Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Stefan Różycki"

Radio i pola elektromagnetyczne w środowisku

Czytaj za darmo! »

Na początek cytat: Radiokomunikacja ruchoma jest to w najogólniejszym ujęciu dziedzina łączności umożliwiająca porozumiewanie się za pomocą urządzeń radiowych między dwiema stacjami będącymi w ruchu albo stacjami stałą i ruchomą lub odwrotnie: stacjami ruchomą i stałą. Pojęcie to może obejmować również stacje stałe porozumiewające się ze sobą, jeżeli używa się sprzętu typowego dla stacji ruc[...]

Standaryzacja metodyk pomiarów pól elektromagnetycznych i jej wpływ na jakość badań

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono algorytm postępowania przy badaniach pola elektromagnetycznego związanych z ekspozycją ludzi. Przedstawiono propozycje metod pomiarów, wymagań dla systemów pomiarowych jak również sposobów opracowania wyników. Omówiono elementy procesu badania które mają istotne znaczenia dla wiarygodności uzyskiwanych wyników badań, określając również graniczne wartości dla stosowanej aparatury pomiarowej. Wskazano na możliwości adaptacji takich metodyk badań do badań naukowych pola elektromagnetycznego, wskazując na korzyści wynikające z takiego postępowania. Abstract. In this paper the algorithm for electromagnetic field measurement procedures related to human exposure is presented. The study describes propositions for measurement methods, requirements for measurement systems and the technique of formulating results. Elements of measurement process which are fundamental to results validity are analyzed, the limit values for measurement devices are either calculated. The possibility of adaptation those methodologies for scientific researches is proposed including benefits of such process. (Standardization of electromagnetic field measurement methodologies and its impact on quality of results) Słowa kluczowe: pomiary pól elektromagnetycznych, metodyki badań. Keywords: measurements of electromagnetic fields, research methodology. Wstęp Badania wpływu pola elektromagnetycznego na człowieka są badaniami bardzo specyficznymi. W dużej części należą one do grupy badań regulowanych prawem. Regulacje prawne obejmują zarówno badania pola elektromagnetycznego w środowisku pracy jak i w środowisku ogólnym i dotyczą tak dopuszczalnych wartości natężeń pół jak również metodyk wykonywania tych badań. Standaryzacja procesów badawczych ma podnosić ich wiarygodności, jak również ułatwiać prowadzenie porównań uzyskiwanych wyników badań. Proponowane standardy są na tyle uniwersalne, że pozwalają na ich łatwą adaptację do zbliżonych profilem badań pol[...]

 Strona 1