Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka DRZYMAŁA"

Aspekty szacowania opłacalności inwestycji w odnawialne źródła energii na przykładzie elektrowni fotowoltaicznej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono analizę inwestycji w odnawialne źródła energii na przykładzie elektrowni fotowoltaicznych o mocy 200kW. Przeprowadzono symulację stopy zwrotu kapitału oraz czasu amortyzacji w zależności od wartości certyfikatów OZE i początkowego wsparcia w postaci dofinansowania do inwestycji pieniędzmi publicznymi. Szacowanie opłacalności inwestycji w odnawialne źródła energii obarczone jest dużym ryzykiem niepewności oczekiwanego zwrotu kapitału, gdyż na inwestycję ma wpływ wiele czynników. Abstract. The paper presents the aspects of estimating the profitability of investment in renewable energy sources on the 200kW photovoltaic power plant example. Simulation of return on equity and the amortization schedule was carried out depending on the value of renewable energy certificates and the initial support in the form of public money. Estimating the cost-effectiveness of investments in renewable energy sources is exposed to high risks of uncertainty of the expected return of capital. (Analysis of investment in renewable energy for photovoltaic power plants example). Słowa kluczowe: elektrownie fotowoltaiczne, odnawialne źródła energii, amortyzacja. Keywords: photovoltaic power plants, renewable energy sources, amortization. Wprowadzenie Panele fotowoltaiczne w przeciągu ostatnich dwóch dekad przeszły rewolucję technologiczną a ich ceny znacząco spadły, co przyczyniło się do wzrostu zainteresowania ich zastosowaniem w produkcji energii elektrycznej na świecie i w Polsce. Przegląd Statystyczny gromadzi dane o wytworzonej energii w OZE podawane w TWh, a następnie z danych gałęzi energii konwertuje do jednostek przeliczeniowych tzw. Mtoe. W literaturze [2] podawane są szczytowe moce zainstalowanych źródeł solarnych w poszczególnych krajach. Wybrane dane zaprezentowane zostały również w tabeli 1 oraz na rysunku 1. Dane te prezentują wykładniczy wzrost wykorzystania ogniw solarnych i niewątpliwie są następstwem odpowiednio prowadzo[...]

Elektrownie fotowoltaiczne-aspekty techniczne i ekonomiczne

Czytaj za darmo! »

W poniższym artykule zostały zaprezentowane aspekty ekonomiczne i techniczne inwestycji elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Została poruszona tematyka uwarunkowań ekonomicznych przedsięwzięcia a także przedstawiono porównanie parametrów technicznych podzespołów używanych do realizacji inwestycji. Autorki wyliczyły również efekt ekologiczny wyrażony emisją równoważną uzyskany dzięki wytwarzaniu energii z modułów fotowoltaicznych. Abstract. The article presents the economic and technical aspects of investment of the photovoltaic 1 MW power plant. The economic conditions of the project as well as a comparison of specifications of components used for the investment have been presented in the paper. The authors also calculated the environmental effect expressed in equivalent emissions achieved through the production of energy from photovoltaic modules. (Photovoltaic power plants - technical and economic aspects). Słowa kluczowe: OZE, elektrownia fotowoltaiczna, opłacalność fotowoltaiki, efekt ekologiczny. Keywords: Renewable energy, photovoltaic power, photovoltaics cost-effectiveness, ecological effect. Wstęp Przyjęcie w poszczególnych krajach polityki dla odnawialnych źródeł energii otworzyło szeroką drogę do szacowania całkowitej energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Na podstawie źródeł krajowych, uzupełnionych danymi ze źródeł wtórnych, takich jak Eurostat, Urzędu Informacji ds. Energetyki USA (US Energy Information Administration) oraz Międzynarodowej Agencji Energetycznej, możliwe jest opracowanie rysu historycznego aż po okres współczesny i prognozowanie trendów produkcji tego typu energii [1]. W pracy zaprezentowano aspekty techniczne i ekonomiczne budowy elektrowni fotowoltaicznej. Aspekty techniczne i ekonomiczne Przegląd Statystyczny gromadzi dane o wytworzonej energii w OZE podawane w TWh, a następnie przedstawia je w postaci skonwertowanej do jednostek przeliczeniowych tzw. Mtoe. Konwersja danych odbywa się z za[...]

Efektywne przetwarzanie i integracja dużych zbiorów danych w środowisku Hadoop DOI:10.15199/48.2019.01.08

Czytaj za darmo! »

Pojęcie Big data ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie dużej ilości danych cyfrowych towarzyszy potrzeba zdobywania nowych informacji lub wiedzy. W 2001 roku META Group opublikowała raport, który opisuje Big Data w modelu 3V: - Volume - duża ilość danych, - Velocity - duża zmienność danych, - Variety - duża różnorodność danych, Model ten w późniejszym okresie został rozszerzony o czwarte V: - Value - weryfikacja posiadanych danych. Istnieje umowny podział wolumenów danych na dwa typy: - dane w ruchu - są to tzw. strumienie informacji (np. komentarze Twitter/Facebook, dane giełdowe, pochodzące z czujników - np. do przewidywania pogody lub pomiaru życiowych oznak noworodków czy też położenia produktów lub pojazdów), - dane w spoczynku - są to tzw. oceany informacji (np. logi, poczta, media społecznościowe itp.), czyli dane, które nie zmieniają się już w czasie ale są składowane na nośnikach informacji. Około 80% danych na świecie jest bez ściśle zdefiniowanej struktury. Obecnie co 2 dni wytwarzamy tyle danych, ile ludzkość wyprodukowała od początku cywilizacji do początku XXI wieku. Takich danych zazwyczaj nie można w standardowy sposób przetworzyć z użyciem metod znanych z baz relacyjnych stąd pojawiło się pojęcie Big Data. W celu sprostania wyzwaniom opracowany został nowy rodzaj technologii ogólnie zwany Big Data. Wiele z tych nowych technologii zostało zgrupowanych pod pojęciem NoSQL. Wyzwania związane z dużymi zbiorami danymi są następujące: problem przechwytywanie tych danych, czas trwania i ich aktualności, analiza i problem przeszukiwania tak, by wydobyć istotną informację, dzielenie danych i ich agregowanie, transfer z wykorzystaniem sieci teleinformatycznej, prezentacja. Badania firmy Gartner wykazało, że tylko 1 do 15% przedsiębiorstw w pełni wykorzystuje zalety dużych zbiorów danych. Ale te przedsiębiorstwa, którym się uda analiza dużych zbiorów zgromadzonych danych, uzyskają przewagę nad nieprzygotowaną k[...]

