanowiska zrobotyzowanego jest robot IRB140T fi rmy ABB programowany za pomocą kontrolera IRC5. Obecne stanowisko zrobotyzowane (rys. 1b) zamodelowano w programie RobotStudio 6.03 (rys. 1a) - takie rozwiązanie pozwoliło na programowanie robota, testowanie i symulowanie jego pracy, a po pozytywnej weryfi kacji uruchomienie programu na rzeczywistym obiekcie. Praca w środowisku wirtualnym umożliwia zaprogramowanie poszczególnych pozycji robota, wynikających z przebiegu procesu technologicznego, a w przypadku nieprawidłowego jego działania, np. kolizji, szybką korektę w celu uniknięcia dodatkowych strat i kosztów na stanowisku produkcyjnym. Na przedstawionym sta[...]

WYBÓR METODY BADANIA CZASOCHŁONNOŚCI MONTAŻU ZA POMOCĄ WIELOKRYTERIALNEGO WSPOMAGANIA DECYZJI DOI:

Czytaj za darmo! »

Badanie czasochłonności montażu W przemyśle maszynowym norma czasu pracy to technicznie uzasadniona jego ilość niezbędna dla wykonania określonego zakresu pracy w danych warunkach techniczno-organizacyjnych zakładu, przez określoną liczbę wykonawców o określonych kwalifi kacjach. Można ją wyrazić zależnością [2]: t = tpz + n · tj gdzie: t - norma czasu, tpz - czas przygotowawczo-zakończeniowy, n - liczba sztuk przedmiotów w serii, tj - czas jednostkowy. Badanie czasu pracy stanowi jeden z podstawowych elementów ekonomicznego i technicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Do planowania, kierowania i kontroli przebiegu montażu, potrzebnych do realizacji danego programu produkcyjnego, niezbędne jest dokładne poznanie czasochłonności jego poszczególnych elementów. Ustalenie to jest potrzebne, gdy kształtowane mają one być świadomie i przy tym ekonomicznie. Powinno się zadbać także o to, aby ludzie, którzy wykonują pracę byli w stanie zrobić to bez nadmiernego wysiłku [15]. Metody badania czasochłonności procesu montażu W praktyce przemysłowej w zależności od celu i przedmiotu badań stosuje się różne metody normowania czasochłonności. Do najczęściej stosowanych technik normowania pracy można zaliczyć: chronometraż, fotografi ę dnia roboczego, obserwacje migawkowe i analizę ruchów elementarnych - MTM [4]. Wyniki badania czasochłonności pracy stanowią materiał do: - opracowania normatywów czasochłonności na typowe czynności lub ruchy robocze, które będą stanowiły późniejsze źródło danych liczbowych do ustalania norm pracy, - badania metod pracy w celu ich racjonalizowania, tj. wyszukiwania lepszych pod względem wydajności sposobów wykonywania poszczególnych zabiegów i czynności oraz właściwej ich kolejności, - badania warunków pracy wielomaszynowej jako jednego ze sposobów lepszego wykorzystania czasu pracy pracowników, - obserwowania pracy linii potokowych dla uzyskania lepszej ich synchronizacji, - opracowywania [...]

OCENA POŁĄCZEŃ KLINCZOWYCH Z USZCZELKĄ KSZTAŁTOWĄ NAKŁADANĄ RĘCZNIE I WYLEWANĄ NA MODUŁOWYM ZROBOTYZOWANYM STANOWISKU MONTAŻOWYM DOI:

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie Technologia klinczowania chłodnic cieczy, polegająca na lokalnym przetłaczaniu łapek płyty sitowej na stopie zbiornika, umożliwia łączenie różnych gatunków materiałów oraz ograniczenie oddziaływania cieplnego na strukturę metalografi czną. W celu zapewnienia szczelności połączeń klinczowych, stosuje się uszczelki, umieszczane pomiędzy powierzchniami łączonych części, spełniające wymagania odporności na: 1) starzenie, 2) szoki cieplne oraz 3) działanie cieczy chłodzącej [1, 5, 7, 8, 9, 12]. Aktualnym kierunkiem rozwoju przedsiębiorstw jest modularyzacja i robotyzacja stanowisk montażowych, zwiększająca wydajność i elastyczność produkcji. Dobór sposobu nakładania uszczelki, ręcznie lub za pomocą robota przemysłowego, wpływa nie tylko na czasochłonność montażu, ale także na jakość połączeń klinczowych. Ich wady powodują wyciek cieczy chłodzącej z układu chłodzenia silnika i wynikają z nieprawidłowości [2, 3, 4, 6, 10, 11]: - uszczelek (wymiarów i kształtów, przyczepności do podłoża, doboru materiałów), - łączonych części (wymiarów i kształtów stopy zbiornika, łapek i rowka płyty sitowej, a także dobór stopów aluminium o małej plastyczności), - operacji klinczowania (wymiarów oraz niewspółosiowości stempla i matrycy, wartości sił docisku i zacisku łapek płyty sitowej na stopie zbiornika, a także braku stosowania olei podczas przetłaczania łapek płyty sitowej). - operacji ręcznego montażu uszczelki (wartości siły docisku uszczelki do rowka płyty sitowej), - operacji zrobotyzowanego montażu uszczelki (doboru trajektorii i parametrów ruchu robota, wartości temperatury wulkanizacji uszczelki). Metodyka badań Badaniom poddano klinczowe połączenia przetłoczonych łapek płyty sitowej, wykonanych ze stopów aluminium AA3003/AA434, na stopie zbiornika z poliamidu PA6. Na uszczelnienia zastosowano dwa rodzaje materiałów: terpolimer otrzymywany z monomerów etylenowo- propylenowo-dienowych EPDM oraz dwuskładnikowy kauczu[...]

 Strona 1  Następna strona »