Aspekty prawno-ekonomiczne i ekologiczne dla elektrowni fotowoltaicznych DOI:10.15199/48.2018.12.28

Czytaj za darmo! »

Presja konkurencyjna w której efektywność, niezawodność i dyscyplina kapitałowa wiedzie prym na globalnych rynkach energii to siła, która kształtuje politykę państw i która nasila się z roku na rok. Nowe technologie wspierane coraz większą świadomością społeczną i konsekwentnie prowadzoną polityką rządową zmienią sposób w jaki energia jest i będzie produkowana oraz konsumowana w przyszłości tak, by zaspokoić potrzeby energetyczne rozwijającej się gospodarki światowej. 0% 5% 10% 15% 20% 25% Udział w globalnej konsumpcji energii w 2017 roku w % Rys.1. Konsumpcja energii w wybranych krajach wg. [2] w roku 2017 (wartości procentowe) Obecne szacunki i prognozy bez wątpienia wskazują, że popyt na energię będzie nadal rósł, a globalne zużycie [1] energii wzrośnie o około jedną trzecią do 2040r. Największym konsumentem energii w świecie [2] stały się na przestrzeni ostatnich lat Chiny, które zużywają około 23,2 procent wyprodukowanej energii światowej, wyprzedzając pod tym względem pozostałe kraje w tym Stany Zjednoczone, Indie i Rosję. Procentowy udział poszczególnych państw w globalnej konsumpcji energii odnawialnej w 2017 roku (uwzględniających produkcję energii z zasobów wiatru, energii solarnej, geotermalnej i biomasy) przedstawiono na rysunku 1. Udział w ogólnym zasobie konsumowanej energii w 2017r. [2] z podziałem na kontynent prezentuje rysunek 2. Postęp technologiczny w produkcji energii, jaki zachodzi w oparciu o odnawialne źródła i zasoby powoduje, że zdolność światowa do wytwarzania energii rośnie stosunkowo szybko. Szczególnie jest on widoczny w dynamicznie przyrastających mocach w sektorach bazujących na odnawialnych źródłach energii, zwłaszcza wykorzystujących energię słoneczną i energię wiatru. Ma to również swoje konsekwencje w wykorzystywaniu niekonwencjonalnych zasobów, w tym np. ropy i gazu potrzebnego do zapewnienia natychmiastowej produkcji energii w przypadku braku możliwości jej produkcji ze źróde[...]

Aspekty prawno-ekonomiczne i ekologiczne dla elektrowni DOI:10.15199/48.2019.01.18

Czytaj za darmo! »

Presja konkurencyjna w której efektywność, niezawodność i dyscyplina kapitałowa wiedzie prym na globalnych rynkach energii to siła, która kształtuje politykę państw i która nasila się z roku na rok. Nowe technologie wspierane coraz większą świadomością społeczną i konsekwentnie prowadzoną polityką rządową zmienią sposób w jaki energia jest i będzie produkowana oraz konsumowana w przyszłości tak, by zaspokoić potrzeby energetyczne rozwijającej się gospodarki światowej. 0% 5% 10% 15% 20% 25% Udział w globalnej konsumpcji energii w 2017 roku w % Rys.1. Konsumpcja energii w wybranych krajach wg. [2] w roku 2017 (wartości procentowe) Obecne szacunki i prognozy bez wątpienia wskazują, że popyt na energię będzie nadal rósł, a globalne zużycie [1] energii wzrośnie o około jedną trzecią do 2040r. Największym konsumentem energii w świecie [2] stały się na przestrzeni ostatnich lat Chiny, które zużywają około 23,2 procent wyprodukowanej energii światowej, wyprzedzając pod tym względem pozostałe kraje w tym Stany Zjednoczone, Indie i Rosję. Procentowy udział poszczególnych państw w globalnej konsumpcji energii odnawialnej w 2017 roku (uwzględniających produkcję energii z zasobów wiatru, energii solarnej, geotermalnej i biomasy) przedstawiono na rysunku 1. Udział w ogólnym zasobie konsumowanej energii w 2017r. [2] z podziałem na kontynent prezentuje rysunek 2. Postęp technologiczny w produkcji energii, jaki zachodzi w oparciu o odnawialne źródła i zasoby powoduje, że zdolność światowa do wytwarzania energii rośnie stosunkowo szybko. Szczególnie jest on widoczny w dynamicznie przyrastających mocach w sektorach bazujących na odnawialnych źródłach energii, zwłaszcza wykorzystujących energię słoneczną i energię wiatru. Ma to również swoje konsekwencje w wykorzystywaniu niekonwencjonalnych zasobów, w tym np. ropy i gazu potrzebnego do zapewnienia natychmiastowej produkcji energii w przypadku braku możliwości jej produkcji ze źróde[...]

 Strona 